AFS 2014:6

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2010:16) om dykeriarbete

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Dykeriarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2010:16) om dykeriarbete

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:6

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:16)

och allmänna råd om dykeriarbete;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljö förordningen

(1977:1166) att 24, 25 och 31 §§ samt rubriken närmast före 31 § i Arbetsmil­

jöverkets föreskrifter (AFS 2010:16) om dykeriarbete ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifter­

na att en kommentar till 25 § ska införas av följande lydelse.

24 § Arbetsgivare ska ordna med medicinska kontroller, enligt Arbetsmil­

jöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, för arbetstagare

som utför eller kommer att utföra dykeriarbete.

Bestämmelser om sanktionsavgifter för den som sysselsätter arbetstagare

som inte bedömts som tjänstbara finns i 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om medicinska kontroller i arbetslivet.

25 § Den som är gravid och har anmält detta till arbetsgivaren får inte

ut föra dykeriarbete.

Den arbetsgivare som låter en eller flera gravida arbetstagare utföra dyke­

riarbete, trots att anmälan har gjorts enligt första stycket, ska betala en sank­

tionsavgift, se 31 §.

Lägsta avgiften är 100 000 kronor och högsta avgiften är 1 000 000 kronor.

För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 1 000 000 kronor. För

den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt

följande:

Avgift = 100 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 1804 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

31 § Bestämmelserna i 25 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 6 § arbetsmiljö­

lagen (1977:1160).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:6

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:6

4

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt

de grunder som anges i 25 §.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh­Nygård

Anna Middelman

5

AFS 2014:6

Till 25 § Arbetsgivaren bör dokumentera arbetstagarens anmälan. Arbets­

givaren bör också ge arbetstagaren en kopia av det som dokumenterats.

Den aktuella bestämmelsen är tillämplig för de som föreskrifterna riktar

sig till, se föreskrifternas 2 § med tillhörande allmänt råd. Sanktionsavgift

kan dock påföras endast arbetsgivare.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

• Anställda arbetstagare.

• Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §

arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid

eller deltid:

• De personer som driver verksamheten.

• Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer

avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta

inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag

som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-582-6 · ISSN 1650-3163