AFS 2011:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl

Enkla tryckkärl

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41)

om enkla tryckkärl

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:3

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1993:41) om enkla tryckkärl;

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 ifråga om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrif-

ter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166) att 3 § och 10 § ska ha följande lydelse samt beslutar att

de allmänna råden till 10 § ska ha följande lydelse.

3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven

betydelse.

– – –

Anmält organ

1)

Ett organ som anmälts enligt 7–9

§§ lagen

(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

eller motsvarande bestämmelser i det land inom EES

där organet är etablerat.

2) Ett organ i ett land med vilket EU har träffat avtal

om ömsesidigt erkännande av bedömning av över-

ensstämmelse, om organet har anmälts för uppgif-

ten enligt reglerna i avtalet.

– – –

10 § Kärlet skall ha försetts med CE-märkning på det sätt som anges i 17

eller 20 §§.

Bestämmelser om anbringande och användning av CE-märkning finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-

föring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/932 och

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

För CE-märkning enligt dessa föreskrifter gäller också följande.

CE-märkningen ska anbringas på ett väl synligt, lättläst och varaktigt sätt

1 Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/105/EG av den 16 september 2009 om

enkla tryckkärl (Celex 32009L0105).

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:3

Utkom från trycket

den 12 juli 2011

3

AFS 2011:3

antingen på kärlet eller på en tillverkarskylt som fästs på kärlet på ett sådant

sätt att den inte kan avlägsnas.

CE-märkningen ska följas av identifikationsumret för det anmälda organ

som svarar för verifikationen eller övervakningen.

Vidare skall kärlet ha väl synlig, lättläst och varaktig märkning med minst

följande uppgifter:

– högsta arbetstryck PS i bar

– högsta arbetstemperatur Tmax i Co

– lägsta arbetstemperatur Tmin i Co

– kärlets volym V i liter

– tillverkarens namn eller märke

– kärlets prototypbeteckning samt serie- eller partinummer

– de två sista siffrorna i det årtal då CE-märkningen anbringats.

Märkning enligt ovan får anbringas på en tillverkningsskylt som är

fäst vid tryckkärlet så att den inte kan avlägsnas. Skylten skall vara så

beskaffad att den inte kan återanvändas samt vidare ha plats för ytterligare

information.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

Till

10 § CE-märkning får anbringas endast om märkningen står i

överensstämmelse med alla relevanta EU-rättsakter. Detta medför att om

ett tryckkärl även omfattas av andra föreskrifter, som gäller andra aspekter,

förutsätts CE-märkningen innebära att tryckkärlet även uppfyller kraven i

dessa andra föreskrifter. Härvid åsyftas enbart föreskrifter som utfärdats till

uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt EES-avtalet och som föreskriver

CE-märkning.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-544-4 · ISSN 1650-3163