AFS 2016:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar

Tryckbärande anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2016:1

Tryckbärande anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar

ISBN 978-91-7930-632-8

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

Elanders Sverige AB, 2016 940596

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter.

Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av

föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex.

upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar.

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga num-

mer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets

författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

BESTÄLLNINGSADRESS

Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm

Telefon 010-730 90 00 www.av.se

AFS 2016:1

3

Innehåll

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Till vem riktar sig föreskrifterna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tillhandahållande på marknaden och ibruktagande . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tekniska krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Klassning av tryckbärande anordningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Förfarande för bedömning av överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

EU-försäkran om överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Presumtion om överensstämmelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

De ekonomiska aktörernas skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Tillverkarnas skyldigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Tillverkarens representant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Importörernas skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Distributörernas skyldigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

De fall när importörer och distributörer har samma skyldigheter

som tillverkaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Identifiering av de ekonomiska aktörerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Regler och villkor för marknadskontroll och anbringande av

CE-märkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Europeiskt materialgodkännande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Brukarnas kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Bestämmelser om sanktionsavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Bilaga 1 Väsentliga säkerhetskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Bilaga 2 Diagram för bedömning av överensstämmelse . . . . . . . . . . . . 44

Bilaga 3 Förfaranden för bedömning av överensstämmelse . . . . . . . . . 54

Bilaga 4 EU-försäkran om överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande

anordningar;

beslutade den 14 april 2016.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166) och 6 § andra stycket förordning (2011:811) om ackredite-

ring och teknisk kontroll.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller konstruktion, tillverkning och bedömning av

överensstämmelse för tryckbärande anordningar och aggregat vars högsta

tillåtna tryck, PS, är högre än 0,5 bar.

2 § Föreskrifterna gäller inte följande slag av anordningar och aggregat.

a) Sådan rörledning som innehåller ett rör eller rörsystem avsett för trans-

port av fluider eller ämnen till eller från en anläggning (till lands eller till

havs), till och med den första respektive från och med den sista avstäng-

ningsanordningen belägen inom installationen, inklusive alla anslutna

anordningar som är specifikt konstruerade för rörledningen. Detta undan-

tag ska inte omfatta tryckbärande standardanordningar som t.ex. kan finnas

i trycksänknings- eller tryckhöjningsstationer.

b) System för tillförsel, fördelning och utsläpp av vatten och till-

hörande utrustning samt tilloppskanaler såsom turbinrör, trycktunnlar och

tryckschakt i vattenkraftverk och tillhörande utrustningsdelar.

c) Enkla tryckkärl som omfattas av Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2014/29/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlems-

staternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryck-

kärl (EUT L 96, 29.3.2014, s. 45, Celex 314L0029).

d) Aerosolbehållare som omfattas av rådets direktiv 75/324/EEG av

den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra för-

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmo-

nisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryck-

bärande anordningar (EUT L 189, 27.6.2014, s. 164–259, Celex 314L0068).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2016:1

Utkom från trycket

den 9 maj 2016

AFS 2016:1

6

fattningar beträffande aerosolbehållare (EGT L 147, 9.6.1975, s. 40, Celex

375L0324).

e) Anordningar som är avsedda för fordons funktion och som definieras i

följande rättsakter:

i. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 septem-

ber 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och

släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tek-

niska enheter som är avsedda för sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1,

Celex 307L0046).

ii. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den

5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och

skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1, Celex 313R0167).

iii. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15

januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga

fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52, Celex 313R0168).

f) Anordningar som klassas i högst kategori I vid tillämpning av 9 §, och

som omfattas av något av följande direktiv:

i. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006

om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (EUT L 157, 9.6.2006,

s. 24, Celex 306L0042).

ii. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februa-

ri 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhanda-

hållande på marknaden av hissar och säkerhetskomponenter till hissar (EUT

L 96, 29.3.2014, s. 251, Celex 314L0033).

iii. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februa-

ri 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahål-

lande på marknaden av elektrisk utrustning avsedd för användning inom

vissa spänningsgränser (EUT L 96, 29.3.2014, s. 357, Celex 314L0035).

iv. Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska

produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1, Celex 393L0042).

v. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30

november 2009 om anordning för förbränning av gasformiga bränslen (EUT

L 330, 16.12.2009, s. 10, Celex 309L0142).

vi. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februa-

ri 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning

och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga

omgivningar (EUT L 96, 29.3.2014, s. 309, Celex 314L0034).

g) Anordningar som omfattas av artikel 346.1 b i fördraget om Europeiska

Unionens Funktionssätt.

7

AFS 2016:1

h) Anordningar som är speciellt konstruerade för kärnteknisk använd-

ning och vars brister kan orsaka radioaktiva utsläpp.

i) Anordningar som används för prospektering och utvinning av olja, gas

och jordvärme samt för underjordisk lagring och som är avsedda att inne-

hålla och/eller kontrollera trycket i brunnen. Undantaget omfattar brunnens

topp (julgranen) och tillhörande säkerhetsanordningar (utblåsningsskydd,

s.k. blowout preventers, BOP), rörledningar och uppsamlingskärl samt upp-

ströms placerad utrustning.

j) Anordningar som omfattar höljen eller maskindelar för vilka dimensio-

neringen, valet av material och konstruktionsreglerna i huvudsak baseras

på krav på tillräcklig hållfasthet, styvhet och stabilitet när det gäller statisk

och dynamisk påkänning under drift eller med hänsyn till andra egenskaper

som påverkar deras funktion och där trycket inte har väsentlig betydelse för

konstruktionen. Sådana anordningar kan omfatta följande:

i. Motorer, inklusive turbiner och förbränningsmotorer.

ii. Ångmaskiner, gas- eller ångturbiner, turbogeneratorer, kompressorer,

pumpar och ställdon.

k) Masugnar, med tillhörande kylsystem, varmluftsrekuperatorer, stoft-

avskiljare och rökgasrenare till masugnar samt direktreduktionsugnar med

tillhörande kylsystem, gaskonvertrar, ugnar och skänkar för smältning,

omsmältning, avgasning och gjutning av stål, järn och icke järnmetaller.

l) Höljen för elektriska högspänningsapparater som kopplings- och manö-

veranordningar, transformatorer och rotorer.

m) Ledningshöljen under tryck för överföringsnät, t.ex. elektriska kablar

och telefonkablar.

n) Fartyg, raketer, luftfartyg eller mobila offshore-enheter, samt utrust-

ning speciellt avsedd för installation ombord på dessa farkoster eller för

deras framdrivning.

o) Tryckbärande anordning bestående av ett mjukt hölje, t.ex. bildäck,

luftkuddar, bollar och ballonger för lek och idrott, uppblåsbara båtar och

andra liknande tryckbärande anordningar.

p) Ljuddämpare för insug och utlopp.

q) Flaskor eller burkar för kolsyrade drycker, avsedda för slutkonsumen-

ter.

r) Behållare avsedda för transport och distribution av drycker och vars

PS × V inte överstiger 500 barliter och vars högsta tillåtna tryck inte över-

stiger 7 bar.

s) Anordningar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv

2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farlig gods på väg,

järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13, Celex 308L0068)

och Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni

AFS 2016:1

8

2010 om transportabla tryckbärande anordningar och upphävande av

rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och

1999/36/EG (EUT L 165, 30.6.2010, s. 1, Celex 310L0035) och anordningar

som faller under internationella koden för transport av farligt gods till sjöss

och konventionen angående internationell civil luftfart.

t) Radiatorer och rörledningar i system för uppvärmning med varm-

vatten.

u) Behållare för vätskor med ett gastryck ovanför vätskan som inte över-

stiger 0,5 bar.

Till vem riktar sig föreskrifterna

3 § Dessa föreskrifter riktar sig till tillverkare, tillverkarens representant,

importör och distributör av tryckbärande anordningar och aggregat enligt

1 och 2 §§ och den som tar sådana anordningar i bruk. Vissa av bestäm-

melserna riktar sig dessutom till anmälda organ och brukarnas kontrollorgan.

Definitioner

4 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven

betydelse.

Ackreditering

Ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i

förordningen (EG) nr 765/2008.

Aggregat

Flera tryckbärande anordningar som satts sam-

man av en tillverkare för att bilda en integrerad

och funktionell enhet.

Bedömning av överens-

Den process där det visas huruvida de väsentliga

stämmelse

säkerhetskraven i dessa föreskrifter avseende

tryckbärande anordningar eller aggregat har

uppfyllts.

CE-märkning

Märkning genom vilken tillverkaren visar att de

tryckbärande anordningarna eller aggregaten

överensstämmer med de tillämpliga kraven i

unionslagstiftning om harmonisering som före-

skriver CE-märkning.

DN

Den nominella storleken. En numerisk benäm-

ning på den dimension som är gemensam för

alla delar i ett rörsystem, utöver de delar som

9

AFS 2016:1

anges med sin ytterdiameter eller med gängdia-

metern. Det är ett avrundat tal för referensända-

mål, vilket inte nödvändigtvis överensstämmer

med tillverkningsmåtten. Den nominella storle-

ken anges med DN följt av ett tal.

Distributör

Fysisk eller juridisk person i leveranskedjan,

ut över tillverkaren eller importören, som tillhan-

dahåller tryckbärande anordningar eller aggre-

gat på marknaden.

Ekonomisk aktör

Tillverkaren, tillverkarens representant, impor-

tören och distributören.

Europeiskt material-

Tekniskt dokument som anger egenskaper för

godkännande

material som avses för återkommande använd-

ning vid tillverkning av tryckbärande anord-

ningar och som inte omfattas av en harmonise-

rad standard.

Fluider

Gaser, vätskor och ångor i ren fas samt bland-

ningar av dessa. Fluider kan innehålla en sus-

pension av fasta ämnen.

Harmoniserad standard Harmoniserad standard enligt definitionen i

artikel 2.1 c i förordning (EU) nr 1025/2012.

Ibruktagande

Användning för första gången av tryckbärande

anordningar eller ett aggregat av användaren.

Importör

Fysisk eller juridisk person som är etablerad

inom unionen och släpper ut tryckbärande

anordningar eller aggregat från ett tredjeland på

unionsmarknaden.

Nationellt ackrediterings- Nationellt ackrediteringsorgan enligt definitio-

organ

nen i artikel 2.11 i förordning (EG) nr 765/2008.

Organ för bedömning

Organ som utför bedömning av överensstämmel-

av överensstämmelse

se bland annat kalibrering, provning, certifiering

och kontroll.

Permanenta förband

Förband som inte kan tas isär annat än genom

användning av förstörande metoder.

AFS 2016:1

10

PS

Det av tillverkaren angivna högsta tryck, i bar,

som den tryckbärande anordningen är konstrue-

rad för och som ska anges på en plats som speci-

ficeras av tillverkaren, antingen på den plats där

skydds- och/eller begränsningsutrustningen är

monterad eller på den tryckbärande anordning-

ens övre del eller, om detta inte är lämpligt, på

annan angiven plats.

Rörledning

Ledningsdelar som är avsedda för transport av

fluider när de är hopfogade för att integreras i ett

tryckbärande system. Rörledningar innehåller

särskilt ett rör eller ett system av rör, kopplingar,

rörtillbehör, expansionskomponenter, slangar

eller i förekommande fall andra tryck bärande

delar. Värmeväxlare som består av rör för kyl-

ning eller uppvärmning av luft ska betraktas

som rörledning.

Säkerhetsutrustning

Utrustning avsedd att skydda tryckbäran-

de anordningar mot överskridande av till-

låtna gränser, omfattande utrustning för direkt

begränsning av tryck, såsom säkerhetsventiler,

sprängbleck, brytstänger, styrda säkerhets-

anordningar (CSPRS) och begränsningsutrust-

ning som antingen aktiverar korrigeringsorgan

eller ombesörjer avstängning eller avstängning

och spärrning, såsom brytare som styrs av tryck,

temperatur eller fluidumnivå samt säkerhets-

relaterade mät-, kontroll- och regleranordningar

(SRMCR).

Tryck

Tryck jämfört med atmosfärtrycket, dvs. över-

tryck. Följaktligen uttrycks vakuum med ett

negativt värde.

TS

Den av tillverkaren angivna högsta/lägsta till-

låtna temperaturen, i °C, som den tryckbärande

anordningen är konstruerad för.

Tryckbärande anordning Tryckkärl, rörledning, säkerhetsutrustning och

tryckbärande tillbehör, i förekommande fall

även sådana element som är sammanfogade

11

AFS 2016:1

med tryckbärande delar, såsom flänsar, stutsar,

kopplingar, bärelement och lyftöglor.

Tryckkärl

Behållare som konstruerats och tillverkats för

att innehålla fluider under tryck, inkluderande

till behållaren direkt sammanfogade delar fram

till anslutningspunkten till annan anordning. Ett

tryckkärl kan innehålla ett eller flera rum.

Tryckbärande tillbehör

Anordningar med driftsfunktion och tryckbä-

rande hölje.

Teknisk specifikation

Dokument där det fastställs vilka tekniska krav

som en tryckbärande anordning eller ett aggre-

gat ska uppfylla.

Tillhandahållande på

Leverans av tryckbärande anordningar eller

marknaden

aggregat för distribution eller användning på

unionsmarknaden i samband med kommersiell

verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt.

Tillbakadragande

Åtgärd för att förhindra att tryckbärande anord-

ningar eller aggregat i leveranskedjan tillhanda-

hålls på marknaden.

Tillverkare

Fysisk eller juridisk person som tillverkar eller

som låter konstruera eller tillverka tryckbärande

anordningar eller ett aggregat och saluför denna

tryckbärande anordning eller detta aggregat,

i eget namn eller under eget varumärke, eller

använder den eller det för egna ändamål.

Tillverkarens representant Fysisk eller juridisk person som är etablerad

inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt

från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra

särskilda uppgifter.

Utsläppande på

Tillhandahållande för första gången av en tryck-

marknaden

bärande anordning eller ett aggregat på unions-

marknaden.

Unionslagstiftning

Unionslagstiftning som harmoniserar villkoren

om harmonisering

för saluföring av produkter.

AFS 2016:1

12

V

Den inre volymen, i liter, hos varje rum, inklu-

sive volymen hos stutsar fram till den första

anslutningen eller svetsen, men exklusive per-

manenta inre delars volym.

Återkallelse

Åtgärd för att dra tillbaka en tryckbärande

anordning eller ett aggregat som redan tillhan-

dahålls konsumenter eller andra användare.

Tillhandahållande på marknaden och ibruktagande

5 § Tryckbärande anordningar och aggregat enligt 6–7 §§ får endast

1. släppas ut på marknaden,

2. annars tillhandahållas på marknaden för att tas i bruk, eller

3. tas i bruk

om de uppfyller kraven i dessa föreskrifter, när de installeras och sköts på

rätt sätt och används för avsett ändamål.

Tekniska krav

6 §

Följande tryckbärande anordningar ska uppfylla de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 1:

a) Tryckkärl, med undantag för dem som anges i punkt b, avsedda för

följande innehåll.

i. Gas, kondenserad gas, under tryck löst gas, ångor samt vätskor vars

ångtryck vid en högsta tillåtna temperatur med mer än 0,5 bar överstiger det

normala atmosfärtrycket (1 013 mbar), med följande gränser:

– För fluider i grupp 1, då volymen överstiger 1 liter och produkten

PS × V överstiger 25 bar × liter, eller då trycket PS överstiger 200 bar

(bilaga 2, diagram 1).

– För fluider i grupp 2, då volymen överstiger 1 liter och produkten

PS × V överstiger 50 barliter, eller då trycket PS överstiger 1 000 bar,

samt alla bärbara brandsläckare och gasflaskor för andningsapparater

(bilaga 2, diagram 2).

ii. Vätskor vars ångtryck vid en högsta tillåtna temperatur är högst 0,5 bar

över det normala atmosfärtrycket (1 013 mbar), med följande gränser:

– För fluider i grupp 1, då volymen överstiger 1 liter och produkten

PS × V överstiger 200 barliter, eller då trycket PS överstiger 500 bar (bila-

ga 2, diagram 3).

13

AFS 2016:1

– För fluider i grupp 2, då trycket PS överstiger 10 bar och produkten

PS × V överstiger 10 000 barliter, eller då trycket PS överstiger 1 000 bar

(bilaga 2, diagram 4).

b) Tryckbärande anordning som värms med direkt låga eller på annat sätt

som medför risk för överhettning, med en volym större än 2 liter och avsedd

för produktion av ånga eller hetvatten över 110 °C, samt alla tryckkokare

(bilaga 2, diagram 5).

c) Rörledningar avsedda för följande innehåll.

i. Gas, kondenserad gas, under tryck löst gas, ångor samt vätskor vars

ångtryck vid en högsta tillåtna temperatur med mer än 0,5 bar överstiger det

normala atmosfärtrycket (1 013 mbar), med följande gränser:

– För fluider i grupp 1, då DN överstiger 25 (bilaga 2, diagram 6).

– För fluider i grupp 2, då DN överstiger 32 och produkten PS × DN över-

stiger 1 000 bar (bilaga 2, diagram 7).

ii. Vätskor vars ångtryck vid en högsta tillåtna temperatur är högst 0,5 bar

över det normala atmosfärtrycket (1 013 mbar), med följande gränser:

– För fluider i grupp 1, då DN överstiger 25 och produkten PS × DN över-

stiger 2 000 bar (bilaga 2, diagram 8).

– För fluider i grupp 2, då PS överstiger 10 bar och DN överstiger 200 och

produkten PS × DN överstiger 5 000 bar (bilaga 2, diagram 9).

d) Säkerhetsutrustning och tryckbärande tillbehör avsedda för tryck-

bärande anordningar enligt punkterna a, b och c samt sådan utrustning när

den ingår i ett aggregat.

7 §

Följande aggregat som innehåller minst en tryckbärande anordning

som faller under 6 § ska uppfylla de väsentliga säkerhetskrav som anges i

bilaga 1:

a) Aggregat avsedda för produktion av ånga eller hetvatten med en tempe-

ratur högre än 110 °C som innehåller minst en tryckbärande anordning som

värms med direkt låga eller på annat sätt som medför risk för överhettning.

b) Aggregat, andra än de som anges i punkt a, om tillverkaren avser att

tillhandahålla dem på marknaden för att tas i bruk som aggregat.

Med avvikelse från vad som sägs i första stycket ska aggregat avsedda

för produktion av varmvatten med en temperatur på högst 110 °C och som

är manuellt eldade med fast bränsle och där PS × V är större än 50 barliter

uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i punkterna 2.10, 2.11, 3.4, 5 a och 5

d i bilaga 1.

8 § Tryckbärande anordningar och aggregat med värden under eller

lika med de gränser som anges i 6 eller 7 §§ ska konstrueras och tillverkas

i enlighet med god teknisk praxis som gäller i en av medlemsstaterna för

AFS 2016:1

14

att säkerställa att de kan användas på ett säkert sätt. De tryckbärande

anordningarna och aggregaten ska åtföljas av tillräckliga instruktioner som

behövs för användningen.

Utan att det påverkar annan tillämplig unionslagstiftning om harmonise-

ring som föreskriver CE-märkning, får dessa tryckbärande anordningar eller

aggregat inte förses med sådan CE-märkning som avses i 36 §.

Klassning av tryckbärande anordningar

9 §

De tryckbärande anordningar som avses i 6 § klassas i fyra kategorier

efter ökande faror, enligt bilaga 2. Vidare delas fluider, som anordningarna

ska innehålla, in i två grupper.

Grupp 1 som består av ämnen och blandningar, så som de definieras i

artikel 2.7 och 2.8 i förordning (EG) nr 1272/20082, som klassificeras som

farliga i enlighet med följande faroklasser för fysikalisk fara eller hälsofara

enligt bilaga 1 avsnitt 2 och 3 i den förordningen:

a) Instabila explosiva ämnen, blandningar och föremål eller explosiva

ämnen, blandningar och föremål i riskgrupperna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5.

b) Brandfarliga gaser, kategori 1 och 2.

c) Oxiderande gaser, kategori 1.

d) Brandfarliga vätskor, kategori 1 och 2.

e) Brandfarliga vätskor kategori 3 med en högsta tillåtna temperatur över

flampunkten.

f) Brandfarliga fasta ämnen, kategori 1 och 2.

g) Självreaktiva ämnen och blandningar, typ A–F.

h) Pyrofora vätskor, kategori 1.

i) Pyrofora fasta ämnen, kategori 1.

j) Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar

brandfarliga gaser, kategori 1, 2 och 3.

k) Oxiderande vätskor, kategori 1, 2 och 3.

l) Oxiderande fasta ämnen, kategori 1, 2 och 3.

m) Organiska peroxider, typ A–F.

n) Akut oral toxicitet, kategori 1 och 2.

o) Akut dermal toxicitet, kategori 1 och 2.

p) Akut inhalationstoxicitet, kategori 1, 2 och 3.

q) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering: kategori 1.

