AFS 2012:1

publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

Användning av motorkedjesågar

och röjsågar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2012:1

Användning av

motorkedjesågar och röjsågar

ISBN 978-91-7930-564-2

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

Elanders Sverige AB, 2012 363455

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter.

Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av

föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex.

upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar.

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga num-

mer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets

författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

BESTÄLLNINGSADRESS

Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm

Telefon 010-730 90 00 www.av.se

AFS 2012:1

3

Innehåll

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen

av föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar

Syfte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Till vem riktar sig föreskrifterna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Undersökning och riskbedömning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Uppföljning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Krav på produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Regler vid arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Krav på kunskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Bestämmelser om straff och sanktionsavgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Bilaga A Tekniska krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Bilaga B Organisatoriska krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

om användning av motorkedjesågar och röjsågar

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Till vem riktar sig föreskrifterna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Undersökning och riskbedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Krav på produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Krav på kunskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Bilaga A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Bilaga B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

om användning av motorkedjesågar och röjsågar;

beslutade den 22 maj 2012.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.

Syfte

1 § Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid

arbete med motorkedjesågar och röjsågar.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter gäller användning av motorkedjesågar och röjsågar.

Föreskrifterna gäller inte användning av motorkedjesågar på skaft eller med

riggrör eller sådana tekniska anordningar där en motorkedjesåg ingår som

en del av anordningen.

Till vem riktar sig föreskrifterna

3 § Arbetsgivaren har ansvaret för att dessa föreskrifter följs. I 1 och 3 kap.

arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om skyldigheter i vissa

avseenden för andra än arbetsgivare. Dessa föreskrifter ska i tillämpliga

delar även gälla dessa personer.

Arbetsgivare som utför arbete för egen räkning och den som ensam

eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan

anställd undantas från bestämmelserna i:

1. 5–7 §§,

1

Jfr rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet

och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (Andra särdirektivet

enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 393, 30.12.1989, s. 13, Celex 31989L0655),

senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/45/EG (EGT L 195,

19.7.2001, s 46, Celex 32001L0045).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2012:1

Utkom från trycket

den 1 juni 2012

AFS 2012:1

6

2. 10 §, Bilaga B om

– ensamarbete, punkt 2,

– instruktioner för arbetet, punkt 3.1 och punkt 4.5, första meningen, och

– kommunikation mellan arbetstagare, punkt 4.5, andra meningen, samt

3. 16–18 §§.

Undantagen i andra stycket gäller dock inte den som använder en motor-

kedjesåg eller en röjsåg på ett gemensamt arbetsställe eller inom byggnads-

och anläggningsarbete.

Av 1 kap.arbetsmiljölagen framgår att lagen i vissa fall även tillämpas för

andra än arbetstagare. Dessa föreskrifter ska i tillämpliga delar även gälla

dessa personer.

Definitioner

4 §I dessa föreskrifter avses med:

Motorkedjesåg:

En motordriven maskin som bärs av använda-

ren. Maskinen har ett skärande verktyg som

består av en ändlös sågkedja som löper och styrs

i ett för sågkedjan avsett spår i ett blad (också

kallat svärd). En sådan maskin kan vara förbrän-

ningsmotordriven, eldriven eller drivas med

någon form av tryckmedium.

Röjsåg:

En motordriven maskin som bärs av använda-

ren. Maskinen har ett riggrör som innesluter

en drivaxel och kan med en klinga eller ett lik-

nande skärverktyg användas för att bland annat

röja gräs, ogräs, buskar, små träd och liknande

vegetation. Maskinen har förutom drivaxeln och

skärverktyget även en drivenhet.

Undersökning och riskbedömning

5 §Arbetsförhållandena ska undersökas och riskerna bedömas i verksam-

het där en motorkedjesåg eller en röjsåg ska användas. Vid riskbedömning

ska följande uppmärksammas särskilt:

1. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper,

2. risker i samband med in- och uthyrning av arbetskraft,

3. underhållet av motorsågar och röjsågar,

4. skyddsutrustningen,

Obs! Denna sida (6) är ett rättelseblad som ersätter s. 6 av tidigare utgivna

AFS 2012:1. Rättelsen innebär att 3 § andra stycket andra punkten hänvisar till

punkt 4.5 i bilaga B istället för punkt 4.4. Utkom från trycket den 22 februari 2013.

7

AFS 2012:1

5. instruktionerna från tillverkaren,

6. särskilt riskfyllda arbeten och

7. risker vid ensamarbete.

Åtgärder

6 § Med utgångspunkt i riskbedömningen ska alla nödvändiga åtgärder

vidtas för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Kraven i 7–19 §§ ska alltid

vara uppfyllda oavsett riskbedömningens utfall.

Uppföljning

7 § Riskbedömningen och de vidtagna åtgärderna ska följas upp och vid

behov uppdateras regelbundet för att säkerställa att riskbedömningen är

riktig och att åtgärderna gett förväntat resultat.

Krav på produkter

8 § En motorkedjesåg eller en röjsåg som omfattades av svenska föreskrif-

ter, som överför EG- eller EU-direktiv till svensk rätt, när den släpptes ut på

marknaden eller togs i drift inom EES, får användas endast om den uppfyl-

ler kraven på beskaffenhet och information om användningen som finns i de

föreskrifter som gällde för den när den släpptes ut på marknaden eller togs

i drift. Detsamma gäller motorkedjesågar eller röjsågar som omfattades av

motsvarande föreskrifter i något annat land inom EES.

