AFS 2016:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Elektromagnetiska fält

AFS 2016:3

Elektromagnetiska fält

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält och

allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ISBN 978-91-7930-634-2

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

Elanders Sverige AB, 2016 942404

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter.

Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av

föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex.

upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar.

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga num-

mer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets

författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

BESTÄLLNINGSADRESS

Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm

Telefon 010-730 90 00 www.av.se

AFS 2016:3

3

Innehåll

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om

elektromagnetiska fält

Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Till vem riktar sig föreskrifterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Systematiskt arbetsmiljöarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Insatsnivåer och gränsvärden för exponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Riskbedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Allmänt om riskbedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Exponeringsbedömning genom bedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Exponeringsbedömning genom mätning eller beräkning . . . . . . . . . 12

Bestämmelser som syftar till att undvika eller minska riskerna . . . . 14

Information till och utbildning av arbetstagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Samråd med och medverkan av arbetstagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Hälsoundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Undantag för magnetisk resonanstomografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Bilaga 1 Fysikaliska storheter och enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Bilaga 2 Gränsvärden för exponering för statiska magnetiska fält . . 22

Bilaga 3 Insatsnivåer för statiska magnetiska fält . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Bilaga 4 Gränsvärden för exponering för tidsvarierande elektriska

och magnetiska fält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Bilaga 5 Insatsnivåer för tidsvarierande elektriska fält . . . . . . . . . . . . 25

Bilaga 6 Insatsnivåer för tidsvarierande magnetiska fält . . . . . . . . . . 26

Bilaga 7 Gränsvärden för exponering för elektromagnetiska fält . . . 28

Bilaga 8 Insatsnivåer för elektromagnetiska fält . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Bilaga 9 Insatsnivåer för kontaktström och inducerad ström . . . . . . 32

5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

om elektromagnetiska fält;

beslutade den 5 april 2016.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.

Syfte

1 § Syftet med dessa föreskrifter är att skydda arbetstagare mot sådana

hälso– och säkerhetsrisker som uppstår eller kan uppstå vid exponering för

och förekomst av elektromagnetiska fält under arbetet.

Tillämpningsområde

2 § Föreskrifterna gäller i samtliga verksamheter där arbetstagare utför

arbete för arbetsgivares räkning, med undantag för vad som anges i 3 §.

3 §Försvarsmakten får tillämpa likvärdiga eller mer specifika skydds­

system för personal som arbetar vid operativa militära anläggningar eller

deltar i militär verksamhet, inklusive gemensamma internationella militära

övningar, förutsatt att hälsoeffekter och säkerhetsrisker förebyggs.

4 § Dessa föreskrifter omfattar alla kända direkta biofysiska effekter och

indirekta effekter som orsakas av elektromagnetiska fält.

Föreskrifterna anger även krav som avser att förebygga de indirekta

effekter som kan uppkomma på grund av förekomst av elektromagnetiska

fält på arbetsplatsen.

De gränsvärden för exponering som fastställs i bilagorna 2, 4 och 7 omfat-

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/35/EU av den 26 juni 2013 om minimi-

krav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med

fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i

direktiv 89/391/EEG) (EUT L 179, 29.6.2013, s. 1, Celex 32013L0035) och om upp hävandet

av direktiv 2004/40/EG.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2016:3

Utkom från trycket

den 21 april 2016

AFS 2016:3

6

tar endast vetenskapligt vedertagna samband mellan direkta, akuta och

övergående, effekter och exponering för elektromagnetiska fält.

5 § Dessa föreskrifter omfattar inte

1. eventuella långsiktiga effekter av exponering för elektromagnetiska fält

samt

2. de risker som uppstår vid beröring av spänningssatta ledare.

Till vem riktar sig föreskrifterna

6 § Arbetsgivaren ansvarar för att dessa föreskrifter följs. Med arbetsgivare

likställs den som hyr in arbetskraft.

Den som driver verksamhet utan anställd ska följa dessa föreskrifter

enligt 3 kap. 5 § första och andra stycket arbetsmiljölagen (1977:1160).

Som arbetstagare räknas i dessa föreskrifter även den som likställs med

arbetstagare enligt 1 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

I fall som avses i tredje stycket ska det som i den här föreskriften sägs om

arbetsgivare gälla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utförs.

Allmänna råd: Av 1 och 3 kap.arbetsmiljölagen följer att dessa före-

skrifter även kan medföra skyldigheter för andra än arbetsgivare. Den

som anlitar inhyrd arbetskraft har ett ansvar som till stor del motsva-

rar en arbetsgivares arbetsmiljöansvar.

Den som genomgår utbildning och den som bedriver sådan utbild-

ning som avses i 1 kap. 3 § arbetsmiljölagen omfattas av dessa före-

skrifter.

Definitioner

7 § I föreskrifterna används följande begrepp med nedan angiven bety-

delse:

Direkta biofysiska effekter Effekter i kroppen som direkt orsakas av vistelse

i ett elektromagnetiskt fält, bland annat:

1. Termiska effekter, såsom uppvärmning av

vävnad genom energiabsorption från elektro-

magnetiska fält i vävnaden.

2.

Icke–termiska effekter, såsom stimule-

ring av muskler, nerver och sinnesorgan. Dessa

effekter kan inverka negativt på de exponerade

arbetstagarnas mentala och fysiska hälsa. Dess-

7

AFS 2016:3

utom kan stimulering av sinnesorgan förorsaka

övergående symtom, såsom svindel eller mag-

netofosfener. Dessa effekter kan skapa tillfällig

irritation eller påverka kognitionen eller andra

hjärn- eller muskelfunktioner och kan därmed

påverka en arbetstagares förmåga att utföra sina

arbetsuppgifter på ett säkert sätt (dvs. säkerhets-

risker).

3. Strömmar i extremiteter.

Dessa effekter kan uppträda var för sig eller

tillsammans.

Elektromagnetiska fält

Statiska magnetiska fält, tidsvarierande elek-

triska och magnetiska fält och elektromagnetiska

fält med frekvenser upp till 300 GHz.

Gränsvärden för

Värden grundade på biofysiska och biologiska

exponering

hänsynstaganden, särskilt på grundval av veten-

skapligt välgrundade direkta, akuta och över-

gående effekter, dvs. termiska effekter och elek-

trisk stimulering av vävnad.

