AFS 2014:19

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Enkla tryckkärl

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41)

om enkla tryckkärl

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:19

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1993:41) om enkla tryckkärl;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att 10, 25 och 26 §§ samt rubriken närmast före 26 § i Arbetar-

skyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl ska ha föl-

jande lydelse.

10 § Kärlet ska ha försetts med CE-märkning på det sätt som anges i 17

eller 20 §§.

Bestämmelser om anbringande och användning av CE-märkning finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-

föring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/931

och

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

För CE-märkning enligt dessa föreskrifter gäller också följande.

CE-märkningen ska anbringas på ett väl synligt, lättläst och varaktigt sätt

antingen på kärlet eller på en tillverkningsskylt som fästs på kärlet på ett

sådant sätt att den inte kan avlägsnas.

CE-märkningen ska följas av identifikationsnumret för det anmälda organ

som svarar för verifikationen eller övervakningen.

Vidare ska kärlet ha väl synlig, lättläst och varaktig märkning med minst

följande uppgifter:

– högsta arbetstryck PS i bar

– högsta arbetstemperatur T max

i °C

– lägsta arbetstemperatur T

min

i °C

– kärlets volym V i liter

– tillverkarens namn eller märke

– kärlets prototypbeteckning samt serie- eller partinummer

de två sista siffrorna i det årtal då CE-märkningen anbringats.

Märkning enligt ovan får anbringas på en tillverkningsskylt som är fäst

1

EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:19

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:19

4

vid tryckkärlet så att den inte kan avlägsnas. Skylten ska vara så beskaffad att

den inte kan återanvändas samt vidare ha plats för ytterligare information.

Den tillverkare eller dennes representant inom EES som för enkla tryck-

kärl av kategori A1, inte följer vad som föreskrivs i femte eller sjätte stycket

avseende kraven om märkning ska betala sanktionsavgift, se 26 §.

Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande:

För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsavgif-

ten vara 50 000 kronor samt 10

% av produktens eller produkternas totala

försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna para-

graf konstaterades.

Den som för samma tryckkärl även överträder 25 § ska endast betala en

sanktionsavgift.

25 § Med kärlen ska följa anvisningar med uppgifter om märkning enligt

10 § sjätte stycket, med undantag för kärlets serienummer, samt uppgifter

om avsett användningsområde och om underhålls- och installationsvillkor

för att kärlets användningssäkerhet ska kunna garanteras.

Anvisningarna ska vara på svenska.

Den tillverkare eller dennes representant inom EES som

för enkla

tryckkärl av kategori A1, inte följer vad som föreskrivs i denna bestämmelse

ska betala sanktionsavgift, se 26 §.

Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande:

För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsavgiften

vara 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala

försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna

paragraf konstaterades.

Den som för samma tryckkärl även överträder 10 § ska endast betala en

sanktionsavgift.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

26 § Bestämmelserna i 10 § femte och sjätte stycket samt 25 § utgör före-

skrifter enligt 4 kap.1 och 2 §§arbetsmiljölagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek framgår av 10

och 25 §§

.

5

AFS 2014:19

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

Arbetsmiljöverket

·

112 79 Stockholm

·

Tel 010-730 90 00

·

www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-595-6 · ISSN 1650-3163