AFS 2011:15

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:15

Provning med över- eller

undertryck

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8)

om provning med över- eller undertryck;

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) ifråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om prov-

ning med över- eller undertryck

dels att 20 § ska ha följande lydelse och

dels att införa övergångsbestämmelser med följande lydelse i punkten 2.

20 § Trycksättning med gas ska utföras av ett kontrollorgan, typ A, B eller

C enligt SS-EN-ISO/IEC 17020:2005, som är ackrediterat för uppgiften enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-

föring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/931 och

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

.

Trycksättning med gas kan även utföras av:

a) kontrollorgan från annat land inom EES om kontrollorganet är ackredi-

terat för uppgiften mot kraven i ISO/IEC 17020, av ett organ som uppfyller

och tillämpar kraven i standarden ISO/IEC 17011

eller

b) organisation från annat land inom EES som på annat sätt erbjuder mot-

svarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens.

1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Med ackreditering enligt dessa föreskrifter jämställs vad som föreskrevs

om ackreditering i äldre föreskrifter.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:15

Utkom från trycket

den 12 juli 2011

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-556-7 · ISSN 1650-3163