Gränsvärden för

Värden för exponering över vilka arbetstagare

hälsoeffekter

kan utsättas för negativa hälsoeffekter, såsom

termisk uppvärmning eller stimulering av nerv-

eller muskelvävnad.

Gränsvärden för

Värden för exponering över vilka arbetstagare

sensoriska effekter

kan sättas för övergående störningar i sensoriska

förnimmelser och smärre förändringar i hjärnans

funktioner, t.ex. magnetofosfener, yrsel, svindel,

tillfällig irritation.

Indirekta effekter

Effekter som orsakas av att ett ämne eller före-

mål befinner sig i ett elektromagnetiskt fält,

vilket kan orsaka en hälso- eller säkerhetsrisk,

såsom:

1.

Interferens med medicinsk elektronisk

utrustning och anordning, inklusive pacemak-

rar och andra implantat eller medicinska enheter

som bärs på kroppen.

2. Projektilrisk på grund av lösa ferromagne-

tiska föremål i statiska magnetiska fält.

AFS 2016:3

8

3.

Initiering av elektroexplosiv apparatur

(detonatorer).

4. Eldsvådor eller explosioner till följd av

antändning av brännbart material genom gnis-

tor från inducerade fält, kontaktströmmar eller

gnisturladdningar.

5. Kontaktströmmar.

Insatsnivåer

Operativa nivåer som fastställs för att förenkla

påvisandet av att relevanta gränsvärden för

exponering iakttas eller, i förekommande fall, för

att vidta relevanta skyddsåtgärder eller förebyg-

gande åtgärder enligt dessa föreskrifter.

I bilaga 5 används följande terminologi för

tidsvarierande elektriska fält: låga- och höga

insatsnivåer avser de särskilda skyddsåtgärder

eller förebyggande åtgärder som anges i dessa

föreskrifter.

I bilaga 6 används följande terminologi för

tidsvarierande magnetiska fält: låga insatsnivåer

avser gränsvärden för sensoriska effekter och

höga insatsnivåer avser gränsvärden för hälso-

effekter.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

8 § I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

finns regler om att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhål-

landena och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten. Där

finns också regler om att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga

ohälsa samt att genomförda och planerade åtgärder ska följas upp.

Dessa föreskrifter specificerar hur arbetsgivaren ska hantera elektromag-

netiska fält i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Insatsnivåer och gränsvärden för exponering

9 § Fysikaliska storheter och enheter som ska användas för att beskriva

exponering för elektromagnetiska fält anges i bilaga 1. Gränsvärden för

hälso effekter och sensoriska effekter samt insatsnivåer anges i bilagorna 2–9.

9

AFS 2016:3

10 § Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagares exponering för elektro-

magnetiska fält begränsas till de gränsvärden för hälsoeffekter och senso-

riska effekter som anges i bilagorna 2 och 4 med avseende på icke-termiska

effekter och de gränsvärden för exponering som anges i bilaga 7 med avse-

ende på termiska effekter.

Iakttagandet av gränsvärden för hälsoeffekter och sensoriska effekter ska

fastställas genom användning av de relevanta förfaranden för bedömning

av exponering som anges i 14–16 §§.

Om exponeringen av arbetstagare för elektromagnetiska fält överstiger

gränsvärden för exponering ska arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder i

enlighet med 29 §.

Allmänna råd 9–10 §§: De gränsvärden som anges i bilagorna 2, 4 och

7 avser att skydda mot alla kända, akuta och övergående, negativa

hälsoeffekter hos arbetstagare som exponeras för elektromagnetiska

fält. Dessa effekter orsakas av inducerade elektriska fält och energi-

absorption i form av värme hos den som exponeras.

I yrkeshygieniska samband är det inte praktiskt möjligt att bestäm-

ma de inducerade elektriska fälten och den värmebelastning i krop-

pen som uppkommer på grund av exponering för elektromagnetiska

fält. För att möjliggöra en praktisk yrkeshygienisk bedömning av

exponering har gränsvärdena uttryckts i så kallade insatsnivåer, som

är mätbara storheter hos det elektromagnetiska fält som arbetstagarna

exponeras för. Genom modellberäkningar, simuleringar etc. har man

kopplat ihop detta fält utanför kroppen till det som sker i kroppen så

att det gränsvärde som motsvarar en given insatsnivå inte överskrids.

De insatsnivåer som anges avser uppmätta eller beräknade värden

på en arbetsplats i arbetstagarens frånvaro. Insatsnivåerna avser de

maximala insatsnivåer på det ställe på arbetsplatsen där arbetstagaren

kommer att befinna sig då arbete utförs. Insatsnivåerna gäller även

om bara exempelvis en arm eller ett ben exponeras.

De praktiskt mätbara fältstorheterna är elektrisk och magnetisk

fältstyrka, magnetisk flödestäthet, strålningstäthet, kontaktströmmar

samt inducerade strömmar.

11 § Arbetsgivaren ska anses iaktta gränsvärden för hälsoeffekter och sen-

soriska effekter då det har påvisats att de relevanta insatsnivåer som anges i

bilagorna 3, 5, 6, 8 och 9 inte överskrids.

Om exponeringen överskrider insatsnivåer ska arbetsgivaren vidta åtgär-

der i enlighet med 23 § om inte den bedömning som genomförts i enlighet

AFS 2016:3

10

med 14–16 §§ visar att de relevanta gränsvärdena för exponering inte över-

skrids och att säkerhetsrisker kan uteslutas.

12 § Exponeringen får trots vad som anges i 11 § överskrida:

1. Låga insatsnivåer för elektriska fält (bilaga 5, tabell 1) om detta är moti-

verat av praxis eller processen, förutsatt att gränsvärden för sensoriska

effekter (bilaga 4, tabell 1) inte överskrids, eller

a. gränsvärden för hälsoeffekter (bilaga 4, tabell 1) inte överskrids,

b. alltför kraftig gnisturladdning och kontaktström (bilaga 9, tabell 1)

förebyggs genom särskilda skyddsåtgärder enligt 27 § och

c. arbetstagarna har fått information med avseende på de situationer som

avses i 31 § punkt 6.