2

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 av den 16 december 2008

om klassificering av ämnen och blandningar, ändringar och upphävande av direktiven

67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 (EGT L 353, 31.12.2008,

s. 1–1355, Celex 308R1272)

15

AFS 2016:1

Grupp 1 omfattar även ämnen och blandningar som finns i tryckbärande

anordningar och som har en högsta tillåten temperatur, TS, som överstiger

fluidens flampunkt.

Grupp 2 omfattar ämnen och blandningar som inte ingår i grupp 1.

Om ett tryckkärl består av flera rum, ska det klassas i den högsta kategori

som gäller för något av rummen. Om ett rum innehåller flera fluider ska det

klassas enligt den fluid som medför den högsta kategorin.

Förfarande för bedömning av överensstämmelse

10 §

Vilka förfaranden för bedömning av överensstämmelse som ska

tillämpas för en tryckbärande anordning ska bestämmas av den kategori

som anordningen klassas i enligt 9 §.

De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som ska användas

för de olika kategorierna är följande:

a) Kategori I

– Modul A

b) Kategori II

– Modul A2

– Modul D1

– Modul E1

c) Kategori III

– Modulerna B (konstruktionstyp) + D

– Modulerna B (konstruktionstyp) + F

– Modulerna B (produktionstyp) + E

– Modulerna B (produktionstyp) + C2

– Modul H

d) Kategori IV

– Modulerna B (produktionstyp) + D

– Modulerna B (produktionstyp) + F

– Modul G

– Modul H1

Förfarandena för bedömning av överensstämmelse anges i bilaga 3.

Den tryckbärande anordningen ska efter tillverkarens val underkastas

något av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som anges

för den kategori som anordningen klassas i. Tillverkaren kan också välja att

använda något av de förfaranden som anges för en högre kategori om sådan

finns.

Inom ramen för förfaranden för kvalitetssäkring av de tryckbärande

anordningar i kategorierna III och IV som avses i 6 § punkt a) i, 6 § punkt

AFS 2016:1

16

a) ii första strecksatsen och 6 § punkt b), ska det anmälda organet när det

avlägger oanmälda besök ta ett prov av utrustningen från tillverknings- eller

lagerlokalerna för att utföra, eller låta utföra, den slutkontroll som avses i

punkt 3.2 i bilaga 1. I detta syfte ska tillverkaren underrätta det anmälda

organet om den avsedda tillverkningsplanen. Det anmälda organet ska göra

åtminstone två besök under det första tillverkningsåret. Hur ofta efterföljan-

de besök ska ske ska det anmälda organet bestämma på grundval av de kri-

terier som anges i punkt 4.4 i modulerna D, E och H och punkt 5.4 i modul

H1.

När det gäller enstaka tillverkning av sådana tryckkärl och tryckbärande

anordningar i kategori III som avses i 6 § punkt b) i enlighet med förfaran-

det enligt modul H, ska det anmälda organet genomföra eller ha genomfört

den slutkontroll som avses i punkt 3.2 i bilaga 1 för varje enhet. För detta

ändamål ska tillverkaren meddela den avsedda tillverkningsplanen till det

anmälda organet.

11 § De aggregat som anges i 7 § ska underkastas ett allomfattande för-

farande för bedömning av överensstämmelse enligt följande:

a) Bedömning av var och en av de tryckbärande anordningar som tillsam-

mans utgör det aggregat som anges i 6 §, om de inte tidigare varit föremål

för något förfarande som avser bedömning av överensstämmelse och sepa-

rat CE- märkning. Vilket bedömningsförfarande som används ska bestäm-

mas av kategorin för var och en av dessa anordningar.

b) Bedömning av ihopsättningen av de olika delarna i aggregatet i enlig-

het med punkt 2.3, 2.8 och 2.9 i bilaga 1, som ska bestämmas av den högsta

kategori som är tillämplig på de berörda anordningarna, med undantag för

den som är tillämplig på säkerhetsutrustning.

c) Bedömning av aggregatets skydd mot överskridande av de tillåtna

driftgränserna i enlighet med punkterna 2.10 och 3.2.3 i bilaga 1 ska ske

enligt den högsta av kategorierna för de anordningar som ska skyddas.

Dokumenten och skriftväxlingen rörande förfaranden för bedömning av

överensstämmelse ska avfattas på ett av de officiella språken i den medlems-

stat där det organ som har befogenhet att genomföra bedömningen av över-

ensstämmelse är etablerat, eller på ett språk som godtas av detta organ.

EU-försäkran om överensstämmelse

12 § I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 1 har visats vara uppfyllda. Den ska regelbundet

uppdateras och vara upprättad på eller översatt till svenska.

17

AFS 2016:1

EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mallen i

bilaga 4 och innehålla de uppgifter som anges i de berörda förfarandena för

bedömning av överensstämmelse i bilaga 3.

Om tryckbärande anordningar eller aggregat omfattas av mer än en

unions akt där det ställs krav på EU-försäkran om överensstämmelse ska en

enda EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för alla dessa unions-

akter. I denna försäkran ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det

ska lämnas en publikationshänvisning till dem.

Genom att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren

ansvar för att den tryckbärande anordningen eller aggregatet överensstäm-

mer med kraven i direktivet 2014/68/EU som det genomförs i dessa före-

skrifter.

Presumtion om överensstämmelse

13 §

Tryckbärande anordningar och aggregat enligt 6–7

§§ som

överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem till

vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

ska presumeras överensstämma med de väsentliga säkerhetskrav i bilaga 1

som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

De material som används vid tillverkning av tryckbärande anordningar

eller aggregat, i enlighet med ett europeiskt materialgodkännande som har

offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med 39 § fjärde

stycket ska presumeras uppfylla de tillämpliga väsentliga säkerhetskraven i

bilaga 1.

De ekonomiska aktörernas skyldigheter

Tillverkarnas skyldigheter

14 § Tillverkarna ska, när de släpper ut tryckbärande anordningar eller

aggregat enligt 6–7 §§ på marknaden eller använder dem för egna ändamål,

se till att de har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 1.

Tillverkarna ska, när de släpper ut tryckbärande anordningar eller aggre-

gat enligt 8 § på marknaden eller använder dem för egna ändamål, se till att

de har konstruerats och tillverkats i enlighet med en medlemsstats tekniska

praxis.

15 § För tryckbärande anordningar och aggregat enligt 6–7 §§ ska tillver-

karna utarbeta den tekniska dokumentation som avses i bilaga 3 och utföra

AFS 2016:1

18

eller låta utföra den relevanta bedömning av överensstämmelse som avses i

10–11 §§.

Om den bedömning som avses ovan har visat att tryckbärande anord-

ningar eller aggregat enligt 6–7 §§ uppfyller de tillämpliga kraven ska till-

verkarna upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE-

märkningen.

Tillverkarna ska behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäkran

om överensstämmelse i tio år efter det att den tryckbärande anordningen

eller aggregatet har släppts ut på marknaden.

Tillverkarna ska se till att det finns rutiner som garanterar att serietillverk-

ningen fortsätter att överensstämma med kraven i dessa föreskrifter. Det

ska också tas hänsyn till ändringar i den tryckbärande anordningens eller

aggregatets konstruktion eller egenskaper och ändringar i de harmoniserade

standarderna eller andra tekniska specifikationer som det hänvisas till vid

försäkran om överensstämmelse för den tryckbärande anordningen eller

aggregatet.

Den tillverkare av tryckbärande anordningar och aggregat i kategori II,

III och IV som inte följer vad som föreskrivs i andra stycket och 12 § andra

stycket avseende kravet om upprättande av en EU-försäkran om överens-

stämmelse enligt bilaga 4 ska betala sanktionsavgift, se 41 §.

Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande:

Sanktionsavgiften ska utgöras av en grundavgift och en omsättnings avgift.

Grundavgiften tas ut per typ och modell av en produkt oavsett hur många

enheter som har tillhandahållits. Omsättningsavgiften tas ut som en andel

av försäljningsvärdet för varje tillhandahållen enhet.

Grundavgiften är 150 000 kr och omsättningsavgiften är 10 %.

16 § När det anses lämpligt med tanke på de risker som tryckbärande

anordningar eller aggregat utgör ska tillverkarna, för att skydda konsumen-

ternas och andra användares hälsa och säkerhet, utföra slumpvis provning

av tryckbärande anordningar och aggregat som tillhandahålls på markna-

den, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, anordningar

och aggregat som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av

anordningar och aggregat samt informera distributörerna om all sådan

övervakning.

17 § Tillverkarna ska se till att deras tryckbärande anordningar och aggre-

gat är försedda med typnummer, partinummer, serienummer eller annan

identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av anord-

19

AFS 2016:1

ningens eller aggregatets storlek eller art, se till att den erforderliga informa-

tionen anbringas på förpackningen eller på ett medföljande dokument.

Tillverkarna ska på den tryckbärande anordningen eller aggregatet ange

namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en postadress

på vilken de kan kontaktas eller, om det inte är möjligt, på förpackningen

eller i ett medföljande dokument. Den angivna adressen ska gå till en enda

kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. Kontaktuppgifterna ska anges

på svenska.

18 § Tillverkarna ska se till att tryckbärande anordningar och aggregat

enligt 6–7 §§ åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter enligt

punkt 3.3 och 3.4 i bilaga 1, på svenska. Sådana bruksanvisningar och säker-

hetsföreskrifter ska vara tydliga och lättbegripliga.

Tillverkarna ska se till att tryckbärande anordningar och aggregat enligt

8 § åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter, på svenska. Sådana

bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter ska vara tydliga och lättbegrip-

liga.

19 § Tillverkare som anser eller har skäl att tro att en tryckbärande anord-

ning eller ett aggregat som de har släppt ut på marknaden inte överens-

stämmer med kraven i dessa föreskrifter ska omedelbart vidta korrigerande

åtgärder för att få den tryckbärande anordningen eller aggregatet att över-

ensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller åter-

kalla anordningen eller aggregatet. Om den tryckbärande anordningen eller

aggregatet utgör en risk ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta

Arbetsmiljöverket, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bris-

tande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

20 §

Om Arbetsmiljöverket begär det, ska tillverkare i pappersform eller

elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som

behövs för att visa att den tryckbärande anordningen eller aggregatet över-

ensstämmer med kraven i dessa föreskrifter. Den begärda dokumentationen

ska vara upprättad på eller översatt till svenska.

Tillverkare ska på begäran av Arbetsmiljöverket samarbeta med myndig-

heten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den tryck-

bärande anordningen eller aggregatet som de har släppt ut på marknaden.

AFS 2016:1

20

Tillverkarens representant

21 § Tillverkarna får genom skriftlig fullmakt utse en representant.

De skyldigheter som anges i 14 § och skyldigheten att upprätta sådan

teknisk dokumentation som avses i 15 § första och andra styckena får inte

delegeras till tillverkarens representant.

Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten

från tillverkaren. Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt att bl.a.

a) inneha EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska doku-

mentationen för att kunna uppvisa dem för Arbetsmiljöverket i tio år efter

det att den tryckbärande anordningen eller aggregatet har släppts ut på

marknaden,

b) ge Arbetsmiljöverket all information och dokumentation som behövs

för att visa att en tryckbärande anordning eller ett aggregat överensstämmer

med kraven i dessa föreskrifter,

c) samarbeta med Arbetsmiljöverket om de åtgärder som vidtas för att

undanröja riskerna med den tryckbärande anordningen eller det aggregat

som omfattas av fullmakten.

Importörernas skyldigheter

22 § Importörerna får endast släppa ut sådana tryckbärande anordningar

och aggregat på marknaden som överensstämmer med kraven i dessa

föreskrifter.

Innan importörerna släpper ut tryckbärande anordningar eller aggregat

enligt 6–7 §§ på marknaden ska de se till att tillverkaren har utfört bedöm-

ningen av överensstämmelse enligt 10–11 §§. De ska se till att tillverkaren

har upprättat den tekniska dokumentationen, att den tryckbärande anord-

ningen eller aggregatet är försedd med CE-märkning och åtföljs av bruks-

anvisningar och säkerhetsföreskrifter enligt punkt 3.3 och 3.4 i bilaga 1 samt

att tillverkaren har uppfyllt kraven i 17 §.

Innan importörerna släpper ut tryckbärande anordningar eller aggregat

enligt 8 § på marknaden ska de se till att tillverkaren har upprättat den tek-

niska dokumentationen, att de tryckbärande anordningarna eller aggrega-

ten åtföljs av lämplig bruksanvisning samt att tillverkaren har uppfyllt kra-

ven i 17 §.

En importör som i strid med första stycket släpper ut tryckbärande anord-

ningar eller aggregat i kategori II, III och IV för vilken tillverkaren inte upp-

rättat en EU-försäkran om överensstämmelse enligt 12 § andra stycket på

marknaden ska betala sanktionsavgift, se 41 §. Sanktionsavgiften ska beräk-

nas enligt följande:

21

AFS 2016:1

Sanktionsavgiften ska utgöras av en grundavgift och en omsättnings-

avgift. Grundavgiften tas ut per typ och modell av en produkt oavsett hur

många enheter som har tillhandahållits. Omsättningsavgiften tas ut som en

andel av försäljningsvärdet för varje tillhandahållen enhet. Grundavgiften

är 75 000 kr och omsättningsavgiften är 10 %.

23 § Om en importör anser eller har skäl att tro att en tryckbärande anord-

ning eller ett aggregat inte överensstämmer med de väsentliga säkerhets-

kraven i bilaga 1 får importören inte släppa ut den tryckbärande anordning-

en eller aggregatet på marknaden förrän den eller det överensstämmer med

de tillämpliga kraven. Om den tryckbärande anordningen eller aggregatet

utgör en risk ska importören dessutom informera tillverkaren och Arbets-

miljöverket om detta.

24 § Importörerna ska på den tryckbärande anordningen eller aggregatet

ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en post-

adress på vilken de kan kontaktas eller, om detta inte är möjligt, ange detta

på förpackningen eller i ett medföljande dokument. Kontaktuppgifterna ska

anges på svenska.

Importörerna ska se till att tryckbärande anordningar eller aggregat enligt

6–7 §§ åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter enligt punkt 3.3

och 3.4 i bilaga 1, på svenska.

Importörerna ska se till att tryckbärande anordningar eller aggregat enligt

8 § åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter, på svenska.

Importörerna ska, så länge de har ansvar för tryckbärande anordningar

eller aggregat enligt 6–7 §§, se till att lagrings- eller transportförhållandena

inte äventyrar deras överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven

i bilaga 1.

25 § När det anses lämpligt med tanke på de risker som tryckbärande

anordningar eller aggregat utgör ska importörerna, för att skydda kon-

sumenternas och andra användares hälsa och säkerhet, utföra slumpvis

provning av tryckbärande anordningar och aggregat som tillhandahålls på

marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, anord-

ningar eller aggregat som inte överensstämmer med kraven och återkallelser

av anordningar eller aggregat samt informera distributörerna om all sådan

övervakning.

AFS 2016:1

22

26 § Importörer som anser eller har skäl att tro att en tryckbärande anord-

ning eller ett aggregat som de har släppt ut på marknaden inte överensstäm-

mer med kraven i dessa föreskrifter ska omedelbart vidta de korrigerande

åtgärder som krävs för att få den tryckbärande anordningen eller aggregatet

att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka

eller återkalla anordningen eller aggregatet. Om den tryckbärande anord-

ningen eller aggregatet utgör en risk ska importörerna dessutom omedelbart

underrätta Arbetsmiljöverket och lämna detaljerade uppgifter om i synner-

het den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som

vidtagits.

Under tio år efter det att den tryckbärande anordningen eller aggregatet

släppts ut på marknaden ska importörerna kunna uppvisa EU-försäkran om

överensstämmelse för Arbetsmiljöverket och se till att Arbetsmiljöverket på

begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

27 § Om Arbetsmiljöverket

begär det, ska importörer i pappersform eller

elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som

behövs för att visa att den tryckbärande anordningen eller aggregatet över-

ensstämmer med kraven i dessa föreskrifter. Den begärda dokumentationen

ska vara upprättad på eller översatt till svenska.

Importörer ska på begäran av Arbetsmiljöverket också samarbeta med

myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den

tryckbärande anordningen eller aggregatet som de har släppt ut på markna-

den.

Distributörernas skyldigheter

28 § När distributörerna tillhandahåller tryckbärande anordningar eller

aggregat på marknaden ska de iaktta vederbörlig omsorg för att se till att

kraven i dessa föreskrifter uppfylls.

Innan distributörerna tillhandahåller tryckbärande anordningar eller

aggregat enligt 6–7 §§ på marknaden ska de kontrollera att de tryckbäran-

de anordningarna eller aggregaten är försedda med CE-märkning, åtföljs

av EU-försäkran om överensstämmelse och andra erforderliga dokument

tillsammans med sådana svenskspråkiga bruksanvisningar och säkerhets-

föreskrifter som avses i punkt 3.3 och 3.4 i bilaga 1 samt att tillverkaren och

importören har uppfyllt kraven i 17 § respektive 24 § första stycket.

Den distributör som inte följer vad som föreskrivs i andra stycket och 12 §

andra stycket avseende kravet på kontroll av åtföljande av EU-försäkran om

överensstämmelse ska betala sanktionsavgift, se 41 §. Sanktionsavgiften ska

beräknas enligt följande:

23

AFS 2016:1

Sanktionsavgiften ska utgöras av en grundavgift och en omsättnings-

avgift. Grundavgiften tas ut per typ och modell av en produkt oavsett hur

många enheter som har tillhandahållits. Omsättningsavgiften tas ut som en

andel av försäljningsvärdet för varje tillhandahållen enhet. Grundavgiften

är 15 000 kr och omsättningsavgiften är 10 %.

29 § Om en distributör anser eller har skäl att tro att en tryckbärande

anordning eller ett aggregat inte överensstämmer med de väsentliga säker-

hetskraven i bilaga 1 får distributören inte tillhandahålla anordningen eller

aggregatet på marknaden förrän den eller det överensstämmer med de till-

lämpliga kraven. Om den tryckbärande anordningen eller aggregatet utgör

en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören

samt Arbetsmiljöverket om detta.

30 § Innan distributörerna tillhandahåller en tryckbärande anordning eller

ett aggregat enligt 8 § på marknaden ska de kontrollera att den tryckbärande

anordningen eller aggregatet åtföljs av en bruksanvisning på svenska samt

att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i 17 § respektive 24 § för-

sta stycket.

31 § Distributörerna ska, så länge de har ansvar för tryckbärande anord-

ningar eller aggregat som avses i 6–7 §§, se till att lagrings- eller transport-

förhållandena inte äventyrar deras överensstämmelse med de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 1.

32 § Distributörer som anser eller har skäl att tro att en tryckbärande

anordning eller ett aggregat som de har tillhandahållit på marknaden inte

överensstämmer med kraven i dessa föreskrifter ska försäkra sig om att det

vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder för att få anordningen eller aggre-

gatet att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra till-

baka eller återkalla den eller det. Om den tryckbärande anordningen eller

aggregatet utgör en risk ska distributörerna dessutom omedelbart under-

rätta Arbetsmiljöverket och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den

bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

33 § Om Arbetsmiljöverket

begär det, ska distributörer i pappersform eller

elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som

behövs för att visa att den tryckbärande anordningen eller aggregatet över-

ensstämmer med kraven i dessa föreskrifter. Den begärda dokumentationen

ska vara upprättad på eller översatt till svenska.

AFS 2016:1

24

Distributörer ska också på begäran av Arbetsmiljöverket samarbeta med

myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med

de tryckbärande anordningar eller aggregat som de har tillhandahållit på

marknaden.

