AFS 2014:26

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter (AFS xxxx:xx) om om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:26

Byggnads- och anläggningsarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3)

om byggnads- och anläggningsarbete

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS

1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om

byggnads- och anläggningsarbete

dels att 1a, 7, 8, 12, 14 och 101 §§ samt rubriken närmast före 101 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, benämnda 56 a, 60 a, 86 a och

92 a §§, samt närmast före 60 a och 92 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

dels att kommentarerna till 1 a, 7, 8, 12 och 13–15 §§ ska ha följande lydel-

se,

dels att det sist i det inledande avsnittet Bakgrund ska införas en ny rubrik

och text av följande lydelse,

dels att det ska införas nya kommentarer till 60 a och 92 a §§ av följande

lydelse.

1 a § Bestämmelserna i 19, 21, 31, 45, 48, 71 och 85 §§ gäller även planering

och utförande av vinterväghållning. Bestämmelserna i 19, 48 och 56 a §§,

60 § tredje stycket, 60 a, 86 a, 87, 89 och 92 a §§ gäller även planering och

utförande av snöskottning på tak.

7 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan

arbetena påbörjas, lämna en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket då det

gäller byggarbetsplatser

– på vilka arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och

där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller

– på vilka det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500.

Förhandsanmälan ska innehålla uppgifter enligt bilaga 1.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:26

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:26

4

Ett exemplar av förhandsanmälan ska finnas uppsatt väl synligt på bygg-

arbetsplatsen och, om det behövs, uppdateras regelbundet. Den som låter

utföra byggnads- eller anläggningsarbetet ansvarar för att så sker.

Om den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete i strid med

kraven i första stycket inte lämnar någon förhandsanmälan enligt bilaga 1,

ska denne betala sanktionsavgift om 5 000 kronor, se 101 §.

8 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till

att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplat-

sen etableras om

– något av de arbeten som anges i 12 a § andra stycket C behöver utföras i

samband med byggnads- eller anläggningsarbetet eller

– arbetet är av sådan omfattning att förhandsanmälan ska lämnas enligt

7 §.

Denna ska vidare se till att alla sådana anpassningar genomförs i arbets-

miljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fort-

skrider och till de eventuella förändringar som ägt rum.

Ytterligare bestämmelser om arbetsmiljöplan finns i 12, 12 a och 14 §§.

Om den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete i strid med

denna bestämmelse inte har sett till att en arbetsmiljöplan upprättats innan

byggarbetsplatsen etablerats ska denne betala sanktionsavgift om

• 50 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs

enligt 7 § i dessa föreskrifter,

• 10 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan inte

krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter.

Om hela byggnads- eller anläggningsarbetet pågår under maximalt två

dagar i följd, ska ingen sanktionsavgift betalas. Se 101 §.

12 § Om 8 § kräver att en arbetsmiljöplan ska upprättas ska byggarbets-

miljösamordnaren enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen upprätta eller låta

upprätta en sådan plan innan byggarbetsplatsen etableras.

Om byggarbetsmiljösamordnaren enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen

i strid med denna bestämmelse inte har upprättat eller låtit upprätta en

arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etablerats ska denne betala sank-

tionsavgift om

• 50 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs

enligt 7 § i dessa föreskrifter,

• 10 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan inte

krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter.

5

AFS 2014:26

Om hela byggnads- eller anläggningsarbetet pågår under maximalt två

dagar i följd, ska ingen sanktionsavgift betalas. Se 101 §.

14 § Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b §arbetsmiljölagen ska

organisera en skyddsverksamhet på byggarbetsplatsen. Om flera företag

bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen ska byggarbetsmiljösamordna-

ren organisera en gemensam skyddsverksamhet tillsammans med dem.

Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska se till

att den arbetsmiljöplan som upprättats enligt 8, 12 och 12 a §§ finns tillgäng-

lig på byggarbetsplatsen, så att alla som arbetar där kan ta del av den, så

snart byggarbetsplatsen etablerats.

Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska

genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i arbetsmiljöplanen som

kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de

eventuella förändringar som ägt rum. Byggarbetsmiljösamordnaren ska där-

vid anpassa planen till de arbetsmetoder som verkligen används och till de

verkliga förutsättningarna för arbetets utförande. Även beskrivningen av

hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras ska vara uppdaterad. Vid alla änd-

ringar i arbetets utförande av betydelse eller ändrade förutsättningar av

betydelse för arbetsmiljön, ska en ny anpassning göras.

Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska

genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i dokumentationen enligt

12 b §, som kan komma att krävas med hänsyn till hur arbetet fortskrider

och de eventuella förändringar som ägt rum.

Om den som är byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmil-

jölagen i strid med kraven i andra stycket inte ser till att den arbetsmiljöplan

som upprättats enligt 8, 12 och 12 a §§ finns tillgänglig på byggarbetsplat-

sen, så att alla som arbetar där kan ta del av den, ska denne betala sanktions-

avgift om

• 50 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs

enligt 7 § i dessa föreskrifter,

• 10 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan inte

krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter.

Om hela byggnads- eller anläggningsarbetet pågår under maximalt två

dagar i följd, ska ingen sanktionsavgift betalas. Se 101 §.

AFS 2014:26

6

Fall till lägre nivå m.m.

56 a § Vid arbeten med fallrisker ska bestämmelserna i 57–60 §§, 87–92 §§

och övriga tillämpliga regler följas. Om fallskyddet inte uppfyller den mini-

minivå som finns beskriven i 60 a § kan sanktionsavgift påföras.

Sanktionsavgift vid fallrisk till lägre nivå m.m.

60 a § Om fallskydd enligt 57–60 §§ saknas och arbete utförs där det finns

risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer, ska sanktionsavgift betalas

om inte villkoren nedan minst uppfylls. Vid takarbete gäller även bestäm-

melserna i 86 a och 92 a §§.

1. Skydd mot fall ska finnas vid arbetet genom att man

a. arbetar i skydd av skyddsräcken,

b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar,

c. arbetar i arbetskorgar,

d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken,

e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnät eller

f. använder personlig fallskyddsutrustning.

2. Skydd mot fall ska vara utformat och användas enligt a–e nedan.

a. Skyddsräcke ska ha fotlist, mellanledare och överledare och vara minst

en meter högt. När räcke endast skyddar mot fall från ställningslag ska

bestämmelserna i föreskrifterna om ställningar uppfyllas. Om permanenta

räcken utnyttjas som fallskydd, får fotlist utelämnas.

b. Öppningar och hål med fallrisker ska förses med skyddstäckning eller

skyddsräcken.

c. Personlig fallskyddsutrustning ska bestå av helsele och kopplingslina med

falldämpare. Linan ska vara förankrad.

d. Personlig fallskyddsutrustning ska förhindra fall till underliggande nivå.

e. Personlig fallskyddsutrustning ska användas och vara förankrad vid en

förflyttning längs stege eller stegar, fasta eller lösa, om höjdskillnaden mel-

lan nivån där förflyttningen startar och nivån där den slutar är mer än 4

meter.

3. Undantag från 1 och 2 medges för följande arbeten.

a. Vid arbete från lös stege behöver personlig fallskyddsutrustning inte

användas om alla villkor i punkterna nedan är uppfyllda

– endast enstaka arbeten utförs,

– stegen är kortare än 5 meter,

– arbetet tar mindre än 15 minuter per steguppställning och

7

AFS 2014:26

– arbetet kan utföras med en hand, och så att man håller sig fast i ste-

gen med den andra handen.

b. Vid enstaka arbete med att installera infästning för säkerhetslina maximalt

7 meter över marknivå. Befintliga infästningsanordningar längs vägen upp

ska användas, om sådana finns.

c. Vid arbete med att första gången fästa säkerhetslina i befintlig förankrings-

punkt för fallskyddsutrustning maximalt 7 meter över marknivån. Befintliga

infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns.

Den arbetsgivare, den som ensam eller gemensamt med familjemedlem

driver yrkesmässig verksamhet utan anställd, de som för gemensam räk-

ning driver sådan verksamhet eller den som anlitar inhyrd arbetskraft i sin

verksamhet, som överträder kraven i första, andra, tredje eller fjärde stycket

ska betala en sanktionsavgift, se 101 §.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Den som för samma arbete även överträder 92 a § ska endast betala en

sanktionsavgift.

Takarbete

86 a § Vid arbeten på tak ska bestämmelserna i 57–60 §§, 87–92 §§ och övri-

ga tillämpliga regler följas. Om fallskyddet inte uppfyller den miniminivå

som finns beskriven i 92 a § kan sanktionsavgift påföras.

Sanktionsavgift vid takarbete

92 a § Om fallskydd enligt 87–89 §§ saknas och takarbete utförs där det

finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer, ska sanktionsavgift

betalas om inte villkoren nedan minst uppfylls. Vid takarbete gäller även

bestämmelserna i 56 a och 60 a §§.

