AFS 2014:27

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2006:1) om asbest

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Asbest

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2006:1) om asbest

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:27

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1)

om asbest;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljö-

förordningen (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS

2006:1) om asbest

dels att rubriken närmast före 50 § ska utgå,

dels att 7, 10-12, 14–17, 33, 36 och 49–51 §§ samt rubriken närmast före 51 §

ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

dels att kommentaren till 50 och 51 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före kommentaren till 50 och 51 §§ ska utgå,

dels att kommentarerna till 11, 12, 33, 36, 49 och 50 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det närmast efter rubriken ”Tillstånd” ska införas en ny underrub-

rik och kommentar till 10 § av följande lydelse.

7 § Med arbetsgivare jämställs vid tillämpning av 10–12, 14–16, 33, 36 och

37 §§ i dessa föreskrifter den som ensam eller gemensamt med familjemed-

lem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd samt de som för gemen-

sam räkning driver sådan verksamhet.

Med arbetstagare jämställs i dessa föreskrifter den som hyrts in för att

utföra arbete i verksamheten.

10 § Asbest eller asbesthaltigt material får hanteras för forsknings- och

utvecklingsändamål samt vid analys endast efter tillstånd av Arbetsmiljö-

verket.

Den arbetsgivare som bryter mot något eller några av kraven i första

stycket ska betala en sanktionsavgift, se 51 §.

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:27

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:27

4

Avgift = 15 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 271 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

11 § Asbest och asbesthaltigt material som redan har installerats eller tagits

i bruk får hanteras vid bearbetning och behandling endast efter tillstånd av

Arbetsmiljöverket.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att borra hål vid maximalt

tre tillfällen per arbetsgivare och kalenderår om den totala arbetsmängden

för arbetet är mindre än en persontimme per tillfälle, om utsugsanordning

används och om anordningen är placerad i direkt anslutning till håltagning-

en.

Den arbetsgivare som i en eller flera situationer av bearbetning och

behandling bryter mot kraven i denna bestämmelse ska betala en sanktions-

avgift, se 51 §.

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 15 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 271 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

12 § Material som innehåller mer än 1 viktprocent asbest får hanteras vid

rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan

anordning endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för demontering av asbesthal-

tiga bromsbelägg och andra friktionselement eller för demontering av form-

gjutna asbesthaltiga packningar som kan demonteras hela.

Den arbetsgivare som i en eller flera situationer av rivning bryter mot kra-

ven i denna bestämmelse ska betala en sanktionsavgift, se 51 §.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 40 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

14 § Ansökan om tillstånd enligt 10 § ska lämnas in till Arbetsmiljöverket

av den arbetsgivare vars arbetstagare ska utföra arbetet.

Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. adressen till den plats där arbetet ska utföras,

2. ändamålet med hanteringen,

3. vilken typ av asbest eller asbesthaltigt material som ska hanteras,

5

AFS 2014:27

4. den beräknade mängden asbest eller asbesthaltigt material som ska

hanteras,

5. den tidsperiod ansökan avser, samt

6. den beräknade mängden asbesthaltigt avfall, vem som ska transportera

bort avfallet och var avfallet ska slutligt omhändertas.

Till ansökan ska bifogas

1. hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetet,

2. intyg om asbestutbildning för dem som ska leda och för dem som ska

delta i arbetet, samt

3. yttrande över ansökan från arbetstagarnas skyddsombud eller, om

sådant skyddsombud inte finns, yttrande från regionalt skyddsombud.

Den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig

verksamhet utan anställd behöver inte bifoga sådant yttrande som avses i

tredje stycket punkt 3. Detsamma gäller de som för gemensam räkning dri-

ver sådan verksamhet.

15 § Ansökan om tillstånd enligt 11 § första stycket ska lämnas in till

Arbetsmiljöverket av den arbetsgivare vars arbetstagare ska utföra arbetet.

Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. adressen till den plats där arbetet ska utföras,

2. arbetsmetoden,

3. arbetets omfattning,

4. vilken typ av asbesthaltigt material som ska hanteras,

5. datum för arbetets början och slut, samt

6. den beräknade mängden asbesthaltigt avfall, vem som ska transportera

bort avfallet och var avfallet ska slutligt omhändertas.

Till ansökan ska bifogas

1. hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetet,

2. intyg om asbestutbildning för dem som ska leda och för dem som ska

delta i arbetet, samt

3. yttrande över ansökan från arbetstagarnas skyddsombud eller, om

sådant skyddsombud inte finns, yttrande från regionalt skyddsombud.

Den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig

verksamhet utan anställd behöver inte bifoga sådant yttrande som avses i

tredje stycket punkt 3. Detsamma gäller de som för gemensam räkning dri-

ver sådan verksamhet.

AFS 2014:27

6

16 § Ansökan om tillstånd enligt 12 § första stycket ska lämnas in till

Arbetsmiljöverket av den arbetsgivare vars arbetstagare ska utföra rivning.

Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner som anger hur rivnings-

arbete ska utföras för att förhindra ohälsa,

2. intyg om asbestutbildning för dem som ska leda och för dem som ska

delta i rivningsarbetet,

3. intyg om sådana medicinska kontroller som avses i 49 § (tjänstbarhets-

intyg) för dem som ska delta i rivningsarbetet, samt

4. yttrande över ansökan från regionalt skyddsombud eller, om sådant

skyddsombud inte finns, yttrande från annat skyddsombud som företräder

de arbetstagare som ska delta i rivningsarbetet.

Den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig

verksamhet utan anställd behöver inte bifoga sådana handlingar som avses

i andra stycket punkterna 3 och 4. Detsamma gäller de som för gemensam

räkning driver sådan verksamhet.

17 § Den som har erhållit tillstånd enligt 12 § första stycket får påbörja ett

rivningsarbete först när de uppgifter som anges under punkterna 1–5 skrift-

ligen har lämnats in till Arbetsmiljöverket. Uppgifterna ska ha kommit in till

Arbetsmiljöverket senast två arbetsdagar innan rivningen ska påbörjas, om

inte Arbetsmiljöverket har medgivit något annat.

Anmälan ska innehålla uppgifter om

1. adressen till rivningsobjektet,

2. namn och adress till den som har beställt arbetet,

3. datum för rivningens början och slut,

4. rivningsarbetets art, omfattning och typ av asbesthaltigt material, samt

5. den beräknade mängden asbesthaltigt avfall, vem som ska transportera

bort avfallet och var avfallet ska slutligt omhändertas.

33 § Förpackningar och behållare som innehåller asbesthaltigt avfall,

asbestförorenat material eller asbestförorenad personlig skyddsutrustning

ska vara märkta med en varningstext som innehåller ordet ”asbest”.

Den arbetsgivare som inte har märkt en eller flera förpackningar eller

behållare enligt kraven i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 51 §.

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 15 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 271 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

7

AFS 2014:27

36 § Den som leder och den som utför arbete med rivning av byggnad,

byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning som inne-

håller asbest eller asbesthaltigt material ska ha genomgått sådan särskild

utbildning om asbest som minst innehåller avsnitt om asbestens egenskaper,

hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av

personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshante-

ring, saneringsåtgärder, bestämmelser om medicinska kontroller samt riv-

ningsteknik med praktiska tillämpningsövningar.

De personer som avses i första stycket ska därefter minst vart femte år

genomgå en kompletterande utbildning om asbest bestående av kunskaps-

repetition och aktualisering av kunskapsläget.

Utbildningen enligt första stycket uppfyller även utbildningskravet för

sådan hantering som anges i 11 §.

Arbetsgivaren ska se till att de personer som avses i första eller andra

stycket har genomgått föreskrivna utbildningar och ska kunna uppvisa gil-

tiga utbildningsbevis för dessa personer.

Den arbetsgivare som sysselsätter personer som avses i första eller andra

stycket och som inte kan uppvisa giltiga utbildningsbevis ska betala sank-

tionsavgift om 50 000 kronor för varje sådan person, se 51 §.

49 § Arbetsgivaren ska ordna med medicinska kontroller, enligt Arbetsmil-

jöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, för de arbets-

tagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i något av följande arbe-

ten.

1. Arbete som kräver tillstånd enligt 10 § eller 11 §, när det anges i tillstån-

det.

2. Arbete som kräver tillstånd enligt 12 §.

3. Annat arbete än som avses under punkterna 1 och 2 och som kan med-

föra att arbetstagaren exponeras för asbesthaltigt damm mer än 50 timmar

per kalenderår.

Bestämmelser om sanktionsavgifter för den som sysselsätter arbetstagare

som inte bedömts som tjänstbara finns i 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om medicinska kontroller i arbetslivet.

50 § Arbetsgivaren ska föra ett exponeringsregister enligt Arbetsmiljöver-

kets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet över de arbetstagare

som omfattas av bestämmelserna i 49 § första stycket.

AFS 2014:27

8

Bestämmelser om sanktionsavgifter

51 § Bestämmelserna i 10-12 §§ utgör föreskrifter enligt 4 kap. 2 och 4 §§

arbetsmiljölagen (1977:1160). Bestämmelserna i 33 § första stycket utgör

föreskrifter enligt 4 kap. 1 § 1 samma lag. Bestämmelserna i 36 § utgör före-

skrifter enligt 4 kap. 2 § samma lag.

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt

de grunder som anges i 10–12, 33 och 36 §§.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

9

AFS 2014:27

Forskning, utveckling och analys

Till 10 § Den aktuella bestämmelsen är tillämplig för de som föreskrifterna

riktar sig till, se föreskrifternas 7 § med tillhörande allmänt råd. Sank tions-

avgift kan påföras arbetsgivare och den som driver verksamhet enligt 3 kap.

5 § arbetsmiljölagen.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

• Anställda arbetstagare.

• Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §

arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid

eller deltid:

• De personer som driver verksamheten.

• Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer

avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta

inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag

som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Till 11 § Hantering som avses i bestämmelsen kan vara högtryckstvättning,

tryckluftsblåsning, blästring, målarskrapning, stålborstning, rotborstning,

slipning med sandpapper, rengöring med sotarutrustning, sågning, håltag-

ning, rengöring av ventilationssystem m.m.

