AFS 2016:10

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

AFS 2016:10

Maskiner

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Arbetsmiljöverkets författningssamling

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3)

om maskiner;

beslutade den 13 december 2016.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om

maskiner att 2, 6 och 21 §§ ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifter-

na att kommentaren till 2 § e) och k) samt 5 § ska ha följande lydelse.

Tillämpningsområde

2

§ Föreskrifterna gäller inte för

a) säkerhetskomponenter som är avsedda att användas som reservdelar

för att ersätta identiska komponenter och som tillhandahålls av tillverkaren

av den ursprungliga maskinen,

b) specialutrustning för användning på marknadsplatser eller nöjesfält,

c) maskiner som speciellt konstruerats eller tagits i drift för kärntekniska

tillämpningar och som vid fel kan ge upphov till radioaktivt utsläpp,

d) vapen, inklusive skjutvapen,

e)2 följande transportmedel,

– jordbruks- och skogsbrukstraktorer, utom maskiner monterade på såda-

na fordon,

– motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas av svenska

föreskrifter som genomför direktiv 2007/46/EG3, utom maskiner monterade

på dessa fordon,

1

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maski-

ner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning) (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24, Celex

32006L0042, senast ändrat genom 02006L0042-20160420).

2

Ändringen innebär att ”för de risker som omfattas av svenska föreskrifter som genomför

direktiv 2003/37/EG” tas bort.

3

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om

fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana

fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1, Celex 32007L0046).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2016:10

Utkom från trycket

den 29 december 2016

AFS 2016:10

4

– fordon som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 168/20134, utom maskiner monterade på dessa fordon,

– motorfordon uteslutande avsedda för tävling,

– transportmedel för luftbefordran, transport på vatten eller järnväg,

utom maskiner monterade på dessa,

f) havsgående fartyg och mobila offshore-enheter samt maskiner installe-

rade ombord på sådana fartyg eller enheter,

g) maskiner som är särskilt konstruerade och tillverkade för militära eller

polisiära ändamål,

h) maskiner som är särskilt konstruerade och tillverkade för forsknings-

ändamål för tillfälligt bruk i laboratorier,

i) gruvhissar med linspel,

j) maskiner för förflyttning av aktörer vid artistiska framträdanden,

k) elektriska och elektroniska produkter av följande slag, i den mån som

de omfattas av svenska föreskrifter som genomför Europaparlamentets och

rådets direktiv 2014/35/EU5 om elektrisk utrustning

– hushållsapparater avsedda för privat bruk,

– ljud- och bildutrustning,

– informationsteknisk utrustning,

– ordinära kontorsmaskiner,

– kopplingsutrustning för lågspänning,

– elektriska motorer, samt

l) följande typer av elektrisk högspänningsutrustning

– kopplingsapparater och kopplingsutrustning,

– transformatorer.

Släppa ut på marknaden eller ta i drift

6 § Innan tillverkaren eller dennes representant släpper ut en maskin på

marknaden eller tar den i drift, ska denne

a) säkerställa att maskinen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso-

och säkerhetskrav som anges i bilaga 1,

b) säkerställa att den tekniska dokumentationen som anges i bilaga 7,

avsnitt A är tillgänglig,

4

Jfr. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013

om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

(EUT L 60, 2.3.2013, s. 52, Celex 32013R0168).

5

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om

harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av

elektrisk utrustning (EUT L 96, 29.3.2014, s. 357, Celex 32014L0035).

5

AFS 2016:10

c) särskilt tillhandahålla bruksanvisning, märkning och all annan nödvän-

dig information enligt bilaga 1,

d) genomföra tillämpligt förfarande för bedömning av överensstämmelse

enligt 10–13 §§,

e) upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 2, del 1,

avsnitt A och säkerställa att denna försäkran medföljer maskinen, samt

f) anbringa CE-märkning enligt bilaga 3.

Den som på marknaden släpper ut eller tar i drift en maskin, utan att ha

tillhandahållit en bruksanvisning för maskinen enligt 6 § c), ska betala en

sanktionsavgift, se 21 §.

Den som på marknaden släpper ut eller tar i drift en lyftande maskin,

utan att som märkning ha angett maxlast enligt 6 § c) och bilaga 1, punkt

4.3.3, ska betala en sanktionsavgift, se 21 §.

Den som på marknaden släpper ut eller tar i drift en maskin för lyft av

personer, utan att som märkning ha angett maxlast och antal personer som

tillåts på lastbäraren enligt 6 § c) och bilaga 1, punkt 6.5, ska betala en sank-

tionsavgift, se 21 §.

Den som på marknaden släpper ut eller tar i drift en maskin, utan att ha

upprättat en EG-försäkran om överensstämmelse enligt 6 § e), ska betala en

sanktionsavgift, se 21 §.

Den som bryter mot både 6 § c) och 6 § e) ska bara betala en sanktionsav-

gift.

Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande:

För maskiner som inte omfattas av bilaga 4 gäller att för en eller flera

maskiner av samma typ och modell ska sanktionsavgiften vara 50 000 kro-

nor samt 10 % av maskinens eller maskinernas totala försäljningsvärde fram

till den tidpunkt som överträdelsen av 6 § c) eller e) konstaterades.

För maskiner som inte omfattas av bilaga 4 är högsta avgift vid överträ-

delse av 6 § c) eller e) 500 000 kronor.

För maskiner som omfattas av bilaga 4 gäller att för en eller flera maskiner

av samma typ och modell ska sanktionsavgiften vara 150 000 kronor samt

10 % av maskinens eller maskinernas totala försäljningsvärde fram till den

tidpunkt som överträdelsen av 6 § c) eller e) konstaterades.

För maskiner som omfattas av bilaga 4 är högsta avgift vid överträdelse

av 6 § c) eller e) 1 000 000 kronor.

AFS 2016:10

6

Bestämmelser om sanktionsavgifter

21 § Bestämmelserna i 6 § c) och e) utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 § i

arbetsmiljölagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek framgår av 6 §.

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2017.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Varg

7

AFS 2016:10

Till 2 § e) Fram till den 1 januari 2016 gällde för jordbruks- och skogs-

brukstraktorer att risker som inte omfattades av Europaparlamentets och

rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av

jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna

maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata

tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/

EEG, omfattades av maskindirektivet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5

februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och

skogsbruksfordon ändrar Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/

EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG,

så att jordbruks- och skogsbrukstraktorer i sin helhet undantas från maskin-

direktivets tillämpningsområde. Den nya förordningen som tillämpas från

och med den 1 januari 2016 omfattar samtliga risker för jordbruks- och

skogsbrukstraktorer.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september

2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släp-

vagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska

enheter som är avsedda för sådana fordon, är överfört i svensk rätt genom

föreskrifter från Transportstyrelsen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15

januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga

fordon och fyrhjulingar tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Till 2 § k) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26

februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om till-

handahållande på marknaden av elektrisk utrustning är överfört i svensk

rätt genom föreskrifter från Elsäkerhetsverket.

Till 5 § Med avseende på maskiner behandlas riskkällor förknippade med

elektricitet inte mer specifikt i föreskrifter som genomför direktiv 2014/35/

EU om elektrisk utrustning än i dessa föreskrifter. Skyldigheterna i fråga

om bedömning av överensstämmelse och utsläppande på marknaden eller

tagande i drift av maskiner med hänsyn till riskkällor förknippade med

elektricitet regleras därför enbart av de här föreskrifterna.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-641-0 · ISSN 1650-3163