AFS 2011:17

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser (AFS 1996:10) med föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, (AFS 1996:11) med föreskrifter om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium, (AFS 1996:12) med föreskrifter om svetsade gasflaskor av olegerat stål

Upphävande av föreskrifterna om

sömlösa gasflaskor av stål, om

sömlösa gasflaskor av legerad och

olegerad aluminium samt om

svetsade gasflaskor av olegerat stål

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetar-

skyddsstyrelsens kungörelser (AFS 1996:10) med föreskrifter

om sömlösa gasflaskor av stål, (AFS 1996:11) med föreskrif-

ter om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium,

(AFS 1996:12) med föreskrifter om svetsade gasflaskor av

olegerat stål

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:17

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande

av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser

(AFS 1996:10) med föreskrifter om sömlösa

gasflaskor av stål, (AFS 1996:11) med föreskrifter

om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad

aluminium, (AFS 1996:12) med föreskrifter om

svetsade gasflaskor av olegerat stål;

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljö förordningen

(1977:1166) att följande författningar ska upphöra att gälla två veckor efter

den dag denna författning utkom från trycket:

1. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:10) med föreskrifter om

sömlösa gasflaskor av stål,

2. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:11) med föreskrifter om

sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium, och

3. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:12) med föreskrifter om

svetsade gasflaskor av olegerat stål.

JANERIK PERSSON

Jan Westman

Maria Nyman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:17

Utkom från trycket

den 12 juli 2011

3

AFS 2011:17

Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser (AFS 1996:10) med

föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, (AFS 1996:11)

med föreskrifter om sömlösa gasflaskor av legerad och

olegerad aluminium, (AFS 1996:12) med föreskrifter om

svetsade gasflaskor av olegerat stål

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om trans-

portabla tryckbärande anordningar1 upphävs rådets direktiv 84/525/EEG,

84/526/EEG och 84/527/EEG från och med den 1 juli 2011.

• Direktivet 84/525/EEG är genomfört i det svenska regelverket genom

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:10) med föreskrifter om

sömlösa gasflaskor av stål.

• Direktivet 84/526/EEG är genomfört i det svenska regelverket genom

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:11) med föreskrifter om

sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium.

• Direktivet 84/527/EEG är genomfört i det svenska regelverket genom

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:12) med föreskrifter om

svetsade gasflaskor av olegerat stål.

Eftersom direktiven 84/525/EEG, 84/526/EEG och 84/527/EEG upphävs

har Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter blivit inaktuella.

Krav på bedömningar, kontroller och märkning för ovan nämnda typer

av gasflaskor finns i direktiv 2010/35/EU som genomförs i Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:3) om transportabla

tryckbärande anordningar. MSBFS 2011:3 träder i kraft den 30 juni 2011.

1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transpor-

tabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG,

84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG (EUT nr L 165, 30.6.2010, s. 1).

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-558-1 · ISSN 1650-3163