AFS 2012:2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Belastningsergonomi

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om

belastningsergonomi

ISBN 978-91-7930-565-9

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

Elanders Sverige AB, 2011 364302

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter.

Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av

föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex.

upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar.

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga num-

mer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets

författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

BESTÄLLNINGSADRESS

Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm

Telefon 010-730 90 00 www.av.se

AFS 2012:2

3

Innehåll

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi

Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Undersökning och riskbedömning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Arbetsställningar och arbetsrörelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Manuell hantering och annan kraftutövning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Repetitivt arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Handlingsutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Kunskaper och information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Bilaga A Påverkande faktorer vid manuell hantering. . . . . . . . . . . . . . .

9

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om

belastningsergonomi

Till 1 § Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Till 2 § Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Till 4 § Undersökning och riskbedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Till 5 § Arbetsställningar och arbetsrörelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Till 6 § Manuell hantering och annan kraftutövning. . . . . . . . . . . . . . . .

25

Till 7 § Repetitivt arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Till 8 § Handlingsutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Till 9 § Kunskaper och information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Modeller för bedömning av arbetsställningar, manuell hantering och

repetitivt arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

om belastningsergonomi;

beslutade den 22 maj 2012.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.

Syfte

1 § Dessa föreskrifter om belastningsergonomi syftar till att arbetsplatser

och arbetsuppgifter ska ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga

eller onödigt tröttande belastningar förebyggs.

Tillämpningsområde

2 § Föreskrifterna gäller varje verksamhet där en arbetstagare kan utsättas

för belastningar eller andra förhållanden i arbetet som direkt eller indirekt

kan påverka rörelseorganen och stämbanden negativt.

Arbetsgivaren ansvarar för att föreskrifterna följs. I 1 och 3 kap. arbets-

miljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om vissa skyldigheter för andra

än arbetsgivare. Dessa föreskrifter ska i tillämpliga delar även gälla dessa

personer.

Av 1 kap.arbetsmiljölagen framgår att lagen i vissa fall även tillämpas för

andra än arbetstagare. Dessa föreskrifter ska i tillämpliga delar även gälla

dessa personer.

1

Jfr Rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och säker-

het vid manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbats av ska-

dor, särskilt i ryggen (fjärde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG ) EGT L

156, 21.6.1990, s. 9, Celex 31990L0269).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2012:2

Utkom från trycket

den 1 juni 2012

AFS 2012:2

6

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med:

Belastningsbesvär

Besvär i rörelseorganen, dvs. alla former av ohäl­

sa i rörelseorganen som kan ha samband med

förhållanden i arbetet. Besvären kan ha orsakats

av arbetet eller något annat, men förvärras av

arbetet. I begreppet ingår allt ifrån lätta, övergå­

ende besvär till livslånga skador. Muskuloskele­

tala besvär är synonymt med belastningsbesvär.

Belastningsergonomi

Den del av det större begreppet ergonomi som

behandlar hur belastningar i arbetet påverkar

rörelseorganen.

Manuell hantering

Alla slags transporter eller förflyttningar av las­

ter där en eller flera arbetstagare lyfter, sätter

ned, skjuter, drar, bär eller flyttar en last.

Repetitivt arbete

Arbete som innebär att man upprepar liknande

arbetsrörelser om och om igen. Tiden för varje

arbetsmoment är kort och rörelserna sker i sådan

omfattning att arbetstagaren kan drabbas av

besvär i rörelseorganen.

Rörelseorganen

De kroppsdelar och de strukturer (muskler,

senor, skelett, brosk, ledband samt nerver) som

gör att kroppen intar olika ställningar och rör på

sig.

Undersökning och riskbedömning

4 § Arbetsgivaren ska undersöka om arbetstagarna utför arbete med

arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering samt repetitivt arbe­

te som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande. Synförhållanden ska

också undersökas för att ta reda på om de påverkar arbetsställningarna och

arbetsrörelserna negativt.

Arbetsgivaren ska bedöma om belastningarna enskilt eller i kombination

kan innebära risk för skador i rörelseorganen och på stämbanden. Riskerna

ska bedömas utifrån belastningarnas duration (hur länge), frekvens (hur

7

AFS 2012:2

ofta) och intensitet (hur mycket). I bedömningen ska fysiska, organisatoriska

och psykosociala faktorer i arbetsmiljön beaktas.

Bestämmelser om åtgärder, uppföljning och dokumentation av riskbe­

dömningen finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbets­

miljöarbete. I samma föreskrifter finns även bestämmelser om arbetsgiva­

rens skyldighet att vid behov anlita företagshälsovård eller motsvarande

sakkunnig hjälp utifrån.

Arbetsställningar och arbetsrörelser

5 § Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma

arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbets­

ställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen. Man ska

undvika långvarigt och ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål,

liksom arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd. Detsamma

gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar.

Arbetsgivaren ska tillhandahålla särskilda synhjälpmedel, om dessa

behövs för att möjliggöra gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser.

Manuell hantering och annan kraftutövning

6 § Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undvi­

ker risken för arbetstagarna att drabbas av belastningsbesvär, särskilt i ryg­

gen, vid manuell hantering av bördor och laster eller vid andra arbetsupp­

gifter som kräver kraftutövning. Arbetsgivaren ska vidta lämpliga åtgärder,

framför allt när det gäller arbetsmiljöns utformning och de krav arbetsupp­

giften ställer. Det innebär både organisatoriska åtgärder och att använda sig

av hjälpmedel, framför allt teknisk utrustning, för att undvika att arbetsta­

garna behöver hantera bördor och laster manuellt.

Om man inte kan undvika manuell hantering av bördor och laster, ska

arbetsgivaren vidta åtgärder och beakta

de påverkande faktorer som fram­

går av bilaga A.

Repetitivt arbete

7 § Arbetsgivaren ska se till att det normalt inte förekommer arbete som

är repetitivt, starkt styrt eller bundet. Om en arbetstagare ändå måste utfö­

ra sådant arbete på grund av särskilda omständigheter, ska arbetsgivaren

förebygga riskerna för ohälsa eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller

onödigt tröttande belastningar. Det förebyggande arbetet ska leda till ökad

AFS 2012:2

8

variation i arbetet till exempel genom arbetsväxling, arbetsutvidgning eller

pauser.

Handlingsutrymme

8 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har möjligheter att påverka

upplägget och genomförandet av det egna arbetet, så att de får tillräcklig

rörelsevariation och återhämtning.

Kunskaper och information

9 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om

• lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser,

• hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas,

• vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig

manuell hantering medför, och

• tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler.

Arbetstagaren ska få information om vikten på de laster som hanteras.

Där det är möjligt ska arbetstagaren få exakta upplysningar om lastens vikt

och var lastens tyngdpunkt eller tyngsta sida finns när innehållet i den är

ojämnt fördelat.

Arbetstagaren ska få instruktioner och möjlighet att träna in en lämplig

arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften. Arbetsgivaren ska följa upp

att instruktionerna efterlevs.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2012. Genom författning-

en upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:1) om belast-

ningsergonomi och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:1) om

manuell hantering.

BERNT NILSSON

Agneta Sunder

Anna Middelman

9

AFS 2012:2

Bilaga A

Påverkande faktorer vid manuell hantering

Följande faktorer ska man beakta när man vidtar åtgärder för att minska ris­

kerna för belastningsbesvär vid manuell hantering. För att få en komplett

bedömning behöver faktorerna bedömas samtidigt. Ju fler påverkande fak­

torer som förekommer, desto lägre maxvikt rekommenderas jämfört med

om förhållandena är idealiska.

1. Bördans eller lastens egenskaper:

Manuell hantering kan medföra risk för skador, om bördan eller lasten

• är för tung eller för stor,

• är otymplig eller svår att få grepp om,

• är instabil eller har ett innehåll som kan förskjutas,

• är placerad på ett sätt som kräver att man håller eller hanterar den på

ett visst avstånd från kroppen eller så att man böjer eller vrider bålen,

eller

• på grund av sin yttre form eller sin beskaffenhet kan riskera att skada

arbetstagarna, särskilt om man stöter samman med något.

2. Krav på fysisk ansträngning:

En fysisk ansträngning kan medföra risk för skador, om ansträngningen

• är alltför påfrestande,

• bara utförs genom vridning av bålen,

• kan medföra att bördan eller lasten plötsligt kommer i rörelse, eller

• utförs med dålig balans.

3. Arbetsmiljöns utformning:

Arbetsmiljöns utformning kan medföra risk för skador. Riskerna ökar om

• det inte finns tillräckligt med utrymme, särskilt i höjdled, för att utföra

arbetet,

• golvet är ojämnt och därigenom medför risk för snubbling eller om

det är halt,

• arbetsplatsen eller arbetsmiljön hindrar arbetstagaren från att hantera

bördan eller lasten i en säker arbetshöjd eller i lämplig kroppsställ­

ning,

• det är nivåskillnader i golvet eller arbetsytan som kräver att lasten

hanteras på olika nivåer,

• golvet eller underlaget är ostadigt, eller

• temperaturen, fuktigheten eller ventilationen är otillfredsställande.

