AFS 2014:22

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Maskiner

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:22

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3)

om maskiner;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om

maskiner att 6 och 21 §§ samt att rubriken närmast före 21 § ska ha följande

lydelse.

6 § Innan tillverkaren eller dennes representant släpper ut en maskin på

marknaden eller tar den i drift, ska denne

a) säkerställa att maskinen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso-

och säkerhetskrav som anges i bilaga 1,

b) säkerställa att den tekniska dokumentationen som anges i bilaga 7,

avsnitt A är tillgänglig,

c) särskilt tillhandahålla all nödvändig information, t.ex. bruksanvisning,

d) genomföra tillämpligt förfarande för bedömning av överensstämmelse

i enlighet med 10–13 §§,

e) upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse i enlighet med bilaga

2, del 1, avsnitt A och säkerställa att denna försäkran medföljer maskinen,

samt

f) anbringa CE-märkning i enlighet med bilaga 3.

Den som på marknaden släpper ut, eller tar i drift, en produkt som omfat-

tas av bilaga 4 utan att ha upprättat en EG-försäkran om överensstämmelse

enligt 6 § e), ska betala en sanktionsavgift, se 21 §.

Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande:

För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsavgif-

ten vara 150 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala

försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna para-

graf punkt e) konstaterades.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:22

Utkom från trycket

den 15 april 2014

3

AFS 2014:22

Bestämmelser om sanktionsavgifter

21 § Bestämmelserna i 6 § e) utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 § i arbetsmil-

jölagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek framgår av 6 §.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-598-7 · ISSN 1650-3163