AFS 2016:6

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Besiktning av trycksatta

anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta

anordningar

AFS 2016:6

Arbetsmiljöverkets författningssamling

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3)

om besiktning av trycksatta anordningar;

beslutade den 21 juni 2016.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om

besiktning av trycksatta anordningar att 1, 2 och 30 §§ ska ha följande lydel-

se.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

att de allmänna råden till 2 §, 4 –8 §§ och till 10 § ska ha följande lydelse.

Tillämpningsområde

1

§ Dessa föreskrifter gäller besiktning av

– sådana trycksatta anordningar, utom gasflaskor för andningsapparater

och gasflaskor för bärbara brandsläckare, som omfattas av Arbetsmil-

jöverkets föreskrifter (AFS 2016:1) om tryckbärande anordningar, samt

anordningar som undantas i 2 § i AFS 2016:1 på grund av att de tillhör

kategori I enligt 9 § eller omfattas av 8 § och omfattas av direk tiven

2006/42/EG, 2014/33/EU, 2014/35/EU, 93/42/EEG, 2009/142/EG

eller 2014/34/EU,

– sådana tryckkärl som omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS

2016:2) om enkla tryckkärl,

– sådana trycksatta anordningar som omfattas av Arbetsmiljöverkets före-

skrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar

och anläggningar, samt

– sådana äldre trycksatta anordningar som, om de tillverkats idag, skulle

ha omfattats av ovan angivna föreskrifter i ovan angiven omfattning.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2016:6

Utkom från trycket

den 13 juli 2016

AFS 2016:6

4

Definitioner

2

§

1

I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven

betydelse.

Ackrediterat organ

Ett kontrollorgan i tredjepartsställning som ack-

rediterats för ifrågavarande uppgift enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr

765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackre-

ditering och marknadskontroll i samband med

saluföring av produkter och upphävande av för-

ordning (EG) nr 339/932 och lagen (2011:791) om

ackreditering och teknisk kontroll.(AFS 2011:16)

Aggregat

Flera tryckbärande anordningar som satts sam-

man av en tillverkare för att bilda en integrerad

och funktionell enhet. Som aggregat betraktas

dock i dessa föreskrifter endast sådana aggregat

som omfattas av AFS 2016:1.

Anläggning

Samtliga trycksatta anordningar som är monte-

rade inom ett arbetsställes verksamhetsområde.

Avsäkringskrets

Del av processanläggning eller anläggning som

är separat avsäkrad och går att stänga av mot

processen eller anläggningen i övrigt.

Avsäkringstemperatur

Den temperatur vid vilken en trycksatt anord-

nings temperaturavsäkringsutrustning aktive-

ras.

Avsäkringstryck

Det tryck vid vilket en trycksatt anordnings

tryckavsäkringsutrustning aktiveras.

Besiktning

Föreskriven kontroll i form av installationsbe-

siktning, återkommande besiktning, revisionsbe-

siktning eller riskanalysbaserad besiktning som

skall utföras av ett ackrediterat organ.

Behållare

En sammanfattande benämning på tryckkärl,

vakuumkärl och cistern.

Cistern

En behållare som är konstruerad för att innehålla

1

Senaste lydelse AFS 2011:16

2

EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

5

AFS 2016:6

vätska där gastrycket ovanför vätskan inte över-

stiger atmosfärtrycket med mer än 0,5 bar.

Driftprov

Återkommande besiktning bestående av system-

kontroll och funktionskontroll av säkerhetsut-

rustning.

Egenbesiktning

Besiktningsmoment i återkommande besiktning

som efter bedömning av ett ackrediterat organ

får utföras av en kontrollenhet hos brukaren. I

vissa fall kan det gälla utomstående företag som

av ett ackrediterat organ bedömts för ifrågava-

rande besiktningsmoment hos en brukare.

Fluid

Gaser, vätskor eller ångor i ren fas samt bland-

ningar av dem. En fluid kan innehålla fasta

ämnen (en suspension).

Installationsbesiktning

Besiktning för att utröna om trycksatta anord-

ningar kan tas i bruk på ett säkert sätt.

Hetolja

Olja som används som värmebärare i värmesys-

tem med temperaturer över 110 ºC.

