AFS 2014:23

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:23

Medicinska kontroller i

arbetslivet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i

arbetslivet

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6)

om medicinska kontroller i arbetslivet;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medi-

cinska kontroller i arbetslivet

dels att 6, 12, 44, 49, 58 och 68 §§ samt att rubriken närmast före 68 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 12 a och 14 a §§, av följande

lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

att kommentarerna till 4 § ska ha följande lydelse och att nya kommentarer

till 6, 12 och 14 a §§ ska införas.

6 § I ett arbete där det ställs krav på tjänstbarhetsbedömning enligt 4 §

andra stycket får arbetsgivaren bara sysselsätta den arbetstagare som efter

medicinsk kontroll bedöms som tjänstbar.

Tjänstbarhetsbedömningen ska vara dokumenterad av undersökande

läkare i ett tjänstbarhetsintyg.

Den som sysselsätter en eller flera arbetstagare i strid med kraven i första

stycket ska betala en sanktionsavgift, se 68 §.

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 271 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

12 § Regler om läkarundersökning och biologisk exponeringskontroll

gäller arbete där bly, oorganiska blyföreningar, blysalter av organiska syror

eller blyhaltigt material hanteras så att blyexponering kan förekomma.

Reglerna gäller dock inte,

a) arbete med material som har en blyhalt av högst 1 viktprocent,

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:23

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:23

4

b) arbete i gruva, om ingen blyexponering förekommer utom den som

orsakas av bergmaterialet,

c) blyarbete som är enstaka eller sporadiskt förekommande och utförs

under högst fem timmar per vecka,

d) manuellt mjuklödningsarbete med lödtenn och elektrisk lödkolv,

e) kvinnor som fyllt 50 år eller män oavsett ålder, som utför blyarbete med

en arbetsmetod vid vilken biologisk exponeringskontroll av minst en för

varje påbörjat tiotal arbetstagare visat att metoden inte ger upphov till blod-

blyhalter på 0,8 µmol/l eller högre,

f) arbete med andra organiska blyföreningar än blysalter av organiska

syror.

12 a § Regler om läkarunderökning och biologisk exponeringskontroll gäl-

ler när kadmium eller material som innehåller kadmium som metall eller i

kemisk förening hanteras så att kadmiumexponering kan förekomma.

14 a § Arbetsgivaren ska se till att kvinnlig arbetstagare under 50 års ålder,

som genomgår läkarundersökning på grund av arbete som kan medföra bly-

exponering, upplyses om riskerna för fostret vid en eventuell graviditet.

44 § Periodisk läkarundersökning ska genomföras med högst tolv

månaders mellanrum räknat från den dag arbetet påbörjades och inriktas

på sådant som inträffat sedan föregående läkarundersökning och som kan

påverka den undersöktes tjänstbarhet i höjdarbete. Undersökningen ska i

övrigt ha samma omfattning och innehåll som läkarundersökning enligt 43 §

med följande undantag:

– den som är under 40 år behöver genomgå arbetsprov med EKG-registre-

ring endast vart femte år,

– den som fyllt 40 år men inte 50 år behöver genomgå sådant arbetsprov

endast vartannat år.

Den periodiska läkarundersökningen får senareläggas med högst två

månader jämfört med vad som anges i första stycket.

49 § Periodisk läkarundersökning ska genomföras med högst tolv

månaders mellanrum räknat från den dag arbetet påbörjades, med följande

undantag:

– den som är under 40 år behöver genomgå arbetsprov med EKG-registre-

ring endast vart femte år,

– den som fyllt 40 år men inte fyllt 50 år behöver genomgå sådant arbets-

prov endast vartannat år.

5

AFS 2014:23

Den periodiska läkarundersökningen får senareläggas med högst två

månader jämfört med vad som anges i första stycket.

58 § Läkarundersökning enligt 59 § ska erbjudas innan arbete med vibra-

tioner som kräver läkarundersökning påbörjas för första gången. Har

motsvarande undersökning ägt rum inom tolv månader före arbetets början

behöver den dock inte upprepas.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

68 § Bestämmelserna i 6 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 5 § arbetsmiljö-

lagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt

de grunder som anges i 6 §.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

Genom författningen upphävs Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med

föreskrifter om bly (AFS 1992:17).