2. Låga insatsnivåer för magnetiska fält (bilaga 6, tabell 1), om detta är

motiverat av praxis eller processen, inbegripet i huvud och bål, under skif-

tet, förutsatt att gränsvärden för sensoriska effekter (bilaga 4, tabell 1) inte

överskrids, eller

a. gränsvärden för sensoriska effekter endast tillfälligt överskrids,

b. gränsvärden för hälsoeffekter (bilaga 4, tabell 1) inte överskrids,

c. åtgärder vidtas i enlighet med 30 § om det förekommer övergående

symtom enligt 30 § punkt 1 och

d. arbetstagarna har fått information med avseende på de situationer som

avses i 31 § punkt 6.

13 § Trots vad som anges i 10 och 11 §§ får exponeringen överskrida:

1. Gränsvärden för sensoriska effekter (bilaga 2, tabell 1) under skiftet, om

detta är motiverat av praxis eller processen, förutsatt att

a. överskridandet är endast tillfälligt,

b. gränsvärden för hälsoeffekter (bilaga 2, tabell 1) inte överskrids,

c. särskilda skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med 28 §,

d. åtgärder vidtas i enlighet med 30 §, om det förekommer övergående

symtom enligt 30 § punkt 2 och

e. arbetstagarna har fått information med avseende på de situationer som

avses i 31 § punkt 6.

2. Gränsvärden för sensoriska effekter (bilaga 4, tabell 1 och bilaga 7, tabell

1) under skiftet, om detta är motiverat av praxis eller processen, förutsatt att

a. överskridandet är endast tillfälligt,

b. gränsvärden för hälsoeffekter inte överskrids (bilaga 4, tabell 1 och bila-

ga 7, tabell 1),

c. åtgärder vidtas i enlighet med 30 §, om det förekommer övergående

symtom enligt 30 § punkt 1 och

11

AFS 2016:3

d. arbetstagarna har fått information med avseende på de situationer som

avses i 31 § punkt 6.

Riskbedömning

Allmänt om riskbedömning

14 § Arbetsgivaren ska bedöma alla de risker, såväl direkta som indirekta,

för arbetstagarna som uppstår på grund av elektromagnetiska fält på arbets-

platsen och, om nödvändigt, ska arbetsgivaren mäta eller beräkna nivåerna

på de elektromagnetiska fält som arbetstagarna exponeras för.

Resultatet av riskbedömningen kan ingå och vara en del i den riskbedöm-

ning som ska göras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

arbetsmiljöarbete.

Exponeringsbedömning genom bedömning

15 §För bedömning enligt 14 §, ska arbetsgivaren identifiera och bedöma

elektromagnetiska fält på arbetsplatsen med beaktande av den Europeis-

ka kommissionens vägledning2 och andra relevanta normer, riktlinjer och

exponeringsdatabaser.

Arbetsgivaren har också, när så är lämpligt, rätt att beakta

1. exponeringsnivåer och andra lämpliga säkerhetsrelaterade uppgifter

som tillverkaren eller distributören tillhandahåller för utrustningen i enlig-

het med gällande unionsrätt,

2. inklusive en riskbedömning, om detta är tillämpligt med avseende på

exponeringsförhållandena på arbetsplatsen eller installationsplatsen.

Allmänt råd: För att underlätta den praktiska tillämpningen av före-

skrifterna har den Europeiska kommissionen publicerat tre vägled-

ningar. Dessa vägledningar består av två volymer och en särskild väg-

ledning för små och medelstora företag.

Vägledningen för små och medelstora företag hjälper dig att göra

en inledande bedömning av riskerna förenade med elektromagnetiska

fält på din arbetsplats. Med ledning av resultatet från bedömningen

2

Icke-bindande vägledning för god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU om

elektromagnetiska fält, Vägledning för små och medelstora företag, ISBN 978-92-79-45957-3

(tryck), ISBN 978-92-45963-4 (online), 2014.

Icke-bindande vägledning till god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU

Elektromagnetiska fält, Volym 1: Praktisk vägledning, ISBN 978-92-79-45905-4 (PDF), 2014.

Praktisk vägledning för god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU Elektro-

magnetiska fält, Volym 2: Fallstudier, ISBN 978-92-79-45950-4, 2015.

AFS 2016:3

12

kan du avgöra om ytterligare åtgärder måste vidtas till följd av dessa

föreskrifter.

Volym 1 av den praktiska vägledningen innehåller råd om hur man

gör riskbedömningar och ytterligare råd om vilka möjligheter som

står till buds när arbetsgivarna vill vidta ytterligare skyddsåtgärder

eller förebyggande åtgärder.

Volym 2 innehåller tolv fallstudier som visar hur arbetsgivarna kan

utföra bedömningarna och illustrerar vissa av de möjliga förebyg-

gande åtgärderna och skyddsåtgärderna. Fallstudierna avser gene-

riska arbetsplatser, men sammanställdes med utgångspunkt i verkliga

arbetssituationer.

Dessa vägledningar finns tillgängliga i elektroniskt format på EU:s

alla officiella språk.

Exponeringsbedömning genom mätning eller beräkning

16 § Om iakttagandet av gränsvärden för exponering inte kan fastställas

på ett tillförlitligt sätt på grundval av tillgänglig information enligt 15 § ska

bedömningen av exponeringen genomföras på grundval av mätningar eller

beräkningar.

I sådana fall ska man vid bedömningen beakta osäkerheten vid dessa

mätningar eller beräkningar, såsom numeriska fel, källmodellering, fantom-

geometri samt vävnaders och materials elektriska egenskaper, som fastställs

i enlighet med relevant god praxis.

Allmänt råd: Alla mätningar och beräkningar är behäftade med en

viss osäkerhet. Det är lämpligt att till det uppmäta eller beräknade

värdet addera denna osäkerhet så att en konservativ exponerings-

bedömning erhålls.

17 § De bedömningar, mätningar och beräkningar som avses i 14–16 §§ ska

i lämpliga intervall planeras och genomföras av behöriga instanser eller per-

soner, med beaktande av Europeiska kommissionens vägledning.

Bedömning, mätning och beräkning ska ske med särskilt beaktande av

reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

om sakkunnig hjälp och personal samt om medverkan av arbetstagare.

Resultatet av bedömningen, mätningen eller beräkningarna av expone-

ringsnivån ska bevaras i sådan spårbar form att uppgifterna kan användas

vid en senare tidpunkt.

