AFS 2015:8

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2015:8

Tillverkning av vissa behållare,

rörledningar och anläggningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare,

rörledningar och anläggningar

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter ( 2005:2 ) om

tillverkning av vissa behållare, rörledningar

och anläggningar;

beslutade den 8 december 2015.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) och all-

männa råd om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggning-

ar

dels att 3 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 3

§ ska ha

följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till

föreskrifterna att de allmänna råden till 3 § ska upphöra att gälla.

Indelning av fluider

3 § De fluider som en behållare eller en rörledning ska innehålla indelas i

grupperna 1a och 2a.

Grupp 1a består av:

a) Ämnen och blandningar, så som de definieras i artikel 2.7 och 2.8 i för-

ordning (EG) nr 1272/20081, som klassificeras som farliga i enlighet med föl-

jande faroklasser för fysikalisk fara eller hälsofara enligt delarna 2 och 3 i

bilaga I till den förordningen:

• instabila explosiva ämnen, blandningar och föremål eller explosiva

ämnen, blandningar och föremål i riskgrupperna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5,

• brandfarliga gaser, kategori 1 och 2,

• oxiderande gaser, kategori 1,

• brandfarliga vätskor, kategori 1 och 2,

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 av den 16 december 2008

om klassificering av ämnen och blandningar, ändringar och upphävande av direktiven

67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 (EGT L 353, 31.12.2008,

s. 1–1355, Celex 308R1272). Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om informationsförfarande beträffande tekniska

standarder och föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998,

s. 36, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentet och rådets direktiv 98/48/EG

(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 398L0048).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2015:8

Utkom från trycket

den 18 december 2015

3

AFS 2015:8

brandfarliga fasta ämnen, kategori 1 och 2,

självreaktiva ämnen och blandningar, typ A–F,

pyrofora vätskor, kategori 1,

pyrofora fasta ämnen, kategori 1,

ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar

brandfarliga gaser, kategori 1, 2 och 3,

oxiderande vätskor, kategori 1, 2 och 3,

organiska peroxider, typ A–F,

akut oral toxicitet, kategori 1 och 2,

akut dermal toxicitet, kategori 1 och 2,

akut inhalationstoxicitet, kategori 1, 2 och 3,

• specifik organtoxicitet – enstaka exponering: kategori 1,

• specifik organtoxicitet – upprepad exponering: kategori 1,

• frätande eller irriterande på huden, kategori 1A,

• mutagenitet i könsceller, kategori 1A och 1B,

• cancerogenitet, kategori 1A och 1B och

• reproduktionstoxicitet, kategori 1A och 1B.

b) Hetolja.

c) Ämnen och blandningar som finns i anordningar och som har en hög-

sta temperatur som överstiger fluidens flampunkt.

d) Kemiska ämnen och blandningar med kompletterande märkningskrav

enligt förordning (EG) nr 1272/2008, EUH001, EUH006, EUH018, EUH019

och EUH044.

Grupp 2a omfattar övriga fluider som inte ingår i grupp 1a.

1. Denna författningsändring träder i kraft den 1 februari 2016.

2. Behållare, rörledningar och anläggningar som omfattas av och är för-

enliga med Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:2 i den äldre lydel-

sen och som släppts ut på marknaden före den 1 februari 2018 får fortsatt

tillhandhållas på marknaden och avlämnas för att tas i drift eller tas i bruk.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Middelman

Arbetsmiljöverket

·

112 79 Stockholm

·

Tel 010-730 90 00

·

www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-629-8 · ISSN 1650-3163