De fall när importörer och distributörer har samma

skyldigheter som tillverkaren

34 § Importörer eller distributörer är tillverkare enligt dessa föreskrifter

och har ansvar enligt 14–20 §§ när de släpper ut en tryckbärande anordning

eller ett aggregat på marknaden i eget namn eller under eget varumärke

eller ändrar en tryckbärande anordning eller ett aggregat som redan släppts

ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med kraven i

dessa föreskrifter kan påverkas.

Identifiering av de ekonomiska aktörerna

35 § De ekonomiska aktörerna ska på begäran av Arbetsmiljöverket

identifiera följande aktörer:

a) Alla ekonomiska aktörer som har levererat en tryckbärande anordning

eller ett aggregat till dem.

b) Alla ekonomiska aktörer som de har levererat en tryckbärande anord-

ning eller ett aggregat till.

De ekonomiska aktörerna ska kunna tillhandahålla den information som

avses i första stycket i tio år efter det att de har tagit emot den tryckbärande

anordningen eller aggregatet och i tio år efter det att de har levererat den

tryckbärande anordningen eller aggregatet.

Regler och villkor för marknadskontroll och anbringande av

CE-märkning

36 § Bestämmelser om marknadskontroll och anbringande av CE-

märk ningen finns i artiklarna 15.3 och 16–29 respektive i artikel 30 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med

saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

37 § CE-märkningen ska anbringas så att den är synlig, lätt läsbar och

beständig, på varje

25

AFS 2016:1

a) tryckbärande anordning som avses i 6 § eller dess skylt, eller

b) aggregat som avses i 7 § eller dess skylt.

Om detta inte är möjligt eller lämpligt på grund av anordningens eller

aggregatets art, ska märkningen anbringas på förpackningen och i de med-

följande dokumenten.

Den anordning eller det aggregat som avses i punkt a och b ska vara kom-

plett eller i sådant skick att slutkontrollen enligt punkt 3.2 i bilaga 1 kan

ut föras.

Det är inte nödvändigt att anbringa CE-märkningen på var och en av de

enskilda tryckbärande anordningarna som utgör ett aggregat. De enskilda

tryckbärande anordningarna som redan är försedda med CE-märkning då

de infogas i aggregatet ska behålla denna märkning.

CE-märkningen ska anbringas innan den tryckbärande anordningen eller

aggregatet släpps ut på marknaden.

CE-märkningen ska åtföljas av det anmälda organets identifikationsnum-

mer, om organet medverkar i produktionskontrollen.

Det anmälda organets identifikationsnummer ska anbringas av organet

självt, eller efter dess anvisningar, av tillverkaren eller dennes representant.

CE-märkningen och i tillämpliga fall det identifikationsnummer som

avses i fjärde stycket får åtföljas av något annat märke som anger en särskild

risk eller ett särskilt användningsområde.

Europeiskt materialgodkännande

38 § För en materialsort som är avsedd för återkommande användning vid

tillverkning av tryckbärande anordningar men inte omfattas av en harmo-

niserad standard kan ett europeiskt materialgodkännande för tryckbärande

anordningar, på begäran av en eller flera tillverkare av tryckbärande anord-

ningar, utfärdas av ett av de anmälda organ, som särskilt utsetts för denna

uppgift.

39 § Det anmälda organet ska ange och utföra, eller låta utföra, under-

sökningar och provningar som är lämpliga för att bedöma materialtypens

överensstämmelse med motsvarande krav i dessa föreskrifter. När det gäller

material som före den 29 november 1999 godkänts som säkra för använd-

ning ska det anmälda organet ta hänsyn till befintliga data vid bedömning

av överensstämmelse.

Det anmälda organet ska innan det utfärdar ett europeiskt materialgod-

kännande, underrätta medlemsstaterna och kommissionen, och därvid

översända nödvändig information. Medlemsstaterna och kommissionen

AFS 2016:1

26

har tre månader på sig att lämna synpunkter, med angivande av skäl. Det

anmälda organet får utfärda det europeiska materialgodkännandet med

hänsyn tagen till framförda synpunkter.

En kopia av det europeiska materialgodkännandet ska sändas till med-

lemsstaterna, de anmälda organen och till kommissionen.

När det europeiska materialgodkännandet uppfyller de krav som det

omfattar och som föreskrivs i bilaga 1 ska kommissionen offentliggöra hän-

visningarna till godkännandet. Kommissionen ska hålla en uppdaterad för-

teckning över sådana godkännanden i Europeiska unionens officiella tidning.

Det anmälda organ som har utfärdat det europeiska materialgodkännan-

det ska dra in detta godkännande om det anser att nämnda godkännande

inte borde ha utfärdats eller om materialsorten täcks av en harmoniserad

standard. Organet ska omedelbart meddela de övriga medlemsstaterna, de

anmälda organen och kommissionen om varje indraget godkännande.

Brukarnas kontrollorgan

40 § Med avvikelse från bestämmelserna i dessa föreskrifter om vilka

uppgifter som ska utföras av de anmälda organen tillåts utsläppande på

marknaden, och ibruktagande av användarna, av tryckbärande anordningar

eller aggregat vars överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven

har bedömts av brukarens kontrollorgan.

De tryckbärande anordningar och aggregat vars överensstämmelse

har bedömts av en brukares kontrollorgan får inte vara försedda med

CE-märkning.

Sådana tryckbärande anordningar och aggregat som avses i första stycket

får endast användas i anläggningar som drivs av den grupp som brukarens

kontrollorgan tillhör. Gruppen ska tillämpa en gemensam säkerhetspolicy

när det gäller de tekniska specifikationerna för konstruktion, tillverkning,

kontroll, underhåll och användning av tryckbärande anordningar och

aggregat.

Brukarnas kontrollorgan ska arbeta uteslutande för den grupp de ingår i.

De förfaranden som brukarnas kontrollorgan ska tillämpa för bedömning av

överensstämmelse är modulerna A2, C2, F och G enligt bilaga 3.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

41 § Bestämmelserna i 12 § andra stycket, 15 § andra stycket, 22 § första

stycket och 28 § andra stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 och 2 §§

arbetsmiljölagen (1977:1160).

27

AFS 2016:1

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek framgår av 15 §

sjätte stycket, 22 § femte stycket och 28 § fjärde stycket.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 juli 2016.

2. Genom dessa föreskrifter upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar.

3. Tryckbärande anordningar eller aggregat som släpps ut på marknaden

före den 19 juli 2016 i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar får även efter ikraftträdandet av

dessa föreskrifter tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

4. Intyg och beslut som utfärdats av organ för bedömning av överens-

stämmelse i enlighet med direktiv 97/23/EG ska vara giltiga enligt direktiv

2014/68/EU.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Middelman

AFS 2016:1

28

Bilaga 1

VÄSENTLIGA SÄKERHETSKRAV

Inledande anmärkningar

1. De skyldigheter som följer av de väsentliga säkerhetskrav för tryckbäran-

de anordningar som anges i denna bilaga är även tillämpbara på aggregat

när en motsvarande fara föreligger.

2. De väsentliga säkerhetskrav som fastställs i dessa föreskrifter är bindan-

de. De skyldigheter som följer av dessa väsentliga säkerhetskrav är endast

tillämpbara om motsvarande fara föreligger för de berörda tryck bärande

anordningarna då de används under sådana omständigheter som tillverka-

ren rimligen kan förutse.

3. Tillverkaren ska analysera farorna och riskerna för att fastställa vilka som

med hänsyn till trycket är tillämpbara på anordningen. Anordningen ska

därefter konstrueras och framställas med ledning av denna analys.

4. De väsentliga säkerhetskraven ska tolkas och tillämpas på ett sådant

sätt att hänsyn tas såväl till aktuell teknisk nivå och gängse praxis vid tiden

för konstruktionen och tillverkningen som till de tekniska och ekonomiska

överväganden som är förenliga med en hög skyddsnivå för hälsa och säker-

het.

1. ALLMÄNT

1.1 Tryckbärande anordningar ska konstrueras, tillverkas, kontrolleras och,

i förekommande fall, utrustas och installeras på ett sådant sätt att deras

säkerhet garanteras när de tas i bruk i enlighet med tillverkarens instruktio-

ner eller under de omständigheter som rimligen kan förutses.

1.2 För att kunna välja de mest lämpliga lösningarna ska tillverkaren till-

lämpa följande principer i den ordning de anges:

– Eliminera eller reducera farorna så mycket som rimligen är möjligt.

– Vidta lämpliga skyddsåtgärder mot de faror som inte kunnat elimineras.

– I förekommande fall informera brukarna om de kvarvarande farorna

och påpeka om det är nödvändigt med lämpliga specialåtgärder för att

minska riskerna vid installationen och/eller vid användning.

29

AFS 2016:1

1.3 Om det finns en känd eller förutsebar risk för felaktig användning, ska

de tryckbärande anordningarna konstrueras på ett sådant sätt att risken

med en sådan felaktig användning elimineras eller, om så inte är möjligt,

ska det på lämpligt sätt anges att de tryckbärande anordningarna inte får

användas på detta sätt.

2. KONSTRUKTION

2.1 Allmänt

Tryckbärande anordningar ska konstrueras korrekt genom att man beaktar

alla relevanta faktorer som behövs för att garantera att anordningen är säker

under hela den avsedda livslängden.

Dimensioneringen ska inbegripa lämpliga säkerhetsfaktorer som grundar

sig på allmänna metoder som är kända för att ge fullgoda säkerhetsmargina-

ler för att på ett konsekvent sätt förebygga alla relevanta skadefall.

2.2 Dimensionering för erforderlig hållfasthet

2.2.1 Tryckbärande anordningar ska vara konstruerade för att klara de

belastningar som motsvarar den avsedda användningen liksom för andra

rimligen förutsebara driftsförhållanden. Följande faktorer ska särskilt beak-

tas:

– Det inre och det yttre trycket.

– Omgivnings- och arbetstemperatur.

– Det statiska trycket och innehållets vikt vid drifts- och provningsförhål-

landena.

– Belastningar från trafik, vind och jordbävningar.

– Reaktionskrafter och -moment som beror av fundament, infästningar,

rörledningar etc.

– Korrosion, erosion, utmattning, etc.

– Sönderfall av instabila fluider.

Hänsyn ska tas till de olika belastningar som kan förekomma samtidigt

och med beaktande av sannolikheten för deras samtidiga förekomst.

2.2.2 Dimensionering för erforderlig hållfasthet ska baseras på något av föl-

jande:

– I normalfallet en beräkningsmetod, så som beskrivs i punkt 2.2.3 och

som vid behov kompletteras med en experimentell dimensionerings-

metod, som beskrivs i punkt 2.2.4.

En experimentell dimensioneringsmetod utan beräkningar, som

beskrivs i punkt 2.2.4, då produkten av det högsta tillåtna trycket PS

AFS 2016:1

30

och volymen är mindre än 6 000 barliter eller då produkten PS × DN är

mindre än 3 000 bar.

2.2.3 Beräkningsmetod

a) Inneslutet tryck och andra belastningar

De tillåtna spänningarna hos tryckbärande anordningar ska begränsas

med beaktande av de haverimekanismer som rimligen kan förutses utifrån

driftsförhållandena. För detta ändamål ska sådana säkerhetsfaktorer använ-

das som helt och hållet eliminerar samtliga osäkerhetsfaktorer knutna till

tillverkning, verkliga driftsförhållanden, spänningar, beräkningsmodeller

samt materialets egenskaper och beteende.

Dessa beräkningsmetoder ska resultera i tillfredsställande säkerhets-

marginaler i enlighet med kraven i punkt 7 i tillämpliga fall.

Ovanstående bestämmelser kan uppfyllas genom användning av en av

följande metoder, eller om nödvändigt, som komplement eller i kombina-

tion med varandra:

– Dimensionering med hjälp av formler.

– Dimensionering med hjälp av spänningsanalys.

– Dimensionering med hjälp av brottmekanik.

b) Hållfasthet

Hållfastheten hos den aktuella tryckbärande anordningen ska fastställas

genom lämpliga konstruktionsberäkningar.

Speciellt gäller följande:

– Beräkningstrycket får inte vara lägre än det högsta tillåtna trycket, och

hänsyn ska tas till fluidens statiska och dynamiska tryck liksom sönder-

fall av instabila fluider. Då en behållare består av olika, åtskilda rum

under trycket, ska skiljeväggarna vara konstruerade med beaktande av

det högsta möjliga tryck som kan förekomma i ett rum och det lägsta

möjliga tryck som kan förekomma i rummet bredvid.

– Beräkningstemperaturerna ska innefatta tillräckliga säkerhetsmargina-

ler.

– Vid dimensioneringen ska alla möjliga kombinationer av temperatur

och tryck som kan uppkomma under rimligen förutsägbara driftsförhål-

landen noga beaktas.

– De maximala spänningarna och spänningskoncentrationerna ska hållas

inom säkra gränser.

– Dimensioneringen mot inneslutet tryck ska baseras på tillförlitliga vär-

den på materialegenskaperna som är grundade på klart bevisade data,

med beaktande av bestämmelserna i punkt 4 liksom av tillräckliga

säkerhetsfaktorer. De materialegenskaper som ska beaktas innefattar,

beroende på omständigheterna.

31

AFS 2016:1

– sträckgränsen, 0,2 %, eller 1,0 %-förlängningsgränsen vid beräknings-

temperaturen,

– draghållfastheten,

– hållfastheten som funktion av tiden, dvs. kryphållfastheten,

– uppgifter om utmattningshållfastheten,

– Youngs modul (elasticitetsmodulen),

– den nödvändiga plastiska formändringsförmågan,

– energi vid slagprovning,

– brottsegheten.

Lämpliga förbandsfaktorer ska tillämpas på materialegenskaperna

beroende på t.ex. typen av oförstörande provning, materialegenskaperna

i förbandet och de avsedda driftsförhållandena.

– Vid dimensioneringen ska särskilt beaktas samtliga skademekanismer

som rimligen kan förutses, (i synnerhet korrosion, krypning, utmatt-

ning), och som motsvarar den användning som anordningen är avsedd

för. De instruktioner som avses i punkt 3.4 ska fästa uppmärksamheten

på sådana konstruktionsförutsättningar som är avgörande för anord-

ningens livslängd såsom

– för krypning: det teoretiska antalet driftstimmar vid specificerade tem-

peraturer,

– för utmattning: det teoretiska antalet cykler vid angivna spännings-

nivåer,

– för korrosion: teoretiskt valt korrosionstillägg.

c) Stabilitet

Om den beräknade godstjockleken inte ger tillräcklig konstruktionsstabi-

litet, ska nödvändiga åtgärder vidtas för att avhjälpa detta, varvid de risker

som är förbundna med transport och hantering ska beaktas.

2.2.4 Experimentell dimensioneringsmetod

Dimensioneringen av den tryckbärande anordningen kan bekräftas, helt

eller delvis, genom ett provningsprogram som utförs på ett representativt

exemplar av anordningen eller gruppen av anordningar.

Provningsprogrammet ska vara klart definierat före provningen, och det

måste i förekommande fall vara godkänt av det anmälda organ som enligt

aktuell modul svarar för bedömningen av överensstämmelse.

Programmet ska definiera provningsbetingelserna och kriterierna för

godkännande och underkännande. Före provningen ska aktuella värden

fastställas för de väsentligaste dimensionerna och de ingående materialens

egenskaper hos de provade anordningarna.

I förekommande fall ska den tryckbärande anordningens kritiska områ-

AFS 2016:1

32

den kunna observeras under provningen med lämpliga instrument som till-

låter mätningar av deformationer och spänningar med tillräcklig precision.

Provningsprogrammet ska omfatta följande:

a) En tryckprovning för att verifiera att anordningen, vid ett visst tryck

som garanterar en säkerhetsmarginal som är fastställd i förhållande till det

högsta tillåtna trycket, varken uppvisar något läckage av betydelse eller en

deformation som är större än en fastställd nivå.

Provtrycket ska bestämmas genom beaktande av skillnaderna mellan vär-

dena för de geometriska specifikationerna och materialegenskaperna upp-

mätta under provningsförhållanden och de för dimensioneringen tillåtna

värdena. Skillnaden mellan provningstemperaturen och beräkningstempe-

raturen ska också beaktas.

b) Lämpliga provningar, baserade på driftsförhållanden som anordning-

en är avsedd för, då risk för krypning eller utmattning föreligger, till exem-

pel driftstid vid specificerade temperaturer eller antal cykler vid bestämda

spänningsnivåer.

c) Kompletterande provningar, då det är nödvändigt, som avser andra

speciella faktorer som anges i punkt 2.2.1 såsom korrosion och yttre påver-

kan.

2.3 Säkerhetsbestämmelser för hantering och drift

Den tryckbärande anordningen ska fungera på ett sådant sätt att det inte

föreligger någon rimligen förutsebar risk vid dess avsedda användning. Sär-

skild uppmärksamhet ska i tillämpliga fall ägnas följande:

– Stängnings- och öppningsanordningar.

– Farliga utsläpp från säkerhetsventiler.

– Anordningar som hindrar fysiskt tillträde då tryck eller vakuum råder.

– Yttemperaturen med beaktande av den avsedda användningen.

– Sönderfall av instabila fluider.

I synnerhet ska tryckbärande anordningar med borttagbar förslutning

vara försedda med en automatisk eller manuell anordning som gör det möj-

ligt för användaren att på ett enkelt sätt förvissa sig om att öppnandet inte

innebär någon fara. I de fall då öppnandet kan ske snabbt, ska den tryck-

bärande anordningen dessutom vara försedd med en anordning som för-

hind rar att man kan öppna då trycket eller temperaturen hos fluiden inne-

bär fara.

2.4 Inspektionsmöjlighet

a) Tryckbärande anordningar ska vara konstruerade på ett sådant sätt att

alla nödvändiga inspektioner som har betydelse för säkerheten kan utföras.

33

AFS 2016:1

b) Om det är nödvändigt att avgöra den tryckbärande anordningens inre

tillstånd för att garantera dess fortsatta säkerhet, är det viktigt att anord-

ningen är förberedd för detta, såsom med öppningar som tillåter fysiskt till-

träde till anordningens inre delar så att lämpliga inspektioner kan utföras på

ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt.

c) Andra sätt för att säkerställa att den tryckbärande anordningens till-

stånd uppfyller säkerhetskraven får användas i något av följande fall:

– Då den är för liten för att tillåta fysiskt tillträde till de inre delarna.

– Då öppnandet av den tryckbärande anordningen riskerar att negativt

påverka anordningen invändigt.

– Då det är bevisat att anordningens innehåll inte är skadligt för det mate-

rial som den är tillverkad av, och att ingen annan skademekanism rim-

ligen är förutsebar.

2.5 Tömning och avluftning

Tryckbärande anordningar ska vid behov kunna tömmas och avluftas för

följande behov:

– Så att skadliga effekter, såsom vätskeslag, vakuumkollaps, korrosion

och okontrollerade kemiska reaktioner förhindras. Alla stadier av drift

och provning, speciellt tryckprovning, ska beaktas.

– Så att anordningen kan rengöras, kontrolleras och underhållas på ett

säkert sätt.

2.6 Korrosion och andra kemiska angrepp

Vid behov ska ett korrosionstillägg eller ett lämpligt korrosionsskydd eller

skydd mot andra kemiska angrepp finnas, varvid hänsyn ska tas till den

avsedda och rimligen förutsebara användningen.

2.7 Slitage

Om anordningen riskerar att utsättas för allvarlig erosion eller nötning, ska

lämpliga åtgärder vidtas för att

– minimera dessa effekter genom ett lämpligt konstruktivt utförande, t.ex.

genom extra godstjocklek eller genom infodring eller beklädning,

– möjliggöra utbyte av de mest angripna delarna,

– i instruktionerna enligt punkt 3.4 fästa uppmärksamhet på de åtgärder

som är nödvändiga för att anordningen fortlöpande skall kunna använ-

das på ett säkert sätt.

AFS 2016:1

34

2.8 Aggregat

Aggregat ska konstrueras på ett sådant sätt att

– delarna som ska sammanfogas är lämpliga och tillförlitliga för sin

användning,

– samtliga delar passar ihop korrekt och kan sammanfogas på ett lämpligt

sätt.

2.9 Bestämmelser om fyllning och tömning

I förekommande fall ska tryckbärande anordningar konstrueras och utrus-

tas med lämpliga tillbehör, eller förberedas för att utrustas med sådana, för

att garantera säker fyllning och tömning, i synnerhet när det gäller följande

risker:

a) Vid fyllning:

– Överfyllning eller för högt tryck med hänsyn till fyllnadsgrad och ång-

tryck vid referenstemperaturen.

