AFS 2011:4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:4

Utrustningar för explosionsfarlig

miljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1995:5)

om utrustningar för explosionsfarlig miljö

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1995:5) om utrustningar för

explosionsfarlig miljö;

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att 2 § och 4 § samt bilaga 10 punkten A i Arbetarskyddsstyrel-

sens föreskrifter (AFS 1995:5) om utrustning för explosionsfarlig miljö ska

ha följande lydelse.

2 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven

betydelse.

– – –

Anmält organ

1)

Ett organ som anmälts enligt 7–9

§§ lagen

(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

eller motsvarande bestämmelser i det land inom

EES där organet är etablerat.

2) Ett organ i ett land med vilket EU har träffat

avtal om ömsesidigt erkännande av bedömning

av överensstämmelse, om organet har anmälts för

uppgiften enligt reglerna i avtalet.

4 §

Utrustningar och skyddssystem samt de ändringar som avses i 1 §

andra stycket ska förutsättas uppfylla kraven i 3 § om de har försetts med

CE-märkning och åtföljs av försäkran om överensstämmelse enligt bilaga

10.

Komponenter som är avsedda att installeras i sådana utrustningar eller

sådana skyddssystem som avses i dessa föreskrifter skall förutsättas uppfyl-

la kraven i 3 § om de åtföljs av bekräftelse av överensstämmelse enligt 8 §.

När en nationell standard överförd från en harmoniserad standard,

vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning,

1 Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om tillnärm-

ning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsed-

da för användning i explosionsfarlig miljö (Celex 31994L0009).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:4

Utkom från trycket

den 12 juli 2011

3

AFS 2011:4

omfattar ett eller flera av de grundläggande hälso- och säkerhetskraven,

skall utrustningar, skyddssystem, komponenter samt de anordningar,

som avses i 1 § andra stycket, och som tillverkats enligt denna standard

förutsättas uppfylla de relevanta grundläggande kraven.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

Bilaga 10

A. CE-märkning

Bestämmelser om anbringande och användning av CE-märkning finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-

föring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/932 och

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

För CE-märkning av utrustning, säkerhetssystem och anordningar enligt

dessa föreskrifter gäller också följande.

CE-märket ska följas av det anmälda organets identifikationsnummer, om

ett sådant organ medverkar på produktionskontrollstadiet.

CE-märket ska anbringas så att det är tydligt, väl synligt och läsbart och

outplånligt.

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-545-1 · ISSN 1650-3163