I den totala arbetstiden vid borrning av hål ingår även förarbete på plat-

sen, omhändertagande av asbesthaltigt avfall och städning av arbetsplatsen

efteråt.

Med persontimme avses den arbetsmängd som kan utföras av en person

under en timme (60 minuter), eller motsvarande, t.ex. av två personer à 30

minuter vardera eller av fyra personer à 15 minuter vardera.

Även om tillstånd inte krävs för själva arbetet som sådant behöver andra

bestämmelser i föreskrifterna följas.

I Arbetsmiljöverkets bedömning vid tillståndsgivning ingår även

värdering av om det föreslagna asbestarbetet är nödvändigt och om den

valda metoden är betryggande från arbetsmiljösynpunkt. För att i framtiden

minska risken för exponering för asbest i samband med underhållsarbeten

är det viktigt att vid beställning och planering av arbete som innebär

bearbetning och behandling av asbest eller asbesthaltigt material överväga

att i stället avlägsna det asbesthaltiga materialet.

AFS 2014:27

10

Inbyggnad av befintliga yttertak av asbestcement med t.ex. plåt medför

normalt bearbetning av asbesthaltigt material och är inte någon lämplig

metod från arbetsmiljösynpunkt. Under vissa förutsättningar kan dock

själva takkonstruktionen utgöra tillräcklig avskärmning för eventuell

spridning av asbestfibrer in i byggnaden. Det kan vara fallet när det t.ex.

finns ett tättliggande undertak direkt under asbesttaket.

Vid högtryckstvätt av asbestcementprodukter på tak och fasader frigörs

en avsevärd mängd asbesthaltigt damm. Rengöring med en konventionell

högtryckstvätt är därför en olämplig metod. Ett tillstånd för denna metod

kan därför inte påräknas om den inte modifieras så att spridning av

asbesthaltigt damm begränsas effektivt.

Begreppet antal sysselsatta förklaras i kommentaren till 10 §.

Till 12 § Med teknisk anordning avses här ventilationstrummor, ångpannor,

värmepannor, ångturbiner, fartyg, järnvägsvagnar, elektriska motorer och

liknande där asbest använts som isolering.

Till rivningen räknas även förarbete på platsen, omhändertagande av

asbesthaltigt avfall och städning av arbetsplatsen efteråt.

Även om tillstånd inte krävs för själva arbetet som sådant behöver andra

bestämmelser i föreskrifterna följas.

Begreppet antal sysselsatta förklaras i kommentaren till 10 §.

Till 33 § Med behållare avses plastsäck, dammtät låda, container och lik-

nande.

Avfall som innehåller asbest är att betrakta som asbesthaltigt material.

Ytterligare bestämmelser om märkning finns iföreskrifterna om kemiska

arbetsmiljörisker. Dessa bestämmelser kan också bli aktuella när det gäller

asbest och asbesthaltigt material.

Begreppet antal sysselsatta förklaras i kommentaren till 10 §.

Till 36 § Arbetsmarknadens parter har i samråd utarbetat detaljerade

utbildningsprogram för att infria bestämmelsens krav. Fyra dagar är lämplig

längd för utbildning för personal som sysselsätts med rivnings- eller repa-

rationsarbete som omfattar hantering av asbest eller asbesthaltigt material.

Även personal som inte är direkt engagerad i själva rivningsarbetet, t.ex.

städ- och servicepersonal, kan behöva utbildning. Kommentarerna till 19 §

innehåller en beskrivning av olika utbildningar.

Med kompletterande utbildning avses bl.a. uppdatering av kunskaper

när det gäller ny teknik, metoder och ändrad lagstiftning. Lämplig längd

för den kompletterande utbildningen är en dag. Kompletterande utbildning

11

AFS 2014:27

kan med fördel kombineras med fortlöpande praktisk träning inom respek-

tive företag.

Enligt 18 § ska bevis om asbestutbildning finnas på en arbetsplats där riv-

ning utförs.

Till 49 § I Arbetsmiljöverketsföreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

finns bestämmelser och allmänna råd om arbetsmiljörelaterade medicinska

kontroller. I föreskrifterna beskrivs hur och när sådana kontroller ska eller

bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna m.m.

I samband med städning, liksom vid underhålls- och servicearbeten, kan

asbesthaltigt damm komma att frigöras. Därför kan även andra personer än

de som direkt arbetar med asbesthaltigt material behöva läkarunder sökas.

Den riskbedömning som ska utföras enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmil-

jörisker är ett viktigt underlag när det gäller att avgöra vilka personer bland

dessa som behöver läkarundersökas.

Till 50 § Bestämmelser om register över exponerade arbetstagare finns i

Arbetsmiljöverketsföreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet. Ett sådant

register kan med fördel samordnas med register över arbetstagare som expo-

nerats för ämnen som kräver registerföring enligt föreskrifterna om hygieniska

gränsvärden.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-603-8 · ISSN 1650-3163