Märkningar och bruksanvisningar ska vara skrivna på svenska.

9 § En motorkedjesåg eller en röjsåg som inte omfattas av 8 § ska uppfylla

kraven i bilaga A när den används. En motorkedjesåg eller en röjsåg som

endast i vissa avseenden omfattas av kraven enligt 8 § ska i övrigt uppfylla

kraven i bilaga A när den används.

Regler vid arbete

Allmänt

10 § Vid arbete med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska kraven i bilaga B

vara uppfyllda.

11 § Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska skyddas

AFS 2012:1

8

mot skador från fallande eller flygande föremål, olja, avgaser, buller och

vibrationer samt mot skärskador från sågkedjan, klinga eller tillbehör som

monteras på motorkedjesågen eller röjsågen.

12 § Motorkedjesågar och röjsågar ska kontrolleras regelbundet. Kontrol-

len ska utföras av en person med god kännedom om sågens säkerhetsanord-

ningar, användning och skötsel.

Daglig kontroll ska utföras på den motorkedjesåg eller röjsåg som

används.

Sågkedjor, klingor och tillbehör ska kontrolleras och underhållas fort-

löpande under arbetet. En sliten eller skadad sågkedja ska kasseras. Klingor

med synliga sprickor eller andra skador ska kasseras. Ett klingskydd som

är skadat på ett sådant sätt att det inte uppfyller sin funktion på fullgott sätt

ska kasseras.

Om det vid kontroll eller under arbete med en motorkedjesåg eller en

röjsåg upptäcks någon skada eller brist som kan äventyra säkerheten, får

motorkedjesågen eller röjsågen inte användas vidare förrän skadan repare-

rats eller bristen åtgärdats.

13 § Den som arbetar med en motorkedjesåg ska använda följande person-

liga skyddsutrustning:

1. hörselskydd,

2. skyddshjälm,

3. ögonskydd eller ansiktsskydd mot skador genom mekanisk påverkan,

4. skyddskängor eller skyddsstövlar med sågskydd mot skador från motor-

sågskedjan,

5. skyddsbyxa eller byxholkar med sågskydd mot skador från motorsågs-

kedjan,

6. arbetshandskar och

7. varselkläder på överkroppen.

När en motorkedjesåg används till andra arbeten än fällning eller uppar-

betning av träd, får undantag från något eller flera av kraven på personlig

skyddsutrustning göras om en riskbedömning enligt 5 § visar att en viss typ

av skyddsutrustning inte behövs.

Punkten 7 gäller inte vid krigsliknande övningar som Försvarsmakten

utför.

14 § Den som arbetar med en röjsåg ska använda följande personliga

skyddsutrustning:

1. hörselskydd,

9

AFS 2012:1

2. ögonskydd,

3. skyddshjälm om röjningsstammarna är högre än två meter,

4. arbetshandskar,

5. skyddskängor eller skyddsstövlar med sågskydd och

6. varselkläder på överkroppen.

15 § Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska medföra

första förband.

16 § Nära en arbetsplats där en förbränningsmotordriven kedjesåg eller en

röjsåg används ska vid behov finnas ett rum (motorsågsrum) för kontroll,

vård och förvaring av sågar samt för förvaring av mindre mängder smörj-

och drivmedel. I rummet ska det finnas anordningar för uppvärmning och

belysning. Dessa ska vara utförda och placerade så att risken för brand mini-

meras. Rummet ska vara skilt från personalutrymme med tät vägg utan dörr

eller lucka.

Krav på kunskaper

17 § Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha

avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunska-

per som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras.

Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg

har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för motorsågsanvändning med god-

känt resultat ska finnas.

Den som låter någon använda en motorkedjesåg i strid med kraven i

andra stycket ska betala sanktionsavgift om 10 000 kr per användare, se 19 §.

18 § Den som arbetar med en röjsåg ska ha genomgått en utbildning för

den typ av arbete som ska utföras och ha kunskaper för arbetet. Utbildning-

en ska ta upp de olycksrisker som förekommer i arbetet.

Bestämmelser om straff och sanktionsavgifter

19 § Bestämmelserna i 17 § andra stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap. 2 §

arbetsmiljölagen (1977:1160).

Övriga bestämmelser utgör föreskrifter enligt 4 kap. 10 § arbetsmiljölagen.

Den som överträder bestämmelserna i 17 § ska betala sanktionsavgift

enligt 8 kap.510 §§arbetsmiljölagen om 10 000 kronor för varje användare.

AFS 2012:1

10

1. Denna författning träder i kraft den 1 december 2012 då Arbetarskydds-

styrelsens föreskrifter (AFS 2000:2) om användning av motorkedjesågar och

röjsågar ska upphöra att gälla.

2. För arbete med motorkedjesåg ska bestämmelserna om utbildning och

kompetens i 12 § i de upphävda föreskrifterna fortsätta att gälla fram till den

31 december 2014. Bestämmelserna om kunskaper i 17 § i den nya författ-

ningen ska gälla från den 1 januari 2015.

