AFS 2015:5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2015:5

Vibrationer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15)

om vibrationer;

beslutade den 29 september 2015.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförord ningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om

vibrationer att 9 § ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifter-

na att kommentaren till 9 § ska ha följande lydelse.

9 § Vibrationsexponeringen får inte överskrida något av gränsvärdena i

tabell 2 i bilaga 3. Om detta sker ska arbetsgivaren:

– vidta omedelbara åtgärder för att minska vibrationsexponeringen så att

den ligger under det överskridna gränsvärdet,

– utreda orsakerna till att gränsvärdet överskridits och

– vidta sådana åtgärder att gränsvärdet inte överskrids i fortsättningen.

När det, med hänsyn till den aktuella tekniska utvecklingen och arbetsplat-

sens särskilda karaktär, inte är möjligt att iaktta något av gränsvärdena i

tabell 2 i bilaga 3 gäller inte skyldigheterna enligt första stycket vid arbete

inom:

– luftfart för helkroppsvibrationer, och

– Försvarsmakten för såväl helkroppsvibrationer som hand- och arm-

vibrationer.

1

Jfr följande direktiv

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimi-

krav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med

fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv

89/391/EEG) (EGT nr 177, 6.7.2002 s. 13–19) Celex 32002L0044.

– Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättring-

ar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT nr L 183, 29.06.1989 s. 1–8) Celex

31989L0391.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2015:5

Utkom från trycket

den 12 oktober 2015

AFS 2015:5

4

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2016.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Middelman

5

AFS 2015:5

Till 9 §Inom luftfarten finns situationer där sådana omedelbara åtgärder

för minskad vibrationsexponering som avses i 9 § första stycket inte är

möjliga att genomföra. Det kan till exempel vara vid flygning i ogynnsamt

väder där det är svårt att påverka vibrationsexponeringen med tekniska

eller organisatoriska åtgärder. 9 § andra stycket kan då tillämpas. Bestäm-

melsen kan vara tillämplig inom Försvarsmakten vid till exempel arbete i

strids- och bandgående fordon samt helikoptrar.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-626-7 · ISSN 1650-3163