AFS 2014:9

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:1) xxxx:xx) om om syntetiska oorganiska fibrer

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:9

Syntetiska oorganiska fibrer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2004:1) om syntetiska oorganiska fibrer

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:1)

om syntetiska oorganiska fibrer;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:1) om synte-

tiska oorganiska fibrer

dels att 26 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 26 § ska utgå,

dels att 18 § samt rubriken närmast före 18 § ska ha följande lydelse.

Medicinska kontroller

18 § Arbetsgivare ska ordna med medicinska kontroller, enligt Arbetsmil-

jöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, för arbetstagare

som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i arbete som medför expone-

ring för eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer eller kristallina fibrer.

Bestämmelser om sanktionsavgifter för den som sysselsätter arbetstagare

som inte bedömts som tjänstbara finns i 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om medicinska kontroller i arbetslivet.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:9

Utkom från trycket

den 15 april 2014

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-585-7 · ISSN 1650-3163