AFS 2014:40

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Skyltar och signaler

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:40

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13)

om skyltar och signaler;

beslutade den 10 december 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) om

skyltar och signaler,

dels att bilaga 3 ska upphöra att gälla,

dels att 1 §, bilaga 1 punkt 2 och 13, samt bilaga 2 punkt 3.2 ska ha följande

lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifter-

na att de allmänna råden till 1 § och bilaga 2 ska ha följande lydelse.

1 §2 Dessa föreskrifter gäller skyltar, märkning och signaler för hälsa och

säkerhet där arbete utförs.

De gäller inte

a) skyltar och signaler för transport på vägar, järnvägar eller vattenvägar,

till sjöss eller i luften eller

b) för märkning av och skyltning för farliga kemiska ämnen eller bland-

ningar. Regler om märkning på behållare, gasflaskor och rörledningar finns

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2015. Fram till den 1 juni 2019

får dock varningsskyltar enligt den äldre lydelsen av bilaga 2 punkt 3.2

1

Jfr följande direktiv:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/27/EU av den 26 februari 2014 om ändring

av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008

om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT nr L65,

5.3.2014, s. 1, Celex 32014L0027).

2

Senaste lydelse AFS 2008:13.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:40

Utkom från trycket

den 19 december 2014

AFS 2014:40

4

användas förutsatt att de har samma symbol som det faropiktogram som

krävs enligt 20 a § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljö-

risker (AFS 2011:19 med ändringar i AFS 2014:5 och AFS 2014:43).

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Jens Åhman

Anna Middelman

5

AFS 2014:40

Bilaga 1

Allmänna krav för skyltar, märkning och signaler

2. Permanenta skyltar och signaler

3

Permanenta skyltar ska användas för förbud, varning och påbud samt för att

märka ut väg till utrymningsväg, utrymningsvägar samt utrustning för för-

sta hjälpen. Permanent märkning med skyltar, tejp eller färg ska användas

för att visa placering och typ av brandredskap.

Varaktig märkning med färg eller skyltar ska användas för att märka ut

platser där det finns risk för fall eller kollision med föremål eller hinder.

Varaktig märkning med färg eller tejp ska användas för att märka ut

gång- och transportleder.

13. Lagring av farliga ämnen

4

Regler för hur områden, lokaler eller inhägnader som används för lagring

av betydande mängder farliga ämnen eller blandningar ska skyltas finns i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

3

Senaste lydelse AFS 2008:13. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

4

Senaste lydelse AFS 2008:13.

AFS 2014:40

6

Bilaga 2

Skyltar

3.2 Varningsskyltar

Triangelform.

Svart symbol på gul bakgrund med svart bård.

Den gula delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Radioaktiva ämnen

Hängande last

Godstrafik

Farlig elektrisk

Fara

Laserstrålning

spänning

(med tilläggsskylt

som anger farans art)

Icke joniserande

Kraftigt magnetfält

Hinder/

strålning

Snubbelrisk

Fallrisk

Smittrisk1)

Låg temperatur

1) Skylten

för smittrisk avser risker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiolo-

giska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.

7

AFS 2014:40

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet

under arbete

Kommentarer

Till 1 §5 Regler om märkning av kemiska produkter som släpps ut på mark-

naden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008

av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av

ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/

EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-

förordningen).

Vid transport av farligt gods gäller lagen om transport av farligt gods

LTFG. Se vidare Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webb-

plats.

Bestämmelser om hur utrustning, t.ex. maskiner, ska märkas finns bl.a. i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner.

Särskilda bestämmelser om bl.a. skyltar för utrymning finns i föreskrif-

terna om arbetsplatsens utformning.

Till bilaga 2 För kolorimetriska (färgnyanser) och fotometriska (reflekte-

rande) egenskaper rekommenderas gällande standarder från ISO och CIE

(International Lightning Commission).

3.2 Som varningsskylt för ämnen eller varor med hög temperatur är det

lämpligt att använda varningsskylten för ”Fara” med tilläggsskylt ”Hög

temperatur” eller annan lämplig text.

3.4 Skyltar för utrymningsväg är avsedda att användas för utrymnings-

vägar, väg till utrymningsväg och på dörrar som är tillgängliga under hela

den tid personal kan behöva utrymma.

Utgångar som dagligen används av t.ex. besökare eller kunder men som

inte är nödutgångar, eftersom de inte är tillgängliga hela den tid personal

behöver utrymma, kan förses med andra symboler eller tilläggsskyltar.

Lämpliga sådana symboler och skyltar finns i standarder för symboler för

allmänheten. Särskild skyltning av bl.a. trappor i utrymningsvägar kan ock-

så behövas.

3.5. Tilläggsskylt för skylten ”andra brandskyddsanordningar eller brand-

skyddsutrustningar” kan t.ex. vara brandventilation, branddörr, röklucka

och brandfilt. Skylten är främst avsedd för räddningstjänsten.

5

Senaste lydelse AFS 2008:13

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-616-8 · ISSN 1650-3163