BERNT NILSSON

Carl Axel Sundström

Anna Middelman

11

AFS 2012:1

Bilaga A

Tekniska krav

1 Motorkedjesåg

1.1 En motorkedjesåg ska ha:

1. kedjebroms,

2. kastskydd som fungerar som utlösare av kedjebromsen,

3. handskydd vid bakre handtaget,

4. kedjefångare,

5. kedjespännare,

6. skyddskåpor för kedjedrivhjulet och fläkthjulet,

7. driftreglage som automatiskt återgår till och spärras i tomgångs- eller

stoppläge när det släpps (spärr för startläge får finnas på förbrännings-

motordrivna motorkedjesågar),

8. varvtalsberoende kopplingsanordning som automatiskt inkopplar eller

frikopplar kedjedriften (förbränningsmotordriven motorkedjesåg) och

9. stoppanordning som stannar kvar i avsett läge (förbränningsmotordri-

ven motorkedjesåg) och som kan påverkas utan att något av handtagen

behöver släppas.

1.2 Kedjebromsen ska utlösas när kastskyddet belastas i riktning 45° framåt-

nedåt, sett från användaren. Den kraft som behövs för utlösning av kedje-

bromsen får inte vara större än 70 N eller lägre än 20 N.

En kedjebroms ska utlösas vid kast (till exempel tröghetsbroms) även om

kastskyddet inte påverkas av användaren.

Kravet på kedjebroms gäller inte hydrauldrivna kedjesågar.

1.3 För förbränningsmotordriven motorkedjesåg ska förhållandet mellan

inkopplingsvarvtal och tomgångsvarvtal vara minst 1,33:1.

Motorkedjesågar med bäranordning ska snabbt kunna frigöras från

användaren.

2 Röjsåg

2.1 En röjsåg ska ha ett klingskydd fastsatt i bestämt läge, som avskärmar

klingans bakre del och som är inriktat mot den som använder röjsågen.

Skyddet ska vara utfört av sådant material och ha sådan form att det motstår

och avvisar en klinga eller klingdelar som lossnar vid rusvarvtal.

AFS 2012:1

12

Klingans skydd ska vara sådant att det så långt som möjligt går att und-

vika att ris kläms fast mellan klingan och skyddet.

Skyddet ska täcka minst 90° av klingans omkrets och nå minst 10 mm

under klingans skärplan.

En gräsröjningstillsats till en röjsåg ska ha ett skydd som är fastsatt i ett

bestämt läge, som täcker minst 90° av verktygets skärplan mot föraren och

som når minst 10 mm under skärplanet.

En tillsats till en röjsåg för jordbearbetning eller markberedning till en

röjsåg ska ha skydd som skyddar föraren mot jordsprut, stenskott och lik-

nande.

2.2 En förbränningsmotordriven röjsåg ska ha en kopplingsanordning som

automatiskt inkopplar och frikopplar klingan när motorns varvtal höjs res-

pektive sänks under inkopplingsvarvtalet. Förhållandet mellan inkopplings-

och tomgångsvarvtal ska vara minst 1,25:1.

2.3 En röjsåg ska vara konstruerad så att sågföraren kan bära den i en bär-

anordning.

Anordningens vikt ska så långt som möjligt vara lika fördelat på sågföra-

rens axlar. Bäranordningen eller sågen ska snabbt kunna frigöras från den

som använder röjsågen.

2.4 Riggrörets längd från upphängningsöglan för bäranordningen till kling-

ans tänder vid utgången av klingskyddet ska vara minst 110 cm.

13

AFS 2012:1

Bilaga B

Organisatoriska krav

1 Allmänt

1.1 Om arbete med en motorkedjesåg eller en röjsåg sker när det inte finns

dagsljus ska tillfredställande belysning av hela riskområdet ordnas.

1.2 I slutna eller delvis slutna lokaler där en förbränningsmotordriven

motorkedjesåg används ska tillfredsställande ventilation ordnas. Undantag

gäller vid arbete inom Räddningstjänsten när andningsapparater, med över-

tryck och som är godkända för rökdykning, används.

1.3 Transporter av motorkedjesågar, röjsågar och bränslekärl i fordon

ska ske på ett sådant sätt att föraren och passagerarna skyddas mot skador

på grund av explosion och brand i bränsle eller på grund av inandning av

bränsleångor.

2 Ensamarbete

2.1 Vid ensamarbete med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska fungerande

och regelbunden kommunikation ordnas med en utsedd person.

2.2 De arbetsuppgifter som avses i avsnitt 4–6 ska utföras i närvaro av andra

medarbetare.

3 Trädfällning och upparbetning av träd med motorkedjesåg

3.1 Arbete med trädfällning eller upparbetning av träd ska planläggas så att

det kan ske på ett säkert sätt. Den som arbetar ska få instruktioner om hur

arbetet ska utföras innan det påbörjas.

3.2 Ett arbetsområde ska avgränsas med varningsskyltar vid tillträdesvägar.

3.3 Endast den som fäller ett träd får uppehålla sig inom trädets fallområde.

Undantag får göras vid utbildning. Undantag får också göras efter att en

riskbedömning genomförts enligt 5 § och visat att den sammantagna risken

vid visst arbete minskar om fler än en person befinner sig inom trädets fall-

AFS 2012:1

14

område. Den som fäller ett träd ska hålla uppsikt så att arbetet kan avbrytas

så snart någon kommer i närheten av trädets fallområde.

3.4 Innan en trädfällning påbörjas ska en reträttväg ha planerats.

3.5 Ett helt eller delvis avsågat träd som inte fällts (så kallat fastfällt träd)

ska tas ned så snart det är möjligt. Det ska finnas rutiner som upplyser om

att arbetsledningen ska underrättas när ett fastfällt träd inte kan tas ned med

vanliga hjälpmedel eller när det av andra skäl kan innebära en olycksrisk.