– Instabilitet hos den tryckbärande anordningen.

b) Vid tömning: okontrollerad utströmning av fluid under tryck.

c) Både under fyllning och under tömning: farlig inkoppling och urkopp-

ling.

2.10 Skydd mot överskridande av tillåtna gränsvärden för tryckbärande

anordningar

När de tillåtna gränsvärdena under rimligen förutsebara omständigheter

skulle kunna överskridas, ska den tryckbärande anordningen vara utrustad

med, eller förberedas för att utrustas med lämpliga säkerhetsanordningar,

såvida inte anordningens skydd är säkerställt av andra skyddsanordningar

som är integrerade i ett aggregat.

Den lämpliga säkerhetsanordningen eller kombinationen av sådana

säkerhetsanordningar ska bestämmas med hänsyn till den aktuella tryck-

bärande anordningen eller aggregatet och dess avsedda användning.

Lämpliga säkerhetsanordningar och kombinationer av dessa innefattar

a) säkerhetsutrustning som definieras i 4 §,

b) i förekommande fall, lämpliga övervakningsanordningar, såsom indi-

katorer eller larm, som gör det möjligt att vidta åtgärder, automatiskt eller

manuellt, för att hålla den tryckbärande anordningen inom de tillåtna grän-

serna.

2.11 Säkerhetsutrustning

2.11.1 Säkerhetsutrustningen ska

– vara konstruerad och tillverkad på ett sådant sätt att den är tillförlitlig

35

AFS 2016:1

och anpassad för sin avsedda användning och att kraven på underhåll

och provning i förekommande fall har beaktats,

– vara oberoende av andra funktioner utom då deras säkerhetsfunktion

inte kan påverkas av andra funktioner,

– följa lämpliga konstruktionsprinciper som säkerställer ett ändamåls-

enligt och tillförlitligt skydd. Dessa principer innefattar i synnerhet fel-

säkerhet (failsafe), redundans, diversifiering och självövervakning.

2.11.2 Utrustning för tryckbegränsning

Dessa utrustningar ska konstrueras så att trycket inte långvarigt överskri-

der det högsta tillåtna trycket PS; ett kortvarigt övertryck kan dock tillåtas i

enlighet med föreskrifterna i punkt 7.3 om det är tillämpbart.

2.11.3 Utrustning för temperaturövervakning

Dessa utrustningar ska ha en säkerhetstekniskt anpassad reaktionstid som

ska passa till mätfunktionen.

2.12 Extern brand

Om nödvändigt ska tryckbärande anordningar vara konstruerade och, i

förekommande fall, vara utrustade med lämpliga tillbehör eller förberedas

för att utrustas med sådana för att uppfylla kraven på skadebegränsning vid

extern brand, i synnerhet med beaktande av anordningens avsedda använd-

ning.

3. TILLVERKNING

3.1 Tillverkningsförfarande

Tillverkaren ska säkerställa att de villkor som fastställs i konstruktions- och

beräkningsfasen tillgodoses på ett sakkunnigt sätt genom att använda lämp-

lig teknik och relevanta metoder, speciellt när det gäller nedanstående fak-

torer.

3.1.1 Förberedelse av konstruktionsdelar

Förberedelsen av konstruktionsdelar (t.ex. formning och fogberedning) får

inte förorsaka skador, sprickor eller ändringar i de mekaniska egenskaperna

som påverkar säkerheten hos den tryckbärande anordningen.

3.1.2 Permanenta förband

Permanenta förband och anslutande zoner ska vara fria från sådana ytfel

och inre fel som kan påverka den tryckbärande anordningens säkerhet.

Egenskaperna hos permanenta förband ska motsvara de specificerade

AFS 2016:1

36

minimiegenskaperna hos de material som ska sammanfogas, såvida inte

andra relevanta värden på samma egenskaper uttryckligen tagits i beaktan-

de vid konstruktionsberäkningarna.

För tryckbärande anordningar ska de permanenta förbanden hos delar

som bidrar till anordningens hållfasthet och de delar som är direkt fästade

på anordningen, utföras av personal med erforderlig kompetens och i enlig-

het med tekniskt korrekta metoder.

Metoderna och personalen ska vad gäller tryckbärande anordningar i

kategorierna II, III och IV godkännas av ett kompetent tredjepartsorgan som

efter tillverkarens val kan vara

– ett anmält organ, eller

– ett erkänt tredjepartsorgan.

För att kunna lämna dessa godkännanden ska organet utföra eller låta

utföra de undersökningar och provningar som anges i relevanta harmonise-

rade standarder eller likvärdiga undersökningar och provningar.

3.1.3 Oförstörande provning

För tryckbärande anordningar ska oförstörande provning av permanenta

förband utföras av personal med erforderlig kompetens. För tryckbärande

anordningar i kategorierna III och IV ska denna personal godkännas av ett

erkänt tredjepartsorgan.

3.1.4 Värmebehandling

Då det finns risk för att tillverkningsprocessen ändrar materialets egenska-

per i en sådan utsträckning att den tryckbärande anordningens säkerhet

skulle påverkas, ska en relevant värmebehandling utföras under ett lämpligt

skede av tillverkningen.

3.1.5 Spårbarhet

Relevanta tillvägagångssätt ska fastställas och upprätthållas för att göra det

möjligt att på ett lämpligt sätt identifiera materialet i de delar av den tryck-

bärande anordningen som bidrar till hållfastheten, från mottagandet, genom

produktionen och ända till slutprovningen av den färdiga anordningen.

3.2 Slutkontroll

Tryckbärande anordningar ska underkastas en sådan slutkontroll som

beskrivs nedan.

37

AFS 2016:1

3.2.1 Slutlig undersökning

Tryckbärande anordningar ska underkastas en slutlig undersökning för att,

genom visuell kontroll och granskning av medföljande dokument, fastställa

att kraven i dessa föreskrifter är uppfyllda. I förekommande fall kan kon-

troller som har utförts under tillverkningens gång beaktas. I den utsträck-

ning som säkerheten kräver, ska den slutliga undersökningen utföras in-

och utvändigt av samtliga delar i anordningen, i tillämpliga fall under själva

tillverkningsprocessen (till exempel om inspektionen inte längre är möjlig

vid den slutliga undersökningen).

3.2.2 Tryckkontroll

Slutkontrollen av den tryckbärande anordningen ska innefatta en hållfast-

hetskontroll som normalt utförs som en vätsketryckprovning vid ett tryck

minst lika med värdet enligt punkt 7.4, då det är tillämpligt.

För serietillverkade tryckbärande anordningar i kategori I kan denna kon-

troll utföras på statistisk grund.

I de fall då hållfasthetskontrollen med vätska är skadlig eller inte kan

utföras, kan andra erkända provningar utföras. För andra provningar än

vätsketryckprovningar ska kompletterande åtgärder, såsom oförstörande

provning eller andra metoder med likvärdig relevans, vidtas innan tryck-

provningen utförs.

3.2.3 Kontroll av säkerhetsanordningar

För aggregat ska slutkontrollen även innefatta en kontroll av att säkerhets-

anordningarna till alla delar uppfyller de krav som avses i punkt 2.10.

3.3 Märkning och etikettering

Utöver den CE-märkning som avses i 36–37 §§ och den information som ska

lämnas i enlighet med 17 § andra stycket och 24 § första stycket ska följande

uppgifter lämnas:

a) För samtliga tryckbärande anordningar:

– Tillverkningsår.

– Identifikation av den tryckbärande anordningen efter art, t.ex. typiden-

tifikation av serie eller parti, och tillverkningsnummer.

– Väsentliga högsta/lägsta tillåtna gränser.

b) Kompletterande uppgifter beroende på typ av tryckbärande anordning

som är nödvändiga för säkerheten vid installation, drift eller användning

och, i förekommande fall, vid underhåll och periodisk inspektion, såsom

– den tryckbärande anordningens volym V, uttryckt i liter,

– rörledningens nominella storlek DN,

AFS 2016:1

38

– det använda provtrycket PT, uttryckt i bar, och datum,

– säkerhetsutrustningens inställningstryck, uttryckt i bar,

– den tryckbärande anordningens effekt, uttryckt i kW,

– matningsspänning, uttryckt i V (volt),

– avsedd användning,

– fyllnadsgrad, uttryckt i kg/l,

– största fyllnadsvikt, uttryckt i kg,

– taravikt, uttryckt i kg,

– fluidgrupp.

c) Om nödvändigt, varningstext som är anbringad på den tryckbärande

anordningen och som fäster uppmärksamheten på felanvändningar som

erfarenhetsmässigt förekommer.

De uppgifter som avses i punkt a, b och c ska anbringas direkt på den

tryckbärande anordningen eller på en väl fastsatt skylt på densamma, med

följande undantag:

– motsvarande lämplig dokumentation kan användas för att undvika

upprepad märkning av enskilda komponenter såsom rördelar som

används i ett och samma aggregat.

– om den tryckbärande anordningen är för liten, till exempel i fråga om

tillbehören, kan dessa uppgifter anges på en etikett som fästes vid

anordningen.

– en etikett eller något annat lämpligt sätt kan användas för att ange fyll-

nadsvikten och för de varningar som anges i punkt c, under förutsätt-

ning att läsbarheten bibehålls under den tillämpliga tidsperioden.

3.4 Driftsinstruktioner

a) Då tryckbärande anordningar tillhandahålls på marknaden ska de åt-

följas av en bruksanvisning för användaren. Bruksanvisningen ska vara på

svenska och innehålla samtliga uppgifter om säkerheten i fråga om

– montering inklusive sammansättning av olika tryckbärande anordning-

ar,

– idrifttagande,

– användning,

– underhåll inklusive kontroller som utförs av användaren.

b) Bruksanvisningen ska innehålla uppgifterna som anbringats på den

tryckbärande anordningen enligt punkt 3.3, med undantag för serieidenti-

fiering, och ska i förekommande fall åtföljas av teknisk dokumentation samt

ritningar och scheman som är nödvändiga för att instruktionerna lätt ska

kunna förstås.

c) I förekommande fall ska bruksanvisningen även fästa uppmärksam-

39

AFS 2016:1

heten på riskerna vid felanvändning enligt punkt 1.3 och på de speciella

konstruktionsförutsättningarna enligt punkt 2.2.3.

4. MATERIAL

De material som används vid tillverkningen av tryckbärande anordningar

ska vara lämpliga för detta ändamål under anordningens förväntade livs-

längd, såvida inte utbyte förutses.

Svets- och andra tillsatsmaterial behöver endast uppfylla motsvarande

krav som i punkterna 4.1, 4.2 a) och 4.3 första stycket på lämpligt sätt, såväl

för enskilda material som för sammanfogade strukturer.

4.1 Materialen till tryckbärande delar ska uppfylla följande krav:

a) De ska ha lämpliga egenskaper för samtliga rimligen förutsebara drifts-

förhållanden och provningsförhållanden och i synnerhet vara tillräckligt

duktila och sega. I förekommande fall ska egenskaperna hos dessa material

uppfylla kraven i punkt 7.5. Dessutom ska ett korrekt materialval ske så att

man vid behov kan förhindra ett sprödbrott. Om det av särskilda skäl är

nödvändigt att använda ett sprött material, ska lämpliga åtgärder vidtas.

b) De ska ha tillräcklig kemisk beständighet mot den fluid som den tryck-

bärande anordningen innehåller; de kemiska och fysiska egenskaper som

är nödvändiga för ett säkert användande får inte förändras påtagligt under

anordningens förutsedda livslängd.

c) De får inte vara påtagligt känsliga för åldring.

d) De ska vara lämpade för de förutsedda tillverkningsmetoderna.

e) De ska väljas så att påtagliga negativa effekter undviks när olika mate-

rial sammanfogas.

4.2 Tillverkaren av tryckbärande anordningar ska göra följande:

a) På ett lämpligt sätt definiera de värden som är nödvändiga för kon-

struktionsberäkningarna enligt punkt 2.2.3, samt de i punkt 4.1 nämnda

väsentliga materialegenskaperna och förutsättningarna för materialens

användning.

b) I den tekniska dokumentation ange hur materialföreskrifterna i dessa

föreskrifter uppfylls, på ett av följande sätt:

– Genom att använda material enligt harmoniserade standarder.

– Genom att använda material som har ett europeiskt materialgodkän-

nande för tryckbärande anordningar enligt 38 §.

– Genom en särskild utvärdering av materialet.

c) För tryckbärande anordningar i kategorierna III och IV ska en speci-

fik bedömning av den särskilda utvärderingen av materialet utföras av det

AFS 2016:1

40

anmälda organ som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse för

berörd tryckbärande anordning.

4.3 Tillverkaren av den tryckbärande anordningen ska vidta lämpliga åtgär-

der för att försäkra sig om att det använda materialet uppfyller de ställda

kraven. Speciellt ska för alla material föreligga dokument utfärdade av

materialtillverkaren, som intygar överensstämmelse med en given specifika-

tion.

För de tryckbärande huvudbeståndsdelarna i anordningar i kategorierna

II, III och IV ska detta intyg vara ett intyg med specifik kontroll av produk-

ten.

Om en materialtillverkare har ett lämpligt kvalitetsstyrningssystem, som

certifierats av ett i unionen etablerat kompetent organ och som varit före-

mål för särskild utvärdering angående materialkunskap, antas de intyg som

utfärdas av tillverkaren innebära överensstämmelse med motsvarande krav

enligt denna punkt.

SÄRSKILDA KRAV FÖR VISSA TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR

Utöver de krav som anges i punkterna 1–4, gäller följande krav för sådana

tryckbärande anordningar som avses i punkterna 5 och 6.

5. TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR ENLIGT 6 § VILKA UTSÄTTS

FÖR ÖPPEN LÅGA ELLER VÄRMS PÅ ANNAT SÄTT SOM MEDFÖR

RISK FÖR ÖVERHETTNING

Följande tryckbärande anordningar ingår:

– Anordningar, enligt 6 § punkt b, för produktion av ånga och hetvatten,

såsom ångkärl och hetvattenkärl som värms med öppen låga, överhet-

tare och mellanöverhettare, spillvärmekärl, avfallsförbränningspannor,

elpannor eller elektrodpannor och autoklaver samt tillbehör till sådana

och, i förekommande fall, anordningarnas system för behandling av

matarvatten och för bränsletillförsel.

– Processuppvärmningsanordningar som är avsedda för andra fluider

än ånga eller hetvatten och som omfattas av 6 § punkt a, såsom upp-

värmningsanordningar inom kemisk och annan jämförbar industri eller

anordningar för behandling av livsmedel.

Sådana tryckbärande anordningar ska beräknas, utformas och konstru-

eras på sådant sätt att riskerna för väsentliga utsläpp av innehållet till följd

av överhettning undviks eller minimeras. Särskilt ska i tillämpliga fall säker-

ställas att

a) lämplig säkerhetsutrustning finns för att parametrarna vid drift, såsom

41

AFS 2016:1

avseende tillförsel och utsläpp av värme, samt, i förekommande fall, vätske-

nivån, begränsas i syfte att undvika varje risk för lokal eller allmän överhett-

ning,

b) provtagningsställen finns, när så är nödvändigt, för kontroll av flui-

dens egenskaper, för att undvika varje risk förorsakad av avlagringar eller

korrosion,

c) erforderliga åtgärder vidtas för att eliminera skaderisker till följd av

avlagringar,

d) säkra metoder finns för att leda bort restvärme efter stopp,

e) åtgärder vidtas för att undvika farlig ansamling av brandfarliga

blandningar av bränsle och luft samt att lågan slår tillbaka.

6. RÖRLEDNINGAR ENLIGT 6 § punkt c

Utformningen och konstruktionen ska garantera att

a) risken för överbelastning till följd av oacceptabla fria rörelser eller för

stora krafter, t.ex. på flänsar, kopplingar, kompensatorer och slangar, på

lämpligt sätt förebyggs genom exempelvis stöd, förstärkningar, förankring-

ar, styrning och förspänning,

b) när det i rören finns risk för kondensation av gasformiga fluider, drä-

nering och avlägsnande av avlagringar kan ske vid lågt belägna ställen, för

undvikande av vätskeslag och korrosion,

c) möjligheten för skador till följd av turbulens eller virvelbildning beak-

tas i tillräcklig utsträckning, varvid tillämpliga bestämmelser i punkt 2.7 gäl-

ler,

d) riskerna för utmattning till följd av vibrationer i rör beaktas i tillräcklig

utsträckning,

e) då rörledningar innehåller fluider tillhörande grupp 1, nödvändiga

åtgärder vidtas för att kunna stänga av förgreningsrör som på grund av sin

dimension innebär betydande risker,

f) risken för oavsiktlig tömning minimeras, varvid avtappningsställen på

sin permanenta sida ska vara försedda med tydlig uppgift om vilken fluid

som ledningen innehåller,

g) placeringen och dragningen av markförlagda rörledningar och kul-

vertar åtminstone finns registrerad i den tekniska dokumentationen för att

underlätta att underhåll, inspektion eller reparation kan ske med full säker-

het.

AFS 2016:1

42

7. SÄRSKILDA KVANTITATIVA KRAV FÖR VISSA

TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR

Nedanstående bestämmelser används som huvudregel. Om bestämmelser-

na inte följs, inbegripet de fall då det inte särskilt hänvisas till material och

inga harmoniserade standarder tillämpas, ska tillverkaren bevisa att lämpli-

ga åtgärder vidtagits för att uppnå en likvärdig övergripande säkerhetsnivå.

Bestämmelserna i avsnittet kompletterar de väsentliga säkerhetskraven i

punkterna 1–6 för de tryckbärande anordningar för vilka de gäller.

7.1 Tillåtna spänningar

7.1.1 Symboler

R

e/t,

sträckgräns, betecknar värdet vid beräkningstemperaturen av, bero-

ende på förutsättningarna,

– den övre sträckgränsen för ett material som uppvisar en övre och en

undre sträckgräns,

– 1,0 %-förlängningsgränsen för austenitiskt stål och olegerat aluminium,

– 0,2 %-förlängningsgränsen för övriga fall.

R

m/20

betecknar minsta värdet för draghållfasthet vid 20°C.

R

m/t

betecknar draghållfastheten vid beräkningstemperaturen.

7.1.2 Den tillåtna allmänna membranspänningen för företrädesvis statisk

belastning och för temperaturer utanför det område där krypningsfenomen

är betydande, får inte, beroende på vilket material som används, överstiga

det minsta av följande värden:

2/

3

av

R

e/t

och

5/

12

av R

m/20

för ferritiskt stål, inkluderande normaliserat

stål (valsat stål) men inte finkornsstål och stål som undergått särskild

värmebehandling.

– För austenitiskt stål:

2/

3

av R

e/t

om dess brottförlängning överstiger 30 %,

– eller alternativt

5/

6

av R

e/t

och

1/

3

av R

m/t

om brottförlängningen över-

stiger 35 %.

10/

19

av R

e/t

och1/

3

av R

m/20

för olegerat eller låglegerat gjutstål.

2/

3

av R

e/t

för aluminium.

2/

3

av R

e/t

och

5/

12

av R

m/20

för icke utskiljningshärdbara aluminiumlege-

ringar.

7.2 Förbandsfaktorer

För svetsade förband ska svetsfaktorn vara högst lika med följande värden:

– 1 beträffande anordning som underkastas förstörande och oförstörande

43

AFS 2016:1

kontroller vilka medger verifikation på att samtliga förband inte uppvi-

sar brister av betydelse.

– 0,85 beträffande anordning som underkastas oförstörande provning

stickprovsvis.

– 0,7 beträffande anordning som inte underkastas andra oförstörande

kontroller än okulär kontroll.

Om nödvändigt ska även hänsyn tas till typen av spänning och förban-

dets mekaniska och tekniska egenskaper.

7.3 Utrustning för begränsning av trycket, speciellt för tryckkärl

Det kortvariga övertryck som avses i punkt 2.11.2 får högst vara 10 % av det

högsta tillåtna trycket, PS.

7.4 Vätskeprovtryck

För tryckkärl ska det provtryck som avses i punkt 3.2.2 vara lika stort som

det högsta av något av följande värden:

– Det tryck som motsvarar den högsta belastning som den tryckbärande

anordningen kan utsättas för vid drift, med beaktande av dess högsta

tillåtna tryck (PS) och dess högsta tillåtna temperatur (TS), multiplicerat

med koefficienten 1,25.

