AFS 2014:24

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:24

Gravida och ammande

arbetstagare

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5)

om gravida och ammande arbetstagare;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravi­

da och ammande arbetstagare att 7, 8, 9 och 11 §§ samt att rubriken närmast

före 11 § ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifter­

na att kommentaren till 9 § ska ha följande lydelse.

7 § Kvinnan får inte sysselsättas i förvärvsarbete så länge riskerna enligt

6 § finns kvar.1

8 § Gravida och ammande arbetstagare får inte sysselsättas i blyarbete som

innebär att bly eller blyföreningar kan tas upp i kroppen.2

Bestämmelser om förbud att sysselsätta gravida eller ammande arbets­

tagare i andra arbeten finns i andra föreskrifter som Arbetarskyddsstyrelsen

eller Arbetsmiljöverket har meddelat.

Bestämmelser om skydd för gravida eller ammande arbetstagare mot

joniserande strålning finns i särskilda föreskrifter från Strålsäkerhetsmyn­

digheten.

9 § En arbetstagare som är gravid eller har fött barn högst 14 veckor tidi­

gare får inte utföra nattarbete om hon uppvisar läkarintyg som anger att

sådant arbete skulle vara skadligt för hennes hälsa eller säkerhet.

Om det är praktiskt möjligt och rimligt ska hon erbjudas arbete under

dagtid.

Den som i strid med kraven i första stycket låter en eller flera kvinnor

utföra nattarbete ska betala en sanktionsavgift, se 11 §.

1

Ändringen innebär att sista meningen upphävs.

2

Ändringen innebär att sista meningen i stycket upphävs.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:24

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:24

4

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande

:

Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

11 § Bestämmelserna i 9 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 6 § arbetsmiljö­

lagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek framgår av 9 §.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh­Nygård

Anna Middelman

5

AFS 2014:24

Till 9 § Nattarbete i samband med graviditet och under amningsperioden

anses normalt inte innebära någon ökad risk för ohälsa och olycksfall. Det

gäller t.ex. arbeten utan påtaglig psykisk och/eller fysisk belastning och

med tillräckliga möjligheter till vilopauser.

Nattarbete som kan innebära påtaglig psykisk och/eller fysisk belastning

bör undvikas vid graviditet. Det kan t.ex. gälla arbete inom jourverksam­

het eller liknande där krav på akuta insatser förekommer förhållandevis

ofta. Vidare kan nattarbete vara olämpligt för kvinnor som av medicinska

skäl bedöms löpa ökad risk för graviditetskomplikationer. Det måste dock

av göras individuellt i samråd mellan läkare och patient. Observera att det

läkarintyg som efterfrågas i paragrafen gäller friska gravida kvinnors arbets­

situation och inte sjukskrivning.

Under sådana omständigheter som beskrivs ovan är det angeläget att

arbetstagaren erbjuds arbete på dagtid. Det gäller även för ammande kvin­

nor.

Om ett läkarintyg enligt 9 § har uppvisats bör arbetsgivaren dokumentera

detta. Arbetsgivaren bör också ge arbetstagaren en kopia av det som doku­

menterats.

I föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet och i föreskrifterna

om hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget finns också bestäm­

melser om läkarundersökningar vid nattarbete.

Med nattarbete avses i detta fall att arbeta under tiden mellan 00.00 och

05.00.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

• Anställda arbetstagare.

• Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §

arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid

eller deltid:

• De personer som driver verksamheten.

• Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer

avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta

inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag

som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-600-7 · ISSN 1650-3163