AFS 2017:4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19)

om kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2017:4

Arbetsmiljöverkets författningssamling

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker;

beslutade den 13 juni 2017.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om

kemiska arbetsmiljörisker att 20 a § ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrif-

terna att de allmänna råden till 20 a § ska ha följande lydelse.

20 a §

1

Områden, lokaler och inhägnader där så stora mängder farliga

kemiska produkter lagras att det har betydelse för säkerheten ska skyltas

med tillämpliga faropiktogram om inte märkningen av de individuella

behållarna kan ses och läsas utifrån.

Utöver skyltning enligt första stycket ska skyltar med förbud, påbud och

varningar som rör kemiska risker sättas upp när riskbedömningen enligt 8 §

i dessa föreskrifter visar att det behövs.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2017.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Varg

1

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

AFS 2017:4

Utkom från trycket

den 11 juli 2017

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2017:4

3

Till 20 a §

2

Mängder som har betydelse för säkerheten vid lagring är till

exempel att en brand förvärras eller att ett läckage kan medföra hälsorisker.

Vid skyltning som avser flera olika kemiska produkter får faropiktogram

som varnar för lägre grad av farlighet uteslutas. Företrädesprinciperna i

artikel 26 i CLP-förordningen kan användas som vägledning.

Fram till 1 juni 2019 får varningsskyltar enligt Arbetsmiljöverkets före-

skrifter om skyltar och signaler, bilaga 2, avsnitt 3.2, användas istället för det

tillämpliga faropiktogrammet om de har samma symbol. Detta enligt en

övergångsbestämmelse i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och sig-

naler.

Vid tillämpning av tredje stycket: Tänk på att skyltar i första hand sätts upp

för andra än de som arbetar i en lokal och på vad som är viktigt att dessa iakttar.

Det kan behövas skyltar med förbud mot öppen eld, skyltar med tillträdesför-

bud eller påbud att bära skyddsglasögon. Utformning av andra skyltar än faro-

piktogrammen enligt 19 § framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar

och signa

ler.

2

Ändringen innebär att fjärde stycket tas bort.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-646-5 · ISSN 1650-3163