AFS 2012:2

10

4. Verksamhetens krav:

Arbetet kan medföra risk för skador, om det medför

• alltför ofta förekommande eller alltför långvarig fysisk ansträngning

som belastar särskilt ryggraden,

• otillräcklig fysisk vila eller återhämtningstid,

• alltför långa avstånd att lyfta, sänka eller bära bördan, eller

• en arbetstakt som tvingats fram av arbetsprocessen och som arbetsta­

garen själv inte kan påverka.

5. Individuella faktorer:

Arbetstagaren riskerar att få skador om han eller hon

• inte är fysiskt lämpad att utföra arbetsuppgiften,

• bär olämplig klädsel, olämpliga skor eller annat olämpligt, eller

• inte har de kunskaper eller den utbildning som behövs.

11

AFS 2012:2

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om belastningsergonomi

Till 1 § Syfte

Hälsofarliga belastningar är höga belastningar, upprepade belastningar, sta­

tiskt muskelarbete och ensidiga belastningar. Även mycket låga belastningar

kan vara hälsofarliga eller onödigt tröttande. En tröttande fysisk belastning

är inte nödvändigtvis hälsofarlig men innebär allvarliga risker om den upp­

repas ofta och pågår under en längre tid. En onödigt tröttande belastning

går att åtgärda.

Människans kropp är gjord för rörelse och belastning. Men det behövs en

lagom blandning av rörelse, belastning och återhämtning för att underhålla

kroppens funktioner och få en gynnsam belastning. Arbetsuppgifter och

arbetsplatser behöver redan vid planering, byggnation och inredning ord­

nas och utformas, för att möjliggöra gynnsamma, hälsosamma belastningar.

Detta gäller också vid design och inköp av produkter och tjänster.

Till 2 § Tillämpningsområde

Arbetsmiljölagen gäller allt arbete som en arbetstagare utför för en arbets­

givares räkning. Arbetsmiljölagen gäller delvis även utanför yrkeslivet.

Elever, vårdtagare i anstalt och den som tjänstgör inom totalförsvaret jäm­

ställs i vissa avseenden med arbetstagare, bl.a. när det gäller arbetsmiljöns

beskaffenhet (1 kap. 3 § arbetsmiljölagen). Dessa föreskrifter gäller därför

även i t.ex. skolan.

Ansvar för andra än arbetsgivare

Arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter gäller i vissa delar även för t.ex.

• den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig

verksamhet utan anställd,

• byggherren eller byggherrens uppdragstagare,

• arkitekter, projektörer och andra som medverkar vid planeringen och

projekteringen inom ramen för sina uppdrag,

• byggarbetsmiljösamordnare,

• den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader och anläggningar,

• samordningsansvarig,

• arbetstagare,

• den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett

redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning,

AFS 2012:2

12

• den som överlåter eller upplåter en förpackad produkt,

• den som installerar en teknisk anordning,

• den som hyr in arbetskraft,

• den som råder över ett arbetsställe och

• den som upplåter en lokal eller ett markområde.

Den som råder över ett arbetsställe ansvarar för att se till att fasta anord­

ningar och andra anordningar som finns på arbetsplatsen ger bra belast­

ningsergonomiska förhållanden. Detta ansvar gäller även för andra arbets­

tagare än de egna anställda. Det innebär exempelvis att ansvarig arbets­

givare i en butik eller på en restaurang bör se till att lastkajer, hissar och

dylikt finns för såväl sina egna arbetstagare som för andra arbetstagare som

bara korta tider befinner sig på arbetsstället. Ansvaret omfattar även lös

utrustning, t.ex. mobila lastanordningar eller lastkärror.

En inhyrare har ett ansvar som i princip motsvarar en arbetsgivares

arbetsmiljöansvar, eftersom inhyraren disponerar över arbetskraften och

utövar den direkta arbetsledningen. Det innebär bland annat att göra en

riskbedömning av de arbetsuppgifter som inhyrd arbetstagare utför.

Arbetsmiljölagen gäller bara delvis för den som ensam eller med en famil­

jemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställda. En ensam­ eller

familjeföretagare är skyldig att följa vad som i arbetsmiljölagen och med

stöd av den föreskrivits om tekniska anordningar eller farliga ämnen, som

kan föranleda ohälsa eller olycksfall, samt på gemensamt arbetsställe med

andra arbetstagare. Detta innebär exempelvis att en ensam­ eller familjeföre­

tagare har en skyldighet att samråda om bland annat belastningsergonomis­

ka förhållanden med andra, t.ex. den samordningsansvarige, på ett gemen­

samt arbetsställe.

Vid byggnads­ och anläggningsarbete gäller ett utvidgat ansvar för en

ensam­ eller familjeföretagare. Den måste då följa dessa föreskrifter i sin

helhet.

Planering och projektering

Redan vid planeringen och projekteringen skapar man förutsättningar för

arbetsmiljön både under byggtiden och i den färdiga byggnaden. Det är där­

för mycket viktigt att ta hänsyn till de belastningsergonomiska faktorerna

vid planeringen och projekteringen av byggnadsverk och omgivande mil­

jöer. Det är både dyrt och besvärligt att göra ändringar sedan bygget väl är

igång eller byggnaden och dess verksamhet är färdig att tas i bruk.

Byggherren styr i ett tidigt skede mycket av hur arbetsmiljön blir både

under byggtiden och i den färdiga byggnaden eller anläggningen. Byggher­

13

AFS 2012:2

ren bestämmer, står för kostnaderna och väljer vilka konsulter som anlitas

samt utformar deras uppdrag.

Genom att t.ex. välja lämpliga byggprodukter kan man undvika belast­

ningsergonomiska problem under byggskedet. Genom att planera och pro­

jektera installationsutrymmen som är tillräckligt stora och lätt åtkomliga för

service och underhåll och undvika krypgrunder, kan man minska risken

för belastningsbesvär både under byggtiden och vid bruket av den färdiga

byggnaden eller anläggningen.

Figur 1. Arbetsmiljön påverkas av den som projekterar ett bygge. Medvetna val av bättre

utformade produkter minskar belastningen för byggnadsarbetare.

I den färdiga byggnaden bör man ordna lämpliga tillträdes­ och transportle­

der för förflyttning och hantering av utrustning och material, så att det kan

ske med god ergonomi och rationellt arbetsflöde. Det innebär bland annat

att lastkajer, hissar och dylikt som används för att lämna varor till butiker,

gallerior, restauranger eller lager bör medge rullande hantering. Ansvaret

omfattar även lösa anordningar och arbetsutrustning som tillhandahålls för

lossnings­ eller lastningsarbete, t.ex. mobila lastanordningar, lastkärror och

ledtruckar.

Det är viktigt att byggnadens rum, byggnadsdelar och inredning är utfor­

made med hänsyn till dem som kommer att städa, t.ex. att det finns tillräck­

ligt utrymme att utföra arbetet och fri passage för städvagn. Valt material i

t.ex. golv och väggar bör stämma överens med de städmetoder som bygg­

herren rekommenderar för den framtida användningen av lokalerna.

Avfallsutrymmen bör vara tillräckligt stora för att få plats vid källsorte­

ring och återvinning av sopor, samt vara lätta att hålla rena. Det är viktigt att

man kan rulla transporter till och från avfallsutrymmen.

När man planerar, projekterar och bygger lokaler för vård och omsorg

är det viktigt att skapa tillräckliga utrymmen, t.ex. i hygienrum. Arbetsta­

AFS 2012:2

14

garnas arbetsställningar och arbetsrörelser ska inte hindras av väggar eller

inredning när de hjälper de vårdbehövande.

Se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning och

om byggnads­ och anläggningsarbete.

Samordning

På föränderliga arbetsplatser, som byggarbetsplatser, är det extra viktigt

med noggrann och tidig planering, både i tid och rum. För byggnads­ och

anläggningsarbete finns särskilda regler för samordningen. Det ska finnas

en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS­P) och

en för utförandet av arbetet (BAS­U). Deras ansvar gäller byggprojektet som

helhet, dvs. arbetet för alla entreprenörer som arbetar i projektet. BAS­P

samordnar arbetsmiljöfrågorna under projektets förberedelseskede. BAS­U

sköter samordningen under utförandet av arbetet och samordnar kontrollen

av att arbetet utförs på ett riktigt sätt ur arbetsmiljösynpunkt och att arbets­

miljöplanen följs. Det är viktigt att BAS­P och i sista hand BAS­U ser till att

bristande samordning inte leder till onödiga omflyttningar av material, att

bygghiss och byggkran som används av flera företag finns kvar så länge

de behövs samt att man undviker kollisioner i tid och rum mellan olika

yrkesgrupper. Den tid man planerar att utföra olika arbetsmoment behöver

anpassas så att transporter kan ske på ett ergonomiskt riktigt sätt samt att

man kan använda hjälpmedel och arbetsutrustning. Utformning och pla­

cering av materialupplag och tillfartsvägar är exempel på kritiska punkter

som man behöver beakta. I BAS­U:s ansvar ingår även att se till att det finns

rutiner när det gäller ordning och städning och att det är klarlagt vem som

ska sköta detta.

