AFS 2014:25

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx)föreskrifter Arbetarskyddsstyrelsens om (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Tryckbärande anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4)

om tryckbärande anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:25

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att 5 och 15 §§ samt rubriken närmast före 15 § i Arbetarskydds-

styrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar ska ha föl-

jande lydelse.

5 § Tryckbärande anordningar och aggregat enligt 6–7 §§ som

1. släpps ut på marknaden,

2. annars avlämnas för att tas i bruk eller

3. tas i drift,

ska uppfylla de grundläggande säkerhetskraven i bilaga 1.

De får släppas ut på marknaden, annars avlämnas för att tas i bruk eller

tas i drift endast om bestämmelserna i 10–11 och 14 §§ har iakttagits. De ska

åtföljas av en försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4.

I stället för bestämmelserna i 10–11 och 14 §§ får motsvarande bestämmel-

ser i något annat land inom EES tillämpas.

Den tillverkare eller dennes representant inom EES som för tryckbärande

anordningar av kategori II, III och IV inte följer vad som föreskrivs i andra

stycket avseende kravet om åtföljande av en försäkran om överensstämmel-

se enligt bilaga 4 ska betala sanktionsavgift, se 15 §.

Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande:

För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsavgif-

ten vara 7

5 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala

försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna para-

graf konstaterades.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

15 § Bestämmelserna i 5 § andra stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1

och 2 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:25

Utkom från trycket

den 15 april 2014

3

AFS 2014:25

Den som överträder dessa bestämmelser avseende kravet om försäk-

ran om överensstämmelse ska betala sanktionsavgift enligt 8 kap. 5–10 §§

arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek framgår av 5 §.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-601-4 · ISSN 1650-3163