AFS 2015:2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kvarts – stendamm i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2015:2

Kvarts – stendamm i

arbetsmiljön

Kvarts – stendamm i

arbetsmiljön

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om

kvarts – stendamm i arbetsmiljön

ISBN 978-91-7930-623-6

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

Elanders Sverige AB, 2015 906310

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter.

Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av

föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex.

upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar.

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga num-

mer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets

författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

BESTÄLLNINGSADRESS

Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm

Telefon 010-730 90 00 www.av.se

AFS 2015:2

3

Innehåll

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kvarts – stendamm

i arbetsmiljön

Syfte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Till vem riktar sig föreskrifterna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Systematiskt arbetsmiljöarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Planering, undersökning och riskbedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Val av åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Dokumentation av undersökning, riskbedömning och val av åtgärder 10

Åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Begränsning av användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Begränsning av dammspridning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Val av arbetsutrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Skydd av arbetstagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Andningsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Uppföljning av åtgärder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Hanterings- och skyddsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Kunskaper vid arbete med kvartshaltigt material . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Mätningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Egna mätningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Referensmätningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Medicinska kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Anmälan av mobila anläggningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Bestämmelser om sanktionsavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

om kvarts – stendamm i arbetsmiljön;

beslutade den 28 maj 2015.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.

Syfte

1 §Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa när det finns risk

att arbetstagare utsätts för kvartshaltigt damm i arbetet.

Allmänna råd: Ohälsa i form av silikos, stendammslunga, kan bli en

konsekvens av att andas in de finaste inandningsbara, s.k. respirabla,

dammpartiklarna av kvarts. Risken för lungcancer ökar hos personer

med silikos.

Exponering för kvartshaltigt damm är mycket vanligt i arbetslivet.

Stendamm som kan uppstå vid hantering av berg-, sten- och sand-

material innehåller oftast kvarts.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter gäller alla verksamheter där man, annat än vid ensta-

ka tillfällen, hanterar material som innehåller mer än tre viktprocent kvarts

med undantag för det som anges i andra stycket.

Inom jordbruksverksamhet gäller föreskrifterna endast för arbete där man

hanterar jord- och sandförorenade jordbruksprodukter inomhus.

Allmänna råd:Exempel på verksamheter som omfattas av föreskrif-

terna är mineralutvinning, sand-, grus- och berghantering, byggnads-

och anläggningsarbete och sandupptagning bland annat från gator.

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett infor-

mationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998,

s. 37, Celex 31998L0034).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2015:2

Utkom från trycket

den 10 juni 2015

AFS 2015:2

6

Dessutom omfattas verksamheter inom stål- och metallframställning,

betong- och betongvaruindustri, stenindustri, porslins- och keramik-

tillverkning, glas- och slipvarutillverkning, färg-, plast- och limtill-

verkning samt verksamheter vid gjuterier, asfaltverk, rotsakshante-

ring inomhus och tandtekniska laboratorier. Exempel på hantering

av kvartshaltigt material vid enstaka tillfällen kan vara grusning och

sopning av gångar.

Föreskrifterna gäller också verksamheter där material som innehål-

ler kristobalit hanteras.

Till vem riktar sig föreskrifterna

3 § Arbetsgivaren ansvarar för att dessa föreskrifter följs. Med arbetsgivare

likställs den som hyr in arbetskraft.

Den som driver verksamhet utan anställd ska följa dessa föreskrifter

enligt 3 kap. 5 § andra stycket arbetsmiljölagen (1977:1160), men är

inte skyl-

dig att uppfylla kraven i 9, 18, 21 och 26 §§.

Allmänna råd: Den som anlitar inhyrd arbetskraft har ett ansvar som

till stor del motsvarar en arbetsgivares arbetsmiljöansvar.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet har byggherrar och bygg-

arbetsmiljösamordnare ett ansvar för att ta hänsyn till arbetsmiljöris-

ker när det gäller hantering av kvartshaltigt material enligt Arbets-

miljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete. Mot-

svarande ansvar har den som är samordningsansvarig enligt Arbets-

miljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete.

Definitioner

4 § I föreskrifterna används följande ord och fraser med nedanstående

betydelse.

Exponering

Att utsättas för kvartshaltigt damm genom

inandning.

Hantering

Användning, bearbetning, brytning, omhän-

dertagande, rivning och transport. I begreppet

transport ingår även lastning och lossning.

