AFS 2011:6

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar

Tryckbärande anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4)

om tryckbärande anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:6

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar;

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om

tryckbärande anordningar

dels att 2 och 14 §§ ska ha följande lydelse,

dels att införa övergångsbestämmelser med följande lydelse i punkt 2.

2 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven

betydelse.

Anmält organ

1)

Ett organ som anmälts enligt 7–9

§§ lagen

(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

eller motsvarande bestämmelser i det land inom

EES där organet är etablerat.

2)

Ett organ i ett land med vilket EU har träffat

avtal om ömsesidigt erkännande av bedömning

av överensstämmelse, om organet har anmälts för

uppgiften enligt reglerna i avtalet.

EES

Det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Erkänt tredjepartsorgan

Certifieringsorgan i tredjepartsställning som upp-

fyller följande.

1) Ett organ i tredjepartsställning som ackredite-

rats för uppgiften enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskon-

troll i samband med saluföring av produkter och

upphävande av förordning (EG) nr 339/932 och

1

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om till-

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar EGT nr L 181,

9.7.1997, s. 1 (Celex 31997L0023).

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:6

Utkom från trycket

den 12 juli 2011

3

AFS 2011:6

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kon-

troll eller motsvarande bestämmelse i något annat

land inom EES Det Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet.

2) Den medlemsstat som har erkänt organet har

anmält till kommissionen att organet har fått denna

uppgift.

– – –

14 § Tryckbärande anordningar enligt 6 § och aggregat enligt 7 § som är

kompletta eller i sådant skick att slutkontroll enligt punkt 3.2 i bilaga 1 kan

utföras skall ha försetts med CE-märkning. Det är inte nödvändigt med CE-

märkning på var och en av de enskilda tryckbärande anordningar som utgör

ett aggregat enligt 7 §. De enskilda tryckbärande anordningar som redan har

CE-märkning då de infogas i aggregatet skall behålla denna märkning.

Bestämmelser om anbringande och användning av CE-märkning finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-

föring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/93 och

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. För CE-märkning av

produkter som omfattas av dessa föreskrifter gäller också följande.

CE-märkningen ska vara synlig, lättläsbar och varaktigt anbringad.

Märkningen skall åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ

som har anlitats vid tillverkningskontrollen.

1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Med ackreditering enligt dessa föreskrifter jämställs ackreditering som

föreskrivits om enligt äldre föreskrifter.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-547-5 · ISSN 1650-3163