AFS 2014:15

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:5) om smältning och gjutning av metall

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:15

Smältning och gjutning av

metall

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:5)

om smältning och gjutning av metall

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1997:5) om smältning och gjutning av

metall;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöför-

ordningen (1977:1166) i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS

1997:5) om smältning och gjutning av metall

dels att 18 § ska upphöra att gälla,

dels att 27, 28, 30 och 31 §§ samt att rubriken närmast före 31 § ska ha föl-

jande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifter-

na att kommentaren till 18 § ska upphöra att gälla och att kommentarerna

till 27, 28 och 30 §§ ska ha följande lydelse.

27 § Skänkar och slaggbuttar som lyfts, får användas endast om följande

villkor uppfylls: Säkerhetskritiska lyftdelar som lyfttappar, tappinfästningar

och lyftöron, ska inom tre månader från ibruktagandet, samt därefter var

tolfte månad, underkastas kontroll genom oförstörande provning.

Om det finns särskilda skäl kan Arbetsmiljöverket i enskilda fall medge

annat provningsintervall, dock högst 24 månader.

Provningen och kontrollen ska utföras av ett laboratorium som har ack-

rediterats för uppgiften av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

(SWEDAC). Provningen och kontrollen får även utföras av utländskt organ

som har ackrediterats för uppgiften av ett ackrediteringsorgan som har teck-

nat avtal med SWEDAC om ömsesidigt erkännande av ackrediteringar.

Provning och kontroll ska säkerställa att säkerhetskritiska lyftdelar och

anslutande zoner är fria från sådana ytfel och inre fel, som kan påverka

anordningens säkerhet.

Resultatet av provning och kontroll ska dokumenteras i en rapport. I rap-

porten ska antecknas senaste datum för nästa provning.

Den som använder en eller flera skänkar och slaggbuttar som lyfts, i strid

med kraven i första och tredje stycket, ska betala en sanktionsavgift, se 31 §.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:15

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:15

4

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften

400 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

28 § Om resultaten av kontrollen enligt 27 § visar att kraven inte uppfylls

ska anordningen tas ur bruk. Den får därefter inte tas i bruk på nytt förrän

den har reparerats.

Den får inte heller tas i bruk innan den provats och kontrollerats på nytt

enligt 27 § tredje stycket och det därvid konstaterats att skadorna eller defek-

terna inte finns kvar.

Den som använder en eller flera anordningar i strid med första stycket

eller tar i bruk en eller flera anordningar i strid med andra stycket ska betala

en sanktionsavgift, se 31 §.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

30 § Resultatet av okulärbesiktningen i 29 § ska dokumenteras i en journal.

I journalen ska vidare antecknas datum för okulärbesiktningen och senaste

datum för nästa okulärbesiktning.

Den som inte har följt kraven i denna paragraf ska betala en sanktionsav-

gift, se 31 §.

Lägsta avgiften är 5 000 kronor och högsta avgiften är 50 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 50 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 5 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 90 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

31 § Bestämmelserna i 27 § första och tredje stycket, 28 § samt 30 § utgör

föreskrifter enligt 4 kap. 1 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Den som över-

träder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt 8 kap. 5–10 §§

arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt de grunder som

anges i 27, 28 och 30 §§.

5

AFS 2014:15

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

AFS 2014:15

6

Till 18 § Texten i det allmänna rådet till 18 § upphävs.

Till 27 § Den som tar en skänk i bruk bör förvissa sig bland annat om att

skänken är konstruerad och tillverkad för det ändamål som den är avsedd

att användas till.

Att ett laboratorium är ackrediterat innebär att personalens utbildning

och kompetens samt mätutrustning håller en viss jämn nivå. Kvaliteten kon-

trolleras av ett ackrediteringsorgan. I Sverige görs detta av SWEDAC. Det

finns inga hinder för att ett företag får ett eget ackrediterat laboratorium.

Bestämmelser om förvaring av handlingar m.m. finns i 3 § arbetsmiljöför-

ordningen. Dokumentationen förutsätter att alla objekt som provas och kon-

trolleras är identifierbara.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

• Anställda arbetstagare.

• Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §

arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid

eller deltid:

• De personer som driver verksamheten.

• Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer

avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta

inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag

som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Till 28 § Begreppet antal sysselsatta förklaras i kommentaren till 27 §.

Till 30 § Begreppet antal sysselsatta förklaras i kommentaren till 27 §.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-591-8 · ISSN 1650-3163