Även på fasta driftställen finns ett samordningsansvar och en samord­

ningsansvarig. Exempel på detta är köpcentra, företagshotell och servicein­

rättningar, där flera olika verksamheter använder samma varumottagning­

ar, sopanläggningar, hissar och trapphus. Där är det viktigt att verksamhe­

ten samordnas, t.ex. tidpunkter för städning, leveranser och transporter, så

att man undviker onödiga fysiska belastningar. För att förebygga risker för

belastningsbesvär kan det vara lämpligt att den samordningsansvariga får

möjlighet att medverka och lämna synpunkter på avtal för drift och under­

håll samt leveranser innan avtalen undertecknas.

15

AFS 2012:2

Arbetstagare

Utan arbetstagarens engagemang är det svårt att förebygga belastningsbe­

svär på ett bra sätt. Dels påverkar de personliga förutsättningarna och för­

hållningssätten riskerna, dels kan arbetstagarna på ett mycket direkt och

konkret sätt identifiera ergonomiska brister i arbetet. Enligt arbetsmiljölagen

ska arbetstagarna medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet

av de åtgärder som behövs för att få en bra arbetsmiljö. Men de ska även

följa givna föreskrifter, använda den utrustning och iaktta den försiktighet i

övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Om arbetstagaren

bedömer att en arbetsuppgift kan medföra risker för belastningsbesvär bör

man underrätta arbetsgivaren.

Tillverkare, importör, överlåtare och upplåtare

Tillverkare, importörer, överlåtare och upplåtare ansvarar för att beakta

belastningsergonomiska faktorer redan vid tillverkning och leverans av pro­

dukterna, så att man kan installera, använda och underhålla dem med bra

belastningsergonomiska förhållanden. Men det är alltid arbetsgivaren som

ansvarar för hur deras produkter praktiskt används hos en köpare.

Till 4 § Undersökning och riskbedömning

De fysiska belastningar som arbetsgivaren behöver identifiera kan vara

• enstaka höga belastningar,

• upprepade måttliga belastningar,

• statiskt muskelarbete,

• ensidig belastning,

• mycket låg belastning.

Enstaka höga belastningar, till exempel ett tungt lyft, kan medföra risk för

akut överbelastning.

Upprepade måttliga belastningar kan ge besvär om arbetet utförs under en

längre tid.

Statiskt muskelarbete innebär att muskler spänns utan att detta medför

rörelser i den led musklerna sträcker sig över. Ges då inte tillfälle att slappna

av, inträder efter en stund tecken på överbelastning. Man blir trött, muskel­

funktionen hämmas och musklerna värker. På sikt kan sådan belastning få

skadliga följder. Det räcker ofta med kroppsdelens egen tyngd för att över­

belastning ska uppstå vid statiskt muskelarbete (figur 2).

AFS 2012:2

16

Figur 2. Exempel på statisk belastning.

Ensidig belastning på muskler och leder uppstår när samma kroppsde­

lar används på ett likartat sätt under en lång tid, utan tillfälle till vila eller

omväxling. Då tvingas de omgivande, stabiliserande musklerna att arbeta

nära nog statiskt för att möjliggöra dessa arbetsrörelser.

Mycket låg belastning kan också ge besvär. Alltför låg belastning under

lång tid, till exempel vid stillasittande övervakningsarbete, är ogynnsamt för

bland annat rörelse­ och cirkulationsorganen. Rörelseorganen behöver fort­

löpande aktivering för att behålla styrka, rörelseomfång och rörlighet.

Hälsofarlig och onödigt tröttande belastning drabbar alla kroppsdelar.

Ofta är ryggen, nacken och skuldrorna utsatta, men även andra kroppsdelar

behöver beaktas. Händerna kan också vara utsatta för belastningar i form

av tryckkrafter. I arbeten där rösten är viktig för arbetets utförande behöver

man även bedöma den belastningen.

Gynnsam belastning karaktäriseras av återkommande variation, balans

mellan aktivitet och återhämtning samt begränsning i tid. Vad som är gynn­

sam belastning kan vara mycket olika för olika personer, beroende på deras

individuella förutsättningar och känslighet. Även perioder av gynnsam

belastning i arbetet är viktiga att identifiera när man vill bedöma hur arbets­

tagaren belastas under hela arbetsskiftet.

För att uppskatta risken för ohälsa används ofta begreppet belastningsdos

som mått på den sammanlagda belastningen. Dosen beräknas som en kom­

bination av hur mycket, hur tungt, hur ofta samt hur länge vi arbetat. Hur

mycket och hur tungt kan man beskriva som intensiteten i belastningen. Hur

ofta är frekvensen och hur länge är durationen för belastning. Det är lätt att

förstå att en hög belastningsdos kan verka nedbrytande på kroppens vävna­

17

AFS 2012:2

der. Men att även för låga doser kan ha negativa effekter kan vara svårare

att inse. De belastningstyper som beskrivs ovan förekommer sällan separata

i arbetslivet utan är ofta kombinerade.

För att bedöma risker kan man använda Modeller för bedömning av arbets-

ställningar, manuell hantering och repetitivt arbete (sidan 34).

Följande faktorer behöver beaktas i bedömningen

• fysiska faktorer som arbetsutrymme, arbetsutrustning, inredning, belys­

ning, luftkvalitet, temperatur, drag, vibrationer, buller, akustik, underlag

samt personlig skyddsutrustning och arbetskläder,

• organisatoriska faktorer som arbetstakt, tid för att utföra arbetsuppgiften,

tid för återhämtning, ensamarbete, handlingsutrymme och variation av

belastning,

• psykosociala faktorer som upplevelse av socialt stöd och trivsel samt

möjlighet till inflytande och kontroll i arbetet,

• arbetsuppgiftens innehåll som krav på precision, koncentration, upp­

märksamhet, tänkande och uppgiftens svårighetsgrad,

• arbetstagarens förutsättningar som erfarenhet, ålder och fysisk och kog­

nitiv förmåga.

Synförhållandena spelar en stor roll för att man ska kunna utföra arbets­

uppgiften på ett gynnsamt och säkert sätt.

Olämpligt utformade arbetsplatser, arbetslokaler, arbetsutrustning och

arbetsobjekt gör det svårt att arbeta på ett varierat och skonsamt sätt. Det

gäller till exempel i trånga utrymmen, lokaler med nivåskillnader, vid

arbetsbord eller med verktyg som inte är anpassade till användarnas kropps­

mått.

Figur 3. Arbete i kryputrymme medför mycket besvärliga arbetsställningar.

AFS 2012:2

18

Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer kan samverka med och förstärka de risker

för belastningsbesvär som uppkommer av t.ex. olämpliga arbetsställningar.

Det gäller t.ex. vibrationer, buller, olämplig akustik, olämplig belysning och

olämpliga klimatförhållanden. Hög värmebelastning medför att förmågan

att utöva stor kraft under lång tid minskar.

Olämpligt underlag kan orsaka spända och belastande arbetsställningar

och arbetsrörelser, särskilt i situationer där man hanterar bördor eller går

och står mycket. Ojämna, ostadiga, sneda eller hala underlag kan bara delvis

motverkas med t.ex. bra arbetsskor. Därför finns det ofta skäl att förbättra

dem. Arbetsskor utan hälkappa eller låg svikt i sulan ökar risken för fall­

olyckor och belastningsbesvär i rygg, höft och knän.

Personlig skyddsutrustning eller arbetsklädsel kan inskränka på rörelse­

friheten eller öka värmebelastningen. Skyddshandskar kan innebära sämre

greppförmåga, medan andningsskydd kan medföra ökad belastning på and­

nings­ och cirkulationsorganen. Andnings­ och ögonskydd kan minska syn­

fältet och därmed påverka arbetsställningarna negativt.

Organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetet påverkar belastning­

en. Organisatoriska brister kan orsaka olämpliga psykiska belastningar, som

i sin tur kan leda till muskelspänningar. Stark tidspress, för höga krav på sig

själv eller från andra eller en arbetsuppgift vars innehåll ställer höga krav på

uppmärksamhet, koncentration och tänkande är exempel på faktorer som

kan bidra till detta. Andra sådana negativa faktorer är bristande handlings­

utrymme och bristfälligt socialt stöd. Höga prestationsmål i en arbetsgrupp

kan leda till en hårt uppdriven arbetstakt och en rollfördelning inom grup­

pen som gör att vissa individer utsätts för uppgifter som är alltför ensidigt

upprepade eller kraftkrävande. Samtidigt kan ett fysiskt arbete som med­

för att rörelser upprepas på ett ensidigt monotont sätt påverka den mentala

belastningen negativt. Det är också ett exempel på hur psykiska och fysiska

faktorer samverkar.

