AFS 2014:31

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Besiktning av trycksatta

anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta

anordningar

AFS 2014:31

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3)

om besiktning av trycksatta anordningar;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om

besiktning av trycksatta anordningar

dels att 45 § ska upphöra att gälla,

dels att 46 § samt rubriken närmast före 45 § ska ha följande lydelse.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

46 § Bestämmelserna i 9 § första stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 §

arbetsmiljölagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen.

Avgiften ska bestämmas enligt följande:

Trycksatta anordningar, utom behållare för luft eller kvävgas och pannan-

läggningar

– i klass A: 20 000 kronor.

– i klass B: 10 000 kronor.

Behållare för luft eller kvävgas

– i klass A: 10 000 kronor.

Pannanläggningar där pannans märkeffekt är

– 100 kW eller lägre: 5 000 kronor.

– över 100 kW men högst 2 000 kW: 10 000 kronor.

– över 2 000 kW men högst 5 000 kW: 25 000 kronor.

– över 5 000 kW men högst 120 000 kW: 50 000 kronor.

– över 120 000 kW: 100 000 kronor.

Om det ingår flera pannor i anläggningen bestäms avgiften enligt pannor-

nas sammanlagda märkeffekt.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:31

Utkom från trycket

den 15 april 2014

3

AFS 2014:31

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-607-6 · ISSN 1650-3163