AFS 2015:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2015:1

Tryckbärande anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd (AFS 1999:4) om tryckbärande

anordningar

1

;

beslutade den 5 februari 2015.

Arbetsmiljöverket föreskriver2 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar att 4 § ska ha följande lydelse.

4 § De tryckbärande anordningar som avses i 6 § klassas i fyra kategorier

efter ökande risker, enligt bilaga 2.

För denna klassificering delas fluiderna, som anordningarna ska innehål­

la, in i två grupper:

Grupp 1 som består av ämnen och blandningar så som de definieras i arti­

kel 2.7 och 2.8 i förordning (EG) 1272/20083, som klassificeras som farliga

i enlighet med följande faroklasser för fysikalisk fara eller hälsofara enligt

bilaga 1 avsnitt 2 och 3 i den förordningen:

a) Instabila explosiva ämnen, blandningar och föremål eller explosiva

ämnen, blandningar och föremål i riskgrupperna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5.

b) Brandfarliga gaser, kategori 1 och 2.

c) Oxiderade gaser, kategori 1.

d) Brandfarliga vätskor, kategori 1 och 2.

e) Brandfarliga vätskor kategori 3 med en högsta tillåtna temperatur över

flampunkten.

f) Brandfarliga fasta ämnen, kategori 1 och 2.

g) Självreaktiva ämnen och blandningar, typ A–F.

1

Senaste lydelse AFS 2014:25.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmo­

nisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryck­

bärande anordningar (EGT L 189, 27.6.2014, s. 164, Celex 314L0068).

3

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 av den 16 december 2008

om klassificering av ämnen och blandningar, ändringar och upphävande av direktiven

67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 (EGT L 353, 31.12.2008,

s. 1–1355, Celex 308R1272).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2015:1

Utkom från trycket

den 18 februari 2015

3

AFS 2015:1

h) Pyrofora vätskor, kategori 1.

i) Pyrofora fasta ämnen, kategori 1.

j) Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar

brandfarliga gaser, kategori 1, 2 och 3.

k) Oxiderande vätskor, kategori 1, 2 och 3.

l) Oxiderande fasta ämnen, kategori 1, 2 och 3.

m) Organiska peroxider, typ A–F.

n) Akut oral toxicitet, kategori 1 och 2.

o) Akut dermal toxicitet, kategori 1 och 2.

p) Akut inhalationstoxicitet, kategori 1, 2 och 3.

q) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering: kategori 1.

Grupp 1 omfattar även ämnen och blandningar som finns i tryckbärande

anordningar som har en högsta tillåten temperatur, TS, som överstiger flui­

dens flampunkt.

Grupp 2 omfattar övriga fluider som inte ingår i grupp 1.

Om ett tryckkärl består av flera rum, ska det klassas i den högsta kategori

som gäller för något av rummen. Om ett rum innehåller flera fluider ska det

klassas enligt den fluid som medför den högsta kategorin.

1. Denna författningsändring träder i kraft den 1 juni 2015.

2. Tryckbärande anordningar och aggregat som omfattas av och är fören­

liga med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1999:4 i den äldre lydel­

sen och som släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015 får fortsatt tillhan­

dahållas på marknaden och avlämnas för att tas i drift eller tas i bruk.

ERNA ZELMIN­EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Middelman

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-622-9 · ISSN 1650-3163