7

AFS 2015:2

Kristobalit

Högtemperaturform av kvarts som bildas vid

1 470 °C.

Kvarts

Kristallin kiseldioxid även i form av kristobalit

liksom kiseldioxid med delvis ordnad kristall-

struktur.

Kvartshaltigt damm

Damm som uppkommer vid hantering av

kvartshaltigt material.

Kvartshaltigt material

Material som innehåller mer än tre viktprocent

kvarts.

Respirabelt

De inandningsbara luftburna dammpartiklarna

kristobalitdamm

av kristobalit som når längst ner i luftvägarna,

ända till alveolerna i lungorna.

Respirabelt kvartsdamm De inandningsbara luftburna dammpartiklarna

av kvarts som når längst ner i luftvägarna, ända

till alveolerna i lungorna.

Referensmätningar

En serie exponeringsmätningar av halten respi-

rabelt kvartsdamm eller respirabelt kristobalit-

damm utförda under en viss typ av arbete och

under vissa dokumenterade förhållanden.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

5 § I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbets-

miljöarbete finns regler om att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka

arbetsförhållandena och bedöma vilka risker som kan förekomma i verk-

samheten. Där finns också regler om att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för

att förebygga ohälsa.

I 6–25 §§ nedan specificeras hur arbetsgivaren ska göra för att uppfylla

kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och minimera ris-

kerna för exponering när det gäller

hantering av kvartshaltigt material.

AFS 2015:2

8

Planering, undersökning och riskbedömning

6 §Arbetsgivaren ska planera arbetet där kvartshaltigt damm kan upp-

komma eller spridas, samt genomföra åtgärder så att exponeringen blir så

låg som möjligt under hela arbetsprocessen. Exponeringen för respirabelt

kvartsdamm eller respirabelt kristobalitdamm ska alltid vara under det hy-

gieniska gränsvärdet. Antalet personer på arbetsstället som kan exponeras

för kvartshaltigt damm ska begränsas så långt som möjligt.

Allmänna råd:Gränsvärdet för respirabelt kvartsdamm och för respi-

rabelt kristobalitdamm finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

hygieniska gränsvärden.

7 § Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risken

för exponering för kvartshaltigt damm på arbetsstället innan ett arbete som

innebär hantering av kvartshaltigt material påbörjas. Därefter ska arbets-

givaren göra en ny undersökning och riskbedömning när förhållandena på

arbetsstället förändras på sådant sätt att det kan påverka exponeringen.

Undersökningen och riskbedömningen ska omfatta

1. vilka arbetsmoment som kan innebära risk för exponering för kvarts-

haltigt damm,

2. källor till uppkomst och spridning av det kvartshaltiga dammet,

3. driftsförhållanden,

4. bedömning av exponering i förhållande till det hygieniska gränsvärdet,

och

5. bedömning om risken är sådan att åtgärder är nödvändiga.

Arbetsgivaren ska ha tillgång till den kompetens som behövs för att göra

riskbedömningen.

Allmänna råd: Förhållandena på arbetsställen och risken att expone-

ras varierar beroende på typen av verksamhet, som till exempel om

verksamheten bedrivs inomhus eller utomhus, halten av kvarts i han-

terat material, graden av automatisering m.m.

När man bedömer risker i bygg- och anläggningsarbete eller arbete

vid mobila anläggningar är det viktigt att särskilt uppmärksamma

olika yttre faktorer som kan påverka exponeringen och därmed ris-

ken. Sådana faktorer kan, till exempel vid täktarbete, vara årstid,

väderlek och upplagens placering.

Bedömningen av exponering för kvartshaltigt damm kan göras

genom

– arbetsgivarens egen bedömning,

9

AFS 2015:2

– användning av exponeringsmodeller,

– egna mätningar på arbetsstället, se 23 §,

– användning av referensmätningar, se 24 §,

– erfarenhet och kunskap inom branschen om risker och graden av

exponering vid olika verksamheter eller olika arbetsmoment, och

– tillgänglig risk- och skyddsinformation som uppgifter i säkerhets-

datablad eller liknande.

Val av åtgärder

8 §

Arbetsgivarens riskbedömning ska ligga till grund för valet av åtgär-

der som minskar risken för exponering. Åtgärderna ska leda till att expone-

ringen blir så låg som möjligt och att ingen på arbetsstället utsätts för halter

av respirabelt kvartsdamm eller respirabelt kristobalitdamm över de hygie-

niska gränsvärdena.