13

AFS 2016:3

18 § Vid genomförande av en riskbedömning, enligt Arbetsmiljöverkets

föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, ska arbetsgivaren särskilt

vara uppmärksam på följande:

1. gränsvärden för hälsoeffekter och sensoriska effekter och insatsnivåer

som anges i bilagorna 2–9,

2. exponeringens frekvens, nivå, varaktighet och typ, inklusive fördel-

ningen över arbetstagarens kropp och variation över arbetsplatsen,

3. alla direkta biofysiska effekter,

4. alla indirekta effekter,

5. alla effekter på hälsa och säkerhet för arbetstagare som är särskilt utsat-

ta, i synnerhet arbetstagare som har aktiva eller passiva medicinska enheter

inopererade i kroppen, såsom pacemakrar, bär medicinska enheter på krop-

pen, såsom insulinpumpar, eller är gravida,

6. ersättningsutrustning som är avsedd att minska exponeringsnivån för

elektromagnetiska fält,

7. adekvat information från de hälsokontroller som avses i 33 §,

8. information från tillverkaren av utrustning,

9. annan relevant hälso- och säkerhetsrelaterad information,

10. flera exponeringskällor samt

11. samtidig exponering för fält med multipla frekvenser.

19 § En bedömning av exponeringen behöver inte genomföras på arbets-

platser som är öppna för allmänheten. Detta gäller förutsatt att en utvärde-

ring redan har gjorts i enlighet med bestämmelserna om begränsning av all-

mänhetens exponering för elektromagnetiska fält och att de begränsningar

som specificeras i dessa bestämmelser beträffande arbetstagarna respekteras

och hälso och säkerhetsrisker utesluts.

Allmänt råd:Bestämmelser om allmänhetens exponering finns i Strål-

säkerhetsmyndighetens föreskrift med allmänna råd om exponering

för elektromagnetiska fält.

20 § När utrustning som är avsedd för användning av allmänheten

används på det sätt som avses, och som är förenligt med unionsrätten på

produktområdet i vilken det fastställs striktare säkerhetsnivåer än de som

föreskrivs i dessa föreskrifter och ingen annan utrustning används, ska vill-

koren i 19 § anses vara uppfyllda.

21 § Arbetsgivaren ska förfoga över en riskbedömning i enlighet med

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och fast-

AFS 2016:3

14

ställa vilka åtgärder som ska vidtas i enlighet med 22–30 §§ i dessa föreskrif-

ter.

Riskbedömningen får innehålla motiveringen till varför arbetsgivaren

anser att riskerna med avseende på elektromagnetiska fält är av sådan art

och omfattning att en ytterligare detaljerad riskbedömning är onödig.

Riskbedömningen ska uppdateras regelbundet, särskilt om viktiga för-

ändringar har ägt rum som kan göra den inaktuell eller om resultatet av de

hälsokontroller som avses i 33 § visar att så är nödvändigt.

Bestämmelser som syftar till att undvika eller minska riskerna

22 §

Med beaktande av tekniska framsteg och möjligheten att kontrollera

produktionen av elektromagnetiska fält vid källan ska arbetsgivaren vidta

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att risker som uppstår på grund av

elektromagnetiska fält på arbetsplatsen elimineras eller minskas till ett mini-

mum.

Minskningen av de risker som härrör från exponering för elektromagne-

tiska fält ska genomföras på grundval av de allmänna principer för förebyg-

gande arbete som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

arbetsmiljöarbete.

23 § När de relevanta insatsnivåerna i bilagorna 3, 5, 6, 8 och 9 överskrids,

ska arbetsgivaren, om inte den bedömning som genomförts i enlighet med

14–16 §§ visar att de relevanta gränsvärdena för exponering inte överskrids

och att säkerhetsrisker kan uteslutas, på grundval av den riskbedömning

som avses i 14–16 §§, utarbeta och genomföra en handlingsplan som inne-

håller tekniska och organisatoriska åtgärder för att förebygga exponering

som överskrider gränsvärden för hälsoeffekter och sensoriska effekter, med

särskilt beaktande av följande:

1. alternativa arbetsmetoder som ger mindre exponering för elektromag-

netiska fält,

2. val av utrustning som ger upphov till mindre intensiva elektromagne-

tiska fält, dock med hänsyn till det arbete som ska utföras,

3. tekniska åtgärder för att minska emissionen för elektromagnetiska fält,

inbegripet användning av spärranordningar, avskärmning eller liknande

hälsoskyddsmekanismer när så krävs,

4. lämpliga avgränsnings och tillträdesåtgärder, såsom signaler, märk-

ningar, markeringar i golvet och barriärer, för att begränsa eller kontrollera

tillträde,

5. vid exponering för elektriska fält, åtgärder och förfaranden för att han-

15

AFS 2016:3

tera gnisturladdningar och kontaktströmmar med hjälp av tekniska metoder

och utbildning av arbetstagare,

6. lämpliga program för underhåll av arbetsutrustning, arbetsplatser och

system för arbetsställen,

7. utformning och planering av arbetsplatser och arbetsställen,

8. begränsning av exponeringens varaktighet och intensitet och

9. tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning.

24 § På grundval av den riskbedömning som avses i 14–16 §§ ska arbets-

givaren utarbeta och genomföra en handlingsplan som ska innehålla tek-

niska och organisatoriska åtgärder för att förebygga alla kända risker för

arbetstagare som är särskilt utsatta och alla risker som förorsakas av de indi-

rekta effekter som avses i 14–16 §§.

25 § Utöver att tillhandahålla den information som anges i 31 §, ska arbets-

givaren anpassa de åtgärder som avses i dessa föreskrifter till behoven hos

arbetstagare som är särskilt utsatta samt, i förekommande fall, till individu-

ella riskbedömningar, särskilt beträffande arbetstagare som har uppgivit att

de har en aktiv eller passiv medicinsk enhet inopererad i kroppen, såsom

pacemakrar, eller har medicinska enheter som bärs på kroppen, såsom

insulinpumpar, eller beträffande gravida arbetstagare som har uppgivit för

arbetsgivaren att de är gravida.

26 § Med utgångspunkt i den riskbedömning som avses i 14–16 §§ ska de

arbetsplatser där arbetstagarna kan komma att utsättas för elektromagne-

tiska fält som överskrider insatsnivåerna markeras med lämpliga skyltar

i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler. De

berörda områdena ska märkas och tillträde till dem begränsas på lämpligt

sätt.

Om tillträde till dessa områden av andra skäl är begränsat på lämpligt

sätt och arbetstagarna har underrättats om riskerna som uppstår på grund

av elektromagnetiska fält, ska ingen särskild skyltning eller begränsning av

tillträdet krävas.