Arbetstagarna har olika förutsättningar att klara av fysiska krav. Förut­

sättningarna varierar med fysiska och psykiska krafter, med kroppsmått,

kön, ålder, erfarenhet, kondition, motivation och eventuella funktionsned­

sättningar. Utgångspunkten i arbetsmiljölagen är att man ska skapa balans

mellan arbetets krav och människans förutsättningar i första hand genom att

anpassa arbetet till människan. Det är då viktigt att ta hänsyn till kvinnors

och mäns olika förutsättningar vad gäller belastningar och därmed risk för

ohälsa.

Vid värdering av riskerna är det viktigt att uppmärksamma tidiga tecken

på överbelastning då det kan ta månader, kanske år, för en skada att utveck­

las. Man bör också tänka på att rörelse och belastning på kroppen och utma­

ningar för individen är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Men

19

AFS 2012:2

det finns individuella variationer på graden av belastning individen kan

utsättas för. För personer med röstkrävande arbeten är det viktigt att kunna

använda rösten utan att behöva anstränga den. Vissa personer kan

ha god

hjälp av att använda mikrofon och högtalare som hjälpmedel för att minska

röstbelastningen och höras bättre.

En dålig arbetsmiljö kan man i allmänhet inte kompensera genom att trä­

na upp styrka och kondition. Särskilt gäller detta vid ensidiga, monotona

arbetsuppgifter. Men livsstilen har betydelse för hur man mår i arbetet och

vilka krafter man har kvar för fritiden. Individen kan genom motion, träning

och i övrigt hälsofrämjande livsstil hålla kroppen i trim och vidmakthålla en

god kondition.

Att förebygga och minska risken att drabbas av belastningsbesvär innebär

att man anpassar och varierar belastningen i fråga om arbetstyngd, arbets­

takt och att olika kroppsdelar aktiveras. Belastningar stärker kroppen, om

man inte belastar mer än vad man förmår, och varierar belastningen så att

man tillåter återhämtning.

Åtgärderna bör omfatta ett helhetsperspektiv där man tar hänsyn till

människan, tekniken och organisationen. Det handlar om individens förut­

sättningar, förmåga och arbetsteknik, men också om hur arbetet utförs. Vik­

tigt är hur arbetet fördelas, hur man kan samarbeta, arbetstakt, tid att utföra

arbetet samt utformning och användbarhet hos utrustningen som används.

Det är viktigt att ta hänsyn till hur dessa samspelar om man ska finna effek­

tiva åtgärder som ger acceptabla nivåer på belastningarna i arbetet.

Den eller de sakkunniga personer som anlitas bör ha särskild kompetens

för att identifiera belastningar och bedöma risker för belastningsbesvär uti­

från ett helhetsperspektiv. Den sakkunniga personen bör även ha kännedom

om vilka åtgärder som behövs för att arbetsplatser och arbetsuppgifter ska

kunna ordnas och utformas så att man får gynnsamma belastningar.

För att förebygga belastningsbesvär särskilt i arbeten med stora påfrest­

ningar på rörelseorganen kan det ibland vara motiverat att genomföra

medicinska kontroller. Med medicinska kontroller kan man upptäcka tidiga

tecken till besvär så att arbetsmiljön kan förbättras innan besvären blivit mer

kroniska och man kan se om det finns ett behov av arbetsanpassning. Se

även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet.

Till 5 § Arbetsställningar och arbetsrörelser

Man ska vara försiktig om man belastar lederna ofta eller länge när de är

kraftigt böjda, sträckta eller roterade. I sådana så kallade ytterlägen kan

lederna lättare skadas, och musklerna har sämre förmåga både att utveckla

AFS 2012:2

20

kraft och att arbeta på ett samordnat sätt. Men det är bra att ibland ta ut rör­

ligheten så långt det går.

Det är värt att notera att olika kroppsdelars egen tyngd kan utgöra en

avsevärd belastning vid vissa ställningar (figur 4).

Figur 4. Kroppsdelarnas egen tyngd utgör ofta en stor belastning.

En väl utformad arbetsplats kännetecknas bl.a. av att man större delen av

tiden kan arbeta i en upprätt arbetsställning med sänkta axlar och överar­

marna nära överkroppen.

Arbetshöjden är ungefär i armbågshöjd för den som utför arbetet, oavsett

om det rör sig om sittande eller stående arbete (figur 5). Men olika typer av

arbetsuppgifter kräver olika arbetshöjder (figur 6). Bästa sättet att anpassa

arbetshöjden på arbetsutrustningen är att man kan reglera den så att alla

arbetstagare kan ställa in arbetshöjderna i förhållande till sin kroppsstorlek,

t.ex. på arbetsbord och arbetsstol. Man bör enkelt och snabbt kunna ändra

inställningen på arbetsbordet och arbetsstolen om flera arbetstagare växel­

vis använder samma arbetsbord mer än tillfälligtvis. Man kan också anpas­

sa individuellt t.ex. genom fasta arbetsbord med olika höjd eller genom att

underlaget som arbetstagaren står eller sitter på kan höjas och sänkas.

Det yttre arbetsområdet för händerna i horisontalplanet begränsas av

armens räckvidd, medan huvuddelen av händernas arbete bör ligga inom

det inre arbetsområdet (figur 7 sid. 22). Ju mer långvariga och precisionskrä­

vande arbetsuppgifter, desto angelägnare är det att arbetet utförs med helt

avspända armar och axlar nära och framför kroppen, dvs. centralt i det inre

arbetsområdet.

Ett utrymme som är tillräckligt stort för arbetet, vare sig man går, sitter

eller står, gör att man kan röra sig avspänt, dynamiskt och välbalanserat. En

bra princip när man utformar arbetsplatser är: ”Se till att den lilla personen

når och att den stora personen ryms”.

21

AFS 2012:2

Figur 5. Lämpliga arbetshöjder för en stor respektive en liten person, mätt i centimeter.

Men observera att 95 procent av svenska män är mindre än mannen i figuren och 95 pro­

cent av svenska kvinnor är större än kvinnan. I normalfallet är arbetstagarens armbågs­

höjd den lämpligaste höjden.

Figur 6. Olika arbetshöjder för olika typer av arbeten. Vid ett precisionsarbete är det lämp­

ligt att placera arbetsobjektet något högre, eftersom synkontrollen är viktig. Ett arbete som

kräver mer kraft bör man däremot placera lägre än armbågshöjd.

ca 120

ca 95

ca 155

ca 100

ca 110

ca 155

ca 125

ca 80

ca 50

ca 40

ca 140

Lämpligt

Mindre lämpligt

AFS 2012:2

22

Figur 7. Arbetsområden för händerna, mätt i centimeter.

Att stå och gå är bra vid arbetsmoment som kräver stor rörlighet, kraft och

räckvidd. Man får också god överblick över ett stort arbetsområde när man

står och arbetar. Ett sätt att utveckla kraft och få ökad räckvidd som är skon-

samt för kroppen är att använda sig av så kallad tyngdöverföring, dvs. man

för över kroppstyngden från det ena benet till det andra – och tillbaka igen.

Detta kan ske bakåt–framåt eller från sida till sida (figur 8).

Figur 8. Tyngdöverföring.

Nackdelarna med att enbart stå är den ständiga belastningen på hjärta och

blodomlopp samt på lederna i fötter och ben. Kommentarer om underla-

gets betydelse finns på sidan 18. För att minska belastningen och ge lämp-

lig variation kan man utföra en del arbetsuppgifter ståsittande eller sittande

(figur 9). Kan arbetet inte utföras på det sättet är det viktigt att det åtmins-

tone finns möjlighet att sitta under pauserna, till exempel för affärsbiträden

som för tillfället inte har några kunder eller för hotellreceptionister och ser-

veringspersonal.

ca 130

ca 80

ca 60

60°

ca 30

ca 45

Inre arbetsområde

Yttre arbetsområde

23

AFS 2012:2

Figur 9. Ståstödstol med belastningsbromsade hjul.

Att sitta ger bra stabilitet vid precisionsarbete och kan vara nödvändigt vid

pedalarbete. Sittande arbete är mindre ansträngande än stående, eftersom

det medför mindre belastning på blodcirkulationen. Nackdelar jämfört med

att stå är att rörlighet och räckvidd blir mindre, liksom möjligheterna till att

utveckla kraft. I sittande ställning blir belastningen på ryggen något större

än i stående, till följd av att bäckenet tippas bakåt. Detta förhållande kan i

någon mån avhjälpas med att stolen har ett bra ryggstöd, ställbara armstöd

och lutningsbar sits. Sitter man längre stunder finns det skäl att undersöka

om man inte kan utföra en del av arbetsuppgifterna stående. Arbetet behö­

ver organiseras så att det finns anledning att resa sig då och då. Att sitta

stilla innebär för lite fysisk aktivitet för kroppen, och därför behöver man

regelbundet stå och gå under ett arbetspass.

Handintensivt arbete innebär ihållande handrörelser med hög rörelsehas­

tighet ofta i kombination med rörelser mot ytterlägen eller kraftkrävande

arbetsuppgifter. Risken för belastningsskador i arm och hand påverkas av

kraftnivå, kroppsställning och rörelsehastighet. Tryck och vibrationer kan

bidra till skador i hand och fingrar. Läs mer om grepp och verktyg på sidan

28.

