AFS 2013:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) om arbete i explosionsfarlig miljö

Arbete i explosionsfarlig miljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2003:3) om arbete i explosionsfarlig miljö

AFS 2013:1

Arbetsmiljöverkets författningssamling

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3)

om arbete i explosionsfarlig miljö;

beslutade den 26 mars 2013.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) om

arbete i explosionsfarlig miljö att 1 § ska ha följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter gäller där någon i arbetet kan utsättas för fara

orsakad av explosionsfarlig miljö i byggnader, lokaler, utrustningar eller

andra tekniska anordningar och på arbetsplatser i övrigt där explosionsfarlig

miljö kan förekomma.

Föreskrifterna gäller inte för

sådan användning och avsiktlig tillverkning av brandfarliga gaser och

vätskor, för vilken föreskrifter, som överför direktivet 99/92/EG för sådan

användning och avsiktlig tillverkning, har meddelats med stöd av lagen

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,

lokaler som används för medicinsk behandling av patienter,

användning av anordningar för förbränning av gasformiga bränslen,2

hantering av explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga

och explosiva varor,

hantering där explosionsrisken enbart beror på närvaron av kemiskt

instabila ämnen,

1

Jfr följande direktiv:

– Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG av den 16 december 1999 om mini-

mikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara

orsakad av explosiv atmosfär (femtonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/

EEG) (EGT L 23, 28.1.2000, s. 57–64, Celex 31999L0092).

2

Jfr följande direktiv:

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30 november 2009 om

anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (EUT L 330, 16.12.2009, s. 10–27,

Celex 32009L0142).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2013:1

Utkom från trycket

den 12 april 2013

3

AFS 2013:1

gas- och petroleumutvinningsindustrin och gruvverksamhet3 samt

användning av land-, sjö- och lufttransportmedel.

Transportmedel som är avsedda att användas i explosionsfarlig miljö

omfattas av dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013.

MIKAEL SJÖBERG

Björn Gregertsen

Anna Middelman

3

Jfr följande direktiv:

– Rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring

av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar

borrning (elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 348,

28.11.1992, s. 9–24, Celex 31992L91).

– Rådets direktiv 92/104/EEG av den 3 december 1992 om minimikrav för förbättring av

arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom utvinningsindustri ovan och under jord (tolfte

särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 404, 31.12.1992, s. 10–25,

Celex 31989L104).

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-572-7 · ISSN 1650-3163