AFS 2015:9

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar

AFS 2015:9

Besiktning av trycksatta

anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta

anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3)

om besiktning av trycksatta anordningar;

beslutade den 8 december 2015.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om be-

siktning av trycksatta anordningar att 3 § ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifter-

na att de allmänna råden till 3 § ska ha följande lydelse.

3 § Trycksatta anordningar indelas i besiktningsklasserna A, B och C enligt

4–8 §§. För denna klassificering delas fluiderna som anordningen ska inne-

hålla in i följande två grupper.

Grupp 1a består av:

a) Ämnen och blandningar, så som de definieras i artikel 2.7 och 2.8 i för-

ordning (EG) nr 1272/20081, som klassificeras som farliga i enlighet med föl-

jande faroklasser för fysikalisk fara eller hälsofara enligt delarna 2 och 3 i

bilaga I till den förordningen:

• instabila explosiva ämnen, blandningar och föremål eller explosiva

ämnen, blandningar och föremål i riskgrupperna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5,

• brandfarliga gaser, kategori 1 och 2,

• oxiderande gaser, kategori 1,

• brandfarliga vätskor, kategori 1 och 2,

• brandfarliga fasta ämnen, kategori 1 och 2,

• självreaktiva ämnen och blandningar, typ A–F,

• pyrofora vätskor, kategori 1,

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 av den 16 december 2008

om klassificering av ämnen och blandningar, ändringar och upphävande av direktiven

67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 (EGT L 353, 31.12.2008,

s. 1–1355, Celex 308R1272). Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om informationsförfarande beträffande tekniska

standarder och föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 36,

Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L

217, 5.8.1998, s. 18, Celex 398L0048).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2015:9

Utkom från trycket

den 18 december 2015

4

AFS 2015:9

• pyrofora fasta ämnen, kategori 1,

• ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brand-

farliga gaser, kategori 1, 2 och 3,

• oxiderande vätskor, kategori 1, 2 och 3,

• organiska peroxider, typ A–F,

• akut oral toxicitet, kategori 1 och 2,

• akut dermal toxicitet, kategori 1 och 2,

• akut inhalationstoxicitet, kategori 1, 2 och 3,

• specifik organtoxicitet – enstaka exponering: kategori 1,

• specifik organtoxicitet – upprepad exponering: kategori 1,

• frätande eller irriterande på huden, kategori 1A,

• mutagenitet i könsceller, kategori 1A och 1B,

• cancerogenitet, kategori 1A och 1B och

• reproduktionstoxicitet, kategori 1A och 1B.

b) Hetolja.

c) Ämnen och blandningar som finns i trycksatta anordningar och som

har en högsta temperatur som överstiger fluidens flampunkt.

d) Kemiska ämnen och blandningar med kompletterande märkningskrav

enligt förordning (EG) nr 1272/2008, EUH001, EUH006, EUH018, EUH019

och EUH044.

Grupp 2a omfattar övriga fluider som inte ingår i grupp 1a.

Diagrammen och tabellerna i 4–8 §§ till dessa föreskrifter använder föl-

jande beteckningar.

p = högsta tryck i bar.

t

= högsta temperatur i grader Celcius, ºC.

V = volym i liter.

DN = diameterns nominella storlek svensk standard SS-ISO 6707. Om den-

na inte kan bestämmas används innerdiametern. För ett tvärsnitt som

inte är cirkulärt används diameter i en cirkel med motsvarande area.

P = effekt i kW.

Vid bestämning av besiktningsklass ska följande gälla.

Avgränsningslinjerna i diagrammen och tabellerna i 4–8 §§ anger den

övre gränsen för varje besiktningsklass.

Om en trycksatt anordning har flera rum ska den i sin helhet tillhöra den

högsta klassen som gäller för något av rummen. Om en trycksatt anordning

eller ett rum i anordningen innehåller flera fluider ska det vid klassningen

betraktas som om anordningen eller rummet helt fylls med den fluid som

medför de mest omfattande besiktningskraven.

5

AFS 2015:9

Volymen hos dubbelmantlade ångkärl med beskickningsrum, där tryck-

sättning sker mellan mantlarna, ska inkludera beskickningsrummet.

Trycksatta anordningar som ingår i aggregat, processanläggningar eller

avsäkringskretsar ska bedömas var för sig med avseende på besiktnings-

klass enligt 4–8 §§. När speciella krav eller undantag gäller för aggregat,

processanläggningar eller avsäkringskretsar regleras detta särskilt i dessa

föreskrifter.

Rörledningar som är grenledningar och har en mindre diameter än sin

huvudledning ska tillhöra samma klass som huvudledningen fram till och

med den första avstängningsventilen räknat från anslutningspunkten mot

huvudledningen.

1. Denna författningsändring träder i kraft 1 februari 2016.

2. Anordningar som tidigare inte omfattats av krav på återkommande

besiktning och som kommer att omfattas av sådana krav enligt de nya före-

skrifterna ska genomgå en första återkommande besiktning enligt dessa

föreskrifter senast den 1 februari 2022.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Middelman

AFS 2015:9

6

Till 3 §2 För att utröna om besiktningsplikt föreligger enligt diagrammen

och tabellerna använder man det högsta tryck och den högsta temperatur

som en trycksatt anordning är avsedd att användas för.

När besiktning utförts och ett ackrediterat organ bedömt högsta tryck och

temperatur för den avsäkringskrets i vilken anordningen eller anordning-

arna ingår, kommer högsta tryck och högsta temperatur att begränsas med

hänsyn till den trycksatta anordning i kretsen som har de lägsta värdena.

Högsta tryck blir då aktuellt avsäkringstryck och högsta temperatur aktuell

avsäkringstemperatur för alla anordningarna i kretsen.

Kokgrytor och steriliseringsapparater kan nämnas som exempel på

sådana dubbelmantlade kärl där tryckkärlets och beskickningsrummets

sammanlagda volymer ska ut göra den volym som används vid indelning

i besiktningsklasser. Ett exempel på beskickningsrum är det rum i en kok-

gryta där maten kokas.

2

Ändringen innebär att fjärde till sjunde stycket upphävs.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-630-4 · ISSN 1650-3163