1. Skydd mot fall ska finnas vid takarbetet genom att man

a. arbetar i skydd av skyddsräcken,

b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar,

c. arbetar i arbetskorgar,

d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken,

e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnät eller

f. använder personlig fallskyddsutrustning.

AFS 2014:26

8

2. Skydd mot fall ska vara utformat och användas enligt a–h nedan.

a. Skyddsräcke ska ha fotlist, mellanledare och överledare och vara minst

en meter högt. När räcke endast skyddar mot fall från ställningslag ska

bestämmelserna i föreskrifterna om ställningar uppfyllas. Om permanenta

räcken utnyttjas som fallskydd, får fotlist utelämnas. Skyddsräcke ska finnas

även på takkant vid gavel.

b. Om arbete endast bedrivs på ett begränsat område av taket är det tillräck-

ligt att fallskyddet skyddar mot fall inom detta område, om tydlig och håll-

bar avspärrning finns mot övriga delar av taket där arbete inte förekommer.

c. Öppningar och hål i tak eller underlag med fallrisker ska förses med

skyddstäckning eller skyddsräcken.

d. Område på tak eller underlag med risk för genomtrampning ska spärras

av.

e. Personlig fallskyddsutrustning ska bestå av helsele och kopplingslina med

falldämpare. Linan ska vara förankrad.

f. Personlig fallskyddsutrustning ska förhindra fall till underliggande nivå.

g. Personlig fallskyddsutrustning ska användas och vara förankrad vid en

förflyttning längs stege eller stegar, fasta eller lösa, om höjdskillnaden mellan

mark och nivån där förflyttningen slutar är mer än 4 meter. Vid förflyttning

mellan olika nivåer på tak ska personlig fallskyddsutrustning användas och

vara förankrad även om nivåskillnaden är mindre än 4 meter.

h. Personlig fallskyddsutrustning ska användas vid förflyttning på tak och

löpande förankras. Detta gäller inte om det finns skyddsräcken som skyddar

mot fall.

3. Undantag från 1 och 2 medges för följande arbeten.

a. Arbete på tak med högst 6 graders lutning när arbetet utförs mer än två

meter från takkanten eller annan kant. Tydliga och hållbara avspärrningar

ska finnas som avgränsar arbetsområdet, minst två meter från takkanten

eller annan kant. Om takytan lutar utåt och taket är så halt att det finns risk

att falla över kanten, gäller inte detta undantag.

b. Vid enstaka arbete med att installera infästning för säkerhetslina maximalt

7 meter över marknivå. Befintliga infästningsanordningar längs vägen upp

ska användas, om sådana finns.

c. Vid arbete med att första gången fästa säkerhetslina i befintlig förankrings-

punkt för fallskyddsutrustning maximalt 7 meter över marknivån. Befintliga

infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns.

Den arbetsgivare, den som ensam eller gemensamt med familjemedlem

driver yrkesmässig verksamhet utan anställd, de som för gemensam räk-

ning driver sådan verksamhet eller den som anlitar inhyrd arbetskraft i sin

9

AFS 2014:26

verksamhet, som överträder kraven i första, andra, tredje eller fjärde stycket

ska betala en sanktionsavgift, se 101 §.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Den som för samma arbete även överträder 60 a § ska endast betala en

sanktionsavgift.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

101 § Bestämmelserna i 7, 8 och 12 §§ samt 14 § andra stycket utgör

föreskrifter enligt 4 kap. 8 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Bestämmelserna i

60 a och 92 a §§ utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 § arbetsmiljölagen.

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt

de grunder som anges i 7, 8, 12, 14, 60 a och 92 a §§.

Denna författning träder i kraft, i fråga om 56 a, 60 a, 86 a samt 92 a §§,

den 1 januari 2015, och i övrigt den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

AFS 2014:26

10

Vad gäller när privatpersoner låter utföra byggnads- och

anläggningsarbete och konsumenttjänstlagen är tillämplig

Bestämmelserna om sanktionsavgifter enligt 7, 8 och 12 §§ gäller även för

privatpersoner som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete och

där konsumenttjänstlagen (1985:716) är tillämplig. Det innebär att även

privatpersoner som till exempel låter uppföra en villa eller bygga om eller till,