27 § När 12 § är tillämplig ska särskilda skyddsåtgärder antas, såsom

utbildning av arbetstagare i enlighet med 31 § och användning av teknis-

ka metoder och personligt skydd, till exempel jordning av arbetsobjekt,

förbindning av arbetstagare och arbetsobjekt (potentialutjämning) och om

lämpligt användning av isolerande skor, handskar och skyddskläder.

AFS 2016:3

16

28 § När 13 § är tillämplig ska särskilda skyddsåtgärder, såsom styrning

av rörelser, vidtas.

29 § Arbetstagare får inte utsättas för exponering som överskrider gräns-

värden för hälsoeffekter och sensoriska effekter, såvida inte villkoren enligt

antingen 12–13 §§ eller 34 § är uppfyllda.

Om gränsvärden för hälsoeffekter och sensoriska effekter, trots de åtgär-

der som arbetsgivaren vidtagit för att tillämpa dessa föreskrifter, har över-

skridits, ska arbetsgivaren omedelbart vidta ytterligare åtgärder för att

minska exponeringen så att den hamnar under gränsvärden för hälsoeffek-

ter och sensoriska effekter.

Arbetsgivaren ska fastställa och registrera orsakerna till att gränsvär-

den för hälsoeffekter och sensoriska effekter har överskridits och anpassa

skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder för att undvika att detta upp-

repas. De anpassade skyddsåtgärderna och förebyggande åtgärderna ska

bevaras i sådan spårbar form att uppgifterna kan användas vid en senare

tidpunkt i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

arbetsmiljöarbete.

30 § När 12–13 §§ är tillämplig och om arbetstagaren har rapporterat över-

gående symtom, ska arbetsgivaren vid behov uppdatera riskbedömningen

och de förebyggande åtgärderna. Övergående symtom kan inbegripa:

1. sensoriska förnimmelser och effekter på hur det centrala nervsystemet

i huvudet fungerar, vilka framkallas av tidsvarierande magnetiska fält, och

2. effekter som framkallas av statiska magnetfält, såsom svindel och illa-

mående.

Information till och utbildning av arbetstagare

31 § Arbetsgivaren ska säkerställa att de arbetstagare, som sannolikt kan

komma att utsätta för risker på grund av elektromagnetiska fält på arbets-

platsen, eller deras företrädare får ta del av all nödvändig information och

utbildning om resultatet av den riskbedömning som föreskrivs i 14–16 §§,

särskilt när det gäller:

1. åtgärder som vidtas för att tillämpa dessa föreskrifter,

2. värdena och principerna om gränsvärden för exponering och insats-

nivåer, de därmed sammanhängande eventuella riskerna och de förebyg-

gande åtgärder som vidtas,

3. eventuella indirekta effekter av exponeringen,

17

AFS 2016:3

4. resultaten av bedömningen, mätningen eller beräkningarna av expo-

neringsnivåerna för elektromagnetiska fält som genomförs i enlighet med

14–16 §§,

5. hur exponeringens negativa hälsoeffekter upptäcks och hur de ska rap-

porteras,

6. eventuella övergående symtom och sinnesförnimmelser som är för-

knippade med effekter på det centrala eller perifera nervsystemet,

7. under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hälsoundersök-

ning,

8. säkra arbetsrutiner för att minimera riskerna i samband med expone-

ring samt

9. arbetstagare som är särskilt utsatta, som avses i 18 § punkt 5 och

24–25 §§.

Samråd med och medverkan av arbetstagare

32 § Riskbedömning enligt 14 § ska planeras och ske i samverkan mellan

arbetsgivare och berörda arbetstagare eller skyddsombud.

Hälsoundersökning

33 § I syfte att förebygga och tidigt diagnostisera eventuella negativa

hälso effekter orsakade av exponering för elektromagnetiska fält, ska lämp-

liga hälsoundersökningar genomföras i enlighet med vetenskap och beprö-

vad erfarenhet.

Om en oönskad eller oväntad hälsoeffekt rapporteras av en arbetstagare,

och under alla omständigheter om exponering som överskrider gränsvärden

för exponering upptäcks, ska arbetsgivaren se till att den eller de berörda

arbetstagarna genomgår hälsoundersökning i enlighet med vetenskap och

beprövad erfarenhet.

Sådana undersökningar som avses i stycket ovan ska ske på tider som

passar arbetstagaren och denne ska inte stå för eventuella kostnader som

uppstår.

Allmänna råd: Det saknas kända risker eller symtom vid exponering

för elektromagnetiska fält under gränsvärden. Vid sådan exponering

finns ingen grund för hälsoundersökning. De gränsvärden som anges

i bilagorna 2, 4 och 7 skyddar mot alla kända, akuta och övergående

negativa hälsoeffekter hos arbetstagare som exponeras för elektro-

AFS 2016:3

18

magnetiska fält. Dessa effekter orsakas av i kroppen inducerade elek-

triska fält och energiabsorption i form av värme.

Hälsoundersökning vid exponering under gränsvärden kan vara

motiverat för arbetstagare som är utsatta för särskilda risker från expo-

nering för elektromagnetiska fält. Dessa är bland andra gravida kvin-

nor och arbetstagare med aktiva eller passiva inopererade medicinska

enheter eller enheter som bärs på kroppen. Elektronisk utrustning i

kroppsimplantat kan skadas av elektromagnetiska fält. Metalliska

implantat kan ge kroppsskador genom upphettning. Ferromagnetiska

implantat kan rubbas genom inverkan av statiska magnetfält. Arbets-

tagare som är utsatta för särskilda risker kan behöva rådgivning hos

exempelvis företagshälsovården för att se till att arbetstagarna helt

förstår eventuella restriktioner för dem i deras arbetsmiljö.

Undantag för magnetisk resonanstomografi

34 § Genom undantag från 9–13 §§, men utan att det påverkar tillämp-

ningen av 22 §, får exponering överskrida gränsvärden för exponering om

exponering sker i samband med installation, testning, användning, utveck-

ling och underhåll av eller forskning om utrustning för magnetisk resonan-

stomografi (MRT) för patienter inom hälsovården, under förutsättning att

samtliga följande villkor är uppfyllda:

1. den riskbedömning som har genomförts i enlighet med 14–16 §§ har

visat att gränsvärden för exponering har överskridits,

2. alla tekniska eller organisatoriska åtgärder har tillämpats, med hänsyn

till den aktuella tekniska utvecklingsnivån,

3. överskridandet av gränsvärden för exponering sker under vederbör-

ligen motiverade omständigheter,

4. särdragen hos arbetsplatsen, arbetsutrustningen eller arbetspraxis har

beaktats samt

5. arbetsgivaren visar att arbetstagarna fortfarande är skyddade mot

hälso effekter och säkerhetsrisker, bl.a. genom att säkerställa att den bruks-

anvisning som tillverkaren tillhandahåller följs.