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

AFS 2014:23

6

Till 4 § Medicinska kontroller kan ibland vara motiverade även för situa-

tioner där reglerna inte ställer krav på sådana. Det kan t.ex. gälla för arbets-

tagare som tjänstgör på natten kortare tid än vad som anges i reglerna om

nattarbete eller för personer som exponeras för vissa typer av vibrationer. Se

också kommentarerna till 3 §.

Dessutom finns regler om medicinska kontroller i andra föreskrifter från

Arbetsmiljöverket

– vid exponering för artificiell optisk strålning,

– vid bildskärmsarbete (synundersökning),

– vid exponering för buller (hörselundersökning),

– för flygpersonal inom civilflyget,

– vid arbete med försöksdjur,

– för minderåriga,

– vid mikrobiologiska arbetsmiljörisker.

Till 6 § Som framgår av 4 § regleras genomförandet av de medicinska

kontrollerna mer i detalj i särskilda paragrafer. Där anges vilka

undersökningar som ska ligga till grund för tjänstbarhetsbedömningen för

de olika arbeten det gäller. Arbetsgivaren ansvarar för att de medicinska

kontrollerna utförs i tid.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

• Anställda arbetstagare.

• Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §

arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid

eller deltid:

• De personer som driver verksamheten.

• Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer

avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta

inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag

som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Till 12 § Exempel på oorganiska blyföreningar är blyoxid, mönja, blykromat

och blysulfid.

Exempel på organiska blyföreningar är tetraetylbly och tetrametylbly.

Exempel på blysalter av organiska syror är blyacetat och blystearat.

7

AFS 2014:23

Av 12 § följer att föreskrifterna inte gäller då blyhaltiga produkter används

på ett sådant sätt att blyexponering inte rimligen kan föreligga. Exempel på

detta är användning av blyhaltiga metall- eller plastföremål som inte utsätts

för bearbetning.

Blyhalten i svenska gruvor är sällan mer än 1–2 %. Dessutom föreligger

blyet där som blysulfid som är mycket svårlösligt. Detta minskar risken för

skadligt blyupptag.

För sammansatt material, t.ex. plåt och balkar målade med blyfärg, gäller

1 %-gränsen färgskiktet ej balken som helhet.

Undantaget i punkt e är tillämpligt om en godtagbar undersökning visar

att arbetsmetoden inte medför högre blodblyhalter än vad som anges i

föreskriftstexten. Undersökningen behöver inte nödvändigtvis ha gjorts på

den aktuella arbetsplatsen om den istället har gjorts på en arbetsplats med

likvärdiga förhållanden. Det är viktigt att man tar blodprov på tillräckligt

många arbetstagare för att resultaten ska anses vara representativa.

Med organiska blyföreningar avses i dessa föreskrifter en förening där

bly är direkt bundet till kol, t.ex. tetraetylbly eller tetrametylbly. Salter av

organiska syror, t.ex. blyacetat och blystearat räknas som oorganiska blyför-

eningar. Blyoxid, mönja, blykromat och blysulfid är andra exempel på orga-

niska blyföreningar.

Till 14 a § Av kroppen upptaget bly lagras bl.a. i benstommen, och blod-

blyhalten sjunker endast långsamt under månaderna efter avbruten expo-

nering. Riskerna för ett foster är störst i den tidigaste delen av graviditeten

när den kanske ännu inte hunnit bli konstaterad. Det är därför viktigt att

begränsa exponeringen för bly redan långt innan en graviditet blir aktuell.

Detta motiverar föreskriftens särskilda biologiska gränsvärden för kvinnor

i fertil ålder.

Det finns inget som hindrar att informationen till kvinnan, på arbetsgiva-

rens uppdrag, ges av läkaren som utför läkarundersökningen.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-599-4 · ISSN 1650-3163