renovera eller underhålla en villa kan vara tvungna att betala sanktionsavgift

om inte villaägaren avtalat med någon annan (oftast en entreprenör) att

denne självständigt ska ansvara för planering och projektering av arbetet

eller för utförandet av detta (eller bådadera). Om den som villaägaren

slutit detta avtal med är självständigt ansvarig för hela byggprojektet går

byggherrens (villaägarens) arbetsmiljöansvar automatiskt över på denne

om konsumenttjänstlagen är tillämplig, se arbetsmiljölagen 3 kap. 7 c §. Den

som villaägaren slutit ett sådant aval med anses vara självständigt ansvarig

om denne är total- eller generalentreprenör. En entreprenör vid delad

entreprenad anses däremot inte ha ett självständigt ansvar för byggprojektet,

så om entreprenaden är delad blir det byggherren själv som blir tvungen

att betala sanktionsavgift. Det innebär alltså att den villaägare som inte vill

ha kvar sitt arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen behöver vara noga

med att beställa en totalentreprenad eller generalentreprenad för de arbeten

man vill få utförda om inte villaägaren vill behålla sitt arbetsmiljöansvar i

egenskap av byggherre.

Till 1 a § Vinterväghållning och snöskottning på tak räknas inte till bygg-

nads- eller anläggningsarbete. Av paragrafen framgår att vissa, uppräk-

nade bestämmelser i föreskrifterna ändå gäller för sådana arbeten. När det

gäller vinterväghållning handlar dessa bestämmelser om planering, första

hjälpen, val av arbetsmetoder och utrustning, information och instruktio-

ner till arbetstagarna, personlig skyddsutrustning och en bestämmelse om

varselkläder. Vid snöskottning på tak är det bestämmelser om takarbete och

skyddsåtgärder mot fall som ska tillämpas. Överträdelse av fallskyddsbe-

stämmelserna är förenade med sanktionsavgifter. Övriga bestämmelser i

föreskrifterna, t.ex. bestämmelserna om arbetsmiljöplan, gäller inte för de

här arbetena.

Observera att föreskrifter om skydd mot fall även finns i Arbetarskydds-

styrelsens föreskrifter om skydd mot skada genom fall.

Som framgår ovan under kommentaren till 1 § gäller föreskrifterna däre-

mot i sin helhet om nu nämnda arbeten utförs som en del av eller i samband

med byggnads- och anläggningsarbete.

11

AFS 2014:26

Till 7 § Vid beräkning av de personer som vid något tillfälle sysselsätts

samtidigt respektive av antalet persondagar, räknas samtliga personer som

på byggarbetsplatsen bidrar till att byggnads- eller anläggningsarbetet blir

genomfört.

Endast de uppgifter som är kända behöver anges i förhandsanmälan.

Till 8 § Syftet med arbetsmiljöplanen är bland annat att få en grund för

hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas samt att, ifråga om arbeten med särskild

risk, erbjuda lösningar för hur förväntade faror ska kunna undvikas. Arbets-

miljöplanen blir på så sätt ett hjälpmedel för den enskilde entreprenören när

han ska planera sin verksamhet på byggarbetsplatsen.

Arbetet med att upprätta arbetsmiljöplanen bör helst påbörjas samtidigt

med projekteringen och den tidiga planeringen. En stor fördel med detta

är att den då kan bli en dokumentation över de överväganden beträffande

arbetsmiljön som görs vid projekteringen och vid planeringen.

Med två dagar i följd menas två dagar efter varandra under vilka man

arbetar oavsett hur många timmar man arbetar den ena eller den andra

dagen.

Till 12 § Se allmänna råden till 8 §.

Med två dagar i följd menas två dagar efter varandra under vilka man

arbetar oavsett hur många timmar man arbetar den ena eller den andra

dagen.

Ansvar för byggarbetsmiljösamordnare under utförandet av ett byggnads-

eller anläggningsarbete

Till 13–15 §§ I den planering som tillhör utförandeskedet, och som alltså

tillhör det som byggarbetsmiljösamordnaren under utförandet alltid

måste befatta sig med, ingår produktionsplaneringen, dels en första sådan,

dels en rullande planering där planerna anpassas till produktionens

verkliga förlopp, planering när störningar inträffar samt planering på

mer detaljerad nivå i form av arbetsberedningar där man bestämmer hur

ett enskilt arbete, t.ex. formsättning av ett visst avsnitt ska genomföras.

Till produktionsplaneringen hör också materialadministration, val av

arbetsmetoder för enskilda arbeten m.m. Skyddsarbetet på arbetsplatsen

behöver i allmänhet samplaneras med den nu nämnda planeringen för att

en god arbetsmiljö ska uppnås.

