AFS 2011:5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) om utförande av personlig skyddsutrustning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:5

Utförande av personlig

skyddsutrustning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7)

om utförande av personlig skyddsutrustning

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1996:7) om utförande av personlig

skyddsutrustning;

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) att 3 § och 11 § i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS

1996:7) om utförande av personlig skyddsutrustning ska ha följande lydel-

se.

3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven

betydelse.

EES

Det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Anmält organ

1)

Ett organ som anmälts enligt 7–9 §§ lagen

(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

eller motsvarande bestämmelser i det land inom

EES där organet är etablerat.

2) Ett organ i ett land med vilket EU har träffat

avtal om ömsesidigt erkännande av bedömning

av överensstämmelse, om organet har anmälts för

uppgiften enligt reglerna i avtalet.

– – –

11 §

Bestämmelser om anbringande och användning av CE-märkning

finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den

9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med

saluföring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/932 och

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

.

1 Jfr. Rådets direktiv 1989/686/EG av den 21 december 1989 om tillnärmning av

medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning, (Celex 31989L0686).

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:5

Utkom från trycket

den 12 juli 2011

3

AFS 2011:5

För CE-märkning av personlig skyddsutrustning gäller också dessa före-

skrifter.

Tillverkaren eller dennes representant inom EES ska märka varje produce-

rad personlig skyddsutrustning med CE-märkning.

CE-märkningen ska vara synlig, läslig och varaktig under utrustning-

ens förväntade livslängd. Om det inte är möjligt, på grund av produktens

utformning eller storlek får CE-märkningen anbringas på emballaget.

Om ett anmält organ har kontrollerat produkten enligt 9 §, ska CE-märk-

ningen följas av det anmälda organets identifikationsnummer.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-546-8 · ISSN 1650-3163