3.6 Ingen får vistas under ett hängande träd. Andra träd får inte fällas på

hängande eller fällsågade träd.

3.7 Om ett fastfällt eller delvis genomsågat träd tillfälligt lämnas utan tillsyn

ska riskområdet märkas ut med märkband eller liknande.

3.8 Det ska finnas hjälpmedel tillgängliga som kan användas för att tvinga

ett träd att falla i avsedd riktning eller för att ta ned ett fastfällt träd.

Vid fällning får trädet inte bringas i spänn med hjälp av fällhjälp medel

innan fällsågningen är avslutad. Undantag får göras vid utbildning.

Mobila maskiner får inte användas som fällhjälpmedel samtidigt som fäll-

sågningen genomförs.

3.9 Vid trädfällning i brant terräng, vid en byggnad eller en väg ska de spe-

ciella risker som detta innebär uppmärksammas. Innan en sådan fällning

påbörjas ska lämpliga åtgärder vidtas för att förebygga olycksfall.

4 Fällning och upparbetning av stormfälld skog, brandskadad skog, träd

med stark lutning, träd med stort kronöverhäng eller upparbetning av

skog eller träd i liknande situationer

4.1 Vid fällning och upparbetning av stormfälld skog, brandskadad skog,

träd med stark lutning, träd med stort kronöverhäng eller upparbetning av

skog eller träd i liknande situationer, gäller följande:

4.2 Upparbetning ska i första hand utföras med maskiner.

4.3 Upparbetning ska organiseras så att den som arbetar har kontinuerlig

kontakt med arbetskamrater.

15

AFS 2012:1

4.4 Vid upparbetning ska en fäll- och kapteknik som förhindrar spjälkning

användas.

4.5 Om arbete ska utföras med maskin och huggare samtidigt ska skriftliga

instruktioner för arbetet upprättas innan arbetet påbörjas. Fungerande två-

vägskommunikation ska anordnas mellan dem som utför arbetet.

4.6 Upparbetning får inte utföras genom att man klättrar i brötar eller

genom att man står på stammar.

4.7 Vid brötbildning ska träden dras isär innan manuell upparbetning

påbörjas.

5 Trädfällning och upparbetning med motorkedjesåg av träd vid

elledningar

5.1 När trädfällning och upparbetning av träd med motorkedjesåg ska

ut föras vid elledningar ska ledningens innehavare kontaktas innan arbetet

får påbörjas.

5.2 Vid situationer då träd lutar mot eller hänger i elledningar ska ledning-

en ha frånkopplats genom ledningsinnehavarens försorg innan arbetet får

påbörjas.

5.3 Vinschar och andra hjälpmedel ska finnas tillgängliga och användas för

att tvinga träd eller träddelar att falla i önskad riktning.

5.4 Om förhållandena på grund av stormfällning, snöbrott eller andra orsa-

ker är sådana att upparbetning med motorkedjesåg vid elledningar med-

för stora olycksrisker ska om möjligt andra metoder och andra hjälpmedel

användas.

6 Trädarbete med motorkedjesåg från en arbetsplattform eller genom

klättring

6.1 Trädarbete med motorkedjesåg från en arbetsplattform får endast

ut föras av den som genomgått utbildning dels för arbete med arbetsplatt-

form dels för arbete med motorkedjesåg från arbetsplattform och som har

kännedom om vilka risker som sådant arbete innebär.

Trädarbete med motorkedjesåg genom klättring får endast utföras av den

AFS 2012:1

16

som genomgått utbildning i klättringsteknik samt utbildning för arbete med

motorkedjesåg genom klättring. Den som utför trädarbete med motorked-

jesåg genom klättring ska dessutom ha kännedom om de risker som arbete

med motorkedjesåg genom klättring innebär.

6.2 Kedjebromsen ska vara tillslagen när en förbränningsmotordriven

motorkedjesåg startas i en arbetsplattform.

6.3 Vid arbete med en motorkedjesåg från en arbetsplattform ska den arbe-

tande vara förankrad i arbetsplattformen med ett fallskydd.

6.4 När flera personer samtidigt utför trädarbete med motorkedjesåg genom

klättring ska minst två av dessa ha utbildning i räddningsarbete för att kun-

na ta ned en skadad person från ett träd. Ändamålsenlig utrustning ska fin-

nas tillgänglig så att en person som är skadad eller är i nödläge kan tas ner

från trädet på ett säkert sätt.

6.5 Ingen person får vistas under ett träd i vilket trädarbete från arbetsplatt-

form eller genom klättring pågår. Arbetsområdet där trädarbete pågår ska

spärras av och varningsskyltar sättas ut vid vägar och andra tillträdesleder

till området.

7 Användning av motorkedjesåg av en person som befinner sig på

en högre nivå än markplan för annat arbete än trädarbete från en

arbetsplattform eller genom klättring

7.1 För annat arbete än arbete från en arbetsplattform eller genom klättring

får en motorkedjesåg endast användas av en person som befinner sig på

högre nivå än markplanet om detta sker från ett fast våningsplan, en bygg-

nadsställning eller om personlig fallskyddsutrustning används.

8 Användning av röjsåg

8.1 När röjsåg används ska andra personer än användaren befinna sig minst

15 meter från sågen. Undantag får göras vid utbildning.

