AFS 2017:2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8) om användning av pressar och gradsaxar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Användning av pressar och

gradsaxar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8)

om användning av pressar och gradsaxar

AFS 2017:2

Arbetsmiljöverkets författningssamling

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1999:8) om användning av pressar

och gradsaxar;

beslutade den 18 april 2017.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8) om

användning av pressar och gradsaxar

dels att punkten 2.1 i bilaga 2 ska upphöra att gälla,

dels att det i bilaga 1 ska införas en ny punkt, 2.14 a, med följande lydelse.

2.14 a

Pressar i kategori II–V och gradsaxar i kategori II och IV skall när de

används vara försedda med tillämplig kategoriskylt:

– Pressar med skyddsgrind (kategori II): DENNA PRESS FÅR ENDAST

ANVÄNDAS MED SKYDDSGRIND ELLER SKYDDAT PRESSVERKTYG.

– Pressar som är avsedda att användas endast med skyddade pressverk-

tyg (kategori III): DENNA PRESS FÅR ENDAST ANVÄNDAS MED SKYD-

DAT PRESSVERKTYG.

– Pressar som är avsedda att användas endast för manuellt arbete med

varma arbetsstycken (kategori IV): DENNA PRESS FÅR ENDAST ANVÄN-

DAS FÖR BEARBETNING AV VARMT ARBETSSTYCKE.

– Pressar som är avsedda att användas endast för automatdrift (kategori

V): DENNA PRESS FÅR ENDAST ANVÄNDAS FÖR AUTOMATDRIFT.

– Gradsaxar som har fasta eller förreglande avskärmningsskydd framför

skär och tillhållare för att skydda operatören vid manuell betjäning (kate-

gori II): DENNA GRADSAX FÅR ENDAST ANVÄNDAS MED FAST

ELLER FÖRREGLANDE AVSKÄRMNINGSSKYDD FRAMFÖR SKÄR

OCH TILLHÅLLARE.

– Gradsaxar som är avsedda att användas endast för automatdrift (kate-

gori IV): DENNA GRADSAX FÅR ENDAST ANVÄNDAS FÖR AUTO-

MATDRIFT.

AFS 2017:2

Utkom från trycket

den 29 maj 2017

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2017:2

3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2017.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Varg

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-644-1 · ISSN 1650-3163