Åtgärder ska väljas i följande prioritetsordning:

1. Eliminera risken.

2. Begränsa risken.

3. Skydda arbetstagarna mot risken.

Allmänna råd:

1. Risken kan elimineras genom att

a) välja material, se 10 §,

b) välja arbetsmetod, se 11 och 12 §§.

2. Risken kan begränsas genom att

a) välja lämplig arbetsutrustning, se 13 §,

b) kapsla in eller avskärma den dammalstrande processen,

c) använda processventilation vid dammkällan,

d) begjuta materialet med vatten eller dammbindande bland-

ningar,

e) utföra arbetet från hytt, se 14 §,

f) underhålla utrustning och anordningar, se 20 §, och

g) rengöra regelbundet, se 15 och 16 §§.

3. När ovan nämnda åtgärder inte är genomförbara eller tillräck liga,

kan man minimera riskerna för de enskilda arbetstagarna genom

användning av personlig skyddsutrustning, se 17 och 18 §§ om and-

ningsskydd.

Om det behövs kan man genomföra flera åtgärder i kombination.

Det är lämpligt att ta hänsyn till de åtgärder som branschen rekom-

menderar vid bestämda driftsförhållanden eller arbetsmoment.

AFS 2015:2

10

Dokumentation av undersökning, riskbedömning och val

av åtgärder

9 §Resultat av undersökning av arbetsförhållanden, riskbedömning och

val av riskreducerande åtgärder ska dokumenteras skriftligt. Dokumenta-

tionen ska vara tillgänglig på arbetsstället.

Dokumentationen ska innehålla uppgifter enligt 7 § punkterna 1–5, och

val av riskreducerande åtgärder enligt 8 §.

Dokumentationen ska även innehålla följande uppgifter:

1. Vilka personer som ska genomgå medicinska kontroller enligt 26 §

.

2. Vilka personer som deltagit i riskbedömningen.

3. Datum och underskrift av den som är ansvarig för riskbedömningen.

Den arbetsgivare som inte kan uppvisa dokumentation enligt första och

andra stycket, ska betala sanktionsavgift, se 28 §.

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor.

För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den

som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt föl-

jande:

Avgift = 15 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 271 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Allmänna råd:Uppgifter i dokumentationen kan lämpligen föras in

under följande rubriker:

1. Arbetsmoment.

2. Källor till uppkomst och spridning av det kvartshaltiga dammet.

3. Driftsförhållanden.

4. Bedömning av exponering.

5. Bedömning av risken och behov av åtgärder.

6. Valda riskreducerande åtgärder enligt 8 §.

Dokumentationen anses vara tillgänglig om arbetsgivare, arbets-

tagare, skyddsombud och Arbetsmiljöverket kan få tillgång till den

vid behov. Dokumentationen kan finnas i pappersform eller i elektro-

niskt format.

Åtgärder

Begränsning av användning

10 §Vid planerad användning av kvartshaltigt material ska arbetsgivaren

om möjligt byta ut det kvartshaltiga materialet mot ofarligt eller mindre far-

ligt material.

11

AFS 2015:2

Allmänna råd: Om det inte är möjligt att byta ut det kvartshaltiga

materialet bör det vara förbehandlat för att minska spridningen av

damm när materialet används. Till exempel kan materialet vara tvät-

tat, vindsiktat eller behandlat med dammbindande medel.

11 § Kvartshaltigt material får endast användas som blästermedel vid

manuell blästring om det sker i ett slutet blästerskåp med utsug eller vid

våtblästring där vatten sätts till blästermedlet.

Allmänna råd: Om ett kvartsfritt blästermedel används vid blästring

av kvartshaltiga ytor kan man behöva rena det använda blästermedlet

från kvartshaltigt damm innan det återanvänds.

12 §Kristobalithaltigt filtermaterial får endast användas för att rena vat-

ten om man vidtar åtgärder som effektivt hindrar att damm sprids när man

doserar materialet.

Allmänna råd: Om man inte kan hantera det kristobalithaltiga filter-

materialet i en sluten process, är tömning av pulvret under vatten-

ytan och användning av säcktömmare effektiva åtgärder för att hindra

spridning av damm. Om det behövs bör dessa åtgärder utföras i kom-

bination med processventilation.