De arbetsmiljösynpunkter som avses i 13 § syftar på risker som är eller

kan bli ett resultat av att flera personer arbetar på ett arbetsställe. Med

AFS 2014:26

12

arbetsutrustning avses här detsamma som i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om Användning av arbetsutrustning.

Vissa riktlinjer för arbetsmiljöverksamheten finns normalt i arbets-

miljöplanen. Så snart etablering skett på byggarbetsplatsen är det lämpligt

att byggarbetsmiljösamordnaren vid ett sammanträde med övriga som

är verksamma på byggarbetsplatsen informerar om arbetsmiljöplanen

och gör de anpassningar av den som kan behövas. Vid sammanträdet är

det lämpligt att skyddsombud, skyddsingenjörer och representanter från

företagshälsovård deltar.

Enligt 3 kap. 7 b § jämförd med 7 e § arbetsmiljölagen är det bygg-

arbets miljösamordnaren som ska se till att personalutrymmen och sanitära

anordningar inrättas i behövlig omfattning på ett gemensamt arbetsställe.

Arbetsmiljöverket har meddelat föreskrifter om arbetsplatsens utformning.

Där finns också bestämmelser om personalutrymmen och sanitära anord-

ningar.

De regler för byggarbetsplatsen som är angivna i arbetsmiljöplanen kan,

om så är lämpligt, användas som underlag för de ordnings- och skyddsregler

som byggarbetsmiljösamordnaren utfärdar. Samtidigt är det viktigt att

arbetsmiljöplanen anpassas så att de regler som är angivna i den stämmer

överens med dem som byggarbetsmiljösamordnaren har utfärdat.

En viktig uppgift för byggarbetsmiljösamordnaren är att se till att

byggarbetsplatsen hålls städad och att god ordning råder.

Arbetsgivarens ansvar för de egna arbetstagarna gäller alltid, oberoende

av samordningsansvaret.

Bestämmelsen om att byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b §

arbetsmiljölagen ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på bygg-

arbetsplatsen så att alla som arbetar där kan ta del av den innebär bl.a. att

arbetsmiljöplanen bör finnas på svenska eller engelska och att innehållet

kan behöva översättas till ytterligare språk, på ett sätt som är anpassat till

byggarbetsplatsens behov. Planen kan hållas tillgänglig i pappersformat

eller i digitalt format. I det senare fallet bör alla ha tillgång till detta.

Det är viktigt att anpassningarna i den dokumentation som ska upprät-

tas enligt 9 och 12 b §§ genomförs så att dokumentationen stämmer med det

slutliga utförandet som byggnaden eller anläggningen fått.

Erforderliga tillstånd som nämns i 15 § kan vara sådana skriftliga tillstånd

som arbetstagare enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om lyftanordningar

och lyftredskap eller föreskrifterna om truckar ska ha erhållit av arbetsgiva-

ren för att få använda anordningarna.

Med två dagar i följd menas två dagar efter varandra under vilka man

arbetar oavsett hur många timmar man arbetar den ena eller den andra

dagen.

13

AFS 2014:26

Till 60 a § Om fallskyddet uppfyller kraven i denna paragraf men inte upp-

fyller kraven i övriga bestämmelser i föreskrifterna kan Arbetsmiljö verket

ställa särskilda krav på åtgärder i ett separat förbud eller föreläggande i

syfte att uppnå ett tillräckligt bra fallskydd. Även om en sanktionsavgift

har beslutats kan Arbetsmiljöverket i ett sådant framåtsyftande förbud eller

föreläggande mer i detalj beskriva vilka skyddsåtgärder som krävs, t.ex. att

skyddsräcke ska sättas upp.

Observera att för fallskydden enligt andra stycket i denna paragraf gäl-

ler att de ska vara utformade enligt de bestämmelser i övrigt som gäller för

sådana anordningar, t.ex. föreskrifterna om ställningar, stegar och arbets-

bockar, personlig skyddsutrustning och reglerna om skyddsräcken och

skyddsnät i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete.

Med att arbeta i skydd av skyddsräcken m.m. menas inte bara själva arbe-

tet utan också de förflyttningar som görs i samband med arbetet.

För personligt fallskyddssystem gäller bestämmelserna i Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning. Med att

linan ska vara förankrad menas att förankringspunkten bör klara en statisk

belastning på minst 10 kN under 3 minuter. Mobila förankringspunkter, som

medföljer brukaren, bör vara CE-märkta och uppfylla kraven enligt SS EN

795 Fallskydd – Förankringsutrustning – Fordringar och provning. När det

gäller fasta förankringspunkter på utrustningar, bör kraven i standarden för

respektive utrustning uppfyllas, om sådan standard finns.