17

AFS 2012:1

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och

röjsågar

Tillämpningsområde

Till 2 § Exempel på anordningar där en motorkedjesåg ingår som en del

av anordningen, är små mobila sågverk för exempelvis sågning av stockar i

längdriktning, också kallade kedjesågverk eller minisågverk.

Till vem riktar sig föreskrifterna

Till 3 §Arbetsmiljölagen gäller delvis även utanför yrkeslivet. Elever, vård-

tagare och den som tjänstgör inom totalförsvaret jämställs i vissa avseenden

med arbetstagare, bl.a. när det gäller arbetsmiljöns beskaffenhet (1 kap. 3 §

arbetsmiljölagen). Dessa föreskrifter gäller därför även i t.ex. skolans verk-

samhet.

Den som råder över ett arbetsställe har ett ansvar för att se till att fasta

anordningar och andra anordningar som finns på arbetsplatsen inte orsakar

ohälsa eller olycksfall. Detta ansvar gäller även för andra arbetstagare än de

egna anställda. Se 3 kap. 12 § första stycket arbetsmiljölagen.

För samordningsansvarig, när sådan finns, gäller att denne ska försäkra

sig om att arbetsgivare eller ensamföretagare på ett gemensamt arbetsställe

följer tillämpliga regler.

I 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen finns bestämmelser om ansva-

ret för den som hyr in arbetskraft. Eftersom en inhyrare disponerar över

arbetskraften och utövar den direkta arbetsledningen, har inhyraren ett

ansvar som i princip motsvarar en arbetsgivares arbetsmiljöansvar. Ansva-

ret är dock begränsat till det aktuella arbetet på inhyrarens arbetsställe.

En arbetsgivare ska beträffande motorkedjesågar och röjsågar följa det

som föreskrivits i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som meddelats

med stöd av den lagen även när det gäller arbetsgivarens eget arbete. För

arbetsgivare som utför arbete för egen räkning gäller samma regler som för

ensam- och familjeföretagare. Detsamma gäller för yrkesmässig verksamhet

som två eller flera personer, som inte är medlemmar av samma familj, driver

för gemensam räkning utan anställda. Se 3 kap. 5 § första stycket arbets-

miljölagen.

Lydelsen i ”tillämpliga delar” i sista stycket i 3 § i dessa föreskrifter syftar

på bestämmelser som gäller bl.a. arbetsmiljöns beskaffenhet men bör inte

gälla bestämmelser om t.ex. instruktioner för hur arbetet ska utföras och om

arbetstagares rätt att påverka arbetsmiljön.

AFS 2012:1

18

En ensam- eller familjeföretagare som verkar på ett gemensamt arbets-

ställe är även skyldig att samråda med andra som verkar där och att se till

att den egna verksamheten inte utsätter någon som arbetar där för risker för

ohälsa eller olycksfall. Se 3 kap. 7 § arbetsmiljölagen.

Även när det gäller byggnads- och anläggningsarbeten gäller ett utvidgat

ansvar för ensam- och familjeföretagare. Se 3 kap. 5 § tredje stycket och 4

kap. 10 § andra stycket arbetsmiljölagen samt 2 § Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete. I princip gäller bestäm-

melserna i föreskrifterna i sin helhet för en ensam- eller familjeföretagare

som utför byggnads- och anläggningsarbete.

Undersökning och riskbedömning

Till 5 § Regler om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) finns i särskilda

föreskrifter från Arbetsmiljöverket och de gäller tillsammans med dessa

föreskrifter. Enligt reglerna om SAM ska arbetsgivaren regelbundet under-

söka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon skadar sig i

arbete.

Exempel på särskilt riskfyllda arbeten är:

1. arbete från plattform eller genom klättring,

2. arbete med brandskadad eller stormfälld skog,

3. arbete med fastfällda träd,

4. arbete vid elledningar,

5. arbete vid byggnader och vid svåra förhållanden som brant terräng,

6. arbete på högre nivå än markplan och

7. arbete inom Räddningstjänsten.

Information från tillverkaren kan omfattas av instruktioner om bl.a. kon-

troll och underhåll. Tillverkaren anger i maskinens bruksanvisning vad som

bör kontrolleras och underhållas och vid behov lämpliga intervaller för det-

ta. Även andra relevanta regler och standarder kan behöva beaktas.

Tillverkaren anger i maskinens bruksanvisning vilka egenskaper som

skärverktyg, som får användas till motorkedjesåg eller röjsåg ska ha.

Vid uthyrning av arbetskraft måste arbetsgivaren (uthyraren) i regel sam-

råda med den som planerar att hyra in arbetskraften (inhyraren) för att få

information om de arbetsuppgifter som den inhyrda personalen kommer att

utföra och om riskerna på arbetsplatsen.

När det gäller de arbetsmiljöåtgärder, som behöver vidtas i det aktuella

arbetet, är det rimligt att göra en fördelning mellan uthyraren och inhyra-

ren. Anledningen till detta är att det i regel är inhyraren som bäst känner till

arbetsförhållandena på arbetsplatsen och vet vilka arbetsuppgifter som ska

19

AFS 2012:1

göras. Hur fördelningen i detalj ska göras beror på omständigheterna i det

enskilda fallet.

Ett exempel på vad en riskbedömning bör utmynna i är rutiner för att

säkerställa att kunskaperna hos de som arbetar med en motorkedjesåg eller

en röjsåg är uppdaterade.