Begränsning av dammspridning

Val av arbetsutrustning

13 § Vid bearbetning av kvartshaltigt material ska arbetsgivaren i förs-

ta hand välja sådan arbetsutrustning som medför att kvartshaltigt damm

sprids så lite som möjligt.

Allmänna råd:Man kan effektivt förebygga att dammet sprids genom

att kapsla in arbetsutrustning som används i arbetet. Inkapslingen bör

vara så tät som möjligt och frånluftsflödet från inkapslingen så stort

att damm inte läcker ut. Om inkapsling inte är möjlig, kan man använ-

da processventilation med tillräcklig kapacitet.

14 §Hytter som används vid arbete där det finns risk för arbetstagare att

exponeras över det hygieniska gränsvärdet, ska vara utrustade med sär-

skild tillförsel av luft samt ha en temperaturreglerande utrustning. Tilluf-

ten ska vara så fri från föroreningar som möjligt. Dessutom ska den tillförda

AFS 2015:2

12

luftmängden kunna säkerställa ett övertryck så att damm inte tränger in i

hytten.

Allmänna råd: För att tilluften ska vara så fri från föroreningar som

möjligt, bör tilluftsaggregat till hytter ha finfilter med minst 90 pro-

cents avskiljningsgrad av 0,4 mikrometer (µm) partiklar (filterklass

F8), mätt enligt svensk standard SS-EN 779. Finfiltret bör användas i

kombination med ett lämpligt grundfilter, även kallat förfilter.

Andra filterkombinationer kan också användas om de ger motsva-

rande avskiljningsgrad som den som anges i standarden SS-EN 779.

Rengöring

15 § Arbetsställen där man hanterar kvartshaltigt material ska hållas rena

från kvartshaltigt damm. Dessa ska rengöras i den omfattning som framgår

av riskbedömningen.

Detta gäller även hytter som används i verksamheten samt personal-

utrymmen och andra lokaler i omedelbar anslutning till verksamheten.

Rutiner för regelbunden rengöring ska finnas för det aktuella arbetsstället.

Allmänna råd: Framtagna rengöringsrutiner kan med fördel föras in i

de hanterings- och skyddsinstruktioner som upprättas enligt 21 §.

Allmänna regler för underhåll, städning och rengöring av arbets-

stället, arbetslokaler och personalutrymmen med tillhörande inred-

ning och utrustning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbets-

platsens utformning.

16 §Rengöring ska utföras så att damm inte virvlas upp eller sprids.

Allmänna råd: Tryckluftsblåsning och torrsopning är olämpliga ren-

göringsmetoder. Om möjligt bör centraldammsugare eller likvärdig

utrustning användas. Frånluft från mobila dammsugare bör renas

med minst 99,95 procents avskiljningsgrad för luftburet damm, d.v.s.

HEPA-filter klass 13.

Skydd av arbetstagare

Andningsskydd

17 § När resultatet av riskbedömningen enligt 7 § och val av åtgärder

enligt 8 § visar att andningsskydd behövs, ska skyddet vara sådant som

13

AFS 2015:2

förhindrar inandning av kvartshaltigt damm. Skyddet ska vara anpassat till

användaren.

Allmänna råd: En halvmask med utbytbart filter klass P3 är ett exem-

pel på andningsskydd som normalt ger tillräckligt skydd. Gällande

standarder är SS-EN 140 för halvmask och SS-EN 143 för filter.

När arbetet är fysiskt krävande eller tar längre tid än två timmar bör

ett fläktmatat andningsskydd eller en andningsapparat med extern

tillförsel av luft användas.

För att uppnå avsedd skyddseffekt, är det viktigt att användaren av

andningsskyddet har gjort en kontroll av tätheten inför varje arbets-

pass. I andningsskyddets bruksanvisning beskrivs hur täthetskontrol-

len ska gå till. Det är viktigt att andningsskyddet sluter tätt mot ansik-

tet. Skägg och skäggstubb minskar skyddseffekten avsevärt.

18 §Det ska finnas dokumenterade rutiner för anpassning, kontroll,

underhåll och förvaring av andningsskydd. Arbetstagarna ska kunna förstå

rutinerna och rutinerna ska finnas tillgängliga på arbetsstället.

Allmänna råd:Regler för val, användning, underhåll och förvaring av

personlig skyddsutrustning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

användning av personlig skyddsutrustning.

