AFS 2014:8

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2009:7) om artificiell optisk strålning

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Artificiell optisk strålning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2009:7) om artificiell optisk strålning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:8

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:7)

om artificiell optisk strålning;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att 2, 10 och 17–19 §§ samt rubriken närmast före 19 § i Arbets-

miljöverkets föreskrifter (AFS 2009:7) om artificiell optisk strålning ska ha

följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till förekrifterna

att kommentarerna till 17 och 18 §§ ska ha följande lydelse.

2 § Dessa föreskrifter gäller varje verksamhet där arbetstagare utför sådant

arbete för arbetsgivares räkning som medför exponering för artificiell optisk

strålning.

Arbetsgivaren ansvarar för att dessa föreskrifter följs. Med arbetsgivare

jämställs i dessa föreskrifter den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra

arbete i sin verksamhet.

Föreskrifterna gäller även för arbete som arbetsgivaren själv utför samt

för verksamhet som två eller flera personer, som inte är medlemmar av sam-

ma familj, driver för gemensam räkning utan anställda.

För den som ensam eller gemensamt med en familjemedlem driver yrkes-

mässig verksamhet utan anställd gäller föreskrifterna i 17–18 §§.

10 § Utifrån riskbedömningen ska lämpliga skyltar markera de arbetsplat-

ser där arbetstagarna kan komma att utsättas för nivåer av artificiell optisk

strålning som överstiger gränsvärdena för exponering. Tillträdet till dessa

områden ska begränsas där detta är tekniskt möjligt.1

17 § Laserstrålens bana ska vara inkapslad eller avskärmad. Inomhus ska

strålbanan avslutas med ett strålstopp. Detta gäller dock ej för laser i medi-

cinska tillämpningar.

1

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:8

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:8

4

Den arbetsgivare som bryter mot något eller några av kraven i första

stycket ska betala en sanktionsavgift, se 19 §. Detsamma gäller den som dri-

ver verksamhet enligt 3 kap. 5 § arbetsmiljölagen.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 40 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

18 § Laserskyddsglasögon ska användas om det finns risk för att ett oskyd-

dat öga exponeras för laserstråle. Glasögonen ska ha så hög optisk dämp-

ning vid de våglängder av laserstrålning som används vid det aktuella till-

fället att denna risk elimineras.

Den arbetsgivare som låter en eller flera personer arbeta utan laserskydds-

glasögon, trots att sådana ska användas enligt första stycket, ska betala en

sanktionsavgift, se 19 §. Detsamma gäller den som driver verksamhet enligt

3 kap. 5 § arbetsmiljölagen.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 40 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

19 § Bestämmelserna i 17 och 18 §§ utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 §

arbetsmiljölagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt

de grunder som anges i 17 och 18 §§.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

5

AFS 2014:8

Till 17 § De risker med laserstrålning som laserarbetet medför kan redu ceras

genom såväl tekniska som administrativa åtgärder. Exempel på tekniska

åtgärder är strålstopp för att avsluta strålgången, inkapsling av strålgången,

säkerhetsströmbrytare, avskärmning och avspärrning av riskområdet.

Exempel på administrativa åtgärder är kontroll av kompetensen hos

operat

örer och personal som utför arbete inom riskområdet och regler för

tillträde till detta.

Den aktuella bestämmelsen är tillämplig för de som föreskrifterna rik-

tar sig till, se föreskrifternas 2 §. Sanktionsavgift kan påföras arbetsgivare

(in hyrare jämställs enligt 2 § med arbetsgivare) och den som driver verk-

samhet enligt 3 kap. 5 § arbetsmiljölagen.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

• Anställda arbetstagare.

• Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §

arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid

eller deltid:

• De personer som driver verksamheten.

• Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer

avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta

inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag

som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Till 18 § Laserskyddsglasögonen erbjuder ett tillfredsställande skydd

endast om de är avsedda för den aktuella lasertypen, dvs. har tillräcklig

optisk dämpning i det aktuella våglängdsområdet.

Vid privatpersoners okynnesexponering av arbetstagare med hjälp av

handhållna lasrar är våglängden okänd och kan även variera från fall till fall

vilket omöjliggör säkert val av skyddsglasögon. Underlaget för riskbedöm-

ningen av sådan exponering blir också osäker eftersom även den handhållna

laserns styrka och exponeringens duration är oförutsägbar. Riskbedöm-

ningen får då baseras på den generella kunskap som finns om våglängd och

styrka hos vanligt förekommande handhållna lasrar samt erfarenheter från

eventuella tidigare okynnesexponeringar i samband med aktuella arbets-

uppgifter.

AFS 2014:8

6

Till de optiska och mekaniska kriterier som påverkar valet av skyddsglas-

ögon hör t.ex.:

1. aktuell(a) laservåglängd(er),

2. laserstrålningens intensitet,

3. maximalt tillåten exponering,

4. skyddsglasets optiska täthet,

5. ljustransmission vid andra våglängder,

6. krav på synfältet och sidoskydd,

7. laserskyddsglasögonens strålningstålighet,

8. laserskyddsglasögonens mekaniska hållfasthet,

9. komfort och ventilation, m.m.

Det är viktigt att laserskyddsglasögonen har goda optiska egenska-

per också vid andra våglängder än de aktuella laservåglängderna. En god

ljustransmission gör att den som använder skyddsglasögonen ser bra i van-

lig rumsbelysning, och på ett tillfredsställande sätt kan klara synuppgifter-

na.

Ögonen kan även behöva skyddas mot annan strålning än laserstrålning,

se 7 § med kommentarer.

Bestämmelser om hur personlig skyddsutrustning ska vara utförd finns

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrust-

ning.

Begreppet antal sysselsatta förklaras i kommentaren till 17 §.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-584-0 · ISSN 1650-3163