AFS 2017:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:54) med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2017:1

Upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

med föreskrifter om vissa arbeten

med högtrycksstråle

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:54) med föreskrifter

om vissa arbeten med högtrycksstråle

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1994:54) med föreskrifter

om vissa arbeten med högtrycksstråle;

beslutade den 11 maj 2017.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:54) med före-

skrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle ska upphöra att gälla vid ut-

gången av juni 2017.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Varg

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2017:1

Utkom från trycket

den 29 maj 2017

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-643-4 · ISSN 1650-3163