AFS 2014:11

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Mast- och stolparbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:11

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2000:6)

om mast- och stolparbete;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2000:6) om mast-

och stolparbete

dels att 38 § ska upphöra gälla,

dels att rubriken närmast före 38 § ska utgå,

dels att 6 § ska ha följande lydelse.

6 § Arbetsgivaren ska ordna med medicinska kontroller enligt Arbetsmil-

jöverkets föreskrifter ”Medicinska kontroller i arbetslivet” för arbetstagare

som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i höjdarbete.

Bestämmelser om sanktionsavgifter för den som sysselsätter arbetstagare

som inte bedömts som tjänstbara finns i 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om medicinska kontroller i arbetslivet.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:11

Utkom från trycket

den 15 april 2014

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-587-1 · ISSN 1650-3163