Att arbeta knästående, hukande eller nigsittande kan ibland vara nöd­

vändigt, men ökar risken att överbelasta enskilda kroppsdelar. Det är också

mycket ansträngande att utföra manuellt arbete i liggande ställning, efter­

som man då ofta arbetar med upplyfta armar utan stöd. Det är angeläget att

i största möjliga utsträckning begränsa sådana arbetsställningar. Tekniska

lösningar kan kanske helt förändra arbetsuppgiften eller åtminstone förbätt­

ra förhållandena. Ett annat sätt att minska riskerna är att begränsa arbetet

i tid, både de enskilda arbetspassens längd och spridningen av pass över

dagen.

AFS 2012:2

24

Figur 10. Böjda, vridna och sträckta arbetsställningar innebär alltid risker.

Att arbeta kraftigt böjd, vriden eller sträckt kan medföra belastningar som

är direkt olämpliga, eftersom lederna då belastas nära eller i sina ytterlägen

(figur 10). Arbetsställningar och arbetsrörelser som innebär att handlederna

är påtagligt böjda eller att händerna befinner sig ovanför axlarna, nedanför

knäna eller långt ut från kroppen är inte ovanliga. Är sådana moment lång­

variga eller återkommande behöver man förändra arbetsförhållandena.

Om arbetsställningen samtidigt är böjd och vriden eller sträckt och vri­

den är risken att skadas avsevärd. Det är särskilt riskabelt att utföra manuell

hantering i en arbetsställning som samtidigt är böjd och vriden (se vidare

kommentarerna till 6 §). En annan mycket påfrestande situation för krop­

pen är om man under arbetet är mer eller mindre fixerad i en viss position

utan att kunna ändra ställning. Här förvärras påfrestningarna om man också

hanterar objekt. Om man plötsligt och okontrollerat måste inta en böjd eller

vriden arbetsställning kan belastningsbesvär lätt uppstå, t.ex. för att fånga

upp en person som förlorar balansen.

Arbetsställningen har betydelse för andningen och för rösten. Att kunna

använda rösten utan ansträngning är viktigt i röstkrävande verksamheter.

Spänningar i kroppsdelar ökar risken för att anstränga och trötta ut rösten.

Sådana kroppsdelar är buk, mellangärde, rygg, bröstkorg, hals, nacke, axlar

och käke. En varierad och avspänd arbetsställning är därför viktig för att

25

AFS 2012:2

rösten ska kunna användas på bästa sätt. Om rösthjälpmedel saknas eller

faktorer i arbetsmiljön belastar rösten kan det leda till spänningar i de musk­

ler som behövs för röstproduktion och till slitage på stämbandens slem­

hinna.

Synhjälpmedel och belysningsförhållanden

Att kunna se det man arbetar med utan ansträngning är viktigt för att mins­

ka risken för olycksfall och belastningsbesvär. För att kunna utföra arbetet

på ett bra sätt behövs först och främst tillräckligt med ljus, som varken blän­

dar eller ger besvärande reflexer. Om belysnings­ och synförhållandena är

bristfälliga kompenserar man detta genom att spänna inte bara musklerna

i och kring ögonen, utan även muskler i t.ex. nacke och axlar. Man rättar in

sin arbetsställning för att kunna se arbetsobjektet. När sikten är skymd och

saker ligger i vägen blir också arbetsrörelserna mer ansträngda. För att inte

få spänningar är det viktigt att ofta ta pauser och variera arbetet med annat

även vid bra synförhållanden, särskilt om arbetet är synkrävande. Även om

syn­ och belysningsförhållandena är fullgoda kan man emellanåt tvingas

inta påfrestande arbetsställningar för att kunna se. Det kan då vara nöd­

vändigt att i stället använda sig av individuellt utprovade synhjälpmedel,

särskilt anpassade för arbetet. Sådana hjälpmedel är arbetsgivaren skyldig

att erbjuda arbetstagarna. Exempel på sådana synhjälpmedel är arbetsglas­

ögon, speciell platsbelysning eller förstoringsglas, däremot inte normala läs­

glasögon.

Till 6 § Manuell hantering och annan kraftutövning

Arbetsgivaren bör minska riskerna för belastningsbesvär vid manuell hante­

ring i följande prioritetsordning:

1. undersöka om den manuella hanteringen kan undvikas helt,

2. om det inte går att helt undvika sådan hantering: vidta de åtgärder som

behövs för utformningen av bördor och laster, arbetsutrustning och

hjälpmedel, arbetsorganisation samt arbetsmiljön i övrigt, och

3. utbilda och informera arbetstagarna, så att de kan bidra till att riskerna

minimeras totalt sett.

Manuell hantering betyder i första hand det traditionella kroppsarbetet

med lyftande, bärande, dragande, släpande osv. Men begreppet innefattar

också arbetsuppgifter som att plocka varor i och ur hyllor, fylla på råvaror

i maskin eller blandare för hand, underlätta förflyttningen för en patient,

skjuta och dra vagnar samt servera mat och dryck. Andra arbetsuppgifter

AFS 2012:2

26

kan medföra att arbetstagaren måste använda avsevärd fysisk kraft utan

att i första hand vilja förflytta föremål. Exempel är att använda handhållna

maskiner eller redskap, t.ex. motorsåg, bruka reglage med stort manövre­

ringsmotstånd, mura, lackera med sprutpistol, styra fordon eller arbetspro­

cesser med knappar, spakar och pedaler liksom att öppna dörrar. Den mest

riskabla faktorn är ibland graden av precision i hanteringen snarare än kra­

ven på kraftutövning i sig. Figur 11 visar fler exempel på manuell hantering

eller annan kraftutövning.

Tung manuell hantering innebär risk för överbelastning av framför allt

ländryggen men också av skuldrorna och armarna. Detta är särskilt påtag­

ligt när hanteringen är kombinerad med dåliga arbetsställningar. När man

lyfter med kraftigt böjda knän, bär tungt i trappor och på sneda, ostadiga

eller hårda underlag finns också risk för knäskador. Dessutom belastar man

hjärta, blodomlopp och lungor när man lyfter och bär tungt. Sådant arbete

kräver både styrka och kondition, men även om man har det kan arbetet

vara riskabelt.

Det uppstår många gånger akut överbelastning av leder, muskler och

senor på grund av att den manuella hanteringen avvikit från det normala.

Sådana olycksfall kan inträffa till exempel när en patient som ska förflyt­

tas inte medverkar på förväntat sätt, när tyngdpunkten i ett paket ändras

genom att innehållet förskjuts eller när man halkar eller snubblar och gör

en plötslig, olämplig rörelse för att återfå balans. I sådana situationer kan

belastningen bli många gånger större än normalt. Det är därför viktigt att i

förväg planera hur ett lyft eller en förflyttning ska utföras på bästa sätt.

De flesta transporter kan man rulla med måttliga insatser. Detta är särskilt

angeläget när man ska flytta material, utrustning eller gods längre sträckor.

Att bära tunga eller otympliga bördor i trappor innebär stora risker för aku­

ta belastningsbesvär och andra olycksfall. Trappor är därför inte lämpliga

som ordinarie transportled till butiker, restauranger och liknande.

Dagens kunskap betonar följande tre aspekter som de mest betydelsefulla

för att förebygga ryggskador:

• undvik tunga lyft om det går, använd tekniska hjälpmedel (figur 12

sid. 28),

• håll bördan nära kroppen,

• undvik att lyfta och vrida samtidigt.

27

AFS 2012:2

Figur 11. Olika former av manuell hantering och annan kraftutövning som kan vara skad­

lig i längden.

Lyft och förflyttning av personer

Normalt behöver inga manuella lyft av personer förekomma om

• lokalerna är rymliga och välplanerade,

• det finns tillräckligt med ändamålsenlig utrustning som är lätt tillgäng­

lig,

• arbetstagarna kan samverka med varandra och med personen som behö­

ver hjälp på ett bra sätt, och

• arbetstagarna använder god arbetsteknik.

Det går att förflytta personer utan att lyfta dem manuellt. Om tekniska hjälp­

medel används är det viktigt att arbetstagarna får instruktioner och träning

i hur de ska använda hjälpmedlet i just den situationen. Särskilt viktigt är

att träna tekniker att förflytta personer med olika behov av assistans i olika

situationer och att hantera oförutsedda händelser. Otillräckligt utrymme

kan medföra att den som assisterar tvingas till tung hantering i påfrestande

arbetsställningar. Även tidsbrist kan driva fram oönskat beteende.

AFS 2012:2

28

Figur 12. Exempel på lyfthjälpmedel.

Skjuta och dra

Att skjuta och dra innebär att man förflyttar ett föremål som antingen helt

eller delvis vilar på underlaget eller är upphängt, t.ex. i en taktransportör.