19

AFS 2016:3

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2016.

2. Genom denna författning upphävs Arbetarskyddsstyrelsens kun görelse

med föreskrifter (AFS 1987:2) om högfrekventa elektromagnetiska fält.

ERNA ZELMIN–EKENHEM

Jens Åhman

Anna Middelman

AFS 2016:3

20

Bilaga 1

Fysikaliska storheter och enheter

Storheter och enheter

Nedanstående storheter ska användas för att beskriva exponering för elek-

tromagnetiska fält.

Elektrisk fältstyrka E är en vektorstorhet som motsvarar den kraft som ver-

kar på en laddad partikel oavsett dess rörelse. Denna storhet uttrycks i volt

per meter [V/m]. En skillnad måste göras mellan det omgivande elektriska

fältet E och det elektriska fält E

ind

som induceras i kroppen som ett resultat

av exponering för externa elektromagnetiska fält.

Inducerad ström i

inducerad

är den ström som induceras i kroppen som resultat

av exponering för externa elektromagnetiska fält. Denna storhet uttrycks i

ampere [A].

Kontaktström i

kontakt

är den ström som flyter när en person är i kontinuerlig

kontakt med ett föremål i ett elektromagnetiskt fält. Kontaktström uttrycks

i ampere [A].

Elektrisk laddning Q är en lämplig storhet för att beskriva gnisturladdning

och uttrycks i coulomb [C].

Magnetisk fältstyrka H är en vektorstorhet som tillsammans med den mag-

netiska flödestätheten karakteriserar ett magnetfält i varje punkt i rummet.

Denna storhet uttrycks i ampere per meter [A/m].

Magnetisk flödestäthet B är en vektorstorhet som beskriver den kraft som

verkar på laddningar i rörelse. Storheten uttrycks i tesla [T]. I fri rymd och

i biologiskt material kan den magnetiska flödestätheten B och den magne-

tiska fältstyrkan H omräknas till den andra storheten med användande av

relationen B = 4π ⋅ 10–7 ⋅ H ≈ 1,26 ⋅ H [µT].

Strålningstäthet S är en storhet som används vid mycket höga frekvenser,

där inträngningsdjupet i kroppen är litet. Den definieras som den mot ytan

i rät vinkel infallande strålningens effekt, dividerad med ytans area. Den

uttrycks i watt per kvadratmeter [W/m2].

Specifik absorption SAdefinieras som en energi som absorberas per mass­

enhet biologisk vävnad och uttrycks i joule per kilogram [J/kg]. I dessa före-

skrifter används det för att ange gränsvärden i syfte att begränsa påverkan

av pulsad mikrovågsstrålning.

21

AFS 2016:3

Specifik absorptionshastighet SARdefinieras som den energi, medelvär-

desbildad över hela kroppen eller delar av kroppen, som absorberas per

tidsenhet och per massenhet i biologisk vävnad. Storheten uttrycks i watt

per kilogram [W/kg]. Helkropps-SAR är ett allmänt accepterat mått för att

koppla termiska effekter till exponering för högfrekventa elektromagnetiska

fält. Utöver medelvärden för helkropps-SAR krävs lokala SAR-värden för

att kunna bedöma och begränsa hur stor energimängd som tas upp i mindre

delar av kroppen vid särskilda exponeringsförhållanden. Ett sådant förhål-

lande kan t.ex. vara en person som exponeras för radiovågor i det nedre

MHz-området (t.ex. dielektriska uppvärmning) samt personer som utsätts

för exponering i närheten av en antenn.

Av dessa storheter är magnetisk flödestäthet B, kontaktström i

kontakt

, ström

i extremiteter i

inducerad

, elektrisk fältstyrka E, magnetisk fältstyrka H, magne-

tisk flödestäthet B och strålningstäthet S direkt mätbara.

AFS 2016:3

22

Bilaga 2

Gränsvärden för exponering för statiska magnetiska fält

Gränsvärden för magnetisk flödestäthet B i frekvensintervallet 0 Hz upp

till 1 Hz

I tabell 1 anges gränsvärden för magnetisk flödestäthet B vid exponering

för statiska magnetiska fält i frekvensintervallet 0 Hz upp till 1 Hz. Värdena

avser magnetisk flödestäthet B i luft.

Med normala arbetsförhållanden avses förhållanden där arbetstagare kan

arbeta utan restriktioner med avseende på hur och var de rör sig.

Med kontrollerade arbetsförhållanden avses förhållanden där arbets-

tagare har getts information om lämpliga sätt att röra och förflytta sig i det

statiska fältet.

Tabell 1

B [T]

Not

Normala arbetsförhållanden

2

1

Lokal exponering av extremiteter

8

1

Kontrollerade arbetsförhållanden

8

2

Not:

1. Gränsvärdet avser sensoriska effekter

2. Gränsvärdet avser hälsoeffekter

23

AFS 2016:3

Bilaga 3

Insatsnivåer för statiska magnetiska fält

Insatsnivåer för magnetisk flödestäthet B i frekvensintervallet 0 Hz upp

till 1 Hz

I tabell 1 anges insatsnivåer för magnetisk flödestäthet B i frekvensinterval-

let 0 Hz upp till 1 Hz. Värdena avser magnetisk flödestäthet B i luft.

Tabell 1

Risk

B [mT]

Interferens med aktiva medicinska implantat

0,5

Attraktionskraft och projektilrisk i närheten av starka

magneter ( > 100 mT)

3

AFS 2016:3

24

Bilaga 4

Gränsvärden för exponering för tidsvarierande elektriska och magnetiska

fält

Gränsvärden för inducerade elektriska fält E

ind

i frekvensintervallet från

1 Hz till 10 MHz

I tabell 1 anges gränsvärden för inducerade elektriska fält E

ind

i frekvens-

intervallet från 1 Hz upp till 10 MHz.