Med enstaka arbeten menas arbeten som förekommer sällan och oregel-

bundet.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

• Anställda arbetstagare.

• Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §

arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid

eller deltid:

• De personer som driver verksamheten.

• Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer

avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta

inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag

som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Observera att om flera företag finns på platsen och bryter mot bestämmel-

sen, ska varje sådant företag betala sanktionsavgift.

AFS 2014:26

14

Till 92 a § Om fallskyddet uppfyller kraven i denna paragraf men inte upp-

fyller kraven i övriga bestämmelser i föreskrifterna kan Arbetsmiljö verket

ställa särskilda krav på åtgärder i ett separat förbud eller föreläggande i

syfte att uppnå ett tillräckligt bra fallskydd. Även om en sanktionsavgift

har beslutats kan Arbetsmiljöverket i ett sådant framåtsyftande förbud eller

föreläggande mer i detalj beskriva vilka skyddsåtgärder som krävs, t.ex. att

skyddsräcke ska sättas upp.

Observera att för fallskydden enligt andra stycket i denna paragraf gäl-

ler att de ska vara utformade enligt de bestämmelser i övrigt som gäller för

sådana anordningar, t.ex. föreskrifterna om ställningar, stegar och arbets-

bockar, personlig skyddsutrustning och reglerna om skyddsräcken och

skyddsnät i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete.

Med att arbeta i skydd av skyddsräcken m.m. menas inte bara själva arbe-

tet utan också de förflyttningar som görs i samband med arbetet.

För personligt fallskyddssystem gäller bestämmelserna i Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning. Med att

linan ska vara förankrad menas att förankringen bör uppfylla något av föl-

jande villkor:

1. förankringspunkten bör klara minst en statisk belastning på 10 kN

under 3 minuter eller

2. mobila förankringspunkter bör uppfylla kraven i standarden SS-EN 795

Personliga fallskyddssystem – Förankringspunkter eller

3. fasta förankringspunkter på utrustningar, t.ex. ställningar, mobila

arbetsplattformar m.m., bör uppfylla kraven i standarden för respektive

utrustning, om sådan standard finns eller

4. förankringsanordningen bör klara det dynamiska provet så som det är

beskrivet i standarderna SS-EN 516 och SS-EN 12951 (se nedan).

När det gäller det dynamiska provet finns i början av år 2014 följande

standarder där provet redovisas:

• SS-EN 516:2006 Takprodukter – Taktillträdesanordningar – Gångbryg-

gor, stegplattor och enkelsteg.

• SS-EN 12951:2004 Takskyddsprodukter – Fast monterade takstegar.

Produkter som klarar det dynamiska provet är:

• Takbryggor klass 2 enligt SS-EN 516 (klass 1 klarar inte ett ryck från

säkerhetslina).

• Takstegar klass 2 enligt SS-EN 12951 (klass 1 klarar inte ett ryck från

säkerhetslina).

• Nockräcken och takfotsräcken enligt SS 83 13 31 Takskydd – nockräcken

och takfotsräcken – Funktionskrav, utgåva 3.

15

AFS 2014:26

• Låga räcken kring takfönster och takluckor enligt SS 83 13 33 Takskydd

– Räcken – Funktionskrav, utgåva 2.

• Snöräcken enligt SS 83 13 35 Takskydd – Snöräcken – Funktionskrav,

ut gåva 2.

Om skyddsräcke sätts upp endast längs en del av takfoten i syfte att vara

fallskydd för ett begränsat område där man ska arbeta, bör räcket sträcka sig

utanför arbetsområdet minst så långt, som avståndet är i takfallets riktning

från räcket till arbetsområdets högsta punkt, se illustrationen.

Områden där det kan vara risk för genomtramp är t.ex. ett underlagstak

som inte är gjort för att beträdas, ett gammalt asbestcementtak, tak av glas

eller plasttak. Gamla asbestcementtak och plasttak är ofta spröda.

Med avspärrning menas något som inte behöver uppfylla kraven för

skyddsräcke, men som gör det tydligt för alla som är på byggarbetsplatsen

att området bakom avspärrningen inte får beträdas. Avspärrningen bör alltså

vara tydlig och ibland bör skyltar användas. För märkning av avspärrning,

se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler. Det är viktigt att

avspärrningen är hållbar, så att den inte förstörs av väder och vind m.m.

Begreppet antal sysselsatta förklaras i kommentaren till 60 a §.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-602-1 · ISSN 1650-3163