Den kraft som behövs för att få igång och hålla ett objekt i rörelse beror

både på hur tungt objektet är och på hur stor friktionen mellan objektet och

underlaget är, liksom på underlagets lutning. För att kunna använda stor

kraft på objektet måste man kunna hålla emot, dvs. friktionen mellan skor

och underlag är betydelsefull. Det bör vara en låg friktion mellan objektet

och underlaget respektive hög friktion mellan individen och underlaget. Det

är viktigt att undvika trösklar och andra nivåskillnader i transportvägar.

Arbete med handhållna maskiner, handverktyg och reglage

Handhållna maskiner och handverktyg kan bidra till belastningsbesvär i

händer, handleder, armar och skuldror. En riskfaktor är vibrationer, andra

risker beror på hur maskinerna och verktygen är utformade och hur de

används. Maskiner och verktyg är inte alltid anpassade till dem som har

mindre händer och lägre muskelstyrka (figur 13). Eftersom kvinnor vanligt­

vis har både mindre händer och lägre muskelstyrka än män drabbas de av

en högre belastning när de använder dessa verktyg.

29

AFS 2012:2

Figur 13. Ett och samma grepp passar inte alla handstorlekar.

Arbete med handhållna maskiner eller verktyg kräver ofta inte bara kraft

utan även precision. Om precisionskraven är stora kan det vara svårt att

undvika statiskt belastande arbete, t.ex. för en tandläkare eller en urmakare.

I sådana fall är det särskilt viktigt att verktygen är funktionellt utformade

liksom att man får goda möjligheter till avlastning och vila.

För att minska risker för belastningsbesvär bör arbetsgivaren förse arbets­

tagarna med handhållna maskiner och handverktyg som

• medger ändamålsenliga grepp som är anpassade till krav på kraft och

precision, med god friktion och där greppkraften är bra fördelad över

handen så att man undviker olämpliga punkttryck, t.ex. inga vassa kan­

ter (figur 14),

• passar olika användares skilda handstorlekar,

• är möjliga att använda med både höger och vänster hand,

• medger neutral ställning i handled och arm (= som när handen avslapp­

nat vilar på ett bord),

• gör att man ser och kommer åt det man arbetar med,

• har avtryckarkrafter med rimligt manövermotstånd,

• vibrerar så lite som möjligt,

• är så lätta som funktionen tillåter, och

• är välbalanserade.

Arbete med reglage är framför allt aktuellt i mobila maskiner och fordon

av skilda slag, men förekommer även vid stationära arbetsplatser. Det är

viktigt att reglagen är utformade och placerade med hänsyn till arbetstagar­

nas fysiska förutsättningar, t.ex. kroppsstorlek och förmåga till kraftutveck­

ling. Detta gäller såväl handmanövrerade reglage som pedaler och andra

ben­ och fotmanövrerade reglage.

AFS 2012:2

30

Figur 14. Hålldon (dödmansgrepp) och skarpa kanter är ingen bra kombination.

Till 7 § Repetitivt arbete

Repetitivt arbete innebär att arbetstagaren utför en eller några få arbetsupp­

gifter, med liknande arbetsrörelser, om och om igen under en stor del av

arbetsdagen. Tiden från det att ett moment påbörjas och till dess att samma

moment återkommer (arbetscykeltiden) är kort. Ofta är arbetsuppgiften

bara en liten begränsad del av ett helt arbetsflöde. Dessutom utförs det ofta

i ett högt tempo.

Om arbetet är starkt styrt har arbetstagaren små eller inga möjligheter

att påverka sådana faktorer som arbetstakt, arbetsuppgifters inbördes ord­

ning, inflöde av arbetsuppgifter, tidpunkt för när arbetet ska vara slutfört,

hur arbetet ska utföras och tider för pauser och återhämtning. Om arbetet är

bundet utför arbetstagaren det mesta av arbetet på en och samma arbetsplats

under hela arbetsdagen, t.ex. på dataarbetsplatsen eller förarplatsen.

Att ideligen upprepa samma rörelser ger upphov till en ständig och likfor­

mig belastning. Det man hanterar behöver knappt väga någonting alls, det

räcker med armarnas egen tyngd för att muskler och leder ska belastas på ett

ogynnsamt sätt. Följden kan bli gradvis inträdande, allvarliga skador, som

tar lång tid att läka. Den som en gång skadats på detta sätt återfår lätt sina

besvär vid liknande belastningar.

Några möjliga åtgärder

Det räcker sällan med enbart fysiska eller tekniska åtgärder, om arbetet

inte helt mekaniseras. I första hand gäller det snarare att minska graden av

upprepning och begränsa den tid som den enskilda arbetstagaren utför den

typen av arbete. Genom att ändra hur arbetet är upplagt kan arbetstagarna

få ökade möjligheter till variation, delaktighet och utveckling. Tre vanliga

åtgärder:

31

AFS 2012:2

Figur 15. Ett repetitivt arbete.

• Arbetsväxling (arbetsrotation) innebär att man byter mellan skilda arbets­

uppgifter med likartat innehåll. Införs arbetsväxling är det viktigt att den

verkligen varierar belastningen. Arbetsväxling som medel att motverka

skadlig fysisk belastning har ofta begränsad effekt.

• Arbetsutvidgning innebär att flera olika arbetsuppgifter förs samman,

där vissa kompletterande arbetsuppgifter, t.ex. underhåll och rengöring,

även kan ingå. Individen utför en större del av ett produktionsflöde än

tidigare. Arbetsutvidgning leder typiskt till ökad arbetscykeltid.

• Arbetsberikning innebär att arbetstagaren har bredare arbetsuppgifter

med olika skicklighets­ och kvalifikationskrav, t.ex. genom att man tillför

moment som viss planering av arbetets uppläggning, kontroll av arbets­

resultat eller kundkontakter.

Till 8 § Handlingsutrymme

För att man som individ ska må bra och kunna utvecklas, är en grundför­

utsättning att man har handlingsutrymme och själv kan påverka upplägget

och genomförandet av det egna arbetet. Inflytandet över det egna arbetet

bidrar också till att förebygga belastningsbesvär, till exempel genom att

man har inflytande över planering och uppläggning, arbetsmetod, fördel­

ning mellan arbete och paus, arbetstakt, samt anskaffning och användning

av hjälpmedel.

Det sociala samspelet på arbetsstället, dvs. förhållandet till arbetsledning

AFS 2012:2

32

och arbetskamrater, spelar också en viktig roll för hur belastningsbesvär

uppkommer och hur man upplever dem.

Ett bra handlingsutrymme innebär bl.a. att kunna

• växla mellan olika arbetsuppgifter,

• växla mellan att utföra arbetsuppgiften sittande och stående,

• ta kortare pauser för återhämtning när man själv känner att det behövs,

• välja eller anpassa arbetstempo,

• få hjälp av någon annan vid behov, och

• påverka anskaffning av ny utrustning och införande av nya arbetsmeto­

der utifrån egna erfarenheter.

Vissa lönesystem, som ackord och beting, kan medföra att arbetstagarna

använder en arbetsteknik och en arbetstakt som kan öka risken för belast­

ningsbesvär.

Tillräcklig rörelsevariation innebär att kroppens olika delar belastas på ett

gynnsamt sätt under arbetsdagen. När man växlar mellan olika arbetsupp­

gifter som belastar skilda delar av kroppen så får rörelseorganen variation

och återhämtning. Detsamma gäller när kroppsdelarna får olika former av

belastning dvs. ibland lite mer och ibland lite mindre.

Till 9 § Kunskaper och information

En av förutsättningarna för att undvika belastningsbesvär är att arbetstaga­

ren vet hur man utför arbetet på ett lämpligt sätt. För att kunna leva upp till

detta behöver arbetsgivaren antingen själv ha kompetens i att bedöma och

informera om risker för belastningsbesvär och hur man minimerar dem eller

ha tillgång till sådan kompetens på annat sätt. Här kan företagshälsovården

eller annan extern arbetsmiljöexpertis vara till god hjälp.

Det är viktigt att veta ungefär hur mycket en börda väger för att kunna

anpassa sin kraftinsats vid hanteringen. Både oväntat lätta och oväntat

tunga bördor kan ställa till problem. På arbetsplatser som regelmässigt syss­

lar med manuell hantering bör man överväga att skaffa ett system för att

markera bördornas vikt.

Det är också viktigt att utbilda i arbetsteknik vid introduktionen av nyan­

ställda och vid förändringar i arbetssättet. Man bör avsätta tillräckligt med

tid, så att den anställda har möjlighet att träna in lämpliga arbetsställningar

och arbetsrörelser, lära sig hantera utrustning och hjälpmedel och hur man

kan hjälpas åt för att klara av uppgifter som är svåra att genomföra på egen

hand. Det kan behövas instruktioner om hur reglage, manöverdon och tek­

niska hjälpmedel används. Enkla checklistor kan vara bra för att se till att

man inte glömmer något.

33

AFS 2012:2

Arbetstagaren bör ha tillräcklig kunskap för att kunna ta tidiga signaler

på överbelastning på allvar. Det är lätt att man inte bryr sig om att musk­

lerna börjar smärta. Detta gäller särskilt under stress. Om trötthetskänslan

och smärtan i muskler och leder ofta återkommer, kan smärttillstånden på

sikt öka i intensitet och bli mer eller mindre beständiga.

