AFS 2015:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2015:3

Medicinska kontroller

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i

arbetslivet

Arbetsmiljöverkets författningssamling

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6)

om medicinska kontroller i arbetslivet;

beslutade den 16 juni 2015.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medi-

cinska kontroller i arbetslivet

dels att rubriken närmast före 32 § ska ha följande lydelse,

dels att 4 §, 12 a §, 20 §, 32 §, 33 § samt 35–38 §§ ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

dels att allmänna råd till 12 § ska ha följande lydelse,

dels att bilaga 1 ska ha följande lydelse.

4 § Arbetsgivaren ska oavsett riskbedömning i 3 § ordna med medicinska

kontroller av arbetstagarna vid

a) arbete som innebär exponering för bly och kadmium enligt 12–26 §§,

b) arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm: asbest,

kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer enligt 27–31 §§,

c) sådant arbete med allergiframkallande kemiska produkter som avses i

37 g § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS

2011:19) utförda enligt 32–38 §§,

d) arbete som innebär stor fysisk påfrestning: höjdarbete i master och stol-

par, rök- och kemdykning samt dykeriarbete enligt 41–56 §§.

För arbeten enligt punkterna a–d ska de medicinska kontrollerna resul-

tera i en tjänstbarhetsbedömning.

Arbetsgivaren ska oavsett riskbedömningen i 3 § erbjuda arbetstagarna

medicinsk kontroll vid

e) arbete som innebär exponering för vibrationer enligt 57–62 §§,

f) nattarbete enligt 63–67 §§,

g) sådant arbete med allergiframkallande kemiska produkter som avses

i 37 f § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS

2011:19) utförda enligt 32–35 §§ samt

h) arbete med armerad esterplast enligt 39–40 §§.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2015:3

Utkom från trycket

den 4 september 2015

AFS 2015:3

4

Medicinsk kontroll som ordnas med eller erbjuds enligt 3 § och 4 § ska

inte medföra några kostnader för arbetstagarna.

12 a §1 Regler om läkarundersökning och biologisk exponeringskontroll

gäller när kadmium eller material som innehåller kadmium som metall eller

i kemisk förening hanteras så att kadmiumexponering kan förekomma.

20 § Visar läkarundersökning eller periodisk kontroll att blyhalten i blo-

det är högre än 1,8 µmol/l (för kvinnor som fyllt 50 år och för alla män)

eller högre än 1,0 µmol/l (för kvinnor under 50 år) ska arbetsgivaren utre-

da anledningen till detta. Arbetsgivaren ska också se till att åtgärder enligt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

snarast vidtas för att minska blyupptaget.

Arbete med härdplaster och andra allergiframkallande

kemiska produkter

32 § Regler om läkarundersökning gäller när detta ska erbjudas eller ord-

nas med enligt 37 f respektive 37 g §§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).

33 § Erbjudande respektive ordnande av läkarundersökning enligt 34 §

ska genomföras innan arbetstagare påbörjar arbetet. Har motsvarande

undersökning ägt rum inom två år före arbetets början behöver den dock

inte upprepas.

35 § Erbjudande respektive ordnande av läkarundersökning enligt 34 §

ska också göras för arbetstagare som visat nya tecken på luftvägssjukdom,

hudsjukdom eller allergi och som meddelat arbetsgivaren detta. Förkylning-

ar och andra tillfälliga luftvägsbesvär, där det inte finns anledning att miss-

tänka samband med arbetet, behöver dock inte ge anledning till ny läkar-

undersökning.

36 § För de periodiska läkarundersökningar med tjänstbarhetsbedömning

som ska ordnas med enligt 4 § punkten c ska bestämmelserna i 37 och 38 §§

tillämpas.

1

Senaste lydelse AFS 2014:23.

5

AFS 2015:3

37 § En ny läkarundersökning enligt 34 § ska genomföras efter minst tre

men högst sex månader från det att sådant arbete som avses i 4 § punkten c

påbörjats.

Arbetsgivaren ska dessutom ordna med läkarundersökning av alla arbets-

tagare som sysselsätts i sådant arbete med högst 24 månaders mellanrum

räknat från den dag arbetet påbörjades.

Varje läkarundersökning enligt 34, 35 och 37 §§ ska resultera i en tjänst-

barhetsbedömning för de som sysselsätts i sådant arbete.

38 § Arbetstagare som vid läkarundersökning enligt 34, 35 eller 37 §§ visat

sjuklighet eller svaghet som gör arbetstagaren särskilt mottaglig för sjuk-

dom orsakade av arbete enligt 37 g § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) är ej tjänstbar i sådant arbete.