Tabell 1

Frekvens f [Hz]

E

ind

för hälsoeffekter [V/m]

1 ≤ f < 3 ⋅ 103

1,1

3 ⋅ 103≤ f ≤ 10 ⋅ 106

3,8 ⋅ 10–4 ⋅ f

E

ind

för sensoriska effekter [V/m]

1 ≤ f < 10

0,7/f

10 ≤ f < 25

0,07

25 ≤ f ≤ 400

0,0028 ⋅ f

Anmärkningar till tabell 1:

1. E

ind

för hälsoeffekter är lika med spatiala toppvärden i hela kroppen hos

den som exponeras.

2. E

ind

för sensoriska effekter är lika med spatiala toppvärden i huvudet hos

den som exponeras.

3. E

ind

ges som toppvärden. För sinusoidala fält gäller att rms-värdet är

toppvärdet dividerat med √2.

4. För fält som inte är sinusoidala ska bedömning av exponering göras med

den s.k. weighted peak­metoden (filtrering i tidsdomän), men andra veten-

skapligt bevisade och validerade utvärderingsförfaranden för exponering

får tillämpas, förutsatt att de leder till ungefär likvärdiga och jämförbara

resultat.

25

AFS 2016:3

Bilaga 5

Insatsnivåer för tidsvarierande elektriska fält

Insatsnivåer för exponering för tidsvarierande elektriska fält E i

frekvensintervallet från 1 Hz upp till 10 MHz

I tabell 1 anges insatsnivåer för elektrisk fältstyrka E

låg

och E

hög

för frekven-

ser mellan 1 Hz upp till 10 MHz.

Insatsnivåerna E

låg

och E

hög

gäller i fri rymd, dvs. utan närvaro av arbets-

tagare.

E

låg

för det externa elektriska fältet bygger på en begränsning av det indu-

cerade elektriska fältet E

ind

i bilaga 4 och begränsning av gnisturladdningar

i arbetsmiljön.

Under E

hög

överskrider det inducerade elektriska fältet E

ind

inte värdena i

bilaga 4 och besvärande gnisturladdningar förebyggs, förutsatt att skydds-

åtgärder enligt 26 § vidtas.

Tabell 1

Frekvens f [Hz]

E

låg

[V/m]

E

hög

[V/m]

1 ≤ f < 25

2,0 ⋅ 104

2,0 ⋅ 104

25 ≤ f < 50

5,0 ⋅ 105/f

2,0 ⋅ 104

50 ≤ f < 1,64 ⋅ 103

5,0 ⋅ 105/f

1,0 ⋅ 106/f

1,64 ≤ f < 3 ⋅ 103

5,0 ⋅ 105/f

6,1 ⋅ 102

3 ⋅ 103≤ f ≤ 10 ⋅ 106

1,7 ⋅ 102

6,1 ⋅ 102

Anmärkningar till tabell 1:

1. E låg

och E

hög

ges som rms-värden. För sinusoidala fält gäller att rms-värdet

är toppvärdet dividerat med √2.

2. För fält som inte är sinusoidala ska bedömning av exponering göras med

den s.k. weighted peak­metoden (filtrering i tidsdomän), men andra veten-

skapligt bevisade och validerade utvärderingsförfaranden för exponering

får tillämpas, förutsatt att de leder till ungefär likvärdiga och jämförbara

resultat.

3. Insatsnivåerna motsvarar maximala värden där arbetstagarnas kropp

befinner sig. Detta leder till en försiktig bedömning av exponeringen och

automatiskt uppfyllande av gränsvärdet under alla förhållanden med

ojämn exponering. I situationer med en mycket lokal källa inom ett avstånd

av några centimeter från kroppen ska efterlevnad av gränsvärden faststäl-

las dosimetriskt, från fall till fall, och ej genom användning av insatsnivåer.

AFS 2016:3

26

Bilaga 6

Insatsnivåer för tidsvarierande magnetiska fält

Insatsnivåer för exponering för magnetisk flödestäthet B i frekvensintervallet

från 1 Hz upp till 10 MHz

B

låg

i tabell 1 motsvarar gränsvärden för E

ind

för sensoriska effekter och

gränsvärden E

ind

för hälsoeffekter i tabell 1 bilaga 5.

B

hög

i tabell 1 motsvarar gränsvärden för hälsoeffekter för interna elekt-

riska fält E

ind

i samband med elektrisk stimulering av centrala- och perifera

nervsystemet. Uppfyllande av B

hög

säkerställer att gränsvärden för hälso-

effekter inte överskrids, men effekter såsom magnetofosfener och mindre,

övergående förändringar i hjärnverksamheten är möjliga, om exponeringen

av huvudet överskrider B

låg

vid exponeringar upp till 400 Hz.

B

extr

gäller för exponering av extremiteterna och motsvarar gränsvärden

för hälsoeffekter för interna elektriska fält i samband med elektrisk stimu-

lering av vävnader i extremiteterna med hänsyn tagen till att magnetiska fält

har en svagare koppling till extremiteterna än till hela kroppen.

Tabell 1

Frekvens f [Hz]

B

låg

[10

–6

T]

B

hög

[10

–6

T]

B

extr

[10

–6

T]

1 ≤ f < 8

2,0 ⋅ 105/f2

3,0 ⋅ 105/f

9,0 ⋅ 105/f

8 ≤ f < 25

2,5 ⋅ 104/f

3,0 ⋅ 105/f

9,0 ⋅ 105/f

25 ≤ f < 300

1,0 ⋅ 103

3,0 ⋅ 105/f

9,0 ⋅ 105/f

300 ≤ f < 3 ⋅ 103

3,0 ⋅ 105/f

3,0 ⋅ 105/f

9,0 ⋅ 105/f

3 ⋅ 103≤ f ≤ 10 ⋅ 106

1,0 ⋅ 102

1,0 ⋅ 102

3,0 ⋅ 102

Anmärkningar till tabell 1:

1. B låg

, B

hög

, B

extr

ges som rms-värden. För sinusoidala fält gäller att rms-vär-

det är toppvärdet dividerat med √2.

2. För fält som inte är sinusoidala ska bedömning av exponering göras med

den s.k. weighted peak­metoden (filtrering i tidsdomän), men andra veten-

skapligt bevisade och validerade utvärderingsförfaranden för exponering

får tillämpas, förutsatt att de leder till ungefär likvärdiga och jämförbara

resultat.