Hydrofor

Ett tryckkärl i vilket vatten pumpas in och luft

pressas samman så att man får tillräckligt tryck

på förbrukningsvattnet.

Högsta temperatur

Den högsta temperatur i ºC som ett ackrediterat

organ vid besiktning bedömt som lämplig från

säkerhetssynpunkt för en trycksatt anordning.

Högsta tryck

Det högsta tryck i bar som ett ackrediterat organ

vid besiktning bedömt som lämpligt från säker-

hetssynpunkt för en trycksatt anordning.

Lägsta temperatur

Den lägsta temperatur i ºC som ett ackrediterat

organ vid besiktning bedömt som lämplig från

säkerhetssynpunkt för en trycksatt anordning.

Lägsta tryck

Det lägsta tryck i bar som ett ackrediterat organ

vid besiktning bedömt som lämpligt från säker-

hetssynpunkt för en trycksatt anordning.

Panna

Ett tryckkärl i vilket värme, som frigörs ur bräns-

le, elenergi eller annan energikälla överförs till

AFS 2016:6

6

fluid för användning utanför kärlet. Vattenvär-

mare skall dock inte betraktas som panna.

Processananläggning

Flera trycksatta anordningar som tillsammans

bildar en integrerad och funktionell enhet

avsedd för en särskild process.

Revisionsbesiktning

Besiktning som skall utföras av särskild anled-

ning, t.ex. därför att en trycksatt anordning har

skadats eller ändrats. Besiktningen kan omfatta

kontroll av tillverkningsunderlag, in- och utvän-

dig undersökning, tryckkontroll och installa-

tionsbesiktning.

Riskanalysbaserad

Besiktning, baserad på en riskanalys, utifrån

besiktning

dokumenterad erfarenhet, som efter bedöm-

ning av ett ackrediterat organ får ersätta den

ordinarie in- och utvändiga undersökningen av

de trycksatta anordningarna i en processanlägg-

ning. Det skall särskilt finnas en dokumenterad

historik över anordningarna, primärt baserad

på erfarenheter av korrosion, erosion, använda

fluider och skadebenägenhet av andra orsaker.

Besiktningen utförs efter ett särskilt program där

anordningarna i processen var för sig och jäm-

fört med varandra riskbedöms med avseende på

de intervall och kriterier som gäller i de ordina-

rie besiktningsreglerna men där insatserna görs

individuellt med hänsyn till de risker som är

speciella för den aktuella processanläggningen.

Rörledning

Ledning bestående av rör med tillhörande rör-

delar och armatur. Här avses även slangledning

men inte ventilationskanal, rökgaskanal eller lik-

nande. Gränsen mellan behållare och rörledning

anses gå vid svetsen mot behållarens stuts eller,

vid flänsad anslutning, behållarens fläns. Svet-

sen anses tillhöra rörledningen.

Slutet värmesystem

Ett värmesystem som är avstängt eller kan

stängas av mot atmosfären.

7

AFS 2016:6

Systemkontroll

Besiktning för att utröna om säkerheten för

trycksatta anordningar med tillhörande system

är betryggande med avseende på vibrationer,

utmattningslaster, läckage m.m.

Säkerhetsutrustning

Utrustning avsedd att hindra att tryck, tempe-

ratur eller fluidnivå m.m. hos trycksatta anord-

ningar överskrider de gränser som använts vid

dimensionering eller hållfasthetsberäkning eller

som bedömts lämpliga av ackrediterat organ vid

besiktning.

Tryck

Tryck jämfört med atmosfärtrycket, d.v.s. över-

tryck. Undertryck uttrycks med ett negativt vär-

de.

Trycksatt anordning

Sammanfattande beteckning för tryckkärl, rör-

ledning, vakuumkärl och cistern.

Tryckbärande tillbehör

En anordning med driftsfunktion och tryck-

bärande hölje.

Tryckkärl

En behållare som konstruerats och tillverkats

för att innehålla fluider under tryck. Till tryck-

kärlet räknas sådana delar som är direkt fogade

till behållaren fram till anslutningspunkten till

någon annan anordning. Ett tryckkärl kan inne-

hålla ett eller flera rum.

Vakuumkärl

En behållare som är konstruerad så att det i den

råder, eller kan utvecklas, ett tryck som understi-

ger atmosfärtrycket.