Till 7 § Hur ofta uppdateringar och uppföljningar av tidigare gjorda riskbe-

dömningar och vidtagna åtgärderna behöver göras beror på förhållandena i

verksamheten som helhet och de arbetsuppgifter som ska utföras.

När en ny person ska utföra arbete behöver detta inte betraktas som en

omständighet som kräver att riskbedömningen uppdateras. En anledning

till detta är att den riskbedömning som redan gjorts bör ha föranlett ruti-

ner där det framgår att en dokumenterad kontroll av vilka arbetsuppgifter

arbetstagaren har kunskaper för ska göras.

Krav på produkter

Till 8 § Här avses sådana anordningar som omfattas av krav på CE-

märkning och grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt bland annat

maskindirektivet.

Till 9 § Här avses äldre anordningar som redan var i bruk när kraven i 8 §

trädde i kraft.

Till 11 § Det är viktigt att kedjeoljor inte framkallar ohälsa eller besvär hos

den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg t.ex. genom att orsa-

ka allergi eller besvär i luftvägarna. Regler om kemiska ämnen såsom oljor

finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbets-

miljörisker.

Det är viktigt att förgasaren är rätt inställd för att sågen ska få så låga

emissionstal som möjligt av kolmonoxid, kolväten, aldehyder och kväve-

oxider. Miljöbränsle bör i första hand användas.

När man använder förbränningsmotordrivna kedjesågar inomhus eller i

andra instängda eller trånga utrymmen bildas snabbt livsfarliga gaser, bl.a.

kolmonoxid. Om man ändå måste göra detta under en kort stund är det vik-

tigt att luftomsättningen är tillräcklig. Detta bör man tänka på även vid kor-

tare provkörningar av sågar efter reparation eller service.

När man använder en motorkedjesåg för att komma åt brandhärdar, eller

för att såga hål i brandventilerande syfte, bör man vara medveten om att

risken för kast kan vara särskilt stor och man bör också använda en special-

kedja.

AFS 2012:1

20

Till 12 § Om det saknas information om kontrollintervallerna, så bör tiden

mellan kontrollerna inte överstiga en månad för motorkedjesågar och röj-

sågar som används kontinuerligt. I annat fall bör man kontrollera dem efter

behov, t.ex. en gång var sjätte månad eller en gång om året. Sågar som stått

oanvända under en längre tid bör kontrolleras noggrannare innan de börjar

användas igen.

Det är viktigt att följande delar och deras funktioner kontrolleras på en

motorkedjesåg:

1. kedja, svärd och topptrissa,

2. kastskydd och kedjebroms,

3. handskydd vid bakre handtaget samt kedjefångare,

4. start- och stoppanordningar samt spärren mot oavsiktlig påverkan av

driftreglage,

5. anordning för kedjesmörjning,

6. vibrationsdämpande element,

7. skyddskåpor över fläkt- och kedjedrivhjul,

8. gasreglage med överföringsmekanismer,

9. att kedjan står still på tomgång, kopplingens funktion och inkopplings-

varvtal för kedjedrivning,

10. ljuddämpare/avgasbortledare/katalysator och

11. lock till bränsletanken.

Punkterna 8 – 11 avser endast förbränningsmotordrivna motorkedjesågar.

Det är lämpligt att kontrollen protokollförs och att motorkedjesågar

märks med datum för kontrollen.

Det är viktigt att arbetstagare får de instruktioner, den utrustning och

tid som behövs för kontroll av sågen. Den dagliga kontrollen av en motor-

kedjesåg bör minst omfatta delarna och funktionerna i punkterna 1–4 och

8–11 ovan.

Det är viktigt att följande delar och funktioner kontrolleras på en röjsåg:

1. förekomst av sprickbildningar vid klingans stödflänsar eller tandbottnar,

2. klingskyddet och dess läge i förhållande till klingan,

3. klingans fastsättning,

4. driftsreglage, start och stoppanordningar,

5. tomgångsvarvtal, koppling och inkopplingsvarvtal,

6. ljuddämpare, avgasbortledare och katalysator och

7. bäranordning och upphängningsanordning.

Det är lämpligt att kontrollen av röjsågar protokollförs.

Den dagliga kontrollen av en röjsåg bör omfatta delarna och funktionerna

i punkterna 1–7 ovan.

Kedjor på en motorkedjesåg där den smalaste delen på skärtandens sido-

plan understiger 2 mm bör kasseras.

21

AFS 2012:1

Det är viktigt att särskilt specificerade skärverktyg och tillbehör som till-

verkaren varnat för inte används på en motorkedjesåg eller en röjsåg.

Till 13 och 14 §§ Det är viktigt att välja hörselskydd med en tillräcklig

dämp ning för det aktuella bullrets nivå och frekvensinnehåll.

Det är vidare viktigt att skydden används hela tiden man utsätts för såg-

buller och att hörselskydden sköts och underhålls väl.

Om man använder korrektionsglasögon och hörselskydd används samti-

digt är det viktigt att välja skydd och glasögon som lämpar sig att användas

tillsammans och inte inverkar negativt på varandras funktion.

Stora risker för olycksfall vid arbete med motorkedjesågar uppstår bl.a.

när någon faller, snubblar eller halkar. Det är därför viktigt att skyddsstövlar

eller skyddskängor är så utformade att dessa risker motverkas.

Byxholkar med sågskydd bör endast användas vid kortvariga arbeten

med motorkedjesåg.

