AFS 2011:14

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:14

Tillfälliga personlyft med kranar

eller truckar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar

eller truckar

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7)

om tillfälliga personlyft med kranar eller

truckar;

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om till�

fälliga personlyft med kranar eller truckar

dels att 22 § ska ha följande lydelse och

dels att införa övergångsbestämmelser med följande lydelse i punkt 2 samt

beslutar att råden till 22 § ska ha följande lydelse.

22 § �esiktning skall ha utförts av ett kontrollorgan som kan uppvisa obe�

§ �esiktning skall ha utförts av ett kontrollorgan som kan uppvisa obe�

�esiktning skall ha utförts av ett kontrollorgan som kan uppvisa obe�

roende, rutiner och kompetens som motsvarar kraven enligt ISO�EN 17020

”Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför

kontroll”.

Kontrollorganet ska vara anmält till Arbetsmiljöverket och ackredite�

rat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskon�

troll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning

(EG) nr 339/931 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

eller enligt motsvarande bestämmelser i något annat land inom Europeiska

unionen, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet.

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:14

Utkom från trycket

den 12 juli 2011

3

AFS 2011:14

1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Med ackreditering enligt dessa föreskrifter jämställs vad som föreskrevs

om ackreditering i äldre föreskrifter.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

Till 22 § Uppgift om vilka kontrollorgan som är ackrediterade kan erhållas

från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-555-0 · ISSN 1650-3163