AFS 2011:9

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete

Mast- och stolparbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:6)

om mast- och stolparbete

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:9

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 2000:6) om mast- och stolparbete;

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:6) om

mast- och stolparbete

dels att 17 § ska ha följande lydelse och

dels att införa övergångsbestämmelser med följande lydelse i punkt 2.

17 § Stolpskor får vidare användas eller avlämnas för att tas i bruk

endast om ett certifieringsorgan i tredjepartsställning som ackrediterats

för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll

i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning

(EG) nr 339/931 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

har certifierat att de uppfyller kraven i 16 § samt utfärdat ett certifikat. Till

grund för certifieringen ska ligga en typprovning enligt bilaga 1, punkt 5–6.

Ett certifikat över certifiering enligt första stycket gäller för alla stolpskor

som till material och utförande stämmer överens med det provade exempla-

ret.

1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Med ackreditering enligt dessa föreskrifter jämställs ackreditering som

föreskrivits om enligt äldre föreskrifter.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:9

Utkom från trycket

den 12 juli 2011

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-550-5 · ISSN 1650-3163