Instruktioner och information bör upprepas med jämna mellanrum.

Arbetsgivaren behöver följa upp om gällande rutiner för instruktionerna är

aktuella och tillräckliga samt att instruktionerna följs. Detta kan ske inom

ramen för den uppföljning som arbetsgivaren ska göra enligt Arbetsmiljö­

verkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

AFS 2012:2

34

Modeller för att bedöma risker för besvär i rörelseorganen vid

arbetsställningar, manuell hantering och repetitivt arbete enligt

kommentarerna till 4 §

Det behövs praktiska, systematiska och enkla metoder för att identifiera och

bedöma belastningsergonomiskt riskfyllda arbeten eller situationer. Arbets-

givarna behöver sådana hjälpmedel för sin fortlöpande bedömning av ris-

kerna i verksamheten enligt reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete och

dessa föreskrifter. Med hjälp av modellerna borde det gå att få en första

indikation på vilken belastningsdos ett visst arbete eller arbetsmoment inne-

bär för att bedöma om de fysiska belastningarna är hälsofarliga eller inte,

och därmed ett första underlag för åtgärder.

Modellerna kan även användas för att analysera belastningsergonomin

av den personal som fattar beslut om arbetsmetoder och arbetsplatser inom

verksamheten, t.ex. produktionsplanerare, projektörer och konstruktörer.

Principerna för modellerna

Sambanden mellan arbete och risk för belastningsbesvär är många gånger

svåra att upptäcka. För att modellerna verkligen ska kunna användas prak-

tiskt är de förenklade. De bedömer bara några få aspekter av en belastnings-

typ i taget och de kan därför inte användas som exakta gränsvärden för

belastningar. Men de ger tillräckligt bra vägledning för ett praktiskt föränd-

ringsarbete, både på befintliga arbetsplatser, vid flytt till nya lokaler och när

man projekterar nya arbetsplatser.

Att modellerna är förenklade kan medföra att man både över- och under-

värderar de faktiska riskerna, om man tillämpar modellerna okritiskt. Om

man ska göra heltäckande bedömningar behöver man beakta fler faktorer

och använda noggrannare modeller, vilket kräver gedigen kunskap om

belastningsergonomi. Kunskap krävs även för verksamheter där risk för

stämbandsbesvär kan uppstå.

Modellerna är uppbyggda enligt ett system med tre zoner (rött–gult–

grönt), så att man ska få ett tydligt tecken på sådana arbetsförhållanden där

risken är stor respektive obetydlig.

Färgerna i modellerna har följande betydelse:

35

AFS 2012:2

Rött område = olämpligt

Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att alla eller de

flesta arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort eller

lång sikt.

Åtgärda förhållandena omgående för att eliminera eller minska risken,

om det inte finns särskilda skäl att avvakta med åtgärder. Sådana skäl kan

vara att det är mycket stora praktiska svårigheter att snabbt åtgärda de

brister som medför risker eller att särskilt utvalda arbetstagare fått särskild

kunskap om riskerna och färdighet i att undvika dem.

Gult område = värdera närmare

Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att flera arbets­

tagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort eller lång sikt.

Gör mer noggranna undersökningar och bedömningar för att definitivt

avgöra graden av risk. Framför allt tidsfaktorer (tempo, frekvenser, var­

aktighet etc.) behöver utredas mer ingående.

Grönt område = acceptabelt

Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att ingen eller

enstaka arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär.

För de flesta arbetstagarna innebär belastningarna alltså inte någon risk

för skador. Men var försiktig med särskilda riskgrupper (t.ex. gravida,

minderåriga eller arbetstagare som nyligen har varit sjuka). Man behöver

normalt inte vidta generella åtgärder, däremot individuella om det behövs.

Modeller för bedömning av sittande, stående och gående arbetsställningar

Det är omöjligt att avgöra graden av skadlighet hos varje enskild arbets­

ställning, eftersom det ofta är svårt att särskilja dem från varandra. Men

oftast finns det någon eller några dominerande arbetsställningar som påver­

kar den ergonomiska belastningen mer än andra, t.ex. de som förekommer

oftast under arbetsdagen eller de som innebär extrema lägen, även om de

bara förekommer under kortare perioder. Det är dessa arbetsställningar som

modellen bedömer. Man bestämmer alltså först vilka arbetsställningarna är.

Sedan går man in i modellen och ser om arbetsställningarna kan klassifice­

ras som röda, gula eller gröna för någon eller flera kroppsdelar.

I princip räcker det att en strecksats i en ruta är uppfylld för att man ska

betrakta rutan som röd respektive gul. Ju fler bedömningar som hamnar i

rött område, desto större anledning till åtgärder.

AFS 2012:2

36

De kroppsdelar som nämns i modellen är observationspunkter och inte

nödvändigtvis de som skadas. Exempelvis innebär ostabilt underlag enligt

modellen snarare risk för ryggbesvär än risk för besvär i benen.

Modellen utgår från ett fullt arbetsskift. Ett skift utgörs vanligen av 7–8

timmar per dygn. Begreppet en väsentlig del av arbetsskiftet betyder här att

arbetsställningen förekommer utan avbrott, eller med mycket korta avbrott,

under mer än hälften av arbetsskiftet. Periodvis innebär att man varvar

arbetsställningen med andra arbetsställningar i sådan omfattning att den

sammanlagda tiden för arbetsställningen inte överstiger halva arbetsskiftet.

Observera att modellen inte tar hänsyn till om arbetet kräver stor eller

liten kraftutövning. Vid höga kraftkrav kan vilket som helst av de gula och

gröna arbetena bli röda.

Tidsaspekten är alltid viktig; ingen arbetsställning som kan intas naturligt

är hälsofarlig i sig. Riskerna uppstår om den intas alltför ofta eller länge.

37

AFS 2012:2

Arbetsställning

Rött

Gult

Grönt

Sittande

Något av nedanstående

förekommer under en

väsentlig del av arbets-

skiftet.

Något av nedanstående

förekommer periodvis

under arbetsskiftet.

Nedanstående gäller

för en väsentlig del av

arbetsskiftet.

Stående/gående

– böjd

– vriden

– samtidigt böjd och

vriden

– kraftigt inskränkt

rörelsefrihet

– böjd

– vriden

– samtidigt böjd och

vriden

– kraftigt inskränkt

rörelsefrihet

– i mittställning

– möjlighet till fria

rörelser

– böjd

– vriden

– samtidigt böjd och

vriden

– kraftigt inskränkt

rörelsefrihet

– stöd för ryggen saknas

– böjd

– vriden

– samtidigt böjd och

vriden

– kraftigt inskränkt

rörelsefrihet

– möjligheter till fria

rörelser

– väl utformat ryggstöd

– möjlighet att växla till

stående

– handen i eller över

skulderhöjd

– handen utanför

underarmsavstånd

utan avlastning

– handen i eller över

skulderhöjd

– handen utanför

underarmsavstånd

utan avlastning

– arbetshöjd och räck-

område anpassade

till arbetsuppgift och

individ

– god armavlastning

– otillräcklig plats för

benen

– inget stöd för fötterna

– kraftigt inskränkt

rörelsefrihet

– ben- eller fotman-

övrerat pedal arbete*)

– otillräcklig plats för

benen

– inget stöd för fötterna

– kraftigt inskränkt

rörelsefrihet

– ben- eller fotman-

övrerat pedal arbete*)

– fritt benutrymme

– bra fotstöd

– sällan ben- eller fotma-

növrerat pedalarbete*)

– möjlighet att växla till

stående

– böjd

– vriden

– samtidigt böjd och

vriden

– kraftigt inskränkt

rörelsefrihet

– böjd

– vriden

– samtidigt böjd och

vriden

– kraftigt inskränkt

rörelsefrihet

– upprätt ställning

– möjlighet till fria

rörelser

– böjd

– vriden

– samtidigt böjd och

vriden

– kraftigt inskränkt

rörelsefrihet

– ostabilt eller lutande

underlag

– böjd

– vriden

– samtidigt böjd och

vriden

– kraftigt inskränkt

rörelsefrihet

– ostabilt eller lutande

underlag

– upprätt ställning

– möjlighet till fria

rörelser

– möjlighet att växla till

sittande

– handen i eller över

skulderhöjd

– handen i eller under

knähöjd

– handen utanför ¾ arm-

avstånd från kroppen

– handen i eller över

skulderhöjd

– handen i eller under

knähöjd

– handen utanför

¾ armavstånd från

kroppen

– arbetshöjd och räck-

område anpassande

till arbetsuppgift och

individ

– otillräcklig plats för

ben och fötter

– ostabilt underlag

– lutande underlag

– ben- eller fotmanövre-

rat pedalarbete*)

– otillräcklig plats för

ben och fötter

– ostabilt underlag

– lutande underlag

– ben- eller fotmanövre-

rat pedalarbete*)

– fri rörelsemöjlighet

på stabilt, halksäkert,

jämnt och vågrätt

underlag

– inget ben- och sällan

fotmanövrerat pedal-

arbete*)

– möjlighet att växla till

sittande

*) Benmanövrerat pedalarbete = bromsen eller kopplingen på en bil

Fotmanövrerat pedalarbete = gaspedalen på en bil

Nacke

Rygg

Axel/

arm

Ben

Nacke

Rygg

Axel/

arm

Ben

AFS 2012:2

38

Modell för bedömning av lyft

Modellen för bedömning av lyft koncentrerar sig på två huvudfaktorer: bör­

dans vikt och hur långt framför kroppen bördans tyngdpunkt är. Alltså sak­

nas viktiga faktorer som hur ofta man lyfter, hur lång tid lyftarbetet pågår,

lyfthöjder, bördans greppbarhet i själva modellen. Vill man ta med påver­

kan av dessa och andra faktorer i analysen måste man göra kompletterande

bedömningar. Modellen gäller för både män och kvinnor.