– Det högsta tillåtna trycket (PS) multiplicerat med koefficienten 1,43.

7.5 Materialegenskaper

Såvida inte andra värden krävs baserade på de andra kriterier som ska beak-

tas, anses en stålsort vara tillräckligt duktil för att uppfylla kraven i punkt

4.1 a) om dess brottförlängning vid en dragprovning utförd enligt standard-

förfarande, är minst lika med 14 % och om dess uppmätta energi vid slag-

provning med ISO V-provstav uppgår till minst 27 J vid en högsta tempera-

tur av 20 °C, dock inte överstigande den lägsta avsedda driftstemperaturen.

AFS 2016:1

44

Bilaga 2

DIAGRAM FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

1. Hänvisningarna till de olika kategorierna av moduler i diagrammen är

följande:

I

= Modul A

II

= Modulerna A2, D1, E1

III

= Modulerna B (konstruktionstyp) + D, B (konstruktionstyp) + F, B (produk-

tionstyp) + E, B (produktionstyp) + C2, H

IV

= Modulerna B (produktionstyp) + D, B (produktionstyp) + F, G, H1

2. Den säkerhetsutrustning som definieras i 4 § och som avses i 6 § punkt

d är klassificerad i kategori IV. Emellertid kan säkerhetsutrustning som till-

verkas för särskilda anordningar undantagsvis vara klassificerad i samma

kategori som den anordning den ska skydda.

3. De tryckbärande tillbehör som definieras i 4 § och som avses i 6 § punkt

d, är klassificerade beroende på

– sitt högsta tillåtna tryck PS,

– sin volym V eller sin nominella storlek DN, beroende på vad som är till-

lämpligt,

– den grupp av fluider för vilka de är avsedda.

Motsvarande diagram för behållare eller rörsystem ska användas för att

avgöra kategorin för bedömning av överensstämmelse.

För det fall både volymen och den nominella storleken anses relevanta

enligt första stycket andra strecksatsen, ska det tryckbärande tillbehöret

klassificeras i den högsta klassen.

4. Avgränsningslinjerna i diagrammen för bedömning av överensstäm-

melse som följer anger den övre gränsen för varje kategori.

45

AFS 2016:1

Diagram 1

Tryckkärl som avses i 6 § punkt a) i) första strecksatsen

Undantag: Behållare som är avsedd för en instabil gas och som vid tillämp-

ning av diagrammet ovan skulle tillhöra kategori I eller II, ska klassificeras i

kategori III.

PS

(bar)

10000

1000

200

50

25

10

4

1

0,5

0,1

1

10

50 100

400

2000

10000

V(L)

PS=1000

PSV=1

000

PSV=50

PSV=25

PS=200

II

PS =0,5

IV

III

V=1

PSV=20

0

I

III

IV

8 §

AFS 2016:1

46

Diagram 2

Tryckkärl som avses i 6 § punkt a) i) andra strecksatsen

Undantag: Bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparatur ska

klassas lägst i kategori III.

PS

(bar)

10000

3000

1000

200

50

10

4

1

0,5

PS=3000

PSV=30

00

PSV=20

0

PSV=50

PS=1000

II

PS =0,5

IV

III

V=1

PSV=1

000

III

IV

I

PS=4

0,1

1

10

100

400 1000

10000

V(L)

8 §

47

AFS 2016:1

Diagram 3

Tryckkärl som avses i 6 § punkt a) ii) första strecksatsen

PS

(bar)

10000

1000

500

200

50

10

1

0,5

PS =500

PSV=20

0

II

PS =0,5

V=1

I

PS=10

II

III

0,1

1

10

100

400 1000

10000

V(L)

8 §

AFS 2016:1

48

Diagram 4

Tryckkärl som avses i 6 § punkt a) ii) andra strecksatsen

Undantag: Aggregat som är avsedda för produktion av varmvatten och som

åsyftas i 7 § andra stycket ska endera genomgå EU-typkontroll (Modul B –

konstruktionstyp) med avseende på överensstämmelse med de väsentliga

kraven i punkterna 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) och 5 d) i bilaga 1, eller fullständig

kvalitetssäkring (Modul H).

PS

(bar)

10000

1000

500

100

10

1

0,5

PS =1000

PSV=

10000

PS =0,5

V=1

0

I

PS=10

II

I

PS =500

0,1

1

10 20

100

1000

10000

V(L)

8 §

49

AFS 2016:1

Diagram 5

Tryckbärande anordningar som avses i 6 § punkt b)

Undantag: Konstruktion av tryckkokare ska genomgå ett bedömningsför-

farande motsvarande minst en av modulerna i kategori III.

10000

3000

1000

200

32

25

10

4

1

0,5

PSV=30

00

PS =0,5

V=2

I

II

PS =32

V=1

00

0

IV

PSV=20

0

PSV=50

III

0,1

1 2

10

100

400 1000

10000

V(L)

PS

(bar)

8 §

AFS 2016:1

50

Diagram 6

Rörledningar som avses i 6 § punkt c) i) första strecksatsen

Undantag: Rörsystem som är avsedda för instabila gaser och som vid till-

lämpning av diagrammet ovan skulle tillhöra kategori I eller II i enlighet

med diagram 6, ska klassificeras i kategori III.

PS

(bar)

1000

200

40

35

10

1

0,5

PS

DN=350

0

PS =0,5

DN=25

I

II

PS

DN=1

00

0

III

DN=1

00

DN=1

00

DN=350

0,1

1

10 25

100

350 1000

DN

8 §

51

AFS 2016:1

Diagram 7

Rörledningar som avses i 6 § punkt c) i) andra strecksatsen

Undantag: Alla rörsystem som innehåller en gas vars temperatur överstiger

350 °C och som skulle tillhöra kategori II i enlighet med diagram 7, ska klas-

sificeras i kategori III.

PS =0,5

DN=32

I

II

PSDN=350

0

III

DN=1

00

DN=250

PSDN=1

00

0

PS

(bar)

1000

100

35

31,25

20

10

1

0,5

PSDN=50

00

0,1

1

10

32

100 250

1000

10000

DN

8 §

AFS 2016:1

52

Diagram 8

Rörledningar som avses i 6 § punkt c) ii) första strecksatsen

1000

500

100

10

1

AFS 201X:X

53

Diagram 8

Rörledningar som avses i 6 § punkt c) ii) första strecksatsen

PS =0,5

DN=25

I

II

III

PS=500

PSDN=20

00

PS

(bar)

0,1

1

10

25

100 200

1000

4000 10000

DN

1000

500

80

10

1

0,5

8 §

PS=10

53

AFS 2016:1

Diagram 9

Rörledningar som avses i 6 § punkt c) ii) andra strecksatsen

PS

(bar)

1000

500

100

25

10

1

0,5

PS =0,5

DN=20

0

I

II

PS=10

PS=500

PSDN=50

00

0,1

1

10

100 200 500 1000

4000 10000

DN

8 §

AFS 2016:1

54

Bilaga 3

FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

I denna bilaga beskrivs de förfaranden som enligt 10–11 §§ ska ha använts

för bedömning av överensstämmelse.

De skyldigheter som följer av de i denna bilaga angivna bestämmelserna

avseende tryckbärande anordningar gäller även för aggregat.

MODUL A: INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL

1. Intern tillverkningskontroll är det förfarande för bedömning av överens-

stämmelse genom vilket tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2,

3 och 4 och säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda tryck-

bärande anordningarna uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

2. Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentationen.

Den tekniska dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om den

tryckbärande anordningen uppfyller de tillämpliga kraven och innehålla en

tillfredställande analys och bedömning av riskerna. Den tekniska dokumen-

tationen ska innehålla de tillämpliga kraven och, i den mån det krävs för

bedömningen, även en beskrivning av den tryckbärande anordningens kon-

struktion, tillverkning och funktion. Den tekniska dokumentationen ska, där

så är tillämpligt, innehålla minst följande:

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kompo-

nenter, delenheter, kretsar etc.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar

och scheman och den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvisning-

ar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som följts

helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts för att

uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1, när de harmoniserade

standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade standarder

som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras

vilka delar som har tillämpats.

– Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

– Provningsrapporter.

55

AFS 2016:1

3. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla de åtgärder som behövs för att tillverkningen

och övervakningen av den ska leda till att den tryckbärande anordning som

tillverkas överensstämmer med den tekniska dokumentation som avses i

punkt 2 och med kraven i dessa föreskrifter.

4. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

4.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen på varje enskild tryckbärande

anordning som uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

4.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmel-

se för en modell av den tryckbärande anordningen och kunna uppvisa den

tillsammans med den tekniska dokumentationen för Arbetsmiljöverket i tio

år efter det att den tryckbärande anordningen har släppts ut på marknaden.

I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges för vilken tryckbärande

anordning den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras

tillgänglig för Arbetsmiljöverket.

5. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 4 får fullgöras, för dennes räkning

och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyl-

digheter specificeras i fullmakten.

MODUL A2: INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL OCH

ÖVERVAKADE KONTROLLER AV DE TRYCKBÄRANDE

ANORDNINGARNA MED SLUMPVISA INTERVALL

1. Intern tillverkningskontroll och övervakade kontroller av de tryck bärande

anordningarna med slumpvisa intervall är det förfarande för bedömning av

överensstämmelse genom vilket tillverkaren fullgör skyldigheterna i punk-

terna 2, 3, 4 och 5 och säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda

tryckbärande anordningarna uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

2. Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentationen. Dokumentatio-

nen ska göra det möjligt att bedöma om den tryckbärande anordningen

uppfyller de relevanta kraven och innehålla en tillfredsställande analys

och bedömning av riskerna. Den tekniska dokumentationen ska innehålla

de tillämpliga kraven och, i den mån det krävs för bedömningen, även en

AFS 2016:1

56

beskrivning av den tryckbärande anordningens konstruktion, tillverkning

och funktion. Den tekniska dokumentationen ska i tillämpliga fall innehålla

minst följande:

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kompo-

nenter, delenheter, kretsar etc.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar

och scheman och den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvisning-

ar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som följts

helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts för att

uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1, när de harmoniserade

standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade standarder

som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras

vilka delar som har tillämpats.

– Resultaten av konstruktionsberäkningar och kontroller etc.

– Provningsrapporter.

3. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och

övervakningen av den ska leda till att de tillverkade tryckbärande anord-

ningarna överensstämmer med den tekniska dokumentation som avses i

punkt 2 och med de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

4. Slutkontroll och kontroller av tryckbärande anordningar

Den slutliga kontrollen av den tryckbärande anordningen ska utföras av till-

verkaren och övervakas i form av oanmälda besök av ett anmält organ som

tillverkaren valt.

Det anmälda organet ska utföra eller låta utföra produktkontroller med

slumpvis valda intervall, som fastställts av organet, för att kontrollera kva-

liteten på den interna kontrollen av den tryckbärande anordningen, med

beaktande av bl.a. den tryckbärande anordningens tekniska komplexitet och

produktionsmängden.

Under sina oanmälda besök ska det anmälda organet göra följande:

i) Fastställa att tillverkaren verkligen utför den slutliga kontrollen i enlig-

het med punkt 3.2 i bilaga 1.

ii) I kontrollsyfte ta ut tryckbärande anordningar på platsen för tillverk-

ning eller mellanlagring. Det anmälda organet ska bedöma hur många

anordningar som ska tas ut liksom nödvändigheten av att på dessa tryck-

bärande anordningar utföra hela eller delar av den slutliga kontrollen.

57

AFS 2016:1

Den metod för acceptansprovning som ska användas är avsedd att av-

göra om tillverkningen av den tryckbärande anordningen sker inom god-

kända gränsvärden, för att säkerställa att den tryckbärande anordningen

överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna.

Om en eller flera av de tryckbärande anordningarna eller aggregaten inte

uppfyller kraven ska det anmälda organet vidta lämpliga åtgärder.

Tillverkaren ska, under det anmälda organets ansvar, anbringa organets

identifikationsnummer under tillverkningen.

5. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1. Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen på varje enskild tryckbäran-

de anordning som uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmel-

se för en modell av den tryckbärande anordningen och kunna uppvisa den

tillsammans med den tekniska dokumentationen för Arbetsmiljöverket i tio

år efter det att den tryckbärande anordningen har släppts ut på marknaden.

I EU-försäkran om överens-stämmelse ska det anges för vilken tryckbärande

anordning den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras

tillgänglig för Arbetsmiljöverket.

6. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 5 får fullgöras, för dennes räkning

och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyl-

digheter specificeras i fullmakten.

MODUL B: EU-TYPKONTROLL

EU-typkontroll – produktionstyp

1. EU-typkontroll – produktionstyp är den del av ett förfarande för bedöm-

ning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker en

tryckbärande anordnings tekniska konstruktion och kontrollerar och intygar

att den uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

2. EU-typkontroll – produktionstyp ska bestå av en bedömning av den tek-

niska konstruktionens lämplighet för den tryckbärande anordningen genom

granskning av den tekniska dokumentation och de underlag som avses i

punkt 3 samt undersökning av ett provexemplar av hela den tryck bärande

AFS 2016:1

58

anordningen, varvid provexemplaret ska vara representativt för produktio-

nen.

3. Tillverkaren ska lämna in ansökan om EU-typkontroll till ett valfritt

anmält organ.

Ansökan ska innehålla följande:

– Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverka-

rens representant, även dennes namn och adress.

– En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats in till

något annat anmält organ.

– Teknisk dokumentation. Den tekniska dokumentationen ska göra det

möjligt att bedöma om den tryckbärande anordningen uppfyller de till-

lämpliga kraven i dessa föreskrifter och innehålla en tillfredställande

analys och bedömning av riskerna. Den tekniska dokumentationen ska

innehålla de tillämpliga kraven och, i den mån det krävs för bedöm-

ningen, även en beskrivning av den tryckbärande anordningens kon-

struktion, tillverkning och funktion. Den tekniska dokumentationen ska

i tillämpliga fall innehålla minst följande:

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kompo-

nenter, delenheter, kretsar etc.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritning-

ar och scheman och den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvis-

ningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som

följts helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts

för att uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1, när de har-

moniserade standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade

standarder som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen

specificeras vilka delar som har tillämpats.

– Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

– Provningsrapporter.

– De provningsmoment som förutses vid tillverkningen.

– Information om kvalifikationer och godkännanden som krävs enligt

punkterna 3.1.2 och 3.1.3 i bilaga 1.

– Provexemplar som är representativa för den planerade produktionen.

Provexemplaret kan omfatta flera versioner av den tryckbärande

anordningen förutsatt att skillnaderna mellan versionerna inte påverkar

graden av säkerhet.

59

AFS 2016:1

Det anmälda organet kan vid behov begära in fler provexemplar för

att genomföra provningsprogrammet.

– Underlag som visar att den lösning som valts för den tekniska konstruk-

tionen är lämplig. I underlaget ska man ange alla dokument som har

använts, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna inte har

tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid behov innehålla resultaten av

provningar som utförts i enlighet med andra relevanta tekniska speci-

fikationer i lämpligt laboratorium som tillhör tillverkaren eller i något

annat provningslaboratorium för dennes räkning och under dennes

ansvar.

4. Det anmälda organet ska vidta följande åtgärder:

4.1 Granska den tekniska dokumentationen och underlagen i syfte att bedö-

ma den tekniska konstruktionens och tillverkningsprocessens lämplighet.

Det anmälda organet ska i synnerhet

– bedöma materialen om dessa inte överensstämmer med tillämpliga har-

moniserade standarder eller med ett europeiskt materialgodkännande

för tryckbärande anordningar och kontrollera att det intyg som materi-

altillverkaren tillhandahållit överensstämmer med punkt 4.3 i bilaga 1,

– godkänna metoderna för permanent sammanfogning av den tryckbä-

rande anordningens delar eller kontrollera att dessa tidigare godkänts i

enlighet med punkt 3.1.2 i bilaga 1,

– verifiera att personalen som utför den permanenta sammanfogningen

av den tryckbärande anordningens delar och den oförstörande prov-

ningen är kvalificerad eller godkänd i enlighet med punkt 3.1.2 eller

3.1.3 i bilaga 1.

4.2 Kontrollera att provexemplaren har tillverkats i enlighet med den tek-

niska dokumentationen och identifiera de delar som har konstruerats i

enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i de relevanta harmoniserade

standarderna, liksom de delar som har konstruerats enligt andra relevanta

tekniska specifikationer utan att de tillämpliga bestämmelserna i dessa stan-

darder har följts.

4.3 Utföra undersökningar och nödvändiga provningar för att, i de fall där

tillverkaren har valt att använda lösningarna i de relevanta harmoniserade

standarderna, kontrollera att dessa lösningar har använts på rätt sätt.

4.4 Utföra undersökningar och nödvändiga provningar för att, i de fall där

lösningarna i de relevanta harmoniserade standarderna inte har tillämpats,

AFS 2016:1

60

kontrollera att de lösningar som tillverkaren använt enligt andra relevanta

tekniska specifikationer uppfyller de motsvarande väsentliga säkerhets-

kraven i bilaga 1.

4.5 Komma överens med tillverkaren om var undersökningarna och prov-

ningarna ska utföras.

5. Det anmälda organet ska utarbeta en utvärderingsrapport där det anges

vilka åtgärder som har vidtagits i enlighet med punkt 4 och vad de har resul-

terat i. Utan att det påverkar det anmälda organets skyldigheter gentemot

den anmälande myndigheten får organet inte offentliggöra hela eller delar

av innehållet i rapporten utan tillverkarens samtycke.

6. Om typen uppfyller kraven i dessa föreskrifter ska det anmälda orga-

net utfärda ett EU-typintyg – produktionstyp till tillverkaren. Utan att det

påverkar tillämpningen av punkt 7 ska intyget gälla i tio år och kunna för-

nyas och ska innehålla tillverkarens namn och adress, slutsatserna av under-

sökningen, eventuella giltighetsvillkor och de uppgifter som krävs för att

identifiera den godkända typen.

En förteckning över de relevanta delarna av den tekniska dokumentatio-

nen ska bifogas intyget och det anmälda organet ska behålla en kopia.

Intyget och bilagorna ska innehålla all information som behövs för att

bedöma om de tillverkade tryckbärande anordningarna överensstämmer

med den undersökta typen och för att kontrollera produkter i bruk.

Om typen inte uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter ska

det anmälda organet avslå ansökan om EU-typintyg – produktionstyp och

underrätta den sökande om detta samt utförligt motivera avslaget. Det ska

finnas ett förfarande för överklagande.

7. Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om

denna ger vid handen att den godkända typen inte längre uppfyller de till-

lämpliga kraven i dessa föreskrifter ska organet fastställa om det krävs ytter-

ligare undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet underrätta

tillverkaren om detta.

Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har den tekniska

dokumentationen rörande EU-typintyget – produktionstyp om alla änd-

ringar av den godkända typen som kan påverka den tryckbärande anord-

ningens överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1

eller villkoren för intygets giltighet. För sådana ändringar krävs ytterligare

61

AFS 2016:1

godkännande i form av ett tillägg till det ursprungliga EU-typintyget – pro-

duktionstyp.

8. Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de EU-

typintyg – produktionstyp och/eller tillägg till dessa som det har utfärdat

eller återkallat, och det ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande

myndigheterna tillgång till förteckningen över de intyg och/eller tillägg

till dessa som det har vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt

belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de EU-

typintyg – produktionstyp och/eller tillägg till dessa som det har vägrat

utfärda, tillfälligt eller slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med res-

triktioner och, på begäran, om de intyg och/eller tillägg som det har utfär-

dat.

Kommissionen, medlemsstaterna och övriga anmälda organ har rätt att

på begäran få en kopia av EU-typintyget – produktionstyp och/eller tilläg-

gen till det. Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att på begäran få

en kopia av den tekniska dokumentationen och av resultaten från de under-

sökningar som utförts av det anmälda organet. Det anmälda organet ska för-

vara en kopia av EU-typintyget – produktionstyp med bilagor och tillägg

och av det tekniska underlaget, inklusive dokumentation från tillverkaren,

så länge som intyget är giltigt.

9. Tillverkaren ska för Arbetsmiljöverket kunna uppvisa en kopia av EU-

typintyget – produktionstyp med bilagor och tillägg tillsammans med den

tekniska dokumentationen i tio år efter det att den tryckbärande anordning-

en har släppts ut på marknaden.

