AFS 2014:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Sprängarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:1

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1)

om sprängarbete;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljö förordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1) om

sprängarbete

dels att 43 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 43 § ska utgå,

dels att 27, 41 och 42 §§ ska ha följande lydelse.

27 § Tändapparat för initiering av elsprängkapslar liksom apparater för

initiering av icke elektriska signalledare, resistansmätare, isoleringsmätare

eller annan provningsapparat för elektrisk tändning, tändkabel och skarv­

tråd får användas eller avlämnas för att tas i bruk endast om de är typkon­

trollerade av ett kontrollorgan, typ A, eller ett certifieringsorgan som är ack­

rediterat för sådan kontroll eller certifiering enligt lagen (2011:791) om ackre­

ditering och teknisk kontroll.

Kontrollen ska ha visat att deras elektriska och mekaniska egenskaper

samt klimattålighet är sådana

– att avsiktlig tändning av sprängskott blir tillförlitliga och

– att oavsiktlig tändning så långt möjligt förhindras.1

41 § Typkontrollerad anordning enligt 27 § ska då den avlämnas för att tas

i bruk ha tydlig och varaktig märkning med

– typgodkännandebeteckning,

– tillverkarens eller för importerade eller överförda anordningar, importö­

rens namn och adress,

– typbeteckning samt

– tillverkningsnummer.

1

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:1

Utkom från trycket

den 15 april 2014

3

AFS 2014:1

Tändkabel, skarvtråd och verktyg för aptering av krutstubin får ha märk­

ning på förpackningen.2

42 § Kontrollorgan som ska utföra kontroll enligt 27 § och certifierings­

organ som ska utföra bedömning/certifiering ska vara ackrediterade för

ifrågavarande uppgift enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk

kontroll. Sådan kontroll, bedömning och certifiering kan även utföras av

kontrollorgan, typ A eller certifieringsorgan från annat land inom EES om

– kontrollorganet är ackrediterat för uppgiften mot kraven i standard SS­

EN ISO/IEC 17020:2005 av ett ackrediteringsorgan som uppfyller och för

bedömning tillämpar kraven i ISO/IEC 17011:2004 eller på annat sätt erbju­

der motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens

samt garantier om oberoende och

– certifieringsorganet är ackrediterat för uppgiften mot kraven i standard

EN 45011 av ett ackrediteringsorgan som uppfyller och för bedömning till­

lämpar kraven i ISO/IEC 17011:2004 eller på annat sätt erbjuder motsvaran­

de garantier om oberoende.

Kraven i 27 § gäller inte för laddutrustning eller annan utrustning avsedd

för initiering, kontroll eller dylikt, från land som omfattas av EES­avtalet,

eller från Turkiet, och som genomgått motsvarande godkännandeförfa­

rande. Detta förutsätter att en säkerhetsnivå som är likvärdig med den i de

svenska kraven har uppnåtts.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh­Nygård

Anna Middelman

2

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-577-2 · ISSN 1650-3163