AFS 2014:21

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:21

Tillfälliga personlyft med kranar

eller truckar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar

eller truckar

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7)

om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7)

om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar att 19, 20, 22 och 26 §§ samt

rubriken närmast före 26 § ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifter-

na att kommentaren till 19 § ska ha följande lydelse och att en ny kommentar

till 20 § ska införas.

19 § För att få användas till personlyft ska varje kombination av en bas-

maskin och en arbetskorg vara besiktad enligt bestämmelserna i 22–25 §§

och bilaga B. Kombinationen ska då ha bedömts erbjuda betryggande säker-

het för att få användas till personlyft. Om ett kontrollorgan har angivit att

bedömningen bara gäller om vissa angivna brister åtgärdas, ska dessa bris-

ter dessutom ha rättats till.

Containerkranar, containerok och containerkorgar inom ett avgränsat

hamnområde får alternativt genomgå gruppbesiktning. Om gruppbesikt-

ning tillämpas ska varje ingående individ tydligt och väl synligt vara märkt

med en unik gruppbeteckning. Vid lyft av personer får enbart individer till-

hörande samma grupp användas tillsammans.

En arbetsgivare som använder en kombination av en eller flera basma-

skiner och arbetskorgar i strid med kraven i första eller andra stycket, ska

betala en sanktionsavgift, se 26 §.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 40 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

20 § En arbetsgivare som använder en kran eller en truck med en arbets-

korg för tillfälliga personlyft ska förvara besiktningsintyget från den första

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:21

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:21

4

besiktningen och det senaste besiktningsintyget från återkommande besikt-

ning.

En arbetsgivare som använder en eller flera kranar eller truckar med en

arbetskorg utan att kunna visa upp senaste besiktningsintyg ska betala en

sank tionsavgift, se 26 §.

Har sanktionsavgift betalats enligt 19 §, ska inte sanktionsavgift enligt

20 § betalas.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 40 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

22 § Besiktning ska ha utförts av ett kontrollorgan som kan uppvisa obero-

ende, rutiner och kompetens som motsvarar kraven enligt SS-EN ISO/IEC

17020 ”Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamhet inom olika

typer av kontrollorgan”.

Kontrollorganet ska vara anmält till Arbetsmiljöverket och ackrediterat

för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll

i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning

(EG) nr 339/931 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

eller enligt motsvarande bestämmelser i något annat land inom Europeiska

unionen, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

26 § Bestämmelserna i 19 § är föreskrifter enligt 4 kap. 2 § arbetsmiljölagen

(1977:1160). Bestämmelserna i 20 § är föreskrifter enligt 4 kap. 8 § samma lag.

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt

de grunder som anges i 19 och 20 §§.

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

5

AFS 2014:21

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

AFS 2014:21

6

Till 19 § Vissa angivna brister kan vara av en sådan karaktär att besikt-

ningsorganet bedömer att en förnyad besiktning inte är nödvändig innan

anordningen åter tas i drift efter det att bristen åtgärdats. I ett sådant fall kan

kontrollorganet i besiktningsintyget ange att anordningen erbjuder betryg-

gande säkerhet om preciserade brister åtgärdas. Kraven i 19 § medför att det

är straffbart att ta anordningen i drift innan dessa brister åtgärdats.

När det gäller tillfälliga personlyft med containerkorgar utgörs anslut-

ningsdelen mellan kran och arbetskorg av ett containerok.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

Anställda arbetstagare.

Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §

arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid

eller deltid:

De personer som driver verksamheten.

Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer

avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta

inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag

som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Till 20 § Begreppet antal sysselsatta förklaras i kommentaren till 19 §.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-597-0 · ISSN 1650-3163