AFS 2012:5

publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

Förbud att på marknaden

släppa ut ledade skärverktyg

avsedda för bärbara,

handhållna röjsågar

ISBN 978-91-7930-566-6

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

Elanders Sverige AB, 2012 365352

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter.

Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av

föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex.

upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar.

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga num-

mer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets

författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

BESTÄLLNINGSADRESS

Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm

Telefon 010-730 90 00 www.av.se

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

om förbud att på marknaden släppa ut ledade

skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna

röjsågar;

beslutade den 20 mars 2012.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.

Syfte och tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter syftar till att genomföra Kommissionens beslut om

förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg som består av flera

sammankopplade metalldelar avsedda för bärbara, handhållna röjsågar.

Föreskrifterna riktar sig till den som släpper ut dessa produkter på mark-

naden.

Allmänt råd: Kommissionen har enligt artikel 9 direktiv 2006/42/

EG2 möjlighet att besluta om särskilda åtgärder för potentiellt

riskfyllda maskiner. Det har nu fattats ett beslut under artikel 9 att

medlemsstaterna ska förbjuda ledade skärverktyg som består av

flera sammankopplade metalldelar avsedda för bärbara, handhållna

röjsågar. Användning av ledade skärverktyg med sammankopplade

metalldelar ger upphov till betydligt större kvarstående risker för brott

och utslungade föremål under drift än vad metallklingor som består av

en enda del gör. De skydd som finns på bärbara handhållna röjsågar

ger inte tillräckligt skydd mot de större risker som orsakas av ledade

skärverktyg med sammankopplade metalldelar. Med hänsyn till den

tekniska utvecklingsnivån kan dessa ledade skärverktyg för bärbara

1

Jfr. Kommissionens beslut av den 19 januari 2012 om krav på att medlemsstaterna ska

förbjuda utsläppandet på marknaden av ledade skärverktyg avsedda för bärbara hand-

hållna röjsågar.

2

Direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv

95/16/EG, genomfört i svensk rätt genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner

samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna, AFS 2008:3.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2012:5

Utkom från trycket

den 4 april 2012

AFS 2012:5

4

handhållna röjsågar alltså inte anses uppfylla de grundläggande

hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1 direktiv 2006/42/EG.

Kommissionens uttryckliga förbud gäller den som släpper ut på

marknaden och träffar därmed tillverkare och den som importerar

från ett land utanför EU.

Förbud

2 § Det är förbjudet att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg som

består av flera sammankopplade metalldelar avsedda för bärbara, hand-

hållna röjsågar.

Allmänt råd: Enligt direktiv 2006/42/EG släpps varje enskilt exem-

plar av maskiner och utbytbar utrustning ut på marknaden. Ledade

skärverktyg som består av flera sammankopplade metalldelar kan

dels utgöra en integrerad del av en röjsåg som släpps ut på markna-

den dels kan de släppas ut separat på marknaden för att sedan mon-

teras på en röjsåg såsom utbytbar utrustning. Förbudet i dessa före-

skrifter kan alltså både träffa en integrerad del av en maskin och en

utbytbar utrustning.

Att släppa ut på marknaden: Det första tillhandahållandet inom EES

för distribution eller användning, antingen mot ersättning eller kost-

nadsfritt.

Ledade skärverktyg som består av flera sammankopplade metalldelar:

Skärverktyg för röjsågar som består av ett roterande huvud samman-

kopplat med metalldelar såsom kedjor, knivar eller borstar.

Röjsåg: En bärbar handhållen trädgårds- och skogsmaskin som

används för att klippa eller röja gräs, ogräs, buskar, små träd och lik-

nande vegetation. En komplett röjsåg innehåller en drivenhet, en driv-

axel, ett skärverktyg och ett skydd.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

3 § Bestämmelserna i 2 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 § p. 3

arbetsmiljölagen (1977:1160).

Den som överträder bestämmelserna i 2 § ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen.

Avgiften fastställs till 50 000 kronor.

5

AFS 2012:5

Allmänt råd: Enligt direktiv 2006/42/EG släpps varje enskilt exem-

plar av maskiner och utbytbar utrustning ut på marknaden. Förbudet i

2 § av dessa föreskrifter avser alltså varje enskilt exemplar. Sanktions-

avgiften fastställs i 3 § till 50 000 kr och ska ses som en konsekvens av

att en tillverkare har släppt ut ett eller flera exemplar av en produkt i

strid med bestämmelsen i 2 §. För att förhindra att tillverkaren fortsät-

ter att släppa ut fler exemplar av produkten på marknaden kommer

Arbetsmiljöverket också att kunna utfärda ett förbud vid vite enligt

arbetsmiljölagen (1977:1160).

Denna författning träder i kraft den 30 april 2012.

BERNT NILSSON

Åsa Persson

Anna Middelman