AFS 2014:43

Rättelseblad AFS 2011:19, ändrad och omtryckt genom AFS 2014:43

32

Metylhexahydroftalsyraanhydrid19 ..................................................... 25550-51-0

19438-60-9

48122-14-1

57110-29-9

Metyltetrahydroftalsyraanhydrid19 .................................................... 26590-20-5

11070-44-3

34090-76-1

1694-82-2

3425-89-6

5333-84-6

42498-58-8

Tetrahydroftalsyraanhydrid19 .............................................................. 85-43-8

935-79-5

Tetraklorftalsyraanhydrid19 .................................................................. 117-08-8

Reproduktionsstörande ämnen

CAS-nr

Etylenglykolmonometyleter20 ............................................................... 109-86-4

(2-Metoxietanol)

Etylenglykolmonometyleteracetat20 ................................................... 110-49-6

(2-Metoxietylacetat)

Etylentiourea ........................................................................................... 96-45-7

Allmänna råd till bilagan

Se fotnot 18, 19 och 20.

Obs!

Detta rättelseblad ersätter sid 32 av tidigare utgivna AFS 2011:19, ändrad och omtryckt

genom AFS 2014:43. Rättelsen görs med stöd av 26 § förvaltningslagen (1986:223) och inne-

bär att:

Noten till Metyltetrahydroftalsyraanhydrid betecknas 19 istället för 16.

Noten till Tetrahydroftalsyraanhydrid betecknas 19 istället för 16.

Noten till Tetraklorftalsyraanhydrid betecknas 19 istället för 16.

Noten till Etylenglykolmonometyleteracetat betecknas 20 istället för 17.

Under rubriken Allmänna råd till bilagan ska texten lyda Se fotnot 18, 19 och 20 istället för

Se fotnot 16 och 17.

19

Som riktvärde gäller att värdet 0,005 mg/m3 för den sammanlagda exponeringen för

syraanhydrider under 15 minuter via inandning inte bör överskridas.

20 Som riktvärde gäller att värdet 0,1 ppm för exponeringen via inandning som tidsvägt

dagsmedelvärde inte bör överskridas.