AFS 2014:41

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om om ändring i ArbetsmiljöArbetsmiljöverkets föreskrifter verkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Gravida och ammande

arbetstagare

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida och ammande

arbetstagare

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:41

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5) om

gravida och ammande arbetstagare;

beslutade den 10 december 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 , med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att bilagan i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gra-

vida och ammande arbetstagare, avsnitt A, punkt 4 Kemiska ämnen ska ha

följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar att de allmänna råden i Kommentarer till bila-

gan: Förteckning över arbetsmiljöfaktorer och arbetsförhållanden som avses

i 4 § punkt 4 Kemiska ämnen, ska ha följande lydelse.

4. Kemiska ämnen 2

om det är känt att de skadligt påverkar gravida kvinnors, fosters eller

ammade barns hälsa, särskilt

– kemiska produkter som är klassificerade som cancerframkallande, repro-

duktionstoxiska, mutagena eller som specifikt organtoxiska vid enstaka

exponering, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och för-

packning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direk-

tiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr

1907/2006 (CLP-förordningen)

– kvicksilver och kvicksilverföreningar,

– mitoshämmande ämnen (t.ex. vissa cytostatika),

– kolmonoxid,

– kemiska ämnen som är skadliga när de tas upp genom huden.

1

Jfr följande direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/27/EU av den 26

februari 2014 om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/

EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till för-

ordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och

blandningar (EUT nr L65, 5.3.2014, s. 1, Celex 32014L0027).

2

Senaste lydelse AFS 2007:05.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:41

Utkom från trycket

den 19 december 2014

AFS 2014:41

4

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2015.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Jens Åhman

Anna Middelman

5

AFS 2014:41

Kemiska ämnen 3

För hantering av och arbete med kemiska ämnen, som genom sina egenska-

per kan ge upphov till ohälsa eller olycksfall, finns generella regler i före-

skrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och i föreskrifterna om hygieniska

gränsvärden. Exponering för kemikalier i arbetsmiljön kan också ske vid

t.ex. rivning och återvinning. Eftersom gravida och foster är särskilt käns-

liga är det viktigt att halterna av kemiska ämnen i luften hålls så låga som

möjligt. För ämnen med gällande hygieniska gränsvärden är det viktigt att

försäkra sig om att lufthalterna på arbetsplatsen med god marginal ligger

under sådana värden. Man bör också undvika hudkontakt med kemikalier.

De kemiska ämnen som man särskilt måste uppmärksamma i samband

med graviditet är de som i gränsvärdeslistan är markerade med R (repro-

duktionsstörande) eller med C (cancerframkallande).

Kemiska produkter som avses i bilagan är de som är märkta med nedan-

stående faroangivelser enligt CLP-förordningen.

H340: Kan orsaka genetiska defekter.

H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.

H350: Kan orsaka cancer.

H351: Misstänks kunna orsaka cancer.

H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

H362: Kan skada spädbarn som ammas.

H370: Orsakar organskador.

H371: Kan orsaka organskador.

I det tidigare systemet för klassificering och märkning var dessa kemiska

produkter märkta med riskfraser med annan lydelse. För att kunna följa kra-

vet om undersökning och riskbedömning är det nödvändigt att ha aktuella

uppgifter om kemiska produkter på arbetsplatsen. Uppgifterna om de pro-

dukter som är klassificerade enligt äldre märkningssystem behöver därför

uppdateras. Uppgifter om innehållet i kemiska produkter och deras klassifi-

cering finns i säkerhetsdatablad. De som levererar farliga kemiska produkter

är skyldiga att lämna sådana till yrkesmässiga användare. För yrkesmässiga

användare som köper produkter avsedda för konsumenter i detaljhandeln

ska leverantören lämna säkerhetsdatablad på begäran.

3

Senaste lydelse AFS 2007:05

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-617-5 · ISSN 1650-3163