AFS 2014:42

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Minderårigas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:42

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3)

om minderårigas arbetsmiljö;

beslutade den 10 december 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om min-

derårigas arbetsmiljö

dels att bilaga 1, avsnitt I, Agens, punkten 6 ska ha följande lydelse,

dels att det i bilaga 1, avsnitt I, Agens ska införas punkterna 5 a och 6 a

med följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2015.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Jens Åhman

Anna Middelman

1

Jfr följande direktiv:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/27/EU av den 26 februari 2014 om ändring

av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008

om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT nr L65,

5.3.2014, s. 1, Celex 32014L0027).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:42

Utkom från trycket

den 19 december 2014

AFS 2014:42

4

Bilaga 1

Riskfyllda arbetsuppgifter som enligt 11

§ är förbjudna för minderåriga med de undantag som anges i tredje

och fjärde kolumnen.

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under

-

visning, eller

ingår i handledarledd prak- tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

I. Agens

5

a.

Arbete som medför exponering

för trädamm som inte är godtagbar med hänsyn till gränsvärdet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden.

X

6.

Hälsofarliga kemiska produkter

2

Arbete med kemiska produkter eller farli-

ga ämnen som bildas under arbete och som uppfyller kriterierna för klassificering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 i en eller flera av följande faroklasser och farokategorier med en eller flera av följande faroangivelser.

Akut toxicitet, kategori 1, 2 eller 3 H300: Dödligt vid förtäring H310: Dödligt vid hudkontakt H330: Dödligt vid inandning

X

X

X

2

Senaste lydelse AFS 2012:03

5

AFS 2014:42

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under

-

visning, eller

ingår i handledarledd prak- tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

H301: Giftigt vid förtäring H311: Giftigt vid hudkontakt H331: Giftigt vid inandning

Hudsensibiliserande, kategori 1, underka-

te-gori 1A eller 1B H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion

Luftvägssensibiliserande, kategori 1,

underkategori 1A eller 1B H334: Kan orsaka allergi- eller astmasym- tom eller andningssvårigheter vid inand- ning.

Cancerogenitet kategori 1A, 1B eller 2

H350: Kan orsaka cancer H351: Misstänks kunna orsaka cancer Förbudet gäller inte enstaka påfyllningar med bensin i fordon eller motorredskap, som den minderårige använder i arbetet.

Mutagenitet i könsceller kategori 1A, 1B

eller 2 H340: Kan orsaka genetiska defekter H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.

X

X

X

AFS 2014:42

6

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under

-

visning, eller

ingår i handledarledd prak- tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

Reproduktionstoxicitet, kategori 1A, 1B

eller 2 H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet

3

H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet

3

Frätande på huden, kategori 1A, 1B eller

1C H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Förbudet gäller inte arbete med produk

-

ter i kategori 1B och 1C av den art att risken att skadas är minimal.

Specifik organtoxicitet vid enstaka expo

-

nering, kategori 1 eller 2 H370: Orsakar organskador H371: Kan orsaka organskador

Specifik organtoxicitet vid upprepad

exponering, kategori 1 eller 2 H372: Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

X

X

X

3

Gäller

även

när

H360, H361

följs

av

F, f, D

och

d

i olika kombinationer.

7

AFS 2014:42

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under

-

visning, eller

ingår i handledarledd prak- tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

6

a.

Kemiska produkter med fysikaliska

faror

Arbete med kemiska ämnen, blandningar,

explosiva föremål eller ämnen som bildas under arbete och som uppfyller kriterierna för klassificering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 i en eller flera av följande faroklasser och farokategorier med en eller flera av följande faroangivelser.

Brandfarlig gas, kategori 1 eller 2

H220: Extremt brandfarlig gas H221: Brandfarlig gas

Explosiva ämnen och blandningar, katego-

rierna ”Instabila explosiva ämnen och bland- ningar” eller explosiva ämnen och blandningar i riskgrupperna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5 H200: Instabilt, explosivt H201: Explosivt. Fara för massexplosion H202: Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken H203: Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken H204: Fara för brand eller splitter och kast- stycken H205: Fara för massexplosion vid brand

X

X

X

AFS 2014:42

8

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under

-

visning, eller

ingår i handledarledd prak- tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

Självreaktiva ämnen och blandningar, typ

A, B, C eller D och Organiska peroxider, typ A eller B H240: Explosivt vid uppvärmning H241: Brandfarligt eller explosivt vid upp- värmning H242: Brandfarligt vid uppvärmning

Aerosoler, kategori 1

H222: Extremt brandfarlig aerosol *

Brandfarlig vätska, kategori 1 eller 2

H224: Extremt brandfarlig vätska och ånga. H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga* * Förbudet gäller inte arbeten med kemiska ämnen eller blandningar med faroangivelse H222 eller H225 om det är av den art att risken att skadas är minimal.

X

X

X

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-618-2 · ISSN 1650-3163