Uppföljning av åtgärder

19 § Arbetsgivaren ska efter genomförda åtgärder enligt 8 § följa upp dessa

och bedöma om de har fått avsedd effekt. Detta ska ske minst en gång om

året. Uppföljningen ska inkludera alla arbetstagare som kan påverkas av åt-

gärderna.

Allmänna råd: Uppföljningen innebär att kontrollera om de beslutade

åtgärderna är genomförda, tillämpas på rätt sätt och är tillräckliga för

att sänka exponeringen så mycket som är möjligt i förhållande till det

hygieniska gränsvärdet. Ett sätt att uppfylla kravet i bestämmelsen är

att kontrollera åtgärder genom skyddsronder.

20 § Arbetsgivaren ska se till att kontrollera funktion och prestanda hos

anordningar som används för att minska arbetstagarnas exponering för

kvartshaltigt damm. Detta ska göras med högst sex månaders mellanrum.

Kontroller ska göras oftare om förhållandena på arbetsstället kräver det.

AFS 2015:2

14

Kontrollerna ska dokumenteras och dokumentationen ska finnas tillgäng-

lig på arbetsstället.

Den arbetsgivare som bryter mot kraven i första och tredje stycket ska

betala en sanktionsavgift, se 28 §.

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor.

För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den

som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt föl-

jande:

Avgift = 15 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 271 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Allmänna råd:Exempel på anordningar som avses i bestämmelsen är

processventilation, allmänventilation och dammbegränsande utrust-

ning eller konstruktion kring en maskin eller ett handhållet verktyg.

Bestämmelsen avser även inhyrda anordningar.

Regler om ventilation i gruvor finns i Arbetsmiljöverkets föreskrif-

ter om berg- och gruvarbete. Allmänna regler om underhåll och kon-

troll av arbetsutrustning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

användning av arbetsutrustning.

Dokumentationen anses vara tillgänglig om arbetsgivare, arbets-

tagare, skyddsombud och Arbetsmiljöverket kan få tillgång till den

vid behov. Dokumentationen kan finnas i pappersform eller i elektro-

niskt format.

Hanterings- och skyddsinstruktioner

21 §Det ska finnas dokumenterade hanterings- och skyddsinstruktioner

för arbete där risken att exponeras är sådan att det behövs åtgärder, se 7 §

andra stycket punkt 5.

Arbetstagarna ska kunna förstå instruktionerna och de ska finnas till-

gängliga på arbetsstället.

Allmänna råd: Instruktionerna bör beskriva hur man arbetar på ett

säkert sätt. Instruktionerna kan dokumenteras i form av skriven text

men även som bilder eller filmer som ibland kan vara lättare att förstå

än skriven text. Dokumentationen anses vara tillgänglig om arbets-

givare, arbetstagare, skyddsombud och Arbetsmiljöverket kan få till-

gång till den vid behov. Dokumentationen kan finnas i pappersform

eller i elektroniskt format.

15

AFS 2015:2

Instruktionerna kan vara en del i mer omfattande instruktioner som

tar hänsyn till samtliga risker på arbetsplatsen.

Kunskaper vid arbete med kvartshaltigt material

22 § Arbetsgivaren ska se till att alla som leder eller utför ett arbete som

medför hantering av kvartshaltigt material, har tillräckliga kunskaper om

hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material och

om hur dessa risker ska förebyggas. Arbetsgivaren ska även se till att berör-

da arbetstagare känner till vilka skyldigheter detta innebär för dem själva

enligt 3 kap. 4 § arbetsmiljölagen (1977:1160).

Allmänna råd:Kunskaper och information om hälsorisker kan hämtas

från

– resultat av undersökning och bedömning inklusive beslutade åtgär-

der enligt 8 §,

– mätrapporter som upprättats enligt 25 §,

– hanterings- och skyddsinstruktioner enligt 21 § samt andra rutiner,

– tillgänglig risk- och skyddsinformation, till exempel säkerhetsdata-

blad, och

företagshälsovården eller annan sakkunnig inom arbetsmiljö-

området.

Mätningar

Egna mätningar

23 §Arbetsgivaren ska komplettera underlaget för riskbedömningen enligt

7 § med egna mätningar av halten respirabelt kvartsdamm eller respirabelt

kristobalitdamm, se 25 §.

