AFS 2014:20

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2006:5) om användning av truckar

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Användning av truckar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2006:5) om användning av truckar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:20

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5)

om användning av truckar;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5) om

användning av truckar

dels att 19 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 23 §, samt att rubriken närmast före

23 § ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifter-

na att kommentaren till 19 § ska ha följande lydelse.

19 § En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck.

Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för

att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas

av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av

truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för.

På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvarige ha rutiner

för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina

respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige ska även tillhandahålla

den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället.

Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som i strid med kraven i

första stycket låter en eller flera använda en truck ska betala en sanktionsav-

gift, se 23 §.

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 271 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:20

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:20

4

Bestämmelser om sanktionsavgifter

23 § Bestämmelserna i 19 § första stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap. 2 §

arbetsmiljölagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt

de grunder som anges i 19 §.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

5

AFS 2014:20

Till 19 § Den som godkänts vid en truckförarutbildning får vanligen ett

utbildningsbevis. Det är viktigt att inte förväxla detta utbildningsbevis med

tillståndet från arbetsgivaren om att få framföra truckar.

Exempel på arbetsuppgifter som kan specificeras i ett tillstånd är vilka

godsslag som föraren får hantera och inom vilka lokaler eller områden som

föraren får använda truckar. Andra arbetsuppgifter som kan specificeras i

tillståndet är t.ex. användning av utbytbar utrustning eller körning på väg.

Tillståndet kan tidsbegränsas.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

Anställda arbetstagare.

Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §

arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid

eller deltid:

De personer som driver verksamheten.

Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer

avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta

inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag

som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-596-3 · ISSN 1650-3163