Vattenvärmare

Ett tryckkärl för eluppvärmning av tappvatten

till en temperatur över 65 ºC men högst 110 ºC.

Volym

Den inre volymen (V), i liter, hos varje rum i ett

tryckkärl, inklusive volymen hos stutsar fram till

den första anslutningen eller svetsen, men exklu-

sive permanenta inre delars volym.

Återkommande

Besiktning som skall utföras av en trycksatt

besiktning

anordning efter viss bestämd tid, för att utröna

om ställda krav fortfarande uppfylls. Besikt-

AFS 2016:6

8

ningen utgörs av driftprov eller in- och utvändig

undersökning.

Öppet värmesystem

Ett värmesystem som är öppet och inte går att

stänga av mot atmosfären.

30 § Revisionsbesiktning ska i tillämpliga delar omfatta kontroll av att kra-

ven i AFS 2016:1, Bilaga 1, utom punkterna 3.3 och 3.4, och kraven i AFS

2005:2 är uppfyllda samt i förekommande fall tillämpliga moment som ingår

i installationsbesiktning. Dock ska beträffande vad som nämns om anmält

organ och erkänt tredjepartsorgan i Bilaga 1 i AFS 2016:1 motsvarande

bestämmelser i AFS 2005:2 gälla.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2016.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Varg

9

AFS 2016:6

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om besiktning av trycksatta anordningar

Till 2 § Exempel på aggregat kan vara panna, steriliseringsapparat, kokgry-

ta, vattenvärmare och annan av tillverkaren levererad komplett och funktio-

nell enhet.

En anläggning kan inom sitt avgränsade område ha en eller flera process-

anläggningar eller enstaka anordningar. En anläggning är i normalfallet sta-

tionär.

En trycksatt anordning som är ansluten till tryckluftanläggning anses inte

som hydrofor.

Begreppet panna avser i första hand behållare vars primära syfte är att

överföra värme till en fluid för användning utanför kärlet. En s.k. värme-

ackumulator betraktas inte som panna om värme, t.ex. via en värmepatron,

tillförs enbart för att ersätta värmeförluster vid lagring.

Pannanläggning, indunstningsanläggning inom massa- och pappers-

industrin och kyl- och värmepumpanläggning är exempel på processanlägg-

ningar.

Med begreppet rörledning avses en trycksatt anordning för transport

av vätska eller gas eller fasta ämnen med hjälp av vätska eller gas. Även

hydraulledning och liknande ingår i begreppet. Om anordningen huvud-

sakligen används för lagringsändamål eller som del i en process, t.ex. vär-

meväxling, betraktas den som tryckkärl. Värmeväxlare, som består av rör

för kylning eller uppvärmning av luft, anses som rörledning.

Med armatur avses vad som i AFS 2016:1 definieras som tryckbärande till-

behör. Till armatur brukar man även räkna en förstorad del av framledning-

en från en panna, där säkerhetsutrustning ansluts, om delens ytterdiameter

är högst 3 gånger anslutande rördimension.

Ångpanna, kokare, autoklav, varmvattenpanna, hydrofor, luftbehållare

och kryokärl är exempel på tryckkärl.

Till 4–8 §§ För anordningar i klass C ställs inga besiktningskrav i dessa före-

skrifter.

Av texten i 4 § framgår att pannor omfattas av 7 §. Det medför bl.a. att

diagram 5 får en begränsad användning jämfört med motsvarande diagram

i tillverkningsföreskrifterna om tryckbärande anordningar, AFS 2016:1.

Till 10 § Installationsbesiktning av aggregat behöver inte utföras enligt

dessa föreskrifter eftersom aggregaten enligt AFS 2016:1 eller motsvaran-

de regler inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skall

AFS 2016:6

10

genomgå en kontroll hos tillverkaren som motsvarar denna besiktning.

Återkommande besiktning skall dock utföras med de intervall som gäller

enligt 17 och 19–28 §§. Tidpunkten för intervallets början framgår av 32 §,

andra stycket.

Utloppsledning från säkerhetsventil, där det bl.a. skall kontrolleras om

den är säkert förlagd och mynnar så att ingen risk för personskada inträffar

om säkerhetsventilen öppnar, är ett exempel på säkerhetsarrangemang.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-637-3 · ISSN 1650-3163