Mätningen behöver inte utföras om arbetsgivaren på något annat sätt kan

bedöma riskerna för exponering och klargöra vilka åtgärder som behövs.

Allmänna råd: Med stöd av arbetsmiljölagen (1977:1160) har Arbets-

miljöverket möjlighet att inom ramen för sin tillsyn ställa krav på att

arbetsgivaren ska göra mätningar.

AFS 2015:2

16

Referensmätningar

24 §Referensmätningar får användas som underlag i riskbedömningen och

för valet av åtgärder om

1. förhållandena är likvärdiga mellan det egna arbetsstället och den plats,

där referensmätningar gjorts, och

2. en tydlig dokumentation, som redovisar de likvärdiga förhållandena,

finns tillgänglig på det arbetsställe där man hänvisar till mätresultatet från

referensmätningar.

Referensmätningar som används som underlag för riskbedömning ska

följa den tekniska utvecklingen.

Allmänna råd: Likvärdiga förhållanden förutsätter att till exempel

arbetsmetoder, ventilation och maskinell utrustning överensstäm-

mer i stor utsträckning. Företag inom samma typ av verksamhet kan

genomföra gemensamma referensmätningar.

25 §En mätning enligt 23 och 24 §§ ska utföras på det sätt som föreskrivs

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:18) om hygieniska gränsvärden.

Allmänna råd: Alla mätningar bör utföras vid normala driftsförhål-

landen. Mätningar utomhus bör göras när det inte är nederbörd, dis

eller dimma.

Mätresultaten ska dokumenteras i en mätrapport enligt Arbets-

miljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden.

Medicinska kontroller

26 § Arbetsgivare ska ordna med medicinska kontroller enligt Arbets-

miljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet.

Detta gäller de arbetstagare som sysselsätts i arbete som innebär exponering

för kvartshaltigt damm

där arbetet pågår mer än 20 timmar per vecka under

sammanlagt minst tre månader per år.

Första stycket gäller inte om arbetsgivaren genom resultat av expone-

ringsbedömning enligt 7 § punkt 4 visar att halten respirabelt kvartsdamm

eller respirabelt kristobalitdamm i luften understiger halva gränsvärdet.

Bestämmelser om sanktionsavgifter för den som sysselsätter arbetstagare

som inte bedöms som tjänstbara finns i 6 och 68 §§ i Arbetsmiljöverkets före-

skrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet.

17

AFS 2015:2

Allmänna råd:I bestämmelsen avses den sammanlagda exponerings-

tiden under ett år räknat i antal veckor. Det är viktigt att arbetsgivaren

tar reda på arbetstagarens samtliga exponeringsperioder under året.

Anmälan av mobila anläggningar

27 §Den arbetsgivare som avser att påbörja drift vid mobilt krossverk,

mobilt asfaltverk eller mobil betongstation ska skicka in en anmälan till

Arbetsmiljöverket, innan anläggningen tas i bruk. Därefter ska anmälan

göras var tredje månad om uppgifter enligt punkterna 1–4 i andra stycket

har ändrats jämfört med föregående anmälan.

Anmälan ska innehålla uppgifter om

1.

företagets namn, organisationsnummer och kontaktperson,

2.

typ av verksamhet,

3.

vilken typ av mobil anläggning som används eller kommer att använ-

das i verksamheten, och

4.

vid vilket arbetsställe anläggningen är belägen.

Den arbetsgivare som använder mobilt krossverk, mobilt asfaltverk eller

mobil betongstation i strid med kravet i första och andra stycket, ska betala

en sanktionsavgift om 5 000 kronor, se 28 §.

Allmänna råd: Ett arbetsställe kan vara ett vägbygge, en täkt m.m.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

28 § Bestämmelserna i 9 § första och andra och i 20 § första och tredje

stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap.2 och 8 §§arbetsmiljölagen

(1977:1160). Bestämmelserna i 27 § första och andra stycket utgör föreskrif-

ter enligt 4 kap. 8 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Den som överträder dessa

bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt 8 kap. 5–10 §§ arbetsmiljö-

lagen (1977:1160). Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt de grunder

som anges i 9, 20 och 27 §§.

1. Denna författning träder i kraft den 2 november 2015.

2. Genom denna författning upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrif-

ter (AFS 1992:16) om kvarts.

AFS 2015:2

18

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Jens Åhman

Anna Middelman