AFS 2014:10

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2010:1) om berg- och gruvarbete

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Berg- och gruvarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2010:1) om berg- och gruvarbete

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:10

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:1)

och allmänna råd om berg- och gruvarbete;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:1) om berg-

och gruvarbete,

dels att 28 § ska upphöra att gälla,

dels att 27 och 51–53 §§ samt rubriken närmast före 53 § ska ha följande

lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

dels att kommentaren till 28 § ska upphöra att gälla,

dels att kommentarerna till 27 och 52 §§ ska ha följande lydelse.

27 § Låg

radonhalt ska eftersträvas på alla arbetsställen under jord.

Vid arbete under jord ska radonhalten bestämmas genom mätningar. Mät-

ningar av radonhalten ska ske regelbundet, dock minst 1 gång per år.

Förekomsten av radon ska därutöver undersökas

1. så snart nytt bergutrymme skapats, eller

2. vid ändrade förhållanden som kan påverka radonhalten.

Den arbetsgivare som i strid med kraven i andra stycket inte genomför

mätning ska betala en sanktionsavgift, se 53 §.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

51 § En arbetstagare som är gravid eller ammar och har underrättat arbets-

givaren om detta får inte sysselsättas i gruvarbete under jord, om en bedöm-

ning har visat att arbetet kan innebära risk för skadlig inverkan på gravidite-

ten, amningen eller medföra annan ohälsa.1

1

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:10

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:10

4

52 § Den som är samordningsansvarig enligt 3 kap. 7 d § arbetsmiljölagen

på ett arbetsställe som omfattas av dessa föreskrifter ska upprätta ett särskilt

dokument för samordningen.

Den samordningsansvarige som inte upprättar ett särskilt dokument för

samordningen enligt vad som föreskrivs i denna bestämmelse ska betala

sanktionsavgift, se 53 §.

Lägsta avgiften är 5 000 kronor och högsta avgiften är 50 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 50 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 5 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 90 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

53 §

Bestämmelserna i 27 § andra stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap.

3 § andra stycket arbetsmiljölagen (1977:1160). Bestämmelserna i 52 § utgör

föreskrifter enligt 4 kap. 8 § andra stycket arbetsmiljölagen.

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt

de grunder som anges i 27 och 52 §§.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

5

AFS 2014:10

Till 27 § Beträffande gränsvärden för radon vid underjordsarbete, se Arbets-

miljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden.

Radonhalten bör mätas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskriv-

ning för mätning av radon på arbetsplatser.

De faktorer som främst påverkar radonhalten är:

– ventilation,

– vattentillrinning,

– förekomst av radioaktiva mineraler.

Ändrade förhållanden i ett bergutrymme är till exempel om förändringar

i ventilationen sker eller om bergrummets utformning ändras så att sprickor

tillkommer och vidgas, vattentillrinningen ökar och/eller nya bergarter och

mineraler framkommer.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

Anställda arbetstagare.

Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §

arbets miljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid

eller deltid:

De personer som driver verksamheten.

Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer

avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta

inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag

som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Till 52 § I 3 kap. 7 d § arbetsmiljölagen anges vem som är ansvarig för sam-

ordningen av arbetsmiljöfrågor vid ett gemensamt arbetsställe. Sådan sam-

ordning kan gälla t.ex. lokala skyddsföreskrifter, utrymningsvägar, brand-

skydd eller andra säkerhetsaspekter som är gemensamma för arbetsstället.

Samordningen befriar inte de enskilda arbetsgivarna från deras arbetsgi-

varansvar.

Begreppet antal sysselsatta förklaras i kommentaren till 27 §.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-586-4 · ISSN 1650-3163