AFS 2014:14

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2007:7) om rök- och kemdykning

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Rök- och kemdykning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2007:7) om rök- och kemdykning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:14

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:7)

om rök- och kemdykning;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att 15, 16 och 20 §§ samt rubriken närmast före 20 § i Arbetsmil-

jöverkets föreskrifter (AFS 2007:7) om rök- och kemdykning ska ha följande

lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifter-

na att kommentaren till 16 § ska ha följande lydelse.

15 § Arbetsgivare ska ordna med medicinsk kontroll, enligt Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, för arbetstagare

som utför eller kommer att utföra rök- eller kemdykning.

Bestämmelser om sanktionsavgifter för den som sysselsätter arbetstagare

som inte bedömts som tjänstbara finns i 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om medicinska kontroller i arbetslivet.

16 § Arbetstagare som är gravid och har anmält detta till arbetsgivaren får

inte sysselsättas med rök- eller kemdykning. Detta förbud gäller även under

amningsperioden.

Den arbetsgivare som sysselsätter en eller flera arbetstagare i strid med

kraven i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 20 §.

Lägsta avgiften är 100 000 kronor och högsta avgiften är 1 000 000 kronor.

För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 1 000 000 kronor. För

den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt

följande:

Avgift = 100 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 1 804 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

20 § Bestämmelserna i 16 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 6 § arbetsmiljö-

lagen (1977:1160).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:14

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:14

4

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek framgår av 16 §.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

5

AFS 2014:14

Till 16 § Arbete med rök- och kemdykning kan innebära exponering för

ämnen som är direkt skadliga för såväl den gravida kvinnan som fostret och

fosterutvecklingen. Exponering för brandrök kan även medföra att hälso-

farliga ämnen överförs genom amning till barnet. Därutöver bör man vara

uppmärksam på såväl den fysiska som den psykiska belastning arbetet

innebär. Det är därför viktigt att arbetstagaren genast anmäler en graviditet

till arbetsgivaren. Det illamående som ofta förekommer tidigt i graviditeten

kan öka risken för olycksfall i arbetet. Se också Arbetsmiljöverkets föreskrif-

ter om gravida och ammande arbetstagare.

Den aktuella bestämmelsen är tillämplig på de som i sitt arbete kommer

att rök- och kemdyka.

Arbetsgivaren bör dokumentera arbetstagarens anmälan om graviditet

och amning. Arbetsgivaren bör också ge arbetstagaren en kopia av det som

dokumenterats.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

• Anställda arbetstagare.

• Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §

arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid

eller deltid:

• De personer som driver verksamheten.

• Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer

avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta

inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag

som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-590-1 · ISSN 1650-3163