AFS 2014:17

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2004:3) om stegar och arbetsbockar

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Stegar och arbetsbockar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2004:3) om stegar och arbetsbockar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:17

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:3)

om stegar och arbetsbockar;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:3)

om stegar och arbetsbockar att 4 och 19 §§ samt rubriken närmast före 19 §

ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifter-

na att kommentaren till 4 § ska ha följande lydelse.

4 § Stegar och arbetsbockar får användas eller avlämnas för att tas i bruk

endast om de

1. är typkontrollerade enligt 5 § av ett kontrollorgan i tredjepartsställning

eller ett certifieringsorgan som är ackrediterat för uppgiften enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008

om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring

av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/931 och lagen

(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

2. därvid har visat sig uppfylla kraven i 5 §.

Kravet på typkontroll av stegar i första stycket 1. och 2. gäller inte stegar

som uppfyller följande villkor

– Stegen är certifierad av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för

sådan certifiering enligt lagen Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och mark-

nadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av

förordning (EG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk

kontroll.

– Certifieringen visar att stegen uppfyller kraven i den svenska standar-

den SS 2091 Stegar–bärbara stegar, utgåva 4, den norska standarden NS-

INSTA 650:1995, Stiger–bærbare stiger eller annan standard som visats vara

likvärdig från säkerhetssynpunkt med dessa.

1

EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:17

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:17

4

Certifiering enligt andra stycket kan också utföras av ett certifieringsorgan i

något annat land inom EES som

– är ackrediterat för uppgiften mot tillämplig standard i EN 45 000-serien

av ett ackrediteringsorgan som kan visa att det uppfyller och tillämpar

kraven i EN 45 010 eller

– på annat sätt erbjuder likvärdiga garantier vad gäller teknisk och yrkes-

mässig kompetens samt garantier för oberoende.

Den som avlämnar en eller flera stegar eller arbetsbockar för att tas i

bruk utan att kunna visa upp typkontrollintyg eller certifikat enligt 6 § ska

betala en sanktionsavgift, se 19 §.

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) × 271 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

19 § Bestämmelserna i 4 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 och 2 §§ arbets-

miljölagen (1977:1160). Den som överträder dessa bestämmelser ska betala

sanktionsavgift enligt 8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens

storlek beräknas enligt de grunder som anges i 4 §.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

5

AFS 2014:17

Till 4 § Den nordiska standarden INSTA 650:1993 för bärbara stegar är över-

förd som nationell standard genom svensk standard, SS 2091, utgåva 4 och

norsk standard, NS-INSTA 650:1995.

Den aktuella bestämmelsen om sanktionsavgift är tillämplig för den som

avlämnar stegar eller arbetsbockar för att tas i bruk.

Med avlämnar för att tas i bruk avses exempelvis försäljning, uthyrning

och utlåning.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

• Anställda arbetstagare.

• Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §

arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid

eller deltid:

• De personer som driver verksamheten.

• Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer

avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta

inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag

som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-593-2 · ISSN 1650-3163