Till 12 §

2

Exempel på när blyhaltiga produkter används på ett sådant

sätt att blyexponering oftast inte förekommer är användning av blyhaltiga

metall- eller plastföremål som inte utsätts för bearbetning.

För sammansatt material, t.ex. plåt och balkar målade med blyfärg, gäller

1 %-gränsen i punkten a färgskiktet och inte balken som helhet.

Undantaget i punkt e är tillämpligt om en godtagbar undersökning visar

att arbetsmetoden inte medför högre blodblyhalter än vad som anges i före-

skriftstexten. Undersökningen behöver inte nödvändigtvis ha gjorts på

den aktuella arbetsplatsen om den istället har gjorts på en arbetsplats med

likvärdiga förhållanden. Det är viktigt att man tar blodprov på tillräckligt

många arbetstagare för att resultaten ska anses vara representativa.

2

Senaste lydelse AFS 2014:23. Ändringen innebär att första, andra, tredje, femte och

åttonde styckena tas bort.

AFS 2015:3

6

Bilaga 1

Översikt över obligatoriska medicinska kontroller

Exponering eller

arbete

Tidpunkt för

läkarundersök-

ning

Provtagning/

laboratorie-

undersökning

Förbud

för icke

godkänd

att syssel-

sättas

Resultat-

samman-

ställning

till AV

Bly och kadmium Före arbetet;

vart tredje år

Regelbunden

biologisk prov-

tagning

Ja*

Ja

Fibrosframkal-

lande damm

Före arbetet;

vart tredje år

Spirometri

Lungröntgen

Ja*

Ja

Allergiframkal-

lande kemiska

produkter enligt

AFS 2011:19 37 f §

Före arbetet;

sedan om besvär

Spirometri

Nej**

Nej

Allergiframkal-

lande kemiska

produkter enligt

AFS 2011:19 37 g §

Före arbetet;

efter 3–6 mån;

vartannat år eller

om besvär

Spirometri

Ja*

Nej

Armerad ester-

plast

Före arbetet;

sedan om besvär;

Vart sjätte år

undersökning

inriktad mot

nervsystemet

Spirometri

Nej**

Nej

Fysiskt påfrestan-

de arbete: mast-

och stolparbete,

rök- och kemdyk-

ning, dykeriarbete

Läkarundersök-

ning före arbetet;

sedan vart femte,

vartannat eller

varje år beroende

av ålder eller

arbete

Arbets-EKG

Särskild under-

sökning för

dykare

Ja*

Nej

Rök- och kem-

dykning

Årlig konditions-

test

Test av fysisk

arbetsförmåga

Ja*

Nej

Vibrationer

Före arbetet; vart

tredje år samt vid

besvär

Rekommenderas

om läkare finner

skador

Nej**

Nej

Nattarbete

Före arbetet;

vart sjätte år; över

50 år vart 3:e år

Avgörs av

undersökande

läkare

Nej**

Nej

* i det arbete som föranleder kontrollen. Krav på tjänstbarhetsbedömning.

** obligatoriskt för arbetsgivaren att erbjuda medicinsk kontroll. Inget krav på tjänstbar-

hetsbedömning.

7

AFS 2015:3

Denna sammanställning är avsedd att ge en vägledande översikt över de

lagstadgade medicinska kontrollerna. Undersökningarna beskrivs i detalj

under respektive avsnitt.

Om en riskbedömning visat att det är befogat med medicinska kontroller

kan man överväga att:

– för arbeten med andra allergiframkallande ämnen än härdplaster

genomföra undersökning liknande den vid härdplastexponering,

– för andra arbeten med stor fysisk påfrestning än höjdarbete i master

och stolpar, rök- och kemdykning samt dykeriarbete och som innebär stora

olycksrisker genomföra kontroller liknande dem vid mast- och stolparbete,

– för arbeten som kan innebära toxisk exponering för nervsystemet, t.ex.

på grund av hantering av organiska lösningsmedel tillämpa delar av kont-

rollerna vid arbete med armerad esterplast,

– för arbeten som ger stor psykisk påfrestning tillämpa de regler och

rekommendationer som ges vid nattarbete. Se också de allmänna råden till

3 §, avsnittet ”Arbeten med hög psykisk belastning”.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2015.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Jens Åhman

Anna Middelman

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-624-3 · ISSN 1650-3163