10. Tillverkarens representant får lämna in den ansökan som avses i punkt

3 och fullgöra skyldigheterna enligt punkterna 7 och 9, förutsatt att de speci-

ficeras i fullmakten.

EU-typkontroll – konstruktionstyp

1. EU-typkontroll – konstruktionstyp är den del av ett förfarande för

bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ under-

söker en tryckbärande anordnings tekniska konstruktion och kontrollerar

och intygar att den uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

AFS 2016:1

62

2. EU-typkontroll – konstruktionstyp ska bestå av en bedömning av den

tekniska konstruktionens lämplighet för den tryckbärande anordningen

genom granskning av den tekniska dokumentation och de underlag som

avses i punkt 3, utan undersökning av provexemplar.

Den experimentella dimensioneringsmetod som avses i punkt 2.2.4 i bila-

ga 1 får inte användas inom ramen för denna modul.

3. Tillverkaren ska lämna in en ansökan om EU-typkontroll till ett valfritt

anmält organ.

Ansökan ska innehålla följande:

– Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverka-

rens representant, även dennes namn och adress.

– En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats in till

något annat anmält organ.

– Teknisk dokumentation. Den tekniska dokumentationen ska göra det

möjligt att bedöma om den tryckbärande anordningen uppfyller de till-

lämpliga kraven i dessa föreskrifter och innehålla en tillfredställande

analys och bedömning av riskerna. Den tekniska dokumentationen ska

innehålla de tillämpliga kraven och, i den mån det krävs för bedöm-

ningen, även en beskrivning av den tryckbärande anordningens kon-

struktion, tillverkning och funktion. Den tekniska dokumentationen ska

i tillämpliga fall innehålla minst följande:

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kompo-

nenter, delenheter, kretsar etc.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritning-

ar och scheman och den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvis-

ningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som

följts helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts

för att uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1, när de har-

moniserade standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade

standarder som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen

specificeras vilka delar som har tillämpats.

– Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

– Information rörande kvalifikationer och godkännanden som krävs

enligt punkterna 3.1.2 och 3.1.3 i bilaga 1.

– Underlag som visar att den lösning som valts för den tekniska konstruk-

tionen är lämplig. I underlaget ska man ange alla dokument som har

använts, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna inte har

63

AFS 2016:1

tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid behov innehålla resultaten av

provningar som utförts i tillverkarens laboratorium eller i något annat

provningslaboratorium för dennes räkning och under dennes ansvar.

Ansökan kan omfatta flera versioner av den tryckbärande anordningen

förutsatt att skillnaderna mellan versionerna inte påverkar graden av säker-

het.

4. Det anmälda organet ska vidta följande åtgärder:

4.1 Granska den tekniska dokumentationen och underlagen i syfte att bedö-

ma den tekniska konstruktionens lämplighet.

Det anmälda organet ska i synnerhet

– bedöma de använda materialen då dessa inte överensstämmer med till-

lämpliga harmoniserade standarder eller med ett europeiskt material-

godkännande för tryckbärande anordningar,

– godkänna metoderna för den permanenta sammanfogningen av den

tryckbärande anordningens delar eller kontrollera att dessa tidigare

godkänts i enlighet med punkt 3.1.2 i bilaga 1.

4.2 Utföra undersökningar för att, i de fall där tillverkaren har valt att

använda lösningarna i de relevanta harmoniserade standarderna, kontrolle-

ra att dessa lösningar har använts på rätt sätt.

4.3 Utföra undersökningar för att, i de fall där lösningarna i de relevanta

harmoniserade standarderna inte har tillämpats, kontrollera att de lösningar

som tillverkaren använt uppfyller de motsvarande väsentliga säkerhets-

kraven i bilaga 1.

5. Det anmälda organet ska utarbeta en utvärderingsrapport där det an ges

vilka åtgärder som har vidtagits i enlighet med punkt 4 och vad de har resul-

terat i. Utan att det påverkar det anmälda organets skyldigheter gentemot

de anmälande myndigheterna får organet inte offentliggöra hela eller delar

av innehållet i rapporten utan tillverkarens samtycke.

6. Om konstruktionen uppfyller kraven i dessa föreskrifter ska det anmälda

organet utfärda ett EU-typintyg – konstruktionstyp till tillverkaren. Utan att

det påverkar tillämpningen av punkt 7 ska intyget gälla i tio år och kunna

förnyas och ska innehålla tillverkarens namn och adress, slutsatserna av

undersökningen, eventuella giltighetsvillkor och de uppgifter som krävs för

att identifiera den godkända konstruktionen.

En förteckning över de relevanta delarna av den tekniska dokumentatio-

nen ska bifogas intyget och det anmälda organet ska behålla en kopia.

AFS 2016:1

64

Intyget och bilagorna ska innehålla all information som behövs för att

bedöma om de tillverkade tryckbärande anordningarna överensstämmer

med den undersökta konstruktionen och för att kontrollera produkter i

bruk.

Om konstruktionen inte uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrif-

ter ska det anmälda organet avslå ansökan om EU-typintyg – konstruktions-

typ och underrätta den sökande om detta samt utförligt motivera avslaget.

7. Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om

denna ger vid handen att den godkända konstruktionen inte längre uppfyl-

ler de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter ska organet fastställa om det

krävs ytterligare undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet

underrätta tillverkaren om detta.

Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har den tekniska

dokumentationen rörande EU-typintyget – konstruktionstyp om alla änd-

ringar av den godkända konstruktionen som kan påverka den tryckbärande

anordningens överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i bila-

ga 1 eller villkoren för intygets giltighet. För sådana ändringar krävs ytter-

ligare godkännande i form av ett tillägg till det ursprungliga EU-typintyget

– konstruktionstyp.

8. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de

EU-typintyg – konstruktionstyp och/eller tillägg till dessa som det har utfär-

dat eller återkallat, och det ska regelbundet eller på begäran ge de anmälan-

de myndigheterna tillgång till förteckningen över de intyg och/eller tillägg

till dessa som det har vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt

belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de EU-

typintyg – konstruktionstyp och/eller tillägg till dessa som det har vägrat

utfärda, tillfälligt eller slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med res-

triktioner och, på begäran, om de intyg och/eller tillägg som det har utfär-

dat.

Kommissionen, medlemsstaterna och övriga anmälda organ har rätt att

på begäran få en kopia av EU-typintyget – konstruktionstyp och/eller tilläg-

gen till det. Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att på begäran få

en kopia av den tekniska dokumentationen och av resultaten från de under-

sökningar som utförts av det anmälda organet. Det anmälda organet ska för-

vara en kopia av EU-typintyget – konstruktionstyp med bilagor och tillägg

och av det tekniska underlaget, inklusive dokumentation från tillverkaren,

så länge som intyget är giltigt.

65

AFS 2016:1

9. Tillverkaren ska för Arbetsmiljöverket kunna uppvisa en kopia av EU-

typintyget – konstruktionstyp med bilagor och tillägg tillsammans med den

tekniska dokumentationen i tio år efter det att den tryckbärande anordning-

en har släppts ut på marknaden.

10. Tillverkarens representant får lämna in den ansökan som avses i punkt

3 och fullgöra skyldigheterna enligt punkterna 7 och 9, förutsatt att de speci-

ficeras i fullmakten.

MODUL C2: ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG

PÅ INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL OCH ÖVERVAKADE

KONTROLLER AV TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR MED

SLUMPVISA INTERVALL

1. Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverknings-

kontroll och övervakade kontroller av tryckbärande anordningar med

slump visa intervall är den del av ett förfarande för bedömning av överens-

stämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2,

3 och 4 samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda tryck-

bärande anordningarna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i

EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och

övervakningen av den ska leda till att den tillverkade tryckbärande anord-

ningen överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget

och med de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

3. Slutkontroll och kontroller av tryckbärande anordningar

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska utföra eller låta utföra kontroller

med slumpvis valda intervall som fastställts av organet, för att kontrollera

kvaliteten på slutkontrollen och den interna kontrollen av den tryckbärande

anordningen, med beaktande av bl.a. den tryckbärande anordningens tek-

niska komplexitet och produktionsmängden.

Det anmälda organet ska fastställa att tillverkaren verkligen utför den

slutliga kontrollen i enlighet med punkt 3.2 i bilaga 1.

Ett lämpligt stickprov av slutprodukterna, taget på plats av det anmälda

organet innan de tryckbärande anordningarna släpps ut på marknaden, ska

undersökas och tillämpliga provningar enligt de relevanta delarna av de

harmoniserade standarderna, och/eller likvärdiga provningar enligt andra

AFS 2016:1

66

tekniska specifikationer, ska utföras för att kontrollera att den tryckbärande

anordningen uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

Det anmälda organet ska bedöma hur många anordningar som ska tas

ut liksom nödvändigheten av att på dessa tryckbärande anordningar utföra

hela eller delar av den slutliga kontrollen.

Om stickprovet inte uppfyller en godtagbar kvalitetsnivå ska organet vid-

ta lämpliga åtgärder.

Den metod för acceptansprovning som ska användas är avsedd att avgöra

om tillverkningen av den tryckbärande anordningen sker inom godkända

gränsvärden, för att säkerställa att den tryckbärande anordningen överens-

stämmer med de tillämpliga bestämmelserna.

Om provningarna utförs av ett anmält organ ska tillverkaren, under orga-

nets ansvar, anbringa det anmälda organets identifikationsnummer under

tillverkningen.

4. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

4.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen på varje enskild tryckbäran-

de anordning eller aggregat som överensstämmer med typen enligt beskriv-

ningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrif-

ter.

4.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmel-

se för en modell av den tryckbärande anordningen och kunna uppvisa den

för Arbetsmiljöverket i tio år efter det att den tryckbärande anordningen har

släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det

an ges för vilken modell av tryckbärande anordning den har upprättats. En

kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgäng-

lig för Arbetsmiljöverket.

5. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 4 får fullgöras, för dennes räkning

och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyl-

digheter specificeras i fullmakten.

MODUL D: ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG

PÅ KVALITETSSÄKRING AV PRODUKTIONEN

1. Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av pro-

duktionen är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse

genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2 och 5 samt

67

AFS 2016:1

säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda tryckbärande anord-

ningarna eller aggregaten överensstämmer med typen enligt beskrivningen

i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2. Tillverkning

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, slut-

besiktning och provning av den berörda tryckbärande anordningen i enlig-

het med punkt 3 och övervakas i enlighet med punkt 4.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt kvali-

tetssystem för de berörda tryckbärande anordningarna bedömt.

Ansökan ska innehålla följande:

– Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverka-

rens representant, även dennes namn och adress.

– En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats in till

något annat anmält organ.

– Alla relevanta upplysningar om den avsedda typen av tryckbärande

anordningar.

– Dokumentation om kvalitetssystemet.

– Den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av

EU-typintyget.

3.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att de tryckbärande anordningarna

överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med

de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till

ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skrift-

liga riktlinjer, förfaringssätt och instruktioner. Dokumentationen av kvali-

tetssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetsrelaterade pro-

gram, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

– kvalitetsmål, organisationsstruktur och ledningens ansvar och befogen-

heter beträffande kvaliteten på de tryckbärande anordningarna,

– de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden som

kommer att användas vid tillverkningen, kvalitetskontrollen och kvali-

tetssäkringen, i synnerhet metoderna för permanent sammanfogning av

de delar som godkänts i enlighet med punkt 3.1.2 i bilaga 1,

– de undersökningar och provningar som kommer att utföras före, under

och efter tillverkningen, och hur ofta de kommer att utföras,

AFS 2016:1

68

kvalitetsdokument såsom granskningsrapporter och provningsdata,

kalibreringsdata, rapporter om berörd personals kvalifikationer eller

behörighet, i synnerhet i fråga om personalen som utför den perma-

nenta sammanfogningen av delarna och den oförstörande provningen i

enlighet med punkt 3.1.2 och 3.1.3 i bilaga 1, och

– metoder för övervakning av att den erforderliga kvaliteten uppnås och

att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om de

krav som avses i punkt 3.2 är uppfyllda.

Det ska presumeras att kraven är uppfyllda i fråga om de delar av kvali-

tetssystemet som överensstämmer med de aktuella specifikationerna i mot-

svarande harmoniserade standard.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av revisions-

gruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det område och den tek-

nologi som avser berörda tryckbärande anordningar och känna till de till-

lämpliga kraven i dessa föreskrifter. Revisionen ska även omfatta en inspek-

tion hos tillverkaren.

Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i

punkt 3.1 femte strecksatsen för att kontrollera att tillverkaren känner till de

relevanta kraven i dessa föreskrifter och kan utföra de undersökningar som

krävs för att säkerställa att produkten överensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska informeras om beslutet. Meddelandet ska innehålla slut-

satserna från revisionen och det motiverade beslutet.

3.4 Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade

med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att det för-

blir ändamålsenligt och effektivt.

3.5 Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvali-

tetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och av göra

om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav som avses i

punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slut-

satserna från undersökningen och det motiverade beslutet.

69

AFS 2016:1

4. Övervakning under det anmälda organets ansvar

4.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör

de skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.

4.2 För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda orga-

net tillträde till lokalerna för tillverkning, kontroll, provning och lagring och

lämna all nödvändig information, i synnerhet

– dokumentationen av kvalitetssystemet,

– kvalitetsdokument, såsom granskningsrapporter och provningsdata,

kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer

etc.

4.3 Det anmälda organet ska utföra periodiska revisioner för att försäkra sig

om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna

en revisionsrapport till tillverkaren. De periodiska revisionerna ska infalla

så att en helt ny bedömning genomförs vart tredje år.

4.4 Dessutom kan det anmälda organet göra oanmälda besök hos tillver-

karen. Nödvändigheten av dessa tilläggsbesök och deras frekvens kom-

mer att avgöras på grundval av ett besökskontrollsystem som handhas av

det anmälda organet. Man ska i synnerhet ta hänsyn till följande faktorer i

besökskontrollsystemet:

– Kategorin av tryckbärande anordningar.

– Resultaten av tidigare övervakningsbesök.

– Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärder.

– I förekommande fall speciella villkor som är knutna till systemgodkän-

nandet.

– Betydelsefulla förändringar i organisationen av tillverkningen, riktlinjer

eller teknik.

I samband med sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra

eller låta utföra produktprovningar för att kontrollera att kvalitetssystemet

fungerar tillfredsställande. Det anmälda organet ska lämna en besöksrap-

port till tillverkaren och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets identifikationsnummer på

varje enskild tryckbärande anordning som överensstämmer med typen

enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter.

AFS 2016:1

70

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmel-

se för varje modell av den tryckbärande anordningen och kunna uppvisa

den för Arbetsmiljöverket i tio år efter det att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det

anges för vilken modell av tryckbärande anordning den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras

tillgänglig för Arbetsmiljöverket.

6. Tillverkaren ska under tio år efter det att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för Arbetsmiljöverket:

– Den dokumentation som avses i punkt 3.1.

– Sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5.

– Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punk-

terna 3.3, 3.5, 4.3 och 4.4.

7. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller återkallat och

ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång

till förteckningen över de godkännanden av kvalitetssystem som det har

vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktio-

ner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de

godkännanden av kvalitetssystemet som det har vägrat utfärda eller tillfäl-

ligt eller slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner och,

på begäran, om de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat.

8. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.5, 5 och 6 får fullgöras, för

dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förut-

satt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

MODUL D1: KVALITETSSÄKRING AV PRODUKTIONEN

1. Kvalitetssäkring av produktionen är det förfarande för bedömning av

överensstämmelse genom vilket tillverkaren fullgör skyldigheterna i punk-

terna 2, 4 och 7 och säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda

tryckbärande anordningarna uppfyller de tillämpliga kraven i dessa före-

skrifter.

71

AFS 2016:1

2. Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentationen. Dokumentatio-

nen ska göra det möjligt att bedöma om den tryckbärande anordningen

uppfyller de tillämpliga kraven och innehålla en tillfredsställande analys

och bedömning av riskerna. Den tekniska dokumentationen ska innehålla

de tillämpliga kraven och, i den mån det krävs för bedömningen, även en

beskrivning av den tryckbärande anordningens konstruktion, tillverkning

och funktion. Den tekniska dokumentationen ska, där så är tillämpligt, inne-

hålla minst följande:

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kompo-

nenter, delenheter, kretsar etc.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar

och scheman och den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvisning-

ar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som följts

helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts för att

uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1, när de harmoniserade

standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade standarder

som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras

vilka delar som har tillämpats.

– Resultaten av konstruktionsberäkningar och kontroller etc.

– Provningsrapporter.

3. Tillverkaren ska hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för

Arbetsmiljöverket i tio år efter det att den tryckbärande anordningen har

släppts ut på marknaden.

4. Tillverkning

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, slut-

kontroll och provning av de berörda produkterna i enlighet med punkt 5

och övervakas i enlighet med punkt 6.

5. Kvalitetssystem

5.1 Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt kvali-

tetssystem för de berörda tryckbärande anordningarna bedömt.

Ansökan ska innehålla följande:

– Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverka-

rens representant, även dennes namn och adress.

AFS 2016:1

72

– En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats in till

något annat anmält organ.

– Alla relevanta upplysningar om den avsedda typen av tryckbärande

anordningar.

– Dokumentation om kvalitetssystemet.

– Den tekniska dokumentation som avses i punkt 2.

5.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att de tryckbärande anordningarna

överensstämmer med de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till

ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skrift-

liga riktlinjer, förfaringssätt och instruktioner. Dokumentationen av kvali-

tetssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetsrelaterade pro-

gram, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

– kvalitetsmål, organisationsstruktur och ledningens ansvar och befogen-

heter beträffande kvaliteten på de tryckbärande anordningarna,

– de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden som

kommer att användas vid tillverkningen, kvalitetskontrollen och kvali-

tetssäkringen, i synnerhet metoderna för permanent sammanfogning av

de delar som godkänts i enlighet med punkt 3.1.2 i bilaga 1,

– de undersökningar och provningar som kommer att utföras före, under

och efter tillverkningen, och hur ofta de kommer att utföras,

– kvalitetsdokument, såsom granskningsrapporter och provningsdata,

kalibreringsdata, rapporter om berörd personals kvalifikationer och

godkännande, i synnerhet i fråga om personalen som utför den perma-

nenta sammanfogningen av delarna i enlighet med punkt 3.1.2 i bilaga 1,

– metoder för övervakning av att den erforderliga produktkvaliteten upp-

nås och att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

5.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

det uppfyller de krav som avses i punkt 5.2. De delar i kvalitetssystemet som

överensstämmer med tillämpliga harmoniserade standarder ska antas över-

ensstämma med motsvarande krav i punkt 5.2.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av revisions-

gruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av den teknologi som avser

berörda tryckbärande anordningar och känna till de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter. Revisionen ska även omfatta en inspektion hos tillverka-

ren.

Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i

73

AFS 2016:1

punkt 2 för att kontrollera att tillverkaren känner till de relevanta kraven i

dessa föreskrifter och kan utföra de undersökningar som krävs för att säker-

ställa att den tryckbärande anordningen överensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska informeras om beslutet. Meddelandet ska innehålla slut-

satserna från revisionen och det motiverade beslutet.

5.4 Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade

med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att det för-

blir ändamålsenligt och effektivt.

5.5 Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvali-

tetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och av göra

om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav som avses i

punkt 5.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slut-

satserna från undersökningen och det motiverade beslutet.

6. Övervakning under det anmälda organets ansvar

6.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör

de skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.

6.2 För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda orga-

net tillträde till lokalerna för tillverkning, kontroll, provning och lagring och

lämna all nödvändig information, i synnerhet

– dokumentationen av kvalitetssystemet,

– den tekniska dokumentation som avses i punkt 2,

– kvalitetsdokument, såsom granskningsrapporter och provningsdata,

kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer

etc.

6.3 Det anmälda organet ska utföra periodiska revisioner för att försäkra sig

om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna

en revisionsrapport till tillverkaren. De periodiska revisionerna ska infalla

så att en helt ny bedömning genomförs vart tredje år.

6.4 Dessutom kan det anmälda organet göra oanmälda besök hos tillver-

karen. Nödvändigheten av dessa tilläggsbesök och deras frekvens kom-

mer att avgöras på grundval av ett besökskontrollsystem som handhas av

AFS 2016:1

74

det anmälda organet. Man ska i synnerhet ta hänsyn till följande faktorer i

besökskontrollsystemet:

– Kategorin av tryckbärande anordningar.

– Resultaten av tidigare övervakningsbesök.

– Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärder.

– I förekommande fall speciella villkor som är knutna till systemgodkän-

nandet.

– Betydelsefulla förändringar i organisationen av tillverkningen, riktlinjer

eller teknik.

I samband med sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra

eller låta utföra produktprovningar för att kontrollera att kvalitetssystemet

fungerar tillfredsställande. Det anmälda organet ska lämna en besöksrap-

port till tillverkaren och, om provning har utförts, en provningsrapport.

7. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

7.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 5.1, organets identifikationsnummer på

varje enskild tryckbärande anordning som uppfyller de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter.

7.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmel-

se för varje modell av den tryckbärande anordningen och kunna uppvisa

den för Arbetsmiljöverket i tio år efter det att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det

anges för vilken produktmodell den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras

tillgänglig för Arbetsmiljöverket.

8. Tillverkaren ska under tio år efter det att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för Arbetsmiljöverket:

– Den dokumentation som avses i punkt 5.1.

– Sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 5.5.

– Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punk-

terna 5.5, 6.3 och 6.4.

9. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller återkallat och

ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång

till förteckningen över de godkännanden av kvalitetssystem som det har

75

AFS 2016:1

vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktio-

ner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har vägrat utfärda eller tillfälligt

eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden av kvali-

tetssystem som det har utfärdat.

10. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3, 5.1, 5.5, 7 och 8 får fullgöras,

för dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, för-

utsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

MODUL E: ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG

PÅ KVALITETSSÄKRING AV TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR

1. Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av tryck-

bärande anordningar är den del av ett förfarande för bedömning av över-

ensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna

2 och 5 samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda tryck-

bärande anordningarna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i

EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2. Tillverkning

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för slutbesiktning och

provning av de berörda tryckbärande anordningarna i enlighet med punkt 3

och övervakas i enlighet med punkt 4.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt

kvalitetssystem för de berörda tryckbärande anordningarna bedömt.

Ansökan ska innehålla följande:

– Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverka-

rens representant, även dennes namn och adress.

– En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats in till

något annat anmält organ.

– Alla relevanta upplysningar om den avsedda typen av tryckbärande

anordningar.

– Dokumentation om kvalitetssystemet.

– Den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av

EU-typintyget.

AFS 2016:1

76

3.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att produkterna överensstämmer med

typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till

ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skrift-

liga riktlinjer, förfaringssätt och instruktioner. Dokumentationen av kvali-

tetssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetsrelaterade pro-

gram, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

– kvalitetsmål, organisationsstruktur och ledningens ansvar och befogen-

heter beträffande kvaliteten på de tryckbärande anordningarna,

– kontroller och provningar som kommer att utföras efter tillverkningen,

– kvalitetsdokument, såsom granskningsrapporter och provningsdata,

kalibreringsdata, rapporter om berörd personals kvalifikationer och

godkännande, i synnerhet i fråga om personalen som utför den perma-

nenta sammanfogningen av delarna och den oförstörande provningen i

enlighet med punkt 3.1.2 och 3.1.3 i bilaga 1,

– hur kontrollen sker av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Det ska presumeras att kraven är uppfyllda

i fråga om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med de aktu-

ella specifikationerna i motsvarande harmoniserade standard.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av revisions-

gruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det område och den tek-

nologi som avser berörda tryckbärande anordningar och känna till de till-

lämpliga kraven i dessa föreskrifter. Revisionen ska även omfatta en inspek-

tion hos tillverkaren.

Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i

punkt 3.1 femte strecksatsen för att kontrollera att tillverkaren känner till de

relevanta kraven i dessa föreskrifter och kan utföra de undersökningar som

krävs för att säkerställa att den tryckbärande anordningen överensstämmer

med kraven.

Tillverkaren ska informeras om beslutet. Meddelandet ska innehålla slut-

satserna från revisionen och det motiverade beslutet.

3.4 Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade

med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att det för-

blir ändamålsenligt och effektivt.

77

AFS 2016:1

3.5 Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvali-

tetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och av göra

om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav som avses i

punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slut-

satserna från undersökningen och det motiverade beslutet.

4. Övervakning under det anmälda organets ansvar

4.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör

de skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.

4.2 För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda orga-

net tillträde till lokalerna för tillverkning, kontroll, provning och lagring och

lämna all nödvändig information, i synnerhet

– dokumentationen av kvalitetssystemet,

– teknisk dokumentation,

kvalitetsdokument såsom granskningsrapporter och provningsdata,

kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer

etc.

4.3 Det anmälda organet ska utföra periodiska revisioner för att försäkra sig

om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna

en revisionsrapport till tillverkaren. De periodiska revisionerna ska infalla

så att en helt ny bedömning genomförs vart tredje år.

4.4 Dessutom kan det anmälda organet göra oanmälda besök hos tillverkaren.

Nödvändigheten av dessa tilläggsbesök och deras frekvens kommer att

avgöras på grundval av ett besökskontrollsystem som handhas av det

anmälda organet. Man ska i synnerhet ta hänsyn till följande faktorer i

besökskontrollsystemet:

– Kategorin av tryckbärande anordningar.

– Resultaten av tidigare övervakningsbesök.

– Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärder.

– I förekommande fall speciella villkor som är knutna till systemgodkän-

nandet.

– Betydelsefulla förändringar i organisationen av tillverkningen, riktlinjer

eller teknik.

I samband med sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra

eller låta utföra produktprovningar för att kontrollera att kvalitetssystemet

AFS 2016:1

78

fungerar tillfredsställande. Det anmälda organet ska lämna en besöksrap-

port till tillverkaren och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets identifikationsnummer på

varje enskild tryckbärande anordning som överensstämmer med typen

enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter.

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmel-

se för varje modell av den tryckbärande anordningen och kunna uppvisa

den för Arbetsmiljöverket i tio år efter det att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det

anges för vilken produktmodell den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras

tillgänglig för Arbetsmiljöverket.

6. Tillverkaren ska under tio år efter det att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för Arbetsmiljöverket:

– Den dokumentation som avses i punkt 3.1.

– Sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5.

– Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punk-

terna 3.3, 3.5, 4.3 och 4.4.

7. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller återkallat och

ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång

till förteckningen över de godkännanden av kvalitetssystem som det har

vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktio-

ner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har vägrat utfärda eller tillfälligt

eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden av kvali-

tetssystem som det har utfärdat.

8. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.5, 5 och 6 får fullgöras, för

dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förut-

satt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

79

AFS 2016:1

MODUL E1: KVALITETSSÄKRING AV SLUTLIG KONTROLL AV DE

TRYCKBÄRANDE ANORDNINGARNA OCH PROVNING

1. Kvalitetssäkring av slutlig kontroll av de tryckbärande anordningarna

och provning är det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom

vilket tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 4 och 7 och säker-

ställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda tryckbärande anordning-

arna uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2. Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentationen. Den tekniska

dokumentationen ska möjliggöra en bedömning av om den tryckbärande

anordningen uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter och inne-

hålla en tillfredställande analys och bedömning av riskerna. Den tekniska

dokumentationen ska innehålla de tillämpliga kraven och, i den mån det

krävs för bedömningen, även en beskrivning av den tryckbärande anord-

ningens konstruktion, tillverkning och funktion. Den tekniska dokumenta-

tionen ska, där så är tillämpligt, innehålla minst följande:

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kompo-

nenter, delenheter, kretsar etc.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar

och scheman och den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvisning-

ar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som följts

helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts för att

uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1, när de harmoniserade

standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade standarder

som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras

vilka delar som har tillämpats.

– Resultaten av konstruktionsberäkningar och kontroller etc.

– Provningsrapporter.

3. Tillverkaren ska hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för

Arbetsmiljöverket i tio år efter det att den tryckbärande anordningen har

släppts ut på marknaden.

4. Tillverkning

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för slutkontroll och

provning av de tryckbärande anordningarna i enlighet med punkt 5 och

övervakas i enlighet med punkt 6.

AFS 2016:1

80

5. Kvalitetssystem

5.1 Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt kvali-

tetssystem för de berörda tryckbärande anordningarna bedömt.

Ansökan ska innehålla följande:

– Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverka-

rens representant, även dennes namn och adress.

– En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats in till

något annat anmält organ.

– Alla relevanta upplysningar om den avsedda typen av tryckbärande

anordningar.

– Dokumentation om kvalitetssystemet.

– Den tekniska dokumentation som avses i punkt 2.

5.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att de tryckbärande anordningarna

överensstämmer med de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

Inom ramen för kvalitetssystemet ska varje tryckbärande anordning

undersökas och lämpliga provningar utföras som föreskrivs i tillämplig(a)

standard(er) enligt 13 § eller motsvarande provningar och i synnerhet den

slutkontroll som avses i punkt 3.2 i bilaga 1 för att fastställa om det överens-

stämmer med motsvarande krav i dessa föreskrifter.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till

ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skrift-

liga riktlinjer, förfaringssätt och instruktioner. Dokumentationen av kvali-

tetssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetsrelaterade pro-

gram, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

– kvalitetsmål, organisationsstruktur och ledningens ansvar och befogen-

heter beträffande kvaliteten på de tryckbärande anordningarna,

– metoderna för permanent sammanfogning av delarna godkända i enlig-

het med punkt 3.1.2 i bilaga 1,

– kontroller och provningar som kommer att utföras efter tillverkningen,

– kvalitetsdokument, såsom granskningsrapporter och provningsdata,

kalibreringsdata, rapporter om berörd personals kvalifikationer och

godkännande, i synnerhet i fråga om personalen som utför den perma-

nenta sammanfogningen av delarna i enlighet med punkt 3.1.2 i bilaga 1,

– hur kontrollen sker av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

5.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om de

krav som avses i punkt 5.2 är uppfyllda.

81

AFS 2016:1

Det ska presumeras att kraven är uppfyllda i fråga om de delar av kvali-

tetssystemet som överensstämmer med de aktuella specifikationerna i mot-

svarande harmoniserade standard.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av revisions-

gruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det område och den tek-

nologi som avser berörda tryckbärande anordningar och känna till de till-

lämpliga kraven i dessa föreskrifter. Revisionen ska även omfatta en inspek-

tion hos tillverkaren.

Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i

punkt 2 för att kontrollera att tillverkaren känner till de relevanta kraven i

dessa föreskrifter och kan utföra de undersökningar som krävs för att säker-

ställa att den tryckbärande anordningen överensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska informeras om beslutet. Meddelandet ska innehålla slut-

satserna från revisionen och det motiverade beslutet.

5.4 Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade

med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att det för-

blir ändamålsenligt och effektivt.

5.5 Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvali-

tetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgö-

ra om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav som avses i

punkt 5.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slut-

satserna från undersökningen och det motiverade beslutet.

6. Övervakning under det anmälda organets ansvar

6.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör

de skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.

6.2 För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda orga-

net tillträde till lokalerna för tillverkning, kontroll, provning och lagring och

lämna all nödvändig information, i synnerhet

– dokumentationen av kvalitetssystemet,

– den tekniska dokumentation som avses i punkt 2,

– kvalitetsdokument, såsom granskningsrapporter och provningsdata,

kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer

etc.

AFS 2016:1

82

6.3 Det anmälda organet ska utföra periodiska revisioner för att försäkra sig

om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna

en revisionsrapport till tillverkaren. De periodiska revisionerna ska infalla

så att en helt ny bedömning genomförs vart tredje år.

6.4 Dessutom kan det anmälda organet göra oanmälda besök hos tillver-

karen. Nödvändigheten av dessa tilläggsbesök och deras frekvens kom-

mer att avgöras på grundval av ett besökskontrollsystem som handhas av

det anmälda organet. Man ska i synnerhet ta hänsyn till följande faktorer i

besökskontrollsystemet:

– Utrustningens kategori.

– Resultaten av tidigare övervakningsbesök.

– Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärder.

– I förekommande fall speciella villkor som är knutna till systemgod-

kännandet.

– Betydelsefulla förändringar i organisationen av tillverkningen, riktlinjer

eller teknik.

I samband med sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra

eller låta utföra produktprovningar för att kontrollera att kvalitetssystemet

fungerar tillfredsställande. Det anmälda organet ska lämna en besöksrap-

port till tillverkaren och, om provning har utförts, en provningsrapport.

7. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

7.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 5.1, organets identifikationsnummer på

varje enskild tryckbärande anordning som uppfyller de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter.

7.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmel-

se för varje modell av den tryckbärande anordningen och kunna uppvisa

den för Arbetsmiljöverket i tio år efter att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det

anges för vilken modell av tryck bärande anordning den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras

tillgänglig för Arbetsmiljöverket.

8. Tillverkaren ska under tio år efter det att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för Arbetsmiljöverket:

– Den dokumentation som avses i punkt 5.1.

– Sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 5.5.

83

AFS 2016:1

– Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punk-

terna 5.3, 5.5, 6.3 och 6.4.

9. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller återkallat och

ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång

till förteckningen över de godkännanden av kvalitetssystem som det har

vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktio-

ner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har vägrat utfärda eller tillfälligt

eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden av kvali-

tetssystem som det har utfärdat.

10. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3, 5.1, 5.5, 7 och 8 får fullgöras,

för dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, för-

utsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

MODUL F: ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG

PÅ VERIFIERING AV DE TRYCKBÄRANDE ANORDNINGARNA

1. Överensstämmelse med typ som grundar sig på verifiering av de tryck-

bärande anordningarna är den del av ett förfarande för bedömning av över-

ensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna

2 och 5 samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att den berörda tryck-

bärande anordningen, som har genomgått kontroll i enlighet med punkt 3,

överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och upp-

fyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och

övervakningen av den ska leda till att de tillverkade tryckbärande anord-

ningarna överensstämmer med den godkända typen enligt beskrivningen i

EU-typintyget och med de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

3. Kontroll

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska utföra undersökningar och

provningar för att kontrollera att de tryckbärande anordningarna överens-

AFS 2016:1

84

stämmer med den godkända typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och

uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

Undersökningarna och provningarna för att kontrollera att de tryckbäran-

de anordningarna uppfyller de tillämpliga kraven ska utföras genom under-

sökning och provning av varje produkt i enlighet med punkt 4.

4. Kontroll av överensstämmelse genom undersökning och provning av

varje enskild tryckbärande anordning

4.1 Alla tryckbärande anordningar ska undersökas var för sig och prov-

ningar i enlighet med relevanta harmoniserade standarder, eller likvärdiga

provningar, ska utföras för att fastställa om de överensstämmer med den

godkända typen i EU-typintyget och med de tillämpliga kraven i dessa före-

skrifter. Om det inte finns någon harmoniserad standard ska det berörda

anmälda organet bestämma vilka provningar som ska utföras.

Det anmälda organet ska i synnerhet

– kontrollera att personalen som utför den permanenta sammanfogning-

en av delarna och den oförstörande provningen är godkänd i enlighet

med punkt 3.1.2 och 3.1.3 i bilaga 1,

– kontrollera det intyg som lämnas av materialtillverkaren i enlighet med

punkt 4.3 i bilaga 1,

– utföra eller låta utföra den slutkontroll och den provning som avses i

punkt 3.2 i bilaga 1, och i förekommande fall undersöka säkerhetsanord-

ningarna.

4.2 Det anmälda organet ska utfärda ett intyg om överensstämmelse i fråga

om de utförda undersökningarna och provningarna, och anbringa sitt iden-

tifikationsnummer på varje godkänd tryckbärande anordning, eller låta

anbringa det under sitt ansvar.

Tillverkaren ska hålla intygen om överensstämmelse tillgängliga för kon-

troll av Arbetsmiljöverket i tio år efter det att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden.

5. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 3, organets identifikationsnummer på var-

je enskild tryckbärande anordning som överensstämmer med den godkända

typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kra-

ven i dessa föreskrifter.

85

AFS 2016:1

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmel-

se för varje modell av den tryckbärande anordningen och kunna uppvisa

den för Arbetsmiljöverket i tio år efter det att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det

anges för vilken modell av tryckbärande anordning den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras

tillgänglig för Arbetsmiljöverket.

Om det anmälda organ som avses i punkt 3 godkänner det får tillverkaren

också, under organets ansvar, anbringa dess identifikationsnummer på de

tryckbärande anordningarna.

6. Om det anmälda organet godkänner det och under dess ansvar, får till-

verkaren anbringa det anmälda organets identifikationsnummer på de

tryckbärande anordningarna under tillverkningen.

7. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter får fullgöras, för dennes räkning och på dennes

ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyldigheter speci-

ficeras i fullmakten. Tillverkarens representant får inte fullgöra någon av de

skyldigheter som åligger tillverkaren i enlighet med punkt 2.

MODUL G: ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ

KONTROLL AV ENSKILDA PRODUKTER

1. Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter är

det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket tillverka-

ren fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 3 och 5 samt säkerställer och för-

säkrar på eget ansvar att den berörda tryckbärande anordningen, som har

genomgått kontroll i enlighet med punkt 4, uppfyller de tillämpliga kraven

i dessa föreskrifter.

2. Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska upprätta den tekniska dokumentationen och göra den till-

gänglig för det anmälda organ som avses i punkt 4.

Dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om den tryckbärande

anordningen uppfyller de tillämpliga kraven och innehålla en tillfredsstäl-

lande analys och bedömning av riskerna. Den tekniska dokumentationen

ska innehålla de tillämpliga kraven och, i den mån det krävs för bedömning-

en, även en beskrivning av den tryckbärande anordningens konstruktion,

tillverkning och funktion.

AFS 2016:1

86

Den tekniska dokumentationen ska, där så är tillämpligt, innehålla minst

följande:

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kompo-

nenter, delenheter, kretsar etc.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar

och scheman och den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvisning-

ar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som följts

helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts för att

uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1, när de harmoniserade

standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade standarder

som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras

vilka delar som har tillämpats.

– Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

– Provningsrapporter.

– Lämpliga detaljer beträffande godkännande av tillverknings- och kon-

trollförfarandena liksom kvalifikationer hos och godkännande av

berörd personal i enlighet med punkt 3.1.2 och 3.1.3 i bilaga 1.

Tillverkaren ska hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för

Arbetsmiljöverket i tio år efter det att den tryckbärande anordningen har

släppts ut på marknaden.

3. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och

övervakningen av den ska leda till att den tillverkade tryckbärande anord-

ningen uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

4. Kontroll

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska utföra eller låta utföra undersök-

ningar och provningar i enlighet med relevanta harmoniserade standarder,

och/eller likvärdiga provningar, för att kontrollera att den tryckbärande

anordningen uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter. Om det

inte finns någon harmoniserad standard ska det berörda anmälda organet

bestämma vilka provningar som ska utföras enligt andra tekniska specifika-

tioner.

Det anmälda organet ska i synnerhet

– granska den tekniska dokumentationen vad gäller konstruktionen lik-

som tillverkningsprocesserna,

87

AFS 2016:1

– bedöma det använda materialet om detta inte överensstämmer med till-

lämpliga harmoniserade standarder eller med europeiskt materialgod-

kännande för tryckbärande anordningar och kontrollera det intyg som

lämnas av tillverkaren av materialet i enlighet med punkt 4.3 i bilaga 1,

– godkänna metoderna för permanent sammanfogning av delarna eller

kontrollera att de har godkänts tidigare i enlighet med punkt 3.1.2 i bila-

ga 1,

– verifiera de kvalifikationer eller godkännanden som föreskrivs i punkt

3.1.2 och 3.1.3 i bilaga 1,

– företa den slutkontroll som avses i punkt 3.2.1 i bilaga 1, utföra eller låta

utföra den provning som avses i punkt 3.2.2 i bilaga 1 och i förekom-

mande fall granska säkerhetsanordningarna.

Det anmälda organet ska utfärda ett intyg om överensstämmelse i fråga

om de utförda undersökningarna och provningarna, och anbringa sitt iden-

tifikationsnummer på varje godkänd tryckbärande anordning, eller låta

anbringa det under sitt ansvar. Tillverkaren ska hålla intygen om överens-

stämmelse tillgängliga för Arbetsmiljöverket i tio år efter det att den tryck-

bärande anordningen har släppts ut på marknaden.

5. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 4, organets identifikationsnummer på

varje tryckbärande anordning som uppfyller de tillämpliga kraven i dessa

föreskrifter.

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstäm-

melse och kunna uppvisa den för Arbetsmiljöverket i tio år efter det att den

tryckbärande anordningen har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om

överensstämmelse ska det anges för vilken tryckbärande anordning den har

upprättats. En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran

göras tillgänglig för Arbetsmiljöverket.

6. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 2 och 5 får fullgöras, för den-

nes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att

dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

AFS 2016:1

88

MODUL H: ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ

FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING

1. Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring är det

förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket tillverkaren

fullgör skyldigheterna i punkterna 2 och 5 och säkerställer och försäkrar på

eget ansvar att de berörda tryckbärande anordningarna uppfyller de till-

lämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2. Tillverkning

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, till-

verkning, slutkontroll och provning av den berörda tryckbärande anord-

ningen enligt punkt 3 och övervakas i enlighet med punkt 4.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt kvali-

tetssystem för de berörda tryckbärande anordningarna bedömt.

Ansökan ska innehålla följande:

– Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverka-

rens representant, även dennes namn och adress.

– Den tekniska dokumentationen för en modell av varje kategori av tryck-

bärande anordningar som är tänkt att tillverkas. Den tekniska doku-

mentationen ska, där så är tillämpligt, innehålla minst följande:

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kompo-

nenter, delenheter, kretsar etc.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritning-

ar och scheman och den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvis-

ningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som

följts helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts

för att uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1, när de har-

moniserade standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade

standarder som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen

specificeras vilka delar som har tillämpats.

– Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

– Provningsrapporter.

– Dokumentation om kvalitetssystemet.

– En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något

annat anmält organ.

89

AFS 2016:1

3.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att de tryckbärande anordningarna

överensstämmer med de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till

ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skrift-

liga riktlinjer, förfaringssätt och instruktioner. Denna dokumentation av

kvalitetssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av rutiner och kvali-

tetsåtgärder, såsom program, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

– kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och

befogenheter när det gäller konstruktions- och produktkvalitet,

– tekniska specifikationer för konstruktionen, inklusive standarder, som

kommer att tillämpas och, när de relevanta harmoniserade standar-

derna inte tillämpas fullt ut, metoder som kommer att användas för

att säkerställa att de väsentliga säkerhetskrav i bilaga 1 som avser den

tryckbärande anordningen uppfylls,

– de metoder, processer och systematiska förfaranden för kontroll och

verifikation av konstruktionen som ska användas vid konstruktion av

tryckbärande anordningar inom den berörda kategorin, särskilt när det

gäller material i enlighet med punkt 4 i bilaga 1,

– de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden som

kommer att användas vid tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitets-

säkring, särskilt metoderna för permanent sammanfogning av de delar

som godkänns i enlighet med punkt 3.1.2 i bilaga 1,

– kontroller och prov som kommer att utföras före, under och efter till-

verkningen med uppgift om hur ofta de kommer att ske,

– kvalitetsdokument, såsom granskningsrapporter och provningsdata,

kalibreringsdata, rapporter om berörd personals kvalifikationer och

godkännande, i synnerhet i fråga om personalen som utför den perma-

nenta sammanfogningen av delarna och den oförstörande provningen i

enlighet med punkt 3.1.2 och 3.1.3 i bilaga 1,

– metoder för övervakning av att den konstruktion och kvalitet som krävs

för den tryckbärande anordningen uppnås och att kvalitetssystemet

fungerar effektivt.

3.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Det ska presumeras att kraven är uppfyllda

i fråga om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med de aktu-

ella specifikationerna i motsvarande harmoniserade standard.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av revisions-

gruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av den teknologi som avser

AFS 2016:1

90

berörda tryckbärande anordningar och känna till de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter. Revisionen ska även omfatta en inspektion hos tillverka-

ren.

Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i

punkt 3.1 andra strecksatsen för att kontrollera att tillverkaren känner till de

relevanta kraven i dessa föreskrifter och kan utföra de undersökningar som

krävs för att säkerställa att den tryckbärande anordningen överensstämmer

med kraven.

Tillverkaren eller dennes representant ska meddelas beslutet. Meddelan-

det ska innehålla slutsatserna från revisionen och det motiverade beslutet.

3.4 Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade

med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att det för-

blir ändamålsenligt och effektivt.

3.5 Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvali-

tetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och av göra

om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav som avses i

punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slut-

satserna från undersökningen och det motiverade beslutet.

4. Övervakning under det anmälda organets ansvar

4.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör

de skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.

4.2 För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda orga-

net tillträde till lokalerna för tillverkning, kontroll, provning och lagring och

lämna all nödvändig information, i synnerhet

– dokumentationen av kvalitetssystemet,

– kvalitetsdokument som föreskrivs i den del av kvalitetssystemet som

ägnas åt konstruktionen, såsom resultat av analyser, beräkningar och

provning,

– kvalitetsdokument som föreskrivs i den del av kvalitetssystemet som

ägnas åt tillverkningen, såsom granskningsrapporter och provnings-

data, kalibreringsdata och rapporter om den berörda personalens kva-

lifikationer.

91

AFS 2016:1

4.3 Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att för-

säkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet

och ska lämna en revisionsberättelse till tillverkaren. De periodiska revisio-

nerna ska infalla så att en helt ny bedömning genomförs vart tredje år.

4.4 Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos tillverka-

ren.

Nödvändigheten av dessa tilläggsbesök och deras frekvens kommer

att avgöras på grundval av ett besökskontrollsystem som handhas av det

anmälda organet. Man ska i synnerhet ta hänsyn till följande faktorer i

besökskontrollsystemet:

– Utrustningens kategori.

– Resultaten av tidigare övervakningsbesök.

– Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärder.

– I förekommande fall speciella villkor som är knutna till systemgodkän-

nandet.

– Betydelsefulla förändringar i organisationen av tillverkningen, riktlinjer

eller teknik.

I samband med sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra

eller låta utföra produktprovningar för att kontrollera att kvalitetssyste-

met fungerar tillfredsställande. Det anmälda organet ska ge tillverkaren en

inspektionsrapport och, om provningar har utförts, en provningsrapport.

5. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets identifikationsnummer på

varje enskild tryckbärande anordning som uppfyller de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter.

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmel-

se för varje modell av den tryckbärande anordningen och kunna uppvisa

den för Arbetsmiljöverket i tio år efter det att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det

anges för vilken modell av tryckbärande anordning den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras

tillgänglig för Arbetsmiljöverket.

6. Tillverkaren ska under tio år efter det att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för Arbetsmiljöverket:

– Den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1.

AFS 2016:1

92

– Sådan dokumentation av kvalitetssystemet som avses i punkt 3.1.

– Sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.4.

– Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punk-

terna 3.3, 3.4, 4.3 och 4.4.

7. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller återkallat och

ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång

till förteckningen över de godkännanden av kvalitetssystem som det har

vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktio-

ner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har vägrat utfärda eller tillfälligt

eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden av kvali-

tetssystem som det har utfärdat.

8. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.5, 5 och 6 får fullgöras, för

dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förut-

satt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

MODUL H1: ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ

FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING OCH KONSTRUKTIONS-

KONTROLL

1. Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring och

konstruktionskontroll med särskild övervakning av slutkontrollen är det

förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket tillverkaren

fullgör skyldigheterna i punkterna 2 och 6 och säkerställer och försäkrar på

eget ansvar att de berörda tryckbärande anordningarna uppfyller de till-

lämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2. Tillverkning

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, till-

verkning, slutkontroll och provning av de berörda produkterna i enlighet

med punkt 3 och övervakas i enlighet med punkt 5. Att den tryckbärande

anordningens tekniska konstruktion är lämplig ska ha kontrollerats i enlig-

het med punkt 4.

93

AFS 2016:1

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt kvali-

tetssystem för de berörda tryckbärande anordningarna bedömt.

Ansökan ska innehålla följande:

– Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverka-

rens representant, även dennes namn och adress.

– Den tekniska dokumentationen för en modell av varje kategori av tryck-

bärande anordningar som är tänkt att tillverkas. Den tekniska doku-

mentationen ska, där så är tillämpligt, innehålla minst följande:

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kompo-

nenter, delenheter, kretsar etc.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritning-

ar och scheman och den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvis-

ningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som

följts helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts

för att uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1, när de har-

moniserade standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade

standarder som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen

specificeras vilka delar som har tillämpats.

– Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

– Provningsrapporter.

– Dokumentation om kvalitetssystemet.

– En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något

annat anmält organ.

3.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att de tryckbärande anordningarna

överensstämmer med de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till

ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skrift-

liga riktlinjer, förfaringssätt och instruktioner. Dokumentationen av kvali-

tetssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetsrelaterade pro-

gram, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

– kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och

befogenheter när det gäller konstruktions- och produktkvalitet,

– de tekniska specifikationer för konstruktionen, inklusive standarder,

som kommer att tillämpas och, när de relevanta harmoniserade standar-

AFS 2016:1

94

derna inte tillämpas fullt ut, de medel som används för att säkerställa att

de tillämpliga väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1 uppfylls,

– de metoder, processer och systematiska förfaranden för kontroll och

verifikation av konstruktionen som ska användas vid konstruktion av

den tryckbärande anordningen, särskilt när det gäller material i enlighet

med punkt 4 i bilaga 1,

– de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden som

kommer att användas vid tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitets-

säkring, särskilt metoderna för permanent sammanfogning av de delar

som godkänns i enlighet med punkt 3.1.2 i bilaga 1,

– de undersökningar och provningar som kommer att utföras före, under

och efter tillverkningen, och hur ofta de kommer att utföras,

– kvalitetsdokument, såsom granskningsrapporter och provningsdata,

kalibreringsdata, rapporter om berörd personals kvalifikationer och

godkännande, i synnerhet i fråga om personalen som utför den perma-

nenta sammanfogningen av delarna och den oförstörande provningen i

enlighet med punkt 3.1.2 och 3.1.3 i bilaga 1,

– metoder för övervakning av att den konstruktion och kvalitet som krävs

för den tryckbärande anordningen uppnås och att kvalitetssystemet

fungerar effektivt.

3.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

kraven i punkt 3.2 är uppfyllda.

Det ska presumeras att kraven är uppfyllda i fråga om de delar av kva-

litetssystemet som överensstämmer med de aktuella specifikationerna i

motsvarande harmoniserade standard. Utöver erfarenhet av kvalitetsled-

ningssystem ska minst en av revisionsgruppens deltagare ha erfarenhet av

bedömning av området och tekniken i fråga om de berörda tryckbärande

anordningarna, och känna till de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

Revisionen ska även omfatta en inspektion hos tillverkaren.

Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i

punkt 3.1 andra strecksatsen för att kontrollera att tillverkaren känner till de

relevanta kraven i dessa föreskrifter och kan utföra de undersökningar som

krävs för att säkerställa att den tryckbärande anordningen överensstämmer

med kraven.

Tillverkaren eller dennes representant ska meddelas beslutet. Meddelan-

det ska innehålla slutsatserna från revisionen och det motiverade beslutet.

3.4 Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade

med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att det för-

blir ändamålsenligt och effektivt.

95

AFS 2016:1

3.5 Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvali-

tetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra

om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller

om en ny bedömning är nödvändig.

Det ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slut-

satserna från undersökningen och det motiverade beslutet.

3.6 Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller återkallat och

ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång

till förteckningen över de godkännanden av kvalitetssystem som det har

vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktio-

ner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har vägrat utfärda eller tillfälligt

eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden av kvali-

tetssystem som det har utfärdat.

4. Konstruktionskontroll

4.1 Tillverkaren ska hos det anmälda organ som avses i punkt 3.1 ansöka

om kontroll av konstruktionen för varje tryckbärande anordning som inte

redan har genomgått konstruktionskontroll.

4.2 Ansökan ska göra det möjligt att förstå den tryckbärande anordningens

konstruktion, tillverkning och funktionssätt, och att bedöma om det över-

ensstämmer med de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter. Ansökan ska

innehålla följande:

– Tillverkarens namn och adress.

– En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats in till

något annat anmält organ.

– Teknisk dokumentation. Dokumentationen ska göra det möjligt att

bedöma om den tryckbärande anordningen uppfyller de relevanta kra-

ven och innehålla en tillfredsställande analys och bedömning av risker-

na. Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga kraven

och, i den mån det krävs för bedömningen, även en beskrivning av den

tryckbärande anordningens konstruktion och funktion. Den tekniska

dokumentationen ska, där så är tillämpligt, innehålla minst följande:

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

AFS 2016:1

96

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kompo-

nenter, delenheter, kretsar etc.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritning-

ar och scheman och den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvis-

ningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som

följts helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts

för att uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1, när de har-

moniserade standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade

standarder som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen

specificeras vilka delar som har tillämpats.

– Resultaten av konstruktionsberäkningar och kontroller etc.

– Provningsrapporter.

– Det underlag som visar den tekniska konstruktionens lämplighet. I

underlaget ska man ange alla dokument som har använts, särskilt när

de relevanta harmoniserade standarderna inte har tillämpats fullt ut,

och underlaget ska vid behov innehålla resultaten av provningar som

genomförts i tillverkarens laboratorium eller i något annat provnings-

laboratorium för dennes räkning och under dennes ansvar.

4.3 Det anmälda organet ska pröva ansökan och, om konstruktionen upp-

fyller de krav i dessa föreskrifter som är tillämpliga på den tryckbärande

anordningen, utfärda ett EU-intyg om konstruktionskontroll till tillverka-

ren. Intyget ska innehålla tillverkarens namn och adress, slutsatserna av

undersökningen, eventuella giltighetsvillkor och de uppgifter som krävs för

att identifiera den godkända konstruktionen. Intyget kan ha en eller flera

bilagor.

Intyget och bilagorna ska innehålla all information som behövs för att

bedöma om de tillverkade produkterna överensstämmer med den under-

sökta konstruktionen och för att i tillämpliga fall kontrollera produkter i

bruk.

Om konstruktionen inte uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrif-

ter ska det anmälda organet avslå ansökan om EU-intyg om konstruktions-

kontroll och underrätta den sökande om detta samt utförligt motivera avsla-

get.

4.4 Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om

denna ger vid handen att den godkända konstruktionen inte längre uppfyl-

ler de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter ska organet fastställa om det

97

AFS 2016:1

krävs ytterligare undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet

underrätta tillverkaren om detta.

Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har utfärdat EU-inty-

get om konstruktionskontroll om alla ändringar av den godkända konstruk-

tionen som kan påverka överensstämmelsen med de väsentliga säkerhets-

kraven i bilaga 1 eller villkoren för intygets giltighet. För sådana ändringar

krävs det också godkännande – från det anmälda organ som utfärdat EU-

intyget om konstruktionskontroll – i form av ett tillägg till det ursprungliga

EU-intyget om konstruktionskontroll.

4.5 Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de

EU-intyg om konstruktionskontroll och tillägg till dessa som det har utfär-

dat eller återkallat, och det ska regelbundet eller på begäran ge de anmälan-

de myndigheterna tillgång till förteckningen över de intyg och/eller tillägg

till dessa som det har vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt

belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de

EU-intyg om konstruktionskontroll och/eller tillägg till dessa som det har

vägrat utfärda, tillfälligt eller slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt

med restriktioner och, på begäran, om de intyg och/eller tillägg som det har

utfärdat.

Kommissionen, medlemsstaterna och övriga anmälda organ har rätt att

på begäran få en kopia av EU-intygen om konstruktionskontroll och/eller

tilläggen till dem. Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att på begä-

ran få en kopia av den tekniska dokumentationen och av resultaten från de

undersökningar som utförts av det anmälda organet.

Det anmälda organet ska förvara en kopia av EU-intyget om konstruk-

tionskontroll med bilagor och tillägg och av det tekniska underlaget, inklu-

sive dokumentation från tillverkaren, så länge som intyget är giltigt.

4.6 Tillverkaren ska för Arbetsmiljöverket kunna uppvisa en kopia av EU-

intyget om konstruktionskontroll med bilagor och tillägg tillsammans med

den tekniska dokumentationen i tio år efter det att den tryckbärande anord-

ningen har släppts ut på marknaden.

5. Övervakning under det anmälda organets ansvar

5.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör

de skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.

AFS 2016:1

98

5.2 För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda orga-

net tillträde till lokaler för konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och

lagring och tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

– dokumentationen av kvalitetssystemet,

– de dokument som anges i kvalitetssystemets konstruktionsdel, t.ex.

resultat från analyser, beräkningar och provningar,

– de dokument som anges i kvalitetssystemets tillverkningsdel, t.ex.

granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata och rappor-

ter om den berörda personalens kvalifikationer.

5.3 Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att för-

säkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet

och ska lämna en revisionsberättelse till tillverkaren. De periodiska revisio-

nerna ska infalla så att en helt ny bedömning genomförs vart tredje år.

5.4 Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos tillverka-

ren.

Nödvändigheten av dessa tilläggsbesök och deras frekvens kommer

att avgöras på grundval av ett besökskontrollsystem som handhas av det

anmälda organet. Man ska i synnerhet ta hänsyn till följande faktorer i

besökskontrollsystemet:

– Utrustningens kategori.

– Resultaten av tidigare övervakningsbesök.

– Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärder.

– I förekommande fall speciella villkor som är knutna till systemgodkän-

nandet.

– Betydelsefulla förändringar i organisationen av tillverkningen, riktlinjer

eller teknik.

I samband med sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra

eller låta utföra produktprovningar för att kontrollera att kvalitetssyste-

met fungerar tillfredsställande. Det anmälda organet ska ge tillverkaren en

inspektionsrapport och, om provningar har utförts, en provningsrapport.

5.5 Särskild övervakning av slutkontrollen

Den slutkontroll som avses i punkt 3.2 i bilaga 1 ska vara föremål för för-

stärkt övervakning i form av oanmälda besök av det anmälda organet. I

samband med dessa besök ska det anmälda organet företa kontroller av de

tryckbärande anordningarna.

Det anmälda organet ska ge tillverkaren en inspektionsrapport och, om

provningar har utförts, en provningsrapport.

99

AFS 2016:1

6. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

6.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets identifikationsnummer på

varje enskild tryckbärande anordning som uppfyller de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter.

6.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmel-

se för varje modell av den tryckbärande anordningen och kunna uppvisa

den för Arbetsmiljöverket i tio år efter det att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det

anges för vilken modell av tryckbärande anordning den har upprättats och

vilket nummer intyget om konstruktionskontroll har.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras

tillgänglig för Arbetsmiljöverket.

7. Tillverkaren ska under tio år efter det att den tryckbärande anordningen

har släppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för Arbetsmiljöverket:

– Sådan dokumentation av kvalitetssystemet som avses i punkt 3.1.

– Sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5.

– Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punk-

terna 3.5, 5.3 och 5.4.

8. Tillverkarens representant

Tillverkarens representant får lämna in den ansökan som avses i punkt 4.1

och 4.2 och fullgöra skyldigheterna enligt punkterna 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 och 7,

för tillverkarens räkning och på dennes ansvar, förutsatt att de specificeras i

fullmakten.

AFS 2016:1

100

Bilaga 4

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (nr XXX) 1

1. Tryckbärande anordning eller aggregat (produkt-, typ-, parti- eller serie-

nummer):

2. Namn på och adress till tillverkaren och i tillämpliga fall dennes repre-

sentant:

3. Denna EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget

ansvar:

4. Föremål för försäkran (identifiera den tryckbärande anordningen eller

aggregatet så att den eller det kan spåras; vid behov kan en bild bifogas):

– Beskrivning av den tryckbärande anordningen eller aggregatet.

– Det förfarande som tillämpats för att bedöma överensstämmelsen.

– För aggregat, beskrivning av de tryckbärande anordningar som ingår

liksom de förfaranden som tillämpas för att bedöma överensstämmel-

sen.

5. Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta unions-

lagstiftningen om harmonisering:

6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts

eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överens-

stämmelsen försäkras:

7. I förekommande fall, namn och adress och nummer för det anmälda

organ som har utfört bedömningen av överensstämmelse samt intygets

nummer, och en hänvisning till EU-typintyget – produktionstyp, EU-typ-

intyget – konstruktionstyp, EU-intyget om konstruktionskontroll eller inty-

get om överensstämmelse.

8. Ytterligare information:

Undertecknat för:

(ort och datum)

(namn, befattning) (namnteckning)

(I förekommande fall, identifikation av undertecknaren som har fått befo-

genhet att skriva under försäkran för tillverkaren eller tillverkarens repre-

sentant.)

1

Det är frivilligt för tillverkaren att numrera EU-försäkran om överensstämmelse.