3. Insatsnivåerna motsvarar maximala värden där arbetstagarnas kropp

befinner sig. Detta leder till en försiktig bedömning av exponeringen

och automatiskt uppfyllande av gränsvärdet under alla förhållanden

med ojämn exponering. I situationer med en mycket lokal källa inom ett

27

AFS 2016:3

avstånd av några centimeter från kroppen ska efterlevnad av gränsvär-

den fastställas dosimetriskt, från fall till fall, och ej genom användning av

insatsnivåer.

AFS 2016:3

28

Bilaga 7

Gränsvärden för exponering för elektromagnetiska fält

Gränsvärden för elektromagnetiska fält i frekvensintervallet 100 kHz

till 300 GHz

Gränsvärden i tabell 1 gäller för exponering för elektromagnetiska fält i frek-

vensintervallet 100 kHz upp till 300 GHz.

Gränsvärden uttryckta i SAR respektive S gäller för hälsoeffekter medan

gränsvärdet utryckt i SA gäller för sensoriska effekter.

Tabell 1

Frekvens f [GHz]

Exponering av

Gränsvärde

Not

SAR [W/kg]

1 ⋅ 10–4≤ f < 6

hel kropp

0,4

1

huvud och bål

10

2, 3

extremitet

20

2, 3

SA [mJ/kg]

0,3 ≤ f ≤ 6

huvud

10

4

S [W/m

2

]

6 ≤ f ≤ 300

hud

50

5–7

Not till tabell 1:

1. Gränsvärdet gäller vid exponering av hela kroppen och ges som medel-

värde för SAR i kroppen.

2. Gränsvärdet gäller för lokal exponering.

3. SAR beräknas som medelvärdet i en massa på 10 g sammanhängande

vävnad; det resulterande maximala SAR-värdet bör vara det värde som

används vid bedömning av exponeringen. 10 g-vävnaden ska vara en

massa av sammanhängande vävnad med någorlunda homogena elektris-

ka egenskaper. Denna modell av sammanhängande vävnad kan användas

vid dosimetriska beräkningar men kan medföra svårigheter vid direkta

fysikaliska mätningar. En enkel geometrisk form, som exempelvis kubisk

eller sfärisk vävnadsmassa, kan användas.

4. SA beräknas som medelvärdet i 10 g vävnadsmassa.

29

AFS 2016:3

5. S ska beräknas som ett medelvärde över 20 cm2 av exponerat område.

Den maximala spatiala strålningstätheten S, beräknad som ett medelvärde

över 1 cm2, får inte överstiga 1000 W/m2.

6. Effekttätheter S i frekvensområdet 6–10 GHz ska beräknas som medelvär-

den under en sexminuters-period.

7. Över 10 GHz ska effekttätheten S beräknas som ett medelvärde över en

godtycklig 68/f1,05 – minuters-period, f i GHz, för att kompensera för ett

progressivt kortare penetrationsdjup då frekvensen ökar.

AFS 2016:3

30

Bilaga 8

Insatsnivåer för elektromagnetiska fält

Insatsnivåer för exponering i frekvensintervallet 100 kHz till 300 GHz

I tabell 1 anges insatsnivåer för elektromagnetiska fält i frekvensintervallet

mellan 100 kHz upp till 300 GHz.

Insatsnivåerna E, B och S gäller i fri rymd, dvs. utan närvaro av arbets-

tagare, och anger maximalt tillåtna värden för exponering av kroppen, del

eller delar av kroppen.

Tabell 1

Frekvens f [MHz]

E [V/m]

B [10

–6

T]

S [W/m

2

]

0,1 ≤ f < 1

6,1 ⋅ 102

2,0/f

1 ≤ f < 10

6,1 ⋅ 102/f

2,0/f

10 ≤ f < 400

61

0,2

10

400 ≤ f < 2000

3 ⋅ f

1/2

1 ⋅ 10–2 ⋅ f

1/2

f/40

2000 ≤ f < 6000

1,4 ⋅ 102

4,5 ⋅ 10 –1

50

6000 ≤ f ≤ 300 000

1,4 ⋅ 102

4,5 ⋅ 10 –1

50

Anmärkningar till tabell 1:

1. E2 och B2 ska beräknas som medelvärden under en sexminuters-period.

För pulser får toppvärdet av effekttätheten S, som medelvärde över puls-

bredden, inte vara större än 1 000 gånger.

2. För multifrekventa fält ska analysen bygga på summering, som förklaras i

Europeiska kommissionens vägledning.

3. E och B motsvarar de maximala beräknade eller uppmätta värden där

arbetstagarnas kropp befinner sig. Detta leder till en försiktig bedömning

av exponeringen och automatiskt uppfyllande av gränsvärdet under alla

förhållanden med ojämn exponering.

4. För bedömning av uppfyllande av gränsvärdena under särskilda förhål-

landen med ojämn exponering, se Europeiska kommissionens vägledning.

5. I situationer med en mycket lokal källa inom ett avstånd av några cen-

timeter från kroppen ska uppfyllande av gränsvärden fastställas dosi-

metriskt, från fall till fall, och ej genom användning av insatsnivåer.

6. S ska beräknas som ett medelvärde över 20 cm2 av exponerat område.

Den maximala spatiala strålningstätheten S, beräknad som ett medelvärde

över 1 cm2, får inte överstiga 1000 W/m2.

31

AFS 2016:3

7. Över 10 GHz ska effekttätheten beräknas som ett medelvärde över en

godtycklig 68/f1,05 – minutersperiod, f i GHz, för att kompensera för ett

progressivt kortare penetrationsdjup då frekvensen ökar.

AFS 2016:3

32

Bilaga 9

Insatsnivåer för kontaktström och inducerad ström

Insatsnivåer för kontaktström i

kontakt

och inducerad ström i

inducerad

I tabell 1 anges insatsnivåer för kontinuerlig kontaktström i

kontakt

och för

inducerad ström i

inducerad

i en godtycklig extremitet.

Tabell 1

Frekvens f [kHz]

i

kontakt

[mA]

i

inducerad

[mA]

f < 2,5

1,0

2,5 ≤ f < 100

0,4 ⋅ f

100 ≤ f ≤ 1,0 ⋅ 104

40

1,0 ⋅ 104≤ f ≤ 1,1 ⋅ 105

40

100

Anmärkning till tabell 1:

1. i kontakt

och i

inducerad

ges som rms-värden.

2. (i

inducerad

)2 ska medelvärdesbildas under en sexminuters-period.