Avstånd från ländryggen

Inom underarmsavstånd,

ca 30 cm.

Inom trekvarts armav­

stånd, ca 45 cm.

Bördans vikt (kg)

25

15

7

3

Modell för bedömning av ett symmetriskt lyft med två händer i stående

under idealiska förhållanden. Horisontellt avstånd = avståndet mellan länd­

ryggen och bördans tyngdpunkt vid lyftet.

Modellen visar att det är olämpligt att hantera bördor som är tyngre än

25 kg i de flesta fall.

Rött

Gult

Grönt

39

AFS 2012:2

I bilaga A finns de viktigaste av de många faktorer som bör beaktas vid

riskbedömningen, särskilt om den första bedömningen hamnar i gult områ­

de. Ju fler ”förvärrande” faktorer som förekommer, desto lägre rekommen­

derad maxvikt jämfört med om lyftförhållandena är idealiska.

Modell för att bedöma skjuta- och dra-arbete

Kraft ( N )

Rött

Gult

Grönt

Igångsättning

>300

300–150

<150

Kontinuerligt

>200

200–100

<100

Modellen för att bedöma skjuta­ och dra­arbete avser bra ergonomiska för­

hållanden, dvs. symmetriskt tvåhandsgrepp, väl utformade handtag place­

rade i lämplig höjd och under goda omgivningsbetingelser. Om man flyt­

tar objektet långt, upprepar momentet ofta eller länge eller om grepphöjden

avviker påtagligt från ungefärlig armbågshöjd, så bör man minska värdena i

modellen i motsvarande grad. Det gäller också om man arbetar enbart med

en hand. Man kan använda de flesta av de påverkande faktorerna i bedöm­

ningsmodellen för lyftarbete (bilaga A) även vid skjuta­ och dra­arbete.

Enheten för kraft är Newton [N] och mäts med dynamometer.

AFS 2012:2

40

Modell för att identifiera och bedöma repetitivt arbete

Modellen ger stöd när man ska identifiera och bedöma repetitivt arbete. I

den slutliga riskbedömningen är det alltid viktigt att väga in den totala tid

arbetet utförs och hur det är fördelat över dagen.

Rött

Gult

Grönt

Arbetscykel

Arbetscykeln upp-

repas flera gånger i

minuten under minst

halva arbetsskiftet.

Arbetscykeln upp-

repas flera gånger i

minuten under minst

en timme av arbets-

skiftet eller många

gånger i timmen

under minst halva

arbetsskiftet.

Arbetscykeln upp-

repas några gånger i

timmen.

Arbetsställ-

ningar och

-rörelser

Låsta eller obekväma

arbetsställningar och

arbetsrörelser.

Begränsade möj-

ligheter att ändra

arbetsställningar och

arbetsrörelser.

Väl utformad arbets-

plats. Goda möj-

ligheter att variera

arbetsställningar och

arbetsrörelser.

Handlingsut-

rymme

Arbetet är helt styrt

av annat eller andra.

Arbetet är delvis styrt

av annat eller andra.

Begränsade möjlig-

heter att påverka

hur arbetsuppgiften

utförs.

Goda möjligheter att

anpassa arbetet efter

sin egen förmåga.

Inflytande över pla-

nering och upplägget

av arbetet.

Arbetsinnehåll

Upplärning/

Kompetens-

krav

Arbetstagaren utför

en isolerad arbets-

uppgift i en produk-

tionsprocess. Kort

upplärning.

Arbetstagaren utför

flera uppgifter i en

produktionsprocess.

Arbetsväxling

kan förekomma.

Upplärning för flera

områden.

Arbetstagaren deltar

i flera uppgifter eller

i hela produktions-

processen inklu-

sive planering och

kontroll. Kontinuerlig

kompetensutveckling.

Förvärrande faktorer

Några faktorer som förvärrar risken för belastningsskador är

• om arbetet ställer höga krav på kraftutveckling, precision eller hastighet i

rörelserna,

• om arbetsobjekten har hög vikt och dålig greppbarhet,

• om belöningssystem som främst premierar kvantitet tillämpas,

• om det ofta förekommer oväntade störningar i produktionen som arbets-

tagaren inte kan kontrollera, och

• om de sociala relationerna och det sociala stödet på arbetsplatsen är

svaga.

41

AFS 2012:2

Bedömning

Arbetscykeln är den viktigaste faktorn – ligger den i rött område bedöms

arbetet som repetitivt. Sådant arbete är skadligt och det är mycket viktigt att

genomföra åtgärder inom en nära framtid. Risken för negativa effekter ökar

ännu mer om någon eller några av de andra faktorerna också ligger i rött

område. Om arbetscykeln ligger i gult område bör man värdera förhållande­

na närmare. Om en eller flera övriga faktorer ligger i rött eller gult område

är arbetet olämpligt och man bör vidta åtgärder. Om arbetscykeln ligger i

grönt område är arbetet inte längre repetitivt. För övriga faktorer gäller att

arbetsförhållandena förbättras när man rör sig mot grönt område. De förvär­

rande faktorerna vägs alltid in i totalbedömningen.

Förklaringar till modellen

Modellen utgår från ett fullt arbetsskift. Ett skift utgörs vanligen av 7–8 tim­

mar per dygn.

Arbetscykel: Tiden från det man börjar bearbeta ett objekt tills samma

moment återkommer på nästa objekt. Det är inte ovanligt att samma arbets­

rörelser upprepas flera gånger inom en sådan arbetscykel. Fingrar och hand­

leder kan klara av en högre rörelsefrekvens än armbågar och axelleder utan

att drabbas av skador. Det ska alltså bedömas allvarligare om stora delar av

kroppen är inblandade.

Arbetsställningar och arbetsrörelser: När man bedömer arbetsrörelser ska

man ta hänsyn till vilka kroppsdelar som används. När man ska bedöma

arbetsställningar bör man utgå från bedömningsmodellen för påfrestande

arbetsställningar och läsa allmänna råden till 5 §.

Handlingsutrymme: Handlingsutrymmet kan begränsas av att sitta vid ett

löpande band, där man inte kan påverka maskinens takt. Långa kundköer

kan också medföra en psykisk stress som begränsar handlingsutrymmet.

Ackordsarbete innebär ett visst självbestämmande i och med att arbetsta­

garen själv kan avgöra hur mycket som ska produceras. Men i praktiken

verkar det ofta i motsatt riktning, eftersom det alltid finns minimikrav vad

gäller produktionsvolym. Begreppet handlingsutrymme behandlas i 8 § och

i de allmänna råden.

Arbetsinnehåll, upplärning och kompetenskrav: Arbetsinnehåll innebär bl.a.

att man ser produktionen i sin helhet och hur ens eget arbete hänger sam­

man med helheten. Ett gott arbetsinnehåll innebär att arbetet består av delar

av olika karaktär som ändå tydligt hänger samman, exempelvis genom att

planerande, genomförande och kontrollerande arbetsmoment ingår. Arbets­

tagaren har möjlighet att använda hela sin kompetens och utvecklas i arbe­

AFS 2012:2

42

tet. Ett arbete med litet arbetsinnehåll innebär att det bara består av någon

enkel arbetsuppgift.

Det finns arbeten med utpräglat begränsat arbetsinnehåll där den enda

stimulans som finns i arbetet består i den mängd individen kan prestera eller

den prestationslön som är förbunden med detta. Den psykiska stimulansen

av att känna sig ”duktig” medför en risk för den fysiska hälsan, eftersom

belastningen på kroppen ökar med ökad prestation samtidigt som tidsut­

rymmet för paus och återhämtning minskar.

Upplärning och kompetenskrav är den inskolning, introduktion och fort­

bildning som arbetstagaren behöver för att utföra arbetsuppgiften. Mer

komplicerade arbetsuppgifter ger arbetstagarnas möjlighet att använda

såväl sin fysiska som mentala och kreativa förmåga. Arbeten med varierat

arbetsinnehåll kräver vanligtvis en längre upplärning och kontinuerlig kom­

petensutveckling.