AFS 2014:34

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Provning med över- eller

undertryck

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller

undertryck

AFS 2014:34

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8)

om provning med över- eller undertryck;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om prov-

ning med över- eller undertryck att 24 § samt rubriken närmast före 24 § ska

ha följande lydelse.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

24 § Bestämmelserna i 20 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 § arbetsmiljö-

lagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Avgiften ska vara 10 000 kronor varje gång

som någon utför trycksättning utan behörighet enligt 20 §.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:34

Utkom från trycket

den 15 april 2014

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-610-6 · ISSN 1650-3163