AFS 2011:7

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:7

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3)

om maskiner;

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljö förordningen

(1977:1166) att Bilaga 3 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om

maskiner ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

1 Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maski-

ner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning) EUT L 157, 9.6 2006 s. 24, (Celex

32006L0042).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:7

Utkom från trycket

den 12 juli 2011

3

AFS 2011:7

Bilaga 3

CE-märkning

Bestämmelser om anbringande och användning av CE-märkning finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-

föring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/932 och

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

För CE-märkning av maskiner gäller också dessa föreskrifter.

CE-märkning ska vara tydlig, läslig och outplånlig.

Undantag från det minimimått som följer av Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackredi-

tering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och

upphävande av förordning (EG) nr 339/93 får göras för små maskiner.

CE-märkning ska anbringas i omedelbar närhet av namnet på tillverkaren

eller dennes representant och med samma teknik.

Om förfarandet för fullständig kvalitetssäkring enligt 12 § c) och 13 § b)

har tillämpats, ska CE-märkningen följas av det anmälda organets identifi-

kationsnummer.

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-548-2 · ISSN 1650-3163