Varselkläder är sådan personlig skyddsutrustning, med reflekterande

och fluorescerande fält, som är avsedd att öka synbarheten av personer som

uppehåller sig i riskområde. Exempel på sådana kläder är varselväst, overall

och jacka. Svensk standard ger vägledning vid valet av lämplig personlig

skyddsutrustning och hur kraven som ställs på sådan kan uppfyllas. Regler

för utförande och användning av personlig skyddsutrustning finns i Arbets-

miljöverkets föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning, res-

pektive om användning av personlig skyddsutrustning.

Det är viktigt att varselkläder och deras klassning är valda med hänsyn

till de risker som förekommer vid varje enskilt arbete.

Det är viktigt att varselkläder är så valda att de underlättar att hitta en

skadad person under svåra förhållanden.

Vid användning av motorkedjesågar till andra arbeten än fällning och

upparbetning av träd, är det viktigt att den personliga skyddsutrustningen

skyddar mot de risker som kan uppstå vid respektive typ av arbete.

Till 15 § Det är lämpligt att bära första förband lätt åtkomligt, till exempel i

en bröstficka som lätt kan öppnas med en hand.

Till 16 § Det är lämpligt att rummet har minst två luftventiler som är place-

rade så att de ger rummet god luftväxling och så att deras funktion inte kan

hindras av snö.

Bedömningen om ett rum behövs eller ej baseras på riskbedömningen. I

regel behövs ett sådant rum. Men det kan finnas situationer där riskbedöm-

ningen ger stöd för att ett motorsågsrum, som uppfyller de krav som ställs

Obs! Denna sida (21) är ett rättelseblad som ersätter s. 21 av tidigare utgivna AFS

2012:1. Rättelsen innebär att det i Till 13 och 14 §§, näst sista stycket, ska stå

”underlättar” i stället för ”underslättar”. Utkom från trycket den 22 februari 2013.

AFS 2012:1

22

på ett sådant rum, inte behövs. Exempel på sådana situationer är när För-

svarsmakten använder särskilda tält för förvaringen när de är i fält.

Krav på kunskaper

Till 17 § Det är särskilt viktigt att den arbetande har goda kunskaper om

de olika arbetsmomenten som ingår vid trädfällning och kan bedöma vilken

teknik som är lämplig i varje situation.

Exempel på vad som i regel bör ingå i utbildningen för arbete med en

motorkedjesåg är kunskaper om:

1. underhåll och kontroll av sågar,

2. egenskaper, personlig skyddsutrustning, användning,

3. olika typer av redskap för trädfällning och nedtagning av fastfällda träd,

4. moment som ingår vid trädfällning och upparbetning av träd,

5. teknik och metoder vid fällning av svårfällda träd,

6. metoder för nedtagning av hängande och fastfällda träd,

7. arbete i stormfälld skog och

8. riskbedömningar vid olika arbetssituationer.

Det är viktigt att utbildningen också omfattar instruktion och tränings-

moment som är anpassade till de speciella arbetsuppgifterna så att riskerna

vid användning av motorkedjesåg blir kända och olycksfall därigenom kan

undvikas.

Det är lämpligt att proven görs om vart femte år.

Dokumentationen, som visar på att arbetstagare som använder motorked-

jesåg har med godkänt resultat genomgått proven, behöver dock inte finnas

tillgänglig hos arbetstagaren, men ska på begäran från Arbetsmiljöverket

kunna visas upp. Exempel på dokumentation som avses i 17 § andra stycket

kan vara s.k. motorsågskörkort eller annat utbildningsbevis.

För att kunna ge eleven tillräckliga kunskaper för att arbeta på ett säkert

sätt med motorkedjesåg är det viktigt att den som utbildar personer inom

motormanuell avverkning har dokumenterade kunskaper om hur motor-

kedjesågar används och praktisk erfarenhet av skogsarbete och i övrigt är

lämplig för att utbilda andra.

Dokumentationskravet i andra stycket bör tolkas enligt sin ordalydelse så

att det räcker med att styrka avklarade prov för motorsågsanvändning gene-

rellt oavsett arbetets komplexitet. Om en användare för vilken arbetsgivaren

kan uppvisa dokumentation på kunskaper på en grundläggande nivå ändå

utför särskilt komplicerade arbetsuppgifter kan detta därför enbart utgöra

en avvikelse från kraven i första stycket.

23

AFS 2012:1

Till 17 och 18 §§ Arbetsmarknadens parter kan i samråd utarbeta och ta

fram förslag på kriterier för hur kraven på utbildning i föreskrifterna kan

uppfyllas.

Bilaga A

Till punkt 1.2 Vissa motorkedjesågar kan förses med en anordning som

kan utlösa kedjebromsen även vid bakre handtaget, vilket ytterligare kan

minska olycksriskerna vid kast. Det är lämpligt att ha en sådan anordning

vid arbeten där risken för kast bedöms som stor.

Bilaga B

Till punkt 1.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har

regler för transport av farligt gods, till exempel sågbränslen.

Till punkt 3.1 För att undvika påfällningsolyckor är det viktigt att områ-

desfördelning och arbetsuppgifter kontrolleras och att om möjligt endast en

person avslutar arbetet.

När det är två eller flera som samtidigt arbetar med trädfällning är det

viktigt att det alltid hålls ett säkerhetsavstånd som är mer än dubbla träd-

längden.

När en avverkning är inne i slutskedet, och arbetsområdet därigenom

minskas, ökar risken för att säkerhetsavstånden inte hålls.

Om två eller flera samtidigt arbetar med trädfällning på en avverknings-

trakt är det viktigt att denna delas in i tillräckligt stora skiften, helst med

blindskiften emellan.

När arbetskraft som inte har det svenska språket som modersmål anlitas

är det särskilt viktigt att säkerställa att arbetskraften förstår instruktionerna.

Det är lämpligt att instruktionerna för trädfällning är anpassade till typ av

skog och avverkningssystem. Det är också viktigt att instruktionerna finns i

lokala skyddsföreskrifter nära arbetsplatsen.

Till punkt 3.2 Vid trädfällning i närheten av bebyggelse, fritidsområden

eller liknande, är det särskilt viktigt att skyltar med varning för tillträde

anslås vid vägar och stigar som leder in i området.

Till punkt 3.3 Vid stormfällning kan det exempelvis finnas behov för rädd-

ningstjänsten att i vissa situationer tillåta att fler än en person befinner sig

inom trädets fallområde för att minska riskerna vid arbetet.

AFS 2012:1

24

Till punkt 3.4 Det är viktigt att reträttvägen från det träd som fälls är fri

från hinder så att man lätt kan sätta sig i säkerhet när trädet faller.

Till punkt 3.8 Det är viktigt att fällhjälpmedel alltid finns till hands just när

ett träd ska fällas. Vanligen är ett brytjärn, ett trampjärn eller en fällkil till-

räckligt som hjälpmedel för att tvinga ett träd att falla i önskad riktning. Vid

svårare förhållanden kan en fällsax, en mekanisk eller en hydraulisk fällrik-

tare eller andra redskap med motsvarande kapacitet vara lämpliga hjälp-

medel.

Exempel på situationer där undantaget gäller är i samband med övning

och demonstration av specialkaptekniker som används för att hantera starkt

spända träd eller vid demonstration och övning i trädfällning med stark

framvikt (simulerad via drag med lina). Vid svåra förhållanden bör en eller

flera i trädet högt belägna och betryggande fästade linor samt vinsch och ev.

brytbock av tillräcklig styrka användas.

Spjälkningsrisken är stor om man bringar ett träd i spänn med exempelvis

en vinsch eller en mobil maskin.

Om mobila maskiner används för att bringa ett träd på fall får dessa

inte ansättas förrän fällsågningen är avslutad. Att arbeta under en upplyft

kran arm eller annan del av en maskin innebär en risk eftersom oavsiktliga

manövrar av maskinföraren, slangbrott i kranar eller liknande kan inträffa.

Till punkt 3.9 När man fäller träd i brant terräng finns det en risk att träden

rullar eller glider utför sluttningen. Vid trädfällning intill byggnader kan ett

fallande träd utgöra en stor risk om det exempelvis träffar en husvägg som

påverkar dess fallriktning. Vid fällning intill vägar finns risken att förbipas-

serande kan komma till skada. Ofta är det lämpligt att använda extra hjälp-

medel, exempelvis en vinsch, i sådana situationer.

Till punkt 4 Vid vissa arbetssituationer kan riskerna för olyckor vara betyd-

ligt större än vid annat skogsarbete. Det är därför angeläget att vara upp-

märksam på de risker som uppstår vid följande arbeten:

– upparbetning av stormfälld skog,

– fällning av starkt lutande träd,

– fällning av rotryckta träd som hänger i stående träd,

– rotkapning av nedblåsta träd med stora rotvältor samt

– kapning av stammar som ligger i kraftig spänning.

Det är vidare viktigt att man går igenom de särskilda förutsättningar

som kan finnas för arbetsuppgiften. Genomgången bör göras med alla som

ska delta i arbetet innan det påbörjas. Genomgången bör omfatta arbets-

25

AFS 2012:1

planering, exempelvis vilka delar av objektet som inte får upparbetas utan

maskinhjälp, lokala skyddsföreskrifter och organisationen i händelse av

olycksfall. Genomgången bör vidare omfatta arbetsteknik och risker vid oli-

ka situationer som kan förekomma.

Till punkt 4.4 Kommunikation med hjälp av radio eller telefon är exempel

på fungerande tvåvägskommunikation.

Till punkt 5.4 Vid exceptionella förhållanden då det är direkt olämpligt att

använda en motorkedjesåg bör en skogsmaskin eller annan maskin i första

hand användas om den aktuella ledningssträckan kan nås med maskiner.

Andra alternativ eller komplement till motorkedjesåg kan vara spräng-

medel, en kastsåg eller en stångsåg. Vid användning av sprängmedel gäller

bl.a. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete.

Till punkt 6 Det är viktigt att en arbetsplattform ställs upp på ett stabilt sätt

och manövreras enligt både tillverkarens och lokala arbetsinstruktioner. När

man ska arbeta med en motorkedjesåg från en arbetsplattform är det viktigt

att ha upprättat skyddsföreskrifter utifrån antalet personer som kommer att

arbeta från plattformen.

Till punkt 6.1 Trädarbete med motorkedjesåg genom klättring med hjälp-

medel är fysiskt krävande och det är nödvändigt att ha god utbildning i bl.a.

klättringsteknik för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Utbildningen i

klättringsteknik förutsätter förkunskaper om trädfällning och upparbetning

av träd med motorkedjesåg.

Till punkt 6.4 Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på att speciell

kompetens kan behövas för att ta hand om en skadad person, till exempel

någon som har blivit hängande orörlig i ett